This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - PAGAIDU DARBINIEKS(-CE), ASISTENTS SADARBĪBAI AR VALSTU IESTĀDĒM (AST 5)

Vieta : Brisele
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 30/09/2021 12:00
Dienests : 01-Ģenerālsekretāra birojs, Inovācijas un centrālo dienestu direktorāts
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Rokasgrāmata kandidātiem :

Pirms pieteikšanās rūpīgi jāizlasa Kandidātu rokasgrāmata, kas pievienota kā pielikums šim paziņojumam par vakanci.

Minētā rokasgrāmata, kas ir paziņojuma par vakanci neatņemama sastāvdaļa, palīdzēs izprast Eiropas Parlamenta rīkotajai atlases procedūrai piemērojamos noteikumus un pieteikšanās kārtību.


SATURA RĀDĪTĀJS

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

B. PROCEDŪRAS NORISE

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

PIELIKUMĀ ROKASGRĀMATA KANDIDĀTIEM EIROPAS PARLAMENTA ORGANIZĒTĀS DARBINIEKU ATLASES PROCEDŪRĀS

 

 

A. AMATA PIENĀKUMI UN PIEŅEMAMĪBAS NOSACĪJUMI

1. Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ir nolēmis sākt procedūru, lai aizpildītu pagaidu darbinieka amata vietu (AST 5) ģenerālsekretāra birojā sadarbībai ar valstu iestādēm.

Līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku. Darbinieks tiks pieņemts darbā AST 5 kategorijas pirmajā pakāpē, kurā pamatalga ir 4 917,29 EUR mēnesī. Algai piemēro Kopienas nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.), kura grozīta ar Padomes 2004. gada 22. marta Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.) un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.). Algu ar valsts nodokļiem neapliek. Pakāpe, kurā izvēlētais kandidāts tiks pieņemts darbā, tomēr var tikt pielāgota, ņemot vērā profesionālo pieredzi. Turklāt pamatalgu ar atsevišķiem nosacījumiem papildina piemaksas.

Pagaidu darbiniekus pieņem darbā ar mērķi nodrošināt tādu personu ieguldījumu iestādes darbā, kurām ir vislabākās kompetences, ražīguma un morālās īpašības un kuru atlase notiek, pamatojoties uz maksimālo ģeogrāfisko pārstāvību no Savienības dalībvalstu pilsoņu vidus.

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, izcelsmes, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

2. Amata pienākumu apraksts

Strādājot ģenerālsekretāra birojā, asistents sadarbībai ar valstu iestādēm būs atbildīgs par saziņu ar valstu un reģionālajam iestādēm galvenokārt trijās Eiropas Parlamenta mītnes valstīs, proti, Francijā, Luksemburgā un Beļģijā. Asistents galvenokārt strādās administratīvā un politiskā līmenī ar valstu un reģionālajām iestādēm, jo īpaši Francijas, Luksemburgas un Beļģijas iestādēm, sagatavojot darba grupu darbības, sniedzot tām atbalstu un veicot pēcpasākumus vairākās Parlamenta darba jomās. Asistentam būs arī šādi pienākumi:

 • veidot saraksti, galvenokārt franču valodā, ar reģionālajām un valstu iestādēm, tostarp visaugstākajā līmenī,
 • strādāt ar partnerības nolīgumiem un apmeklētājiem,
 • sadarboties ar asociācijām, kuras darbojas Eiropas lietu jomā, jo īpaši Francijā, Beļģijā, Luksemburgā un Vācijas pierobežas reģionos.

Ņemot to vērā, ir nepieciešamas pārliecinošas organizatoriskās prasmes. Iepriekšēja darba pieredze starptautiskā jomā un jo īpaši Parlamentā tiks uzskatīta par priekšrocību. Tā kā darbs šajā amatā ir saistīts ar daudziem kontaktiem pašā iestādē un ārpus tās, tā izpildei ir nepieciešamas izcilas prasmes dokumentu rakstīšanā, augsta diplomātijas izjūta, spēja bez grūtībām komunicēt un ļoti labas attiecību veidošanas prasmes.

Jūsu darba vieta atradīsies Briselē, bet var tikt pārcelta uz citu Eiropas Parlamenta darba vietu. Jums vajadzēs regulāri doties braucienos starp Parlamenta trim pastāvīgajām darba vietām (Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā), kā arī citos braucienos.

Galvenie amata pienākumi būs šādi:

 • darbs ar valstu un reģionālajām iestādēm, jo īpaši Francijas, Luksemburgas un Beļģijas iestādēm, sagatavojot darba grupu darbības, sniedzot tām atbalstu un veicot pēcpasākumus, kā arī informācijas nodošana hierarhiskajā struktūrā uz augšu un uz leju;
 • kontaktu veidošana un sadarbība ar valstu un reģionālajām iestādēm, jo īpaši Francijas, Luksemburgas un Beļģijas iestādēm;
 • darba grupu ar valstu un reģionālajām iestādēm atbalstīšana dažādu administratīvo uzdevumu veikšanā, jo īpaši protokolu sagatavošanā;
 • darbs ar valstu un reģionālajām iestādēm, kā arī asociācijām, kas darbojas Eiropas lietu jomā, jo īpaši Francijā, Luksemburgā, Beļģijā un Vācijas pierobežas reģionos, sagatavojot sarunas par administratīvajiem nolīgumiem, atbalstot šo sarunu norisi un noslēdzot tās;
 • dokumentāciju sagatavošana papīra vai elektroniskā formātā atbilstoši iedibinātām procedūrām un lēmējiestāžu nodrošināšana vajadzības gadījumā ar galīgajām dokumentācijām, kurās iekļauta pamatinformācija;
 • darbības pēc lēmumu pieņemšanas, sniedzot informāciju, lai atbildētu uz pieprasījumiem par progresu konkrētu jautājumu virzībā, un kopsavilkumu gatavošana, bieži ar īsiem darba izpildes termiņiem;
 • apmeklējumu organizēšana, apmeklētāju uzņemšana un īpašu uzdevumu veikšana departamenta kompetencē esošajos jautājumos.

Šo pienākumu veikšanai ir nepieciešamas šādas kompetences:

 • organizatoriskas un plānošanas prasmes
 • analītiskas spējas un spējas saprast
 • pedantiska pieeja
 • savstarpējo attiecību un kontaktu veidošanas iemaņas
 • konfidencialitāte un diskrētums
 • spēja veikt pienākumus steidzamības kārtā
 • takta un diplomātijas izjūta

3. Atbilstība

Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās kandidātam jāatbilst šādiem kritērijiem.

a) Vispārīgie nosacījumi

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punktu kandidātam:

 • jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam,
 • jābūt tiesīgam izmantot savas pilsoņa tiesības,
 • jābūt izpildījušam jebkādas tiesību aktos noteiktas prasības attiecībā uz militāro dienestu,
 • jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai piemērotām rakstura īpašībām.

b) Īpašie nosacījumi

(i) Vajadzīgā kvalifikācija un prasmes

Kandidātiem jābūt:

 • augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms,

vai

 • vidējai izglītībai, kuru apliecina diploms, kas dod tiesības iegūt pēcvidusskolas izglītību, un pēc tās iegūtai vismaz trīs gadus ilgai ar amata pienākumiem saistītai profesionālajai pieredzei. Šo triju gadu pieredzi neņems vērā, vērtējot turpmāk prasīto profesionālo pieredzi.

Atlases komisija ņem vērā dažādu dalībvalstu izglītības sistēmu atšķirības. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti tabulā, kas iekļauta Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās.

(ii) Vajadzīgā profesionālā pieredze

Pēc iepriekš minētās kvalifikācijas iegūšanas jums jābūt vismaz piecu gadu profesionālajai pieredzei, kas saistīta ar A daļas 2. punktā norādītajiem pienākumiem. Iepriekšēja pieredze starptautiskā vidē un jo īpaši Parlamentā ir priekšrocība.

(iii) Valodu zināšanas

Kandidātiem jābūt labām zināšanām (C1 līmenis) kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda): proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

jābūt labām zināšanām (C1 līmenis) franču valodā (2. valoda). Pretendenta 1. valoda nedrīkst būt tā pati, kas prasītā 2. valoda. Ja 1. valoda ir franču valoda, apmierinošā līmenī (B2 līmenī) jāzina viena no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Vācu un/vai nīderlandiešu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekš minētie obligātie līmeņi attiecas uz katru valodu zināšanu jomu (runāšana, rakstīšana, lasīšana, klausīšanās), kas minēta pieteikuma veidlapā. Minētās prasmes atbilst tām, kas paredzētas Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā (https://europa.eu/europass/lv/common-european-framework-reference).

Informējam kandidātus, ka īpašās prasības attiecībā uz valodu zināšanām, t. i., padziļinātas franču valodas zināšanas, ir noteiktas dienesta interesēs saistībā ar īpašajām prasībām šim amatam.

Konkrētāk, franču valoda ir galvenā valoda saziņā ar triju Eiropas Parlamenta darba vietu uzņēmējvalstu — Francijas, Beļģijas un Luksemburgas — valsts un reģionālajām iestādēm, un viena no valodām, ko visbiežāk izmanto Eiropas Parlamenta iekšējā saziņā. Līdz ar to, lai veiktu savus pienākumus, kas minēti šā paziņojuma par vakanci A daļas 2. punktā, un lai nodrošinātu sekmīgu dienesta darbību, darbā pieņemtajam pagaidu darbiniekam ir jāspēj strādāt un efektīvi sazināties franču valodā.

Vācu un/vai nīderlandiešu valodas zināšanas ir priekšrocība, jo nīderlandiešu valoda var būt nepieciešama saziņā ar Beļģijas iestādēm un vācu valoda — saziņā ar Luksemburgas iestādēm un asociācijām Vācijas pierobežas reģionos, kas darbojas Eiropas lietu jomā.

Turklāt, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir franču valoda, ikvienam tiek prasīts apmierinošā līmenī prast otro valodu, kurai ir jābūt vienai no pārējām Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

B. PROCEDŪRAS NORISE

1. Pielaišana pie atlases procedūras

Procedūra pamatojas uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem.

Ja jūs

 • atbilstat vispārīgajiem pieņemamības nosacījumiem un
 • esat iesniedzis pieteikumu saskaņā ar izklāstītajiem noteikumiem un noteiktajā termiņā,

tad atlases komisija izvērtēs jūsu pieteikumu, lai noteiktu jūsu atbilstību konkrētajiem pieņemamības nosacījumiem.

Ja jūs atbilstat konkrētajiem pieņemamības nosacījumiem, jūsu kandidatūra tiks izvērtēta atlases procedūrā.

Atlases komisija pamatojas tikai uz pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, ko apstiprina apliecinošie dokumenti (vairāk informācijas Rokasgrāmatā kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās).

2. Kvalifikācijas novērtēšana

Atlases komisija, pamatojoties uz iepriekš izstrādātu novērtējuma skalu, izvērtēs atlases procedūrai pielaisto kandidātu kvalifikāciju un sastādīs to divpadsmit labāko kandidātu sarakstu, kuri tiks uzaicināti uz rakstiskajiem pārbaudījumiem.

Izvērtējot kandidātu kvalifikāciju, atlases komisija jo īpaši ņems vērā šādus kritērijus (kas jāpamato ar pieteikumam pievienotiem apliecinošiem dokumentiem):

 • papildu kvalifikācijas un diplomi, kas saistīti ar pienākumu veikšanu;
 • pieredze dokumentāciju sagatavošanā;
 • pieredze vēstuļu, paziņojumu, kopsavilkumu un protokolu sagatavošanā franču valodā;
 • pieredze sadarbībā ar valstu un reģionālajām iestādēm;
 • pieredze atbalsta sniegšanā attiecībā uz administratīvajiem uzdevumiem un no pieņemtajiem lēmumiem izrietošās darbības;
 • profesionālā pieredze daudzkultūru un daudznacionālā vidē.

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem.

3. Pārbaudījumi

Rakstisks pārbaudījums

a) Uz dokumentu kopuma balstīta dokumenta sagatavošana franču valodā, lai novērtētu jūsu spēju pildīt A daļas 2. punktā norādītos pienākumus un izprast darbības vajadzības, piedāvāt risinājumus un atbalstīt tiešos lietotājus.

Atvēlētais laiks: 90 minūtes
Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).

Pārbaudījums var tikt rīkots attālināti un tiešsaistē (datorizēts pārbaudījums).

Sešus kandidātus, kuri iegūs vislielāko punktu skaitu, uzaicinās uz mutiskajiem pārbaudījumiem, ja viņi ir saņēmuši nepieciešamo minimālo punktu skaitu.

Mutiskie pārbaudījumi

b) Intervija ar atlases komisiju franču valodā, kurā novērtē kandidāta spēju veikt A daļas 2. punktā aprakstītos pienākumus, ņemot vērā visu pieteikumā norādīto informāciju. Atlases komisija var nolemt pārbaudīt pieteikuma veidlapā norādīto valodu zināšanas.

Atvēlētais laiks: 45 minūtes
Vērtējums: no 0 līdz 40 punktiem (nepieciešamais minimums: 20 punkti).
Šis pārbaudījums var tikt rīkots attālināti un tiešsaistē (datorizēts pārbaudījums).

c) Lomu spēle vai uzdevums grupai franču valodā, kurā atlases komisija novērtē jūsu pielāgošanās un sarunu vešanas prasmes, kā arī prasmes veidot darba attiecības.

Atvēlētais laiks: 25 minūtes
Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem (nepieciešamais minimums: 10 punkti).
Šis pārbaudījums var tikt rīkots attālināti un tiešsaistē (datorizēts pārbaudījums).

Jūs savlaicīgi saņemsiet norādījumus par rakstiskajiem un mutiskajiem pārbaudījumiem. Pārbaudījumi notiks konkrētā dienā un konkrētā laikā. Ja jūs neatbildēsiet uz uzaicinājumu, ar jums nevarēs sazināties pa e-pastu vai jūs neieradīsieties uz pārbaudījumu, jūs tiksiet diskvalificēts. Jums jāizpilda vēstulē minētie norādījumi. Norādījumu nepildīšanas gadījumā vai tad, ja rīkosieties neatbilstoši norādījumiem, jūs nekavējoties tiksiet diskvalificēts.

4. Piemēroto kandidātu saraksts

Piemēroto kandidātu sarakstā rezultātu secībā būs trīs kandidāti, kuri visā procedūrā (kvalifikācijas novērtējumā un pārbaudījumos) būs ieguvuši lielāko punktu skaitu un nokārtojuši visus pārbaudījumus.

Kandidātus par viņu gūtajiem rezultātiem rakstveidā informēs personīgi.

Piemēroto kandidātu saraksts tiks publicēts Eiropas Parlamenta iekštīklā.

Piemēroto kandidātu saraksts būs spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim, tomēr tā derīguma laiku var pagarināt. Ja to pagarinās, sarakstā iekļautie kandidāti tiks savlaicīgi informēti.

Ja jums tiks piedāvāts darbs, jums būs jāiesniedz visu nepieciešamo dokumentu, tostarp diplomu un izziņu par nodarbinātību, oriģināli, lai dokumentus varētu pārbaudīt.

Iekļaušana piemēroto kandidātu sarakstā nenozīmē tiesības vai garantiju tikt pieņemtam darbā.

C. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Lai pieteiktos, jums ir nepieciešams Apply4EP platformas lietotāja konts: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lv_LV. Jūs varat izveidot tikai VIENU kontu. Lai to izdarītu, klikšķiniet uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē” lapas apakšā.

Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas jums rūpīgi jāizlasa Rokasgrāmata kandidātiem Eiropas Parlamenta organizētās darbinieku atlases procedūrās un jāiesniedz attiecīgie apliecinošie dokumenti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:

2021. gada 30. septembris plkst. 12.00 pēc Briseles laika.

Līdzko jūsu pieteikuma veidlapa tiks validēta, jums automātiski tiks nosūtīts saņemšanas apliecinājums.

Lūdzam NEZVANĪT un neuzdot jautājumus par procedūras grafiku.