This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - PRIVREMENO OSOBLJE, ASISTENT ZA ODNOSE S NACIONALNIM TIJELIMA (AST 5)

Mjesto : Bruxelles
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 30/09/2021 12:00
Služba : 01-Ured glavnog tajnika, Uprava za inovacije i središnje službe
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Vodič za kandidate :

Prije slanja prijave obavezno je pažljivo pročitati Vodič za kandidate priložen ovom natječaju.

Vodič je sastavni dio natječaja i u njemu se objašnjavaju pravila o selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament i način prijave.


SADRŽAJ

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

B. POSTUPAK

C. PRIJAVE

PRILOG: VODIČ ZA KANDIDATE U SELEKCIJSKIM POSTUPCIMA KOJE ORGANIZIRA EUROPSKI PARLAMENT

 

 

A. OPIS RADNOG MJESTA I UVJETI

1. Opće napomene

Europski parlament odlučio je pokrenuti postupak zapošljavanja jednog asistenta (AST 5) u svojstvu privremenog zaposlenika za odnose s nacionalnim tijelima u Uredu glavnog tajnika.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Radno mjesto odgovara platnom razredu AST 5, prvom stupnju, s osnovnom mjesečnom plaćom od 4 917,29 EUR. Plaća podliježe porezu Zajednice i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2004 od 22. ožujka 2004. (SL L 124, 27.4.2004., str. 1.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (SL L 287, 29.10.2013., str. 15.). Na plaću se ne obračunava nacionalni porez. Stupanj unutar platnog razreda uspješnog kandidata može se prilagoditi ovisno o njegovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Svrha zapošljavanja privremenog osoblja pronaći je među državljanima država članica Unije zaposlenike sa što šireg geografskog područja koji će svoju službu u instituciji obavljati s najvišim stupnjem sposobnosti, učinkovitosti i integriteta.

Europski parlament poslodavac je koji provodi politiku jednakih mogućnosti i prihvaća prijave bez diskriminacije na temelju roda, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetičkih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, mjesta rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

2. Opis posla

Asistent za odnose s nacionalnim tijelima radit će u Uredu glavnog tajnika te će biti zadužen za kontaktiranje s nacionalnim i regionalnim tijelima, uglavnom triju zemalja koje su domaćini mjestima rada Europskog parlamenta, odnosno Francuske, Luksemburga i Belgije. Asistent će, uglavnom, na administrativnoj i političkoj razini pripremati, podržavati i pratiti rad radnih skupina s nacionalnim i regionalnim tijelima, u brojnim područjima aktivnosti Parlamenta. Asistent će obavljati i sljedeće zadaće:

 • sastavljanje prepiske, uglavnom na francuskom jeziku, s regionalnim i nacionalnim tijelima, među ostalim i na najvišoj razini,
 • obavljanje zadaća povezanih sa sporazumima o partnerstvu i posjetiteljima,
 • rad s udruženjima koja se bave europskim pitanjima, a posebno onima iz Francuske, Belgije, Luksemburga i pograničnih regija Njemačke.

Stoga kandidati moraju imati dobre organizacijske vještine, a prethodno iskustvo rada u međunarodnom okružju, posebno u parlamentu, je prednost. Ovo radno mjesto podrazumijeva brojne unutarnje i vanjske kontakte te se u skladu s tim zahtijevaju izvrsne vještine pisanja, izrazito razvijen smisao za diplomaciju, lakoća komunikacije i vrlo dobre međuljudske vještine.

Radno mjesto je u Bruxellesu, no može se premjestiti u jedno od ostalih mjesta rada Parlamenta. Ono podrazumijeva redovito putovanje između triju uobičajenih mjesta rada Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg) i drugdje.

Glavne zadaće su sljedeće:

 • pripremanje, podržavanje i praćenje aktivnosti radnih skupina s nacionalnim i regionalnim tijelima, posebno onima u Francuskoj, Luksemburgu i Belgiji, te prenošenje informacija nadređenima i podređenima;
 • uspostavljanje i održavanje kontakata s nacionalnim i regionalnim tijelima, posebno onima u Francuskoj, Luksemburgu i Belgiji;
 • pružanje administrativne potpore radnim skupinama s nacionalnim i regionalnim tijelima, posebno vođenje zapisnika;
 • pripremanje, podržavanje provedbe i finaliziranje pregovora o administrativnim sporazumima s nacionalnim ili regionalnim tijelima, kao i s udruženjima koja se bave europskim pitanjima, a posebno onima iz Francuske, Belgije, Luksemburga i pograničnih regija Njemačke;
 • sastavljanje dosjea u skladu s ustaljenim procedurama, u papirnatom ili elektroničkom obliku, te, po potrebi, priprema finalne dokumentacije s relevantnim informacijama za donositelje odluka;
 • praćenje ishoda odluka, odgovaranje na upite o napretku u pojedinim predmetima, sastavljanje sažetaka, često s kratkim rokovima;
 • organiziranje posjeta, primanje posjetitelja i obavljanje drugih specifičnih zadataka u okviru djelokruga odjela.

Za obavljanje tih zadaća potrebne su sljedeće kompetencije:

 • sposobnost organizacije i planiranja
 • analitičke vještine i sposobnost rasuđivanja
 • temeljitost u radu
 • međuljudske vještine i vještine umrežavanja
 • povjerljivost/diskrecija
 • sposobnost postizanja rezultata pod vremenskim pritiskom
 • obzirnost i diplomatičnost

3. Uvjeti

Kandidati na dan određen kao rok za podnošenje prijava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) Opći uvjeti

U skladu s člankom 12. stavkom 2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije kandidati moraju:

 • biti državljani jedne od država članice Europske unije;
 • uživati sva građanska prava;
 • ispunjavati sve zakonske obaveze povezane sa služenjem vojnog roka;
 • dostaviti odgovarajuće potvrde kojima se dokazuje prikladnost za obavljanje
  dužnosti.

(b) Posebni uvjeti

(i) Potrebne kvalifikacije i vještine

Kandidati moraju imati:

 • diplomu visokoškolskog obrazovanja

ili

 • diplomu srednjoškolskog obrazovanja koja omogućuje pristup visokoškolskom obrazovanju te najmanje trogodišnje radno iskustvo povezano s dužnostima koje će se obavljati. To trogodišnje radno iskustvo ne uzima se u obzir pri računanju potrebnog radnog iskustva koje se opisuje niže.

Povjerenstvo za odabir uzet će u obzir razlike među obrazovnim sustavima država članica. Primjeri obveznih minimalnih kvalifikacija mogu se pronaći u tablici u Vodiču za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament.

(ii) Potrebno radno iskustvo

Uz gore navedene kvalifikacije, kandidati moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva povezanog sa zadaćama navedenima u odjeljku A.2. Prethodno iskustvo rada u međunarodnom okružju, a posebno u parlamentu, je prednost.

(iii) Znanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (razina C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

i

izvrsno poznavati (razina C1) francuski (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. Ako je jezik 1 francuski, kandidati moraju u zadovoljavajućoj mjeri (razina B2) poznavati još jedan od ostala 23 službena jezika Europske unije.

Znanje njemačkog i/ili nizozemskog jezika je prednost.

Napominjemo da se najmanje potrebne razine odnose na sve jezične sposobnosti (govor, pisanje, čitanje i slušanje) navedene u obrascu za prijavu. Kvalifikacije odgovaraju onima navedenima u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference).

Kandidati se obavještavaju da je posebni zahtjev u pogledu jezika, odnosno izvrsno poznavanje francuskog, utvrđen u skladu s interesima službe s obzirom na posebne zahtjeve radnog mjesta.

Točnije, francuski je glavni jezik komunikacije s nacionalnim i regionalnim tijelima triju zemalja koje su domaćini mjestima rada Europskog parlamenta – Francuske, Belgije i Luksemburga – i jedan od najčešće korištenih jezika u internoj komunikaciji Europskog parlamenta. U skladu s navedenim, da bi odabrani član privremenog osoblja mogao obavljati svoje dužnosti iz odjeljka A.2. ovog natječaja te osigurati nesmetani rad službe, mora biti u stanju raditi i učinkovito komunicirati na francuskom jeziku.

Znanje njemačkog i/ili nizozemskog jezika je prednost jer nizozemski može biti potreban za komunikaciju s belgijskim tijelima, a njemački za komunikaciju s luksemburškim tijelima ili udruženjima iz pograničnih regija Njemačke koja se bave europskim pitanjima.

Osim toga, kako bi se osiguralo jednako postupanje prema svim kandidatima, svaki kandidat mora imati zadovoljavajuću razinu znanja drugog jezika, tj. jednog od ostalih službenih jezika Europske unije, čak i ako mu je francuski prvi službeni jezik.

B. POSTUPAK

1. Uključivanje u selekcijski postupak

Selekcijski postupak temelji se na kvalifikacijama i testiranju.

Ako

 • ispunjavate opće uvjete i
 • podnijeli ste prijavu u skladu s odredbama i u zadanom roku,

povjerenstvo za odabir razmotrit će vašu prijavu u pogledu posebnih uvjeta.

Kandidate koji zadovoljavaju posebne uvjete povjerenstvo za odabir primit će u
selekcijski postupak.

Povjerenstvo za odabir svoje će odluke temeljiti isključivo na podacima iz prijavnice koji su potkrijepljeni popratnom dokumentacijom (za više informacija vidi Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament).

2. Ocjena kvalifikacija

Povjerenstvo za odabir na temelju unaprijed utvrđenih kriterija ocjenjuje kvalifikacije kandidata primljenih u selekcijski postupak i sastavlja listu dvanaest najboljih kandidata, koji će biti pozvani na pismeno testiranje.

Pri ocjenjivanju kvalifikacija kandidata, povjerenstvo za odabir posebno će voditi računa o sljedećim aspektima (koje je nužno potkrijepiti popratnim dokumentima priloženima prijavnici):

 • dodatne kvalifikacije i diplome povezane s dužnostima koje će se obavljati;
 • iskustvo u sastavljanju dosjea;
 • iskustvo u sastavljanju pisama, bilješki, sažetaka, zapisnika na francuskom;
 • iskustvo u održavanju kontakata s nacionalnim i regionalnim tijelima;
 • iskustvo u asistiranju u administrativnim zadacima i praćenju ishoda odluka;
 • iskustvo rada u multikulturnom i multinacionalnom okruženju.

Bodovanje: od 0 do 20 bodova

3. Testiranje

Pismeno testiranje

a) Sastavljanje teksta na francuskom jeziku na temelju niza dokumenata s ciljem da se provjeri jesu li kandidati sposobni obavljati dužnosti iz odjeljka A.2., razumjeti poslovne zahtjeve, pronalaziti rješenja i davati podršku krajnjim korisnicima.

Predviđeno vrijeme: 90 minuta
Bodovanje: od 0 do 20 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 10 bodova)

Testiranje se može organizirati na daljinu i preko interneta (računalno testiranje).

Na usmeno testiranje bit će pozvano šestero kandidata s najvećim brojem bodova pod uvjetom da su ostvarili minimalni broj bodova za prolaz.

Usmeno testiranje

b) Razgovor s povjerenstvom za odabir na francuskom jeziku na temelju kojeg se, uz vođenje računa o svim informacijama iz prijavnice, ocjenjuje sposobnost kandidata za obavljanje dužnosti opisanih u odjeljku A.2. Povjerenstvo za odabir može provjeriti znanje stranih jezika u skladu s informacijama navedenima u prijavnici.

Predviđeno vrijeme: 45 minuta
Bodovanje: od 0 do 40 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 20 bodova)
Ovo testiranje može se organizirati na daljinu i preko interneta (računalno testiranje).

c) Igra uloga ili grupna vježba na francuskom jeziku na temelju koje povjerenstvo za odabir ocjenjuje sposobnosti prilagođavanja, pregovaranja i međuljudske vještine.

Predviđeno vrijeme: 25 minuta
Bodovanje: od 0 do 20 bodova (minimalni broj bodova za prolaz: 10 bodova)
Ovo testiranje može se organizirati na daljinu i preko interneta (računalno testiranje).

Kandidati će pravodobno primiti upute o pismenom i usmenom testiranju. Testiranja će se održavati na točno određeni dan i u točno određeno vrijeme. Ako se kandidati ne odazovu na poziv, nije ih moguće kontaktirati elektroničkom poštom ili ne pristupe jednom od testiranja, bit će diskvalificirani. Potrebno je točno slijediti upute. U slučaju nepoštovanja uputa ili ponašanja koje nije u skladu s njima, kandidati će odmah biti diskvalificirani.

4. Lista uspješnih kandidata

Na listu uspješnih kandidata uvrstit će se, prema postignutom uspjehu, troje kandidata koji ukupno ostvare najveći broj bodova (na temelju ocjenjivanja kvalifikacija i testova) i koji na svakom testu ostvare minimalni broj bodova potreban za prolaz.

Kandidati će o svojim rezultatima biti obaviješteni pojedinačno, pisanim putem, a lista uspješnih kandidata bit će objavljena na intranetu Europskog parlamenta.

Valjanost liste uspješnih kandidata istječe 31. prosinca 2024., ali se može produžiti. U slučaju produžetka valjanosti liste, kandidati čija su imena na nju uvrštena bit će o tome pravodobno obaviješteni.

Kandidati kojima se ponudi zaposlenje morat će dati na uvid izvorne primjerke svih zatraženih dokumenata, uključujući diplome i potvrde o radu.

Uključivanje na listu uspješnih kandidata ne podrazumijeva pravo na zaposlenje niti se njime jamči zaposlenje.

C. PRIJAVE

Za prijavu je potrebno imati korisnički račun na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/hr_HR. Svaki kandidat može imati samo JEDAN račun. Da biste otvorili račun, odaberite opciju „Prijaviti se preko interneta”, koja se nalazi na dnu stranice.

Prije ispunjavanja prijavnice i dostavljanja relevantnih popratnih dokumenata, kandidati su obvezni pažljivo pročitati priloženi Vodič za kandidate u selekcijskim postupcima koje organizira Europski parlament.

Rok za prijavu je

30. rujna 2021. u 12:00 (podne) (po briselskom vremenu).

Nakon što potvrdite svoju prijavu, dobit ćete automatsku potvrdu o primitku.

Molimo kandidate da NE ZOVU TELEFONOM kako bi se raspitali o vremenskom rasporedu postupka.