This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - PRIVREMENO OSOBLJE, ASISTENT ZA ODNOSE S NACIONALNIM TIJELIMA (AST 5)

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 30/09/2021 12:00
Služba : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Prije slanja prijave obavezno je pažljivo pročitati Vodič za kandidate priložen ovom natječaju.

Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila o selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament i način prijave.


SADRŽAJ

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PRIJAVE

PRILOG: VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

1. Opće napomene

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak zapošljavanja jednog asistenta (AST 5) u svojstvu privremenog zaposlenika za odnose s nacionalnim tijelima u Uredu glavnog tajnika.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Radno mjesto odgovara platnom razredu AST 5, prvom stupnju, s osnovnom mjesečnom plaćom od 4 917,29 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL L 287, 29.10.2013., str. 15.). Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnog kandidata može se prilagoditi ovisno o njegovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Svrha zapošljavanja privremenog osoblja pronaći je među državljanima država članica Unije zaposlenike sa što šireg geografskog područja koji će svoju službu u instituciji obavljati s najvišim stupnjem sposobnosti, učinkovitosti i integriteta.

Europski parlament poslodavac je koji provodi politiku jednakih mogućnosti i prihvaća prijave bez diskriminacije na temelju roda, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetičkih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, mjesta rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.