This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - IDEIGLENES ALKALMAZOTT, A NEMZETI HATÓSÁGOKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSÉRT FELELŐS ASSZISZTENS (AST 5)

Hely : Brüsszel
Publication end on external website : 30/09/2021 12:00
Szervezeti egység : 01-Főtitkári Hivatal, Innováció és Központi Szolgálatok Igazgatósága
Hiv. szám : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Útmutató a pályázóknak :

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázók számára készített, ezen álláshirdetés mellékletében található útmutatót.

Ez az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi. Segítségére lesz az Európai Parlament által szervezett eljárásokra vonatkozó szabályok megértésében, és elmagyarázza a jelentkezés módját.


TARTALOMJEGYZÉK

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL SZERVEZETT ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ PÁLYÁZÓKNAK SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

 


A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Általános követelmények

Az Európai Parlament a Főtitkári Hivatalon belüli, a nemzeti hatóságokkal való kapcsolattartásért felelős asszisztensi ideiglenes alkalmazotti állás (AST5 besorolási csoport) betöltésére irányuló eljárás megindításáról határozott.

A munkaszerződés határozatlan időre szól. A felvétel az AST5 besorolási fokozat első fizetési fokozatába történik, 4917,29 EUR/hó összegű alapilletménnyel. Ezt az illetményt közösségi adó és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben (a 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom rendelettel (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.) és legutóbb az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló 2013. október 22-i 1023/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 287., 2013.10.29., 15. o.) módosított 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletet (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.)) meghatározott más levonások terhelik. Az illetmény a nemzeti adózás alól mentes. A pályázó felvétele – szakmai tapasztalatától függően – történhet magasabb fizetési fokozatba is. Az alapilletményhez ezenkívül bizonyos feltételek mellett pótlékok járulnak.

Az ideiglenes alkalmazottak felvétele azt a célt szolgálja, hogy a legmagasabb szintű képességekkel, hatékonysággal és integritással rendelkező munkatársakat lehessen biztosítani az intézmény számára a lehető legszélesebb földrajzi alapon az Unió tagállamainak állampolgárai közül.

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

2. Munkaköri leírás

A nemzeti hatóságokkal való kapcsolattartásért felelős asszisztens a Főtitkári Hivatalon belül fog dolgozni, ő tartja majd a kapcsolatot elsősorban az Európai Parlament három munkahelyszíne, Franciaország, Luxemburg és Belgium nemzeti és regionális hatóságaival. Fő feladata a nemzeti és regionális hatóságokkal adminisztratív és politikai szinten létrehozott munkacsoportok munkájának előkészítése, támogatása és nyomon követése, a Parlament tevékenységének különféle területein. Az asszisztens feladatai közé tartoznak továbbá az alábbiak:

 • a nemzeti és regionális hatóságokhoz akár a legmagasabb szinten intézett levelek megfogalmazása főként francia nyelven,
 • partnerségi megállapodások kezelése, látogatók fogadása,
 • kapcsolattartás az európai ügyekben érintett szervezetekkel, különösen Franciaországból, Belgiumból, Luxemburgból és Németország határközeli régióiból.

Ehhez kapcsolódóan fejlett szervezési készségre lesz szüksége. A nemzetközi környezetben és különösen valamely parlamentben szerzett korábbi tapasztalat előnyt jelent. Mivel a feladat ellátásához kapcsolatot kell tartani számos belső és külső partnerrel, kiváló íráskészségre, fejlett diplomáciai érzékre és kommunikációs készségre, valamint nagyon erős interperszonális készségre lesz szüksége.

A munkavégzés helyszíne Brüsszel, de áthelyeződhet az Európai Parlament más munkahelyszínére is. Az asszisztensnek rendszeres utazásokat kell majd tennie az Európai Parlament három munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg) között, valamint más helyszínekre is.

Az asszisztens fő feladatai többek között az alábbiak:

 • a főként francia, luxemburgi és belga nemzeti és regionális hatóságokkal létrehozott munkacsoportok munkájának előkészítése, támogatása és nyomon követése, az információk továbbítása a hierarchia szintjei között;
 • kapcsolatok kialakítása és fenntartása a nemzeti és regionális hatóságokkal, elsősorban a belga, francia és luxemburgi hatóságokkal;
 • a nemzeti és regionális hatóságokkal létrehozott munkacsoportok munkájának segítése különféle adminisztratív területeken, többek között jegyzőkönyvek összeállításával;
 • a nemzeti vagy regionális hatóságokkal, illetve különösen Franciaország, Belgium, Luxemburg és a határközeli német régiók európai ügyekben érintett szervezeteivel kötött adminisztratív megállapodásokra irányuló tárgyalások előkészítése és támogatása, valamint a megállapodások szövegének véglegesítése;
 • dokumentációk előkészítése meghatározott eljárások alapján, nyomtatott vagy elektronikus formában, valamint a végleges dokumentáció eljuttatása a döntéshozó hatóságoknak, szükség esetén a vonatkozó háttérinformációkkal együtt;
 • a döntések megszületését követően információk nyújtása az ügyek előrehaladásáról szóló kérdésekre válaszolva, összefoglalók készítése, gyakran rövid határidőkkel;
 • látogatások szervezése, látogatók fogadása, a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó egyéb feladatok ellátása.

A feladatok teljesítéséhez az alábbi készségekre van szükség:

 • Szervezési és tervezési készség
 • Elemző és összegző készség
 • Precizitás
 • Interperszonális és kapcsolatépítési készségek
 • Bizalmasság/diszkréció
 • Képesség arra, hogy szoros határidők mellett is jó teljesítményt nyújtson
 • Tapintat és diplomáciai érzék

3. Pályázati feltételek

A pályázónak a pályázatok benyújtására előírt határidő napján meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Általános feltételek

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdése értelmében a pályázó:

 • az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgára,
 • állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja,
 • a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos jogszabályok tekintetében kötelezettségeinek eleget tett,
 • megfelel az említett feladatok ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek.
  their duties.

b) Különleges feltételek

(i) Szükséges képzettségek és ismeretek

A pályázónak rendelkeznie kell

 • oklevéllel igazolt felsőfokú iskolai végzettséggel

vagy

 • oklevéllel igazolt, felsőfokú oktatásban való részvételre jogosító középfokú végzettséggel és legalább három év szakmai tapasztalattal az oklevél megszerzése után. A szakmai gyakorlat e három éve az alábbi pontban előírt szakmai tapasztalat megállapításakor nem vehető figyelembe.

A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti különbségeket. A képzettségre vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák Az Európai Parlament által szervezett eljárásokban részt vevő pályázóknak szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók.

(ii) Előírt szakmai tapasztalat

A pályázóknak a fent előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, amelynek időtartama az A.2. pont alatt ismertetett feladatok jellegével összefüggő szakterületen legalább öt év. A nemzetközi környezetben és különösen valamely parlamentben szerzett korábbi tapasztalat előnyt jelent.

(iii) Nyelvismeret

A pályázóknak alaposan (C1 szinten) kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, holland, horvát, görög, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák vagy szlovén,

valamint

alaposan (C1 szinten) kell ismerniük a francia nyelvet (2. nyelv). A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel. Amennyiben az 1. nyelv a francia, a pályázóknak a feladataik ellátásához szükséges szinten (B2 szinten) kell ismerniük az Európai Unió 23 hivatalos nyelve közül egy másik nyelvet 

A német és/vagy a holland nyelv ismerete előnyt jelent.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti minimumszintek minden nyelvi készség (beszéd, írás, írott és hallott szöveg értése) tekintetében elvárás. Ezek a készségek megfelelnek a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretben (https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference) szereplő készségeknek.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a konkrét nyelvi követelményt, azaz a francia nyelv kiváló ismeretét a szolgálati érdeknek megfelelően állapították meg az álláshely sajátos igényeire való tekintettel.

Ugyanis a francia nyelv az Európai Parlament három munkahelyszíne, Franciaország, Luxemburg és Belgium nemzeti és regionális hatóságaival folytatott kommunikáció fő nyelve, valamint az Európai Parlamenten belüli kommunikáció céljaira leggyakrabban használt nyelvek egyike is. Következésképpen az álláshirdetés A.2. pontjában említett feladatainak ellátása, valamint a szolgálat zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében a felvett ideiglenes alkalmazottnak képesnek kell lennie a francia nyelvű munkavégzésre és hatékony kommunikációra.

A német és/vagy holland nyelv ismerete előnyt jelent, mivel a holland nyelvre a belga hatóságokkal, a németre pedig a német hatóságokkal, a luxemburgi hatóságokkal vagy a határközeli német régiók európai ügyekben érintett szervezeteivel folytatott kommunikáció során lehet szükség.

Az egyenlő bánásmód jegyében ugyanakkor minden pályázótól megköveteljük, hogy a feladataik ellátásához szükséges szinten ismerjenek egy második uniós hivatalos nyelvet, még akkor is, ha első hivatalos nyelvként a franciát jelölték meg.

B. AZ ELJÁRÁS MENETE

1. A kiválasztási eljárásban való részvétel jóváhagyása

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul.

Amennyiben a pályázó

 • megfelel az általános pályázati feltételeknek, és
 • pályázatát az előírt formában és határidőn belül benyújtotta,

a kiválasztási bizottság a különleges feltételek fényében is megvizsgálja a pályázatot.

Amennyiben a pályázó megfelel a különleges feltételeknek, a kiválasztási bizottság jóváhagyja részvételét a kiválasztási eljárásban.

A kiválasztási bizottság ennek során kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okiratokkal alátámasztott adatok alapján jár el (részletesebb tájékoztatás Az Európai Parlament által szervezett eljárásokban részt vevő pályázóknak szóló útmutatóban található).

2. A képesítések értékelése

A kiválasztási bizottság az előre meghatározott pontozási táblázat alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvételre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja az írásbeli vizsgára meghívandó tizenkét legjobb pályázó listáját.

A kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek értékelésekor különösen az alábbi (a pályázati anyaghoz csatolt dokumentumokkal alátámasztott) szempontokat veszi figyelembe:

 • a feladat jellegével összhangban álló további végzettségek és diplomák;
 • dokumentációk összeállítása terén szerzett tapasztalat;
 • francia nyelvű levelek, feljegyzések, összefoglalók, jegyzőkönyvek készítése terén szerzett tapasztalat;
 • nemzeti és regionális hatóságokkal való kapcsolattartás terén szerzett tapasztalat;
 • adminisztratív feladatok támogatása és döntések nyomon követése terén szerzett tapasztalat;
 • multikulturális és multinacionális környezetben szerzett szakmai tapasztalat.

Pontozás: 0-tól 20 pontig.

3. Vizsgák

Írásbeli vizsga

a) Francia nyelvű fogalmazási feladat egy vagy több dokumentum alapján, annak megállapítására, hogy a pályázó alkalmas-e az A.2. pontban ismertetett feladatok elvégzésére, továbbá az ügymenet szükségleteinek felmérésére, megoldások kidolgozására és a végfelhasználók támogatására.

A vizsga időtartama: 90 perc.
Pontozás: 0-tól 20 pontig (alsó ponthatár: 10 pont).

A vizsgára távoli részvétellel és online (számítógépen) is sor kerülhet.

Az írásbeli vizsgán a legmagasabb pontszámot elérő hat pályázót hívják meg szóbeli vizsgára, feltéve, hogy mindannyian elérték az alsó ponthatárt.

Szóbeli vizsgák

b) Beszélgetés a kiválasztást végző bizottsággal francia nyelven, amelynek során a bizottság a pályázók anyagában szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri a pályázók alkalmasságát az A.2. pontban felsorolt feladatok ellátására. A bizottságnak jogában áll megbizonyosodni a pályázók pályázati anyagában feltüntetett nyelvi ismeretekről.

A vizsga időtartama: 45 perc.
Pontozás: 0-tól 40 pontig (alsó ponthatár: 20 pont).
A vizsgára távoli részvétellel és online (számítógépen) is sor kerülhet.

c) Szerepjáték vagy csoportos feladat francia nyelven, amelynek során a kiválasztási bizottság a pályázók alkalmazkodóképességét, tárgyalási készségét és interperszolnális készségeit vizsgálja.

A vizsga időtartama: 25 perc.
Pontozás: 0-tól 20 pontig (alsó ponthatár: 10 pont).
A vizsgára távoli részvétellel és online (számítógépen) is sor kerülhet.

A pályázók megfelelő időben meg fogják kapni az írásbeli és szóbeli tesztekkel kapcsolatos utasításokat. A tesztekre meghatározott napon, meghatározott időpontban kerül sor. Amennyiben nem tesz eleget a meghívásnak, nem lehet kapcsolatba lépni vele e-mail útján vagy nem jelenik meg a vizsgán, a pályázót kizárják az eljárásból. A pályázónak szigorúan be kell tartania az utasításokat. Az utasítások be nem tartása vagy az utasításoknak nem megfelelő lépések azonnali eltiltást vonnak maguk után.

4. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára

Az alkalmas jelöltek listájára a teljes eljárás (a képesítések értékelése és a vizsgák) során a legmagasabb pontszámot elérő és az alsó ponthatárt valamennyi vizsgán elérő három pályázó neve kerül fel (eredményük sorrendjében).

A pályázókat egyénileg, írásban tájékoztatják eredményeikről.

Az alkalmas jelöltek listáját közzéteszik az Európai Parlament intranetes oldalán.

Az alkalmas jelöltek listája 2024. december 31-ig érvényes, és meghosszabbítható. Amennyiben meghosszabbítják a lista érvényességét, erről a listán szereplő pályázók megfelelő időben értesítést kapnak.

Az a pályázó, akinek állást ajánlanak fel, ellenőrzés céljából köteles bemutatni valamennyi szükséges dokumentum, többek között a diplomák és tanúsítványok eredeti példányát.

Az alkalmas jelöltek listájára való felvétel nem minősül sem a felvételhez való jognak, sem garanciának.

C. A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA

A jelentkezéshez felhasználói fiókra van szükség az Apply4EP internetes platformon: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hu_HU. Egy személynek csak EGY felhasználói fiókja lehet. A jelentkezéshez kattintson az „Online jelentkezés” fülre az oldal alján.

A jelentkezési lap kitöltése és a megfelelő igazoló dokumentumok benyújtása előtt figyelmesen olvassa el Az Európai Parlament által szervezett eljárásokban részt vevő pályázóknak szóló útmutatót.

A pályázat benyújtási határideje:

2021. szeptember 30. (déli) 12 óra brüsszeli idő szerint.

A jelentkezési lap érvényesítése után a rendszer automatikusan átvételi elismervényt küld Önnek.

Kérjük a pályázókat, hogy az eljárás időbeli ütemezésével kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK.