This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - DOČASNÝ ZAMĚSTNANEC, ASISTENT/KA PRO OBLAST VZTAHŮ S ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ (AST 5)

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 30/09/2021 12:00
Útvar : 01-Cabinet du Secrétaire général
Značka : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Před podáním přihlášky je nutné si pozorně přečíst pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení.

Uvedené pokyny tvoří nedílnou součást tohoto oznámení. Umožní Vám pochopit pravidla, jimiž se řídí výběrová řízení konaná Evropským parlamentem, a jak se do výběrového řízení přihlásit.


OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA: POKYNY PRO UCHAZEČE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ POŘÁDANÝCH EVROPSKÝM PARLAMENTEM

 

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

1. Obecné poznámky

Evropský parlament se rozhodl zahájit výběrové řízení s cílem obsadit pracovní místo dočasného zaměstnance na pozici asistenta (AST 5) v oblasti vztahů s orgány členských států v kanceláři generálního tajemníka.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Vybraný kandidát bude zařazen do platové třídy AST 5, prvního platového stupně, se základním platem 4 917,29 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další odvody stanovené v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské Unie (nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1) ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004 (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1) a novějšího nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15)). Z platu se neplatí daň v členských státech. Platový stupeň, do něhož bude úspěšný uchazeč zařazen, bude možno upravit podle délky jeho praxe. Kromě toho se základní plat za určitých podmínek navyšuje o příspěvky.

Přijímání dočasných zaměstnanců je zaměřeno na zajištění služeb osob s co nejvyšší mírou schopností, výkonnosti a bezúhonnosti, vybraných na co nejširším zeměpisném základě mezi státními příslušníky členských států Unie.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace např. na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.