This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - DOČASNÝ ZAMĚSTNANEC, ASISTENT/KA PRO OBLAST VZTAHŮ S ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ (AST 5)

Místo : Brusel
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 30/09/2021 12:00
Útvar : 01-Kancelář generálního tajemníka, ředitelství pro inovace a centrální služby
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Pokyny pro uchazeče :

Před podáním přihlášky je nutné si pozorně přečíst pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení o výběrovém řízení.

Uvedené pokyny tvoří nedílnou součást tohoto oznámení. Umožní Vám pochopit pravidla, jimiž se řídí výběrová řízení konaná Evropským parlamentem, a jak se do výběrového řízení přihlásit.


OBSAH

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

PŘÍLOHA: POKYNY PRO UCHAZEČE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ POŘÁDANÝCH EVROPSKÝM PARLAMENTEM

 

 

A. PRACOVNÍ NÁPLŇ A PODMÍNKY ÚČASTI

1. Obecné poznámky

Evropský parlament se rozhodl zahájit výběrové řízení s cílem obsadit pracovní místo dočasného zaměstnance na pozici asistenta (AST 5) v oblasti vztahů s orgány členských států v kanceláři generálního tajemníka.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Vybraný kandidát bude zařazen do platové třídy AST 5, prvního platového stupně, se základním platem 4 917,29 EUR měsíčně. Ze základního platu se odvádí daň Společenství a další odvody stanovené v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské Unie (nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1) ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004 (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1) a novějšího nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15)). Z platu se neplatí daň v členských státech. Platový stupeň, do něhož bude úspěšný uchazeč zařazen, bude možno upravit podle délky jeho praxe. Kromě toho se základní plat za určitých podmínek navyšuje o příspěvky.

Přijímání dočasných zaměstnanců je zaměřeno na zajištění služeb osob s co nejvyšší mírou schopností, výkonnosti a bezúhonnosti, vybraných na co nejširším zeměpisném základě mezi státními příslušníky členských států Unie.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace např. na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

2. Pracovní náplň

Asistent pro oblast vztahů s orgány členských států pracující v kanceláři generálního tajemníka bude odpovídat za kontakt s celostátními a regionálními orgány zejména ve třech hostitelských státech, kde se nacházejí pracoviště Evropského parlamentu, tj. ve Francii, v Lucembursku a Belgii. Práce asistenta bude spočívat především v přípravě a podpoře činnosti pracovních skupin spolupracujících s celostátními a regionálními orgány na administrativní a politické úrovni v celé řadě oblastí, v nichž probíhá činnost Parlamentu, a v přijímání návazných opatření. Asistent bude navíc:

 • koncipovat korespondenci s regionálními a celostátními orgány, mj. na nejvyšší úrovni, zejména ve francouzském jazyce,
 • zabývat se partnerskými dohodami a návštěvami,
 • jednat se sdruženími, jejich činnost se týká evropských záležitostí, zejména s těmi, které se nacházejí ve Francii, v Belgii, Lucembursku a v příhraničních regionech Německa.

V tomto kontextu jsou vyžadovány solidní organizační schopnosti. Předchozí zkušenost s prací v mezinárodním prostředí a zejména v Evropském parlamentu je výhodou. Jelikož pracovní náplň zahrnuje navazování četných interních a externích kontaktů, vyžaduje výborný psaný projev, značně rozvinutý smysl pro diplomacii, rozsáhlé komunikační schopnosti a vynikající dovednosti při navazování mezilidských vztahů.

Místo výkonu této pracovní pozice se nachází v Bruselu, je však možné, že bude přesunuto do jiného pracovního místa Parlamentu. Obnáší pravidelné cestování mezi třemi pracovními místy Evropského parlamentu (Bruselem, Lucemburkem a Štrasburkem), i mimo ně.

Hlavní pracovní náplň bude zahrnovat:

 • přípravu a podporu činnosti pracovních skupin spolupracujících s celostátními a regionálními orgány, zejména s orgány ve Francii, v Lucembursku a Belgii, přijímání návazných opatření a předávání informací mezi různými hierarchickými stupni;
 • navazování a vytváření kontaktů s celostátními a regionálními orgány, zejména s orgány ve Francii, v Lucembursku a Belgii;
 • poskytování pomoci pracovním skupinám spolupracujícím s celostátními a regionálními orgány s různými administrativními úkoly, zejména s vypracováním návrhů zápisů z jednání;
 • příprava jednání o administrativních dohodách s celostátními a regionálními orgány, sdruženími zabývajícími se evropskými záležitostmi, zejména ve Francii, v Lucembursku, Belgii a příhraničních regionech Německa, podpora poskytovaná v jejich průběhu a jejich finalizace;
 • sestavování dokumentace v papírové nebo elektronické podobě na základě stanovených postupů a příprava konečných dokumentů pro rozhodovací orgány, případně s příslušnými podkladovými informacemi;
 • zajišťování kroků navazujících na přijatá rozhodnutí, poskytování informací k odpovědím na otázky týkající se pokroku dosaženého v daných záležitostech a vypracovávání shrnutí, často v krátkých lhůtách;
 • pořádání návštěv, přijímání návštěvníků a plnění specifických úkolů v rámci činnosti daného útvaru.

Uvedená pracovní náplň vyžaduje tyto schopnosti:

 • organizační a plánovací schopnosti
 • schopnost porozumění a analytické schopnosti
 • precizní postup
 • schopnost navazovat kontakty a mezilidské vztahy
 • schopnost zachovávat důvěrnost/mlčenlivost
 • schopnost pracovat pod časovým tlakem
 • takt a diplomatické schopnosti

3. Podmínky účasti

Ke dni uplynutí lhůty stanovené pro podání přihlášek musejí kandidáti splňovat tyto podmínky:

a) všeobecné podmínky

V souladu s čl. 12 odst. 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie musejí kandidáti:

 • být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,
 • požívat plných občanských práv,
 • mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,
 • předložit záruky bezúhonnosti vyžadované pro výkon daných pracovních povinností.

b) Konkrétní podmínky

i) Požadované vzdělání a dovednosti

Uchazeči musejí mít:

 • vzdělání na úrovni postsekundárního vzdělání, osvědčené diplomem,

nebo

 • vzdělání na úrovni středoškolského vzdělání, osvědčené diplomem, umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání, a odbornou praxi v délce nejméně tří let odpovídající náplni práce. Tyto tři roky praxe nebudou započteny do požadované odborné praxe uvedené níže.

Výběrová komise zohlední odlišnosti vzdělávacích systémů v jednotlivých členských státech. Příklady minimální požadované kvalifikace jsou uvedeny v tabulce v Pokynech pro uchazeče výběrových řízení pořádaných Evropským parlamentem.

(ii) Požadovaná odborná praxe

Uchazeči musejí mít odbornou praxi související s pracovní náplní uvedenou v oddíle A.2 získanou po ukončení kvalifikace požadované výše, a to v délce nejméně pěti let. Předchozí zkušenosti s prací v mezinárodním prostředí, zejména v Evropském parlamentu, je výhodou.

(iii) Jazykové znalosti

Uchazeči musejí mít důkladnou znalost (úroveň C1) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny

a

důkladnou znalost (úroveň C1) francouzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1. V případě, že je jazykem 1 francouzština, vyžaduje se dostatečná znalost (úroveň B2) jednoho z ostatních 23 úředních jazyků Evropské unie.

Znalost němčiny, případně nizozemštiny je výhodou.

Upozorňujeme na to, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvení, psaní, čtení, poslech) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference).

Informujeme uchazeče, že konkrétní jazykové požadavky, tj. důkladná znalost francouzštiny, byly stanoveny ze služebních důvodů s ohledem na konkrétní požadavky spojené se zastáváním dané pracovní pozice.

Konkrétně jde o to, že francouzština je hlavním jazykem při komunikaci s celostátními a regionálními orgány tří hostitelských států, kde se nacházejí pracoviště Evropského parlamentu, tj. Francie, Lucemburska a Belgie, a jedním z jazyků, který se používá v rámci interní komunikace Evropského parlamentu nejčastěji. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl přijatý dočasný pracovník schopen účinné komunikace ve francouzštině, aby tak mohl plnit své povinnosti uvedené v oddíle A.2 tohoto oznámení o výběrovém řízení a aby byl zajištěn bezproblémový chod dané služby.

Znalost němčiny, případně nizozemštiny je výhodou, protože nizozemština může být vyžadována při komunikaci s belgickými orgány a němčina při komunikaci s lucemburskými orgány a se sdruženími zabývajícími se evropskými záležitostmi, která se nacházejí v příhraničních regionech Německa.

Kromě toho v zájmu rovného zacházení musí mít každý uchazeč, jehož prvním úředním jazykem je francouzština, uspokojivou znalost druhého jazyka, který musí být jedním z ostatních úředních jazyků Evropské unie.

B. PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1. Přijetí uchazeče k výběrovému řízení

Řízení probíhá na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek.

Pokud

 • splňujete všeobecné podmínky a
 • předložil/a jste přihlášku v požadované podobě a lhůtě,

výběrová komise prostuduje Vaši dokumentaci s ohledem na konkrétní podmínky účasti ve výběrovém řízení.

Pokud konkrétní podmínky splňujete, budete přijat/a do výběrového řízení.

Komise se rozhoduje výlučně na základě informací obsažených v přihlášce a doložených odpovídajícími doklady (podrobnější informace naleznete v Pokynech pro uchazeče výběrových řízení pořádaných Evropským parlamentem).

2. Posouzení kvalifikace

Výběrová komise na základě předem sestavené hodnotící tabulky posoudí kvalifikaci uchazečů přijatých do výběrového řízení a vypracuje seznam dvanácti nejlepších uchazečů, kteří budou pozváni k písemné zkoušce.

Při posuzování kvalifikace uchazečů zohlední výběrová komise především tyto aspekty (doložené odpovídajícími doklady přiloženými k přihlášce):

 • další kvalifikaci a diplomy relevantní z hlediska plnění daných úkolů,
 • zkušenosti s tvorbou dokumentace,
 • zkušenosti s vypracováváním návrhů dopisů, sdělení, souhrnů a zápisů z jednání ve francouzštině,
 • zkušenosti s navazováním kontaktů s celostátními a regionálními orgány,
 • zkušenosti s poskytováním pomoci při plnění administrativních úkolů a činnosti navazující na přijatá rozhodnutí,
 • pracovní zkušenosti v multikulturním a mnohonárodnostním prostředí.

Hodnocení: 0 až 20 bodů

3. Zkoušky

Písemná zkouška

a) Zkouška založená na vypracování návrhu textu ve francouzštině na základě dokumentace, jejímž cílem je posoudit Vaši schopnost plnit povinnosti uvedené v části A.2, pochopit odborné požadavky a poskytnout řešení a podporu koncovým uživatelům.

Délka zkoušky: 90 minut
Hodnocení: 0 až 20 bodů (požadované minimum: 10 bodů).

Zkouška může proběhnout distančně online (na počítači).

Šest uchazečů, kteří získají nejvyšší počet bodů v písemné zkoušce, bude pozváno k ústní zkoušce, a to pokud získali alespoň požadovaný minimální počet bodů.

Ústní zkoušky

b) Pohovor s výběrovou komisí ve francouzštině, který umožní posoudit s ohledem na informace uvedené ve Vaší přihlášce Vaši schopnost plnit úkoly uvedené v části A.2. Výběrová komise může rozhodnout, že přezkouší Vaši znalost jazyků, které jste uvedl/a v přihlášce.

Délka zkoušky: 45 minut
Hodnocení: 0 až 40 bodů (požadované minimum: 20 bodů).
Zkouška může proběhnout distančně online (na počítači).

c) Simulační hra nebo skupinové cvičení ve francouzštině, které výběrové komisi umožní posoudit Vaši schopnost přizpůsobit se, vyjednávat a pracovat v týmu.

Délka zkoušky: 25 minut
Hodnocení: 0 až 20 bodů (požadované minimum: 10 bodů).
Zkouška může proběhnout distančně online (na počítači).

Informace o písemné a ústní zkoušce Vám budou zaslány s dostatečným předstihem. Zkoušky proběhnou konkrétní den ve stanovenou dobu. Pokud nebudete na pozvánku reagovat, nebude Vás možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo se nedostavíte ke zkoušce, budete z výběrového řízení vyřazen/a. Musíte se doslovně řídit příslušnými instrukcemi. Nebudete-li se jimi řídit nebo podniknete-li kroky, které by byly v rozporu s těmito instrukcemi, povede to k Vašemu okamžitému vyloučení z výběrového řízení.

4. Zařazení na seznam vhodných uchazečů

Na seznam vhodných uchazečů budou zapsána sestupně jména tří uchazečů, kteří ve výběrovém řízení (posouzení kvalifikačních předpokladů a hodnocení zkoušek) získali nejvyšší počet bodů a alespoň minimální požadovaný počet bodů v každé zkoušce.

O svých výsledcích budou jednotliví kandidáti informováni písemně.

Seznam vhodných uchazečů bude zveřejněn na intranetových stránkách Evropského parlamentu.

Platnost tohoto seznamu skončí dne 31. prosince 2024, může však být prodloužena. V tomto případě o tom budou úspěšní uchazeči zařazení na seznam včas informováni.

Pokud Vám bude nabídnuto pracovní místo, budete vyzváni k předložení originálů všech požadovaných dokladů, včetně diplomů a potvrzení o zaměstnání, aby mohly být ověřeny.

Ze zařazení na seznam vhodných uchazečů nevyplývá žádný nárok nebo záruka, že uchazeč bude Parlamentem zaměstnán.

C. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

K podání přihlášky musíte mít účet na platformě Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/cs_CS. Tento účet můžete mít jen JEDEN. K vytvoření účtu klikněte na „Přihlásit se online“ na konci stránky.

Je nutné, abyste si před vyplněním přihlášky a poskytnutím příslušných dokladů pozorně přečetl/a Pokyny pro uchazeče výběrových řízení pořádaných Evropským parlamentem.

Termín pro podání přihlášek je

30. září 2021 ve 12:00 (poledne) bruselského času.

Jakmile bude Vaše přihláška ověřena, bude Vám automaticky zasláno potvrzení o tom, že byla přijata.

Žádáme uchazeče, aby NEPOŽADOVALY TELEFONICKY informace o průběhu řízení.