This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

CERERE DE MANIFESTARE A INTERESULUI CREAREA UNEI BAZE DE DATE - RESPONSABIL TIC (GRUPA DE FUNCȚII III)

Locul : Bruxelles ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Serviciu : 00-Parlamentul European
Referința : ICT officer (function group III)
Ghid pentru candidați :

CERERE DE MANIFESTARE A INTERESULUI

CREAREA UNEI BAZE DE DATE

Agenți contractuali în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor:

Responsabil TIC (grupa de funcții III)

1.      Observații generale

Secretariatul Parlamentului European lansează prezenta cerere de manifestare a interesului în scopul creării unei baze de date cu candidați și candidate - agenți contractuali din grupa de funcții III - în domeniul TIC. Această cerere de exprimare a interesului pentru agenți contractuali (CA-AMI) are ca obiectiv principal sprijinirea Direcției Generale pentru Inovare și Suport Tehnologic (DG ITEC).

Baza de date va servi drept rezervă de candidați și candidate pentru postul de responsabil TIC: ea va cuprinde o mare varietate de profiluri TIC interne, care acoperă o gamă largă de competențe și experiențe pentru o posibilă recrutare viitoare în cele trei locuri principale de desfășurare a activității Parlamentului European, accentul principal fiind pus pe sediile noastre din Luxemburg și Strasbourg. 

În funcție de nevoi, persoanele ale căror nume sunt în baza de date pot fi selectate și pot primi posturi de agenți contractuali auxiliari, în conformitate cu dispozițiile articolului 3b din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). 

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidații și candidatele fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, culoarea pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

Dacă doriți ca numele dvs. să fie inclus în baza de date, vă rugăm să trimiteți un CV și să completați formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP. Începeți prin a vă crea un cont. Citiți cu atenție această cerere de manifestare a interesului pentru a vă asigura că îndepliniți condițiile. Apoi faceți clic pe „Candidați online” și urmați etapele procedurii de înscriere online. De asemenea, citiți cu atenție ghidul anexat la prezenta cerere de manifestare a interesului. În APPLY4EP poate fi creat un singur cont. Datele cu caracter personal înregistrate în cont vor fi prelucrate în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și vor rămâne modificabile, astfel încât să poată fi actualizate. Declarația de confidențialitate pentru APPLY4EP este disponibilă pe pagina principală a site-ului.

2.      Natura atribuțiilor

Responsabilii TIC au sarcina de a oferi suport tehnic și asistență legate de sistemele informatice, hardware și software. Ei au sarcina de a asigura buna funcționare a resurselor TIC în cadrul organizației. 

Responsabilitățile principale pot include: 

       suport tehnic, oferind asistență pentru rezolvarea problemelor legate de sistemele informatice (software și hardware), de la distanță sau în persoană;

       mentenanță și actualizări, verificări și întrețineri periodice ale sistemelor de rețea și ale calculatoarelor pentru buna funcționare a acestora. Aceasta implică totodată instalarea și configurarea hardware-ului, software-ului, sistemelor, rețelelor, dispozitivelor multifuncționale, imprimantelor și scanerelor;

       asistarea și formarea utilizatorilor, ajutând deputații în Parlament, personalul sau clienții printr-o serie de acțiuni (față în față sau telefonic) pentru a configura și opera sistemele și a soluționa diverse probleme; - formarea utilizatorilor în noile sisteme și aplicații software și ghidarea lor privind cele mai bune practici în IT;

       depanarea, diagnosticarea și rezolvarea defecțiunilor hardware sau software. Aceasta include depanarea problemelor de rețea, diagnosticarea erorilor de sistem și furnizarea de soluții imediate sau raportarea problemelor complexe către specialiști IT de nivel superior;

       activități de documentare prin înregistrarea problemelor și a soluțiilor, actualizarea documentației sistemului și menținerea inventarului IT și a gestionării activelor;

       monitorizarea și analizarea sistemelor de informații și de date, depanarea problemelor legate de date pentru a asigura integritatea datelor;

       securitatea cibernetică: implementează și monitorizează protocoale de securitate pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat, sisteme de backup pentru a preveni pierderea datelor și se asigură că sistemele antivirus și firewall sunt actualizate și funcționează corect;

       întreținerea și dezvoltarea de soluții TIC pentru a garanta că acestea sunt adecvate utilizării și scopului;

       elaborarea scenariilor de testare pentru aplicațiile Parlamentului (PE), efectuarea de teste (funcționale, de regresie, exploratorii, de compatibilitate cu configurațiile standard ale PE) în diverse medii TIC ale PE, evaluarea rezultatelor testelor, raportarea și remedierea erorilor, întocmirea de rapoarte de testare pentru proiecte și echipe de aplicații;

       furnizarea de suport pentru proiectele și echipele TIC, redactarea și întreținerea documentației proiectului, cum ar fi calendarele proiectelor, rapoarte de stare, prezentări, resurse, planuri, comunicarea cu părțile interesate din cadrul proiectului.

Responsabilii TIC joacă un rol crucial în operațiunile de zi cu zi ale organizației noastre, asigurându-se că toate resursele TIC sunt operaționale, ceea ce permite deputaților și angajaților să își îndeplinească sarcinile în mod eficient și efectiv. 

Domeniul de activitate poate acoperi:

-       infrastructură TIC, cloud, rețele și middleware (soft de operare intermediar);

-       mediul de lucru digital, informatică de birou și programare mobilă, imprimare mobilă;

-       dezvoltarea, configurarea, testarea, operarea și mentenanța aplicațiilor TIC, achiziționarea, implementarea și întreținerea soluțiilor standard;

-       metodologii agile, DevSecOps, monitorizarea și observabilitatea aplicațiilor/infrastructurilor, ITIL;

-       gestionarea datelor, modelarea datelor și analiza datelor;

-       securitatea cibernetică;

-       inteligența artificială.

3.      Atribuții

În conformitate cu programele și prioritățile definite de către organele și/sau conducerea Parlamentului și sub autoritatea funcționarilor însărcinați, responsabilul TIC va îndeplini diverse sarcini, în funcție de serviciul în care este recrutat, cum ar fi:

1)     interacționează cu utilizatorii finali, efectuând evaluări ale nevoilor și oferind consiliere în domeniile de responsabilitate relevante;

2)     instalează, depanează și efectuează, de la distanță sau în persoană: reparații ale sistemelor de birou, ale software-ului, ale hardware-ului sau ale echipamentelor periferice în conformitate cu specificațiile de proiectare sau de instalare;

3)     răspunde întrebărilor utilizatorilor despre operațiunile software sau hardware, ține evidența schimburilor comunicaționale zilnice, a cererilor de informații și a acțiunilor de remediere întreprinse, precum și a activităților de instalare;

4)     coordonează programatorii de aplicații, dezvoltatorii de sisteme și alți profesioniști din domeniul TIC pentru a dezvolta, întreține și testa produse și servicii TIC;

5)     oferă asistență și sprijin pentru instrumentele de gestionare a datelor, depanarea problemelor legate de date, asigurarea securității și integrității datelor;

6)     efectuează analize operaționale și tehnice în cooperare cu utilizatorii și echipele tehnice;

7)     informează și/sau formează utilizatorii: elaborează instrucțiuni scrise pentru utilizatori, documentează aplicații, contribuie la îmbunătățirea bazei de cunoștințe relevante;

8)     îndeplinește sarcinile zilnice, consultă și alimentează baza de cunoștințe relevante, urmărește procedura și fluxurile de lucru convenite, utilizează sistemele de tratare a cererilor (tichete) aprobate și alte sisteme relevante;

9)     detectează disfuncționalitățile potențiale și nevoile emergente și transmite informațiile relevante ierarhiei;

10)  sprijină proiectele de IA și de analiză a datelor, ajutând la pregătirea datelor și dezvoltarea de modele;

11)  acordă asistență utilizatorilor în timpul ședințelor la distanță sau în format hibrid.

Cunoștințe specifice cerute

Următoarea listă enumeră diverse domenii de expertiză. Atragem atenția că, deși aceste domenii de expertiză sunt pertinente, nu toate elementele sunt obligatorii pentru toate posturile vacante. Aplicabilitatea acestor domenii de specializare va depinde de serviciile specifice pentru care sunt recrutați candidații și candidatele. Candidații și candidatele vor fi selectați pe baza cunoștințelor lor specifice de specialitate și a profilului cerut pentru ocuparea postului vacant. 

1)     Cunoașterea componentelor hardware, a perifericelor, a dispozitivelor multifuncționale, a imprimantelor și scanerelor, precum și depanarea problemelor de hardware;

2)     Cunoașterea sistemelor de operare și a aplicațiilor software, inclusiv a suitelor de birou, a clienților de e-mail și a software-ului specializat relevant pentru organizație;

3)     Cunoașterea gestionării ciclului de viață al aplicațiilor, inclusiv DevSecOps, metodologiile Agile, containere, monitorizare avansată și a observabilitate;

4)     Cunoașterea mediilor server, a managementului bazelor de date și a serviciilor de cloud;

5)     Înțelegerea guvernanței datelor și a procedurilor de gestionare a datelor (colectare, analiză și distribuție), familiaritate cu tehnologiile moderne ale bazelor de date și ale sistemelor informatice;

6)     Abilitatea de a diagnostica și rezolva eficient problemele tehnice; capacitatea de a cerceta și găsi soluții pentru probleme noi sau de a raporta ierarhic problemele în mod corespunzător;

7)     Cunoașterea pachetelor software și/sau de dezvoltare (limbaje de programare, sisteme de gestionare a bazelor de date);

8)     Cunoașterea standardelor și tehnologiilor din industria TIC;

9)     Cunoașterea excelentă a instrumentelor colaborative, de videoconferință și multimedia;

10)  Cunoașterea metodologiilor de management de proiect (PMI, PRINCE2);

11)  Cunoașterea tehnicilor de testare pentru planificarea și executarea testelor, experiență de utilizare a instrumentelor software pentru automatizare sau asistență în testare, familiaritate cu diverse metodologii de testare (Waterfall, Iterativ, Agile, Scrum etc.)

12)  Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă pentru a explica concepte tehnice utilizatorilor care nu au formare tehnică;

13)  Angajamentul de a se informa permanent despre cele mai recente progrese tehnologice și cele mai bune practici în domeniul TIC;

14)  Orientare puternică spre a oferi asistență de înaltă calitate garantând satisfacția utilizatorilor; capacitate de a gestiona situațiile stresante cu calm și profesionalism;

15)  Abilitatea de a lucra în echipă, dar și în mod autonom.

4.      Condiții de admitere

Pentru a fi admiși (admise) la o eventuală recrutare viitoare într-un post de agent contractual, candidații și candidatele vor trebui să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

(a)   Condiții generale 

·        Să fiți cetățeni sau cetățene ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

·        Să fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar

·        Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor dvs.

(b)  Condiții specifice 

1)   Calificări și competențe necesare

(i) un nivel de studii post-secundare absolvite cu o diplomă, 

sau

(ii) un nivel de studii secundare absolvite cu diplomă care permite accesul la învățământul superior și o experiență profesională relevantă de cel puțin trei ani, 

            sau

(iii) atunci când interesul serviciului justifică acest lucru, formare profesională sau experiență profesională de nivel echivalent.

Înainte de a fi recrutați, candidaților și candidatelor li se va cere să furnizeze documente care să dovedească informațiile incluse în formularul de candidatură (diplome, certificate și alte documente justificative).

Diplomele, indiferent dacă sunt emise într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației. 

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-o țară din afara UE trebuie să furnizeze un document de echivalare a diplomelor lor la nivelul UE. Puteți găsi informații suplimentare despre recunoașterea titlurilor și diplomelor obținute în afara UE în rețelele ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

2) Cunoștințe lingvistice

Candidații și candidatele trebuie să cunoască în mod aprofundat (cel puțin la nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, irlandeză, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză sau suedeză, 

precum și

să cunoască la un nivel satisfăcător (cel puțin la nivelul B2) limba engleză sau franceză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1. 

Pentru a asigura egalitatea de tratament, toți candidații și candidatele a căror primă limbă este engleza sau franceza, au obligația să cunoască la un nivel satisfăcător una dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene

Vă atragem atenția că nivelurile minime cerute mai sus se aplică fiecărei zone de aptitudini lingvistice (vorbit, scris, citit, comprehensiune orală) menționate în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor indicate în Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference-language-skills). Vă rugăm să rețineți că nivelul C2 este nivelul cel mai înalt din cadrul de referință, iar A1 este nivelul cel mai scăzut.

Engleza și franceza sunt limbile cel mai frecvent utilizate pentru comunicarea în cadrul Direcțiilor Generale și între unitățile din Direcțiile Generale și autoritățile politice și administrative ale Parlamentului. 

Având în vedere că dispozitivele și procedurile existente în aceste domenii specializate sunt create în limba engleză, cunoașterea limbii engleze este esențială. Engleza este limba principală de comunicare și operare în domeniul IT la nivel internațional și în majoritatea instituțiilor UE, și este o cerință pentru posturi de programatori, analiști și arhitecți. Prin urmare, cunoașterea limbii engleze este esențială pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

Limba franceză este utilizată pe scară largă în serviciile IT din cadrul Parlamentului European și al Direcțiilor Generale ale acestuia. Deoarece posturile sunt situate în principal la Luxemburg și Strasbourg, orașe unde sunt prezenți foarte mulți furnizori de servicii TIC francofoni, cunoașterea limbii franceze este esențială pentru a facilita interacțiunea eficientă cu aceste echipe. 

În consecință, pentru a-și putea îndeplini sarcinile în mod eficient și a fi operaționali cât mai rapid posibil, agenții contractuali recrutați trebuie să fie capabili să lucreze și să comunice eficient în limba engleză sau franceză.

3) Experiența profesională necesară

După obținerea titlurilor și diplomelor menționate în secțiunea (4.b.i) de mai sus, candidații și candidatele trebuie să fi dobândit cel puțin un an de experiență profesională relevantă pentru atribuțiile specificate în secțiunea 3 de mai sus.

5.      Baza de date

Dacă

·        îndepliniți condițiile generale de admisibilitate și

·        ați completat formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP (a se vedea mai jos, „Candidaturile”), în conformitate cu procedura și până la data-limită,

numele dvs. va fi inclus în baza de date.

Includerea numelui dvs. în baza de date se va baza exclusiv pe informațiile furnizate în formularul de candidatură și în documentele anexate. Aceste informații și documente vor fi verificate ulterior, în cazul în care vi se va face o ofertă de recrutare.

În funcție de necesități, serviciile de recrutare vor consulta baza de date pentru a identifica și selecta candidații și candidatele al căror profil corespunde nevoilor lor specifice, pe baza informațiilor din formularele de candidatură. Dacă sunteți selectați (selectate), veți fi invitați (invitate) la probele și/sau interviurile organizate de serviciile de recrutare. Probele și/sau interviurile de recrutare au drept scop evaluarea aptitudinilor dvs. pentru postul respectiv. În timpul acestui proces, pot fi evaluate și cunoștințele lingvistice.

Vă atragem atenția că orice neconcordanță constatată între informațiile furnizate și faptele constatate în urma verificării va duce la excluderea candidatului sau a candidatei din procesul de selecție, datele sale vor fi eliminate din baza de date și nu i se va oferi un contract. 

6.      Candidaturile - cum vă puteți manifesta interesul?

Persoanele interesate trebuie să completeze formularul de candidatură prin intermediul platformei online APPLY4EP.  Manifestările interesului pot fi depuse numai prin intermediul platformei respective.

După ce v-ați creat contul, trebuie să încărcați un curriculum vitae detaliat. Trebuie să folosiți formatul Europass (https://europa.eu/europass/ro). 

Apoi trebuie să completați restul formularului de candidatură. 

Data-limită pentru manifestarea interesului este 

30 iunie 2025, ora 17.00 (ora Luxemburgului)

Candidaturile primite după această dată nu vor fi admise. 

Includerea numelui dvs. în baza de date sau invitația la o probă sau un interviu nu reprezintă o garanție că vi se va oferi un loc de muncă. 

Parlamentul European aplică o politică strictă privind egalitatea de șanse în procedurile sale de selecție, pentru a garanta egalitatea de tratament a tuturor candidaților.

Condițiile de muncă în cadrul instituțiilor europene sunt definite în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. Detalii complete privind condițiile de lucru pot fi găsite aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=RO (Titlul IV „Agenți contractuali”).

Începând din 1 iulie 2023, salariul lunar de bază (agenți contractuali, grupa de funcții III) este cuprins între 3 111,21 EUR și 5 768,76 EUR, în funcție de formarea și experiența profesională specifică a candidatului sau a candidatei.

Baza de date va fi valabilă până la 31 decembrie 2025. Valabilitatea ei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, candidații și candidatele ale căror nume au fost înscrise pe listă vor fi informați în timp util.