This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

UZAICINĀJUMS PAUST IEINTERESĒTĪBU DATUBĀZES IZVEIDE - IKT SPECIĀLISTS (III FUNKCIJU GRUPA)

Vieta : Brisele ; Luksemburga ; Strasbūra
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 30/06/2025 17:00
Dienests : 00-Eiropas Parlaments
Atsauce : ICT officer (function group III)
Rokasgrāmata kandidātiem :
  • UZAICINĀJUMS PAUST IEINTERESĒTĪBU
  • DATUBĀZES IZVEIDE

Līgumdarbinieki informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā:

IKT speciālists (III funkciju grupa)  

1.      Vispārīga informācija

Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāts izsludina šo uzaicinājumu, lai izveidotu plašu III funkciju grupas līgumdarbinieku kandidātu datubāzi IKT jomā. Šis uzaicinājums izteikt ieinteresētību uz līgumdarbinieku (CA-AMI) pozīcijām galvenokārt ir paredzēts, lai nodrošinātu darbiniekus Inovācijas un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorātam (DG ITEC).

Datubāze būs saraksts ar amata kandidātiem, kuri ir IKT speciālisti un kuri pārstāvēs plašu iestādes iekšējo IKT darbinieku profilu klāstu, kā arī ļoti dažādas prasmes un pieredzes, iespējamai pieņemšanai darbā Eiropas Parlamenta trijās galvenajās darba vietās, bet galvenokārt mūsu Luksemburgas un Strasbūras birojos. 

Vajadzības gadījumā personas, kuras ir iekļautas datubāzē, var atlasīt un tām var piedāvāt palīglīgumdarbinieku amatus saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 3.b panta noteikumiem. 

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātus, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Ja vēlaties tikt iekļauts datubāzē, lūdzam iesniegt CV un platformā APPLY4EP aizpildīt pieteikuma veidlapu. Vispirms izveidojiet kontu. Rūpīgi izlasiet šo uzaicinājumu un pārliecinieties par atbilstību kritērijiem. Tad noklikšķiniet uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē” un veiciet visus tiešsaistes pieteikšanās procedūras posmus. Rūpīgi izlasiet arī šim uzaicinājumam pievienoto rokasgrāmatu. Platformā APPLY4EP ir iespējams izveidot tikai vienu kontu. Kontā reģistrētie personas dati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un tie arī turpmāk būs vajadzības gadījumā atjaunināmi. APPLY4EP platformā paziņojums par privātumu ir pieejams sākumlapā.

2.      Amata apraksts

IKT speciālisti ir atbildīgi par tehniskā atbalsta un palīdzības sniegšanu saistībā ar datorsistēmām, aparatūru un programmatūru. To uzdevums ir nodrošināt IKT resursu netraucētu darbību organizācijā. 

Starp galvenajiem pienākumiem varētu būt šādi: 

       tehniskais atbalsts, kas piedāvā palīdzību problēmu risināšanā saistībā ar datorsistēmām, tostarp programmatūru un aparatūru, vai nu attālināti, vai klātienē;

       uzturēšana un atjauninājumi, regulāras tīkla sistēmu un datoru pārbaudes un uzturēšana, lai nodrošinātu to pareizu darbību. Tas ietver arī datortehnikas, programmatūras, sistēmu, tīklu, daudzfunkcionālu ierīču, printeru un skeneru uzstādīšanu un konfigurēšanu;

       lietotāju atbalsts un apmācība, palīdzot Parlamenta deputātiem, darbiniekiem vai klientiem ar dažādam darbībām klātienē vai pa tālruni iedarbināt sistēmas vai atrisināt problēmas; lietotāju apmācība par jaunām sistēmām, lietotnēm un norādījumu sniegšana par IT paraugpraksi;

       aparatūras vai programmatūras kļūmju atklāšana, diagnostika un novēršana. Tas ietver tīkla problēmu atklāšanu, sistēmas kļūdu diagnosticēšanu un tūlītēju risinājumu piedāvāšanu vai sarežģītu problēmu nodošanu augstāka līmeņa IT speciālistiem;

       dokumentēšana, reģistrējot problēmas un risinājumus, sistēmas dokumentācijas atjaunināšana un IT inventāra un aktīvu pārvaldība;

       informācijas un datu sistēmu uzraudzība un analīze, ar datiem saistītu problēmu atklāšana un novēršana, lai nodrošinātu datu integritāti;

       kiberdrošība, īstenojot un uzraugot drošības protokolus, lai aizsargātu datus no neatļautas piekļuves, sistēmu dublēšana, lai novērstu datu zudumu, un pretvīrusu un ugunsmūra sistēmas atjauninājumu un pareizas darbības nodrošināšana;

       IKT risinājumu uzturēšana un izstrāde, lai nodrošinātu, ka tās ir piemērotas lietošanai un atbilst paredzētajam mērķim;

       testa scenāriju Parlamenta (EP) lietotnēm izstrāde, testu (funkcionālo, regresijas, izpētes, saderības ar EP standarta konfigurāciju) veikšana vairākās EP IKT vidēs, testu rezultātu novērtēšana, ziņošana par defektiem un pēcpasākumi saistībā ar tiem, testa ziņojumu sagatavošana projektu un lietotņu komandām;

       atbalsta sniegšana IKT projektiem un komandām, izstrādājot un uzturot projekta dokumentāciju, tostarp projekta grafikus, statusa ziņojumus, prezentācijas, resursus un plānus, un saziņa ar projektā ieinteresētajām personām.

IKT speciālistiem ir izšķiroša nozīme mūsu organizācijas ikdienas darbībā, nodrošinot, ka visi IKT resursi darbojas, kas ļauj deputātiem un darbiniekiem raiti un veiksmīgi veikt savus pienākumus. 

Darbības joma var ietvert:

-       IKT infrastruktūra, tostarp mākoņdatošana, tīkli un starpprogrammatūra;

-       digitālā darba vieta, biroja automatizācija, mobilā datošana, mobilā drukāšana;

-       IKT lietotņu izstrāde, konfigurēšana, testēšana, ekspluatācija un uzturēšana, standarta risinājumu iegāde, ieviešana un uzturēšana;

-       Agile metodikas, DevSecOps, lietotņu/infrastruktūras monitorings un novērojamība, ITIL;

-       datu pārvaldība, datu modelēšana un datu analīze;

-       kiberdrošība;

-       mākslīgais intelekts.

3.      Pienākumi

Saskaņā ar Parlamenta struktūru un/vai vadības noteiktajām programmām un prioritātēm un atbildīgo ierēdņu vadībā IKT speciālistu pienākumi būs dažādi atkarībā no dienesta, kurā viņi tiks pieņemti darbā, tostarp:

1)     mijiedarboties ar galalietotājiem, veicot vajadzību novērtējumus un sniedzot konsultācijas attiecīgajās atbildības jomās;

2)     uzstādīt, atklāt, novērst un veikt attālināti vai klātienē: biroja sistēmu, programmatūras, aparatūras vai perifēro iekārtu remontu, ievērojot uzbūves vai uzstādīšanas specifikācijas;

3)     atbildēt uz lietotāju jautājumiem par programmatūras vai aparatūras darbībām, uzturēt reģistru ar ikdienas saziņu, vaicājumiem un veiktajām korektīvajām darbībām vai instalēšanas darbībām;

4)     koordinēt lietotņu programmētājus, sistēmu izstrādātājus un citus IKT speciālistus, lai izstrādātu, uzturētu un testētu IKT produktus un pakalpojumus;

5)     palīdzēt darbā ar datu pārvaldības rīkiem un sniegt tehnisko atbalstu, atklājot un atrisinot ar datiem saistītas problēmas un nodrošinot datu drošību un integritāti;

6)     veikt biznesa un tehnisko analīzi sadarbībā ar lietotājiem un tehniskajām komandām;

7)     informēt un/vai apmācīt lietotājus: izstrādāt rakstiskas instrukcijas lietotājiem, lietotnes darbam ar dokumentiem, palīdzēt uzlabot attiecīgo zināšanu bāzi;

8)     veikt ikdienas uzdevumus, iepazīties ar attiecīgo zināšanu bāzi un papildināt to, sekot līdzi saskaņotajai procedūrai un darbplūsmām, izmantot apstiprinātās biļetēšanas sistēmas un citas attiecīgas sistēmas;

9)     atklāt iespējamu disfunkciju un jaunas vajadzības un nodot attiecīgās atziņas  vadībai;

10)  sniegt atbalstu MI un datu analīzes projektos, palīdzot datu sagatavošanā un modeļu izstrādē;

11)  palīdzēt lietotājiem neklātienes sanāksmēs vai hibrīdsanāksmēs.

Vēlamās specifiskās zināšanas

Šajā sarakstā ir uzskaitītas dažādas kompetences jomas. Ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan šīs zināšanu jomas ir atbilstīgas, ne visi elementi ir obligāti visām vakancēm. Šo zināšanu jomu piemērojamība būs atkarīga no konkrētajiem dienestiem, kuros kandidāti tiks pieņemti darbā. Kandidātus atlasīs, pamatojoties uz viņu specifiskajām zināšanām un vakancei vajadzīgo profilu. 

1)     Zināšanas par datora sastāvdaļām, perifērajām ierīcēm, daudzfunkcionālām ierīcēm, printeriem un skeneriem un aparatūras problēmu atklāšanu un novēršanu;

2)     zināšanas par operētājsistēmām un lietotnēm, tostarp biroja komplektiem, e-pasta klientiem un specializētu programmatūru, kas svarīga organizācijai;

3)     zināšanas par lietotņu dzīves cikla pārvaldību, tostarp DevSecOps, Agile metodikām, konteineriem, advancēto monitoringu un novērojamību;

4)     zināšanas par serveru vidēm, datubāzu pārvaldību un mākoņpakalpojumiem;

5)     izpratne par datu pārvaldību un datu vadības procedūrām (vākšana, analīze, izplatīšana), zināšanas par modernajām datubāzu un informācijas sistēmu tehnoloģijām;

6)     spēja efektīvi diagnosticēt un atrisināt tehniskas problēmas; spēja pētīt risinājumus jaunām problēmām vai atbilstoši eskalēt problēmas;

7)     zināšanas par programmatūras un/vai izstrādes pakotnēm (programmēšana, valodas, datubāzu vadības sistēmas);

8)     zināšanas par IKT nozares standartiem un tehnoloģijām;

9)     izcilas zināšanas par sadarbības, videokonferenču un multivides rīkiem;

10)  zināšanas par projektu vadības metodēm (PMI, PRINCE2);

11)  zināšanas par testēšanas metodēm, kā plānot un veikt testus, pieredze ar programmatūras rīkiem, kā automatizēt vai palīdzētu testēšanā, zināšanas par dažādām testēšanas metodoloģijām (Waterfall, iterative, Agile, Scrum utt.);

12)  teicamas mutiskas un rakstiskas komunikācijas prasmes, spēja izskaidrot tehniskus jēdzienus lietotājiem, kas nav speciālisti šajā jomā;

13)  apņemšanās sekot līdzi jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem un paraugpraksei IKT atbalsta jomā;

14)  spēja koncentrēties uz augstas kvalitātes atbalsta sniegšanu, lai uzlabotu lietotāju apmierinātību; spēja mierīgi un profesionāli tikt galā ar stresa situācijām;

15)  spēja strādāt komandā, kā arī autonomi.

4.      Atbilstība

Lai kandidāti nākotnē varētu tikt pieņemti darbā līgumdarbinieka amatā, viņiem būs jāatbilst šādiem vispārīgajiem un konkrētajiem kritērijiem:

a.      Vispārīgie atbilstības kritēriji 

·        jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam;

·        jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz militāro dienestu;

·        jāuzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

b.     Specifiskie atbilstības kritēriji 

1) Vajadzīgā kvalifikācija un prasmes

(i) augstākā izglītība, ko apliecina diploms, 

vai

  (ii) vidusskolas līmeņa izglītība, ko apliecina diploms, kas dod iespēju apgūt pēcvidusskolas izglītību, un vismaz trīs gadus ilga atbilstoša profesionālā pieredze, 

  vai

  (iii) ja tam ir pamatojums dienesta interesēs, līdzvērtīga līmeņa profesionālā sagatavotība vai profesionālā pieredze.

Pirms pieņemšanas darbā kandidātus, kuri tiks iekļauti datubāzē, lūgs iesniegt dokumentus, kas pamato pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, (diplomus, sertifikātus un citus apliecinošus dokumentus).

Diplomiem neatkarīgi no tā, vai tos izdevusi ES dalībvalsts vai trešā valsts, ir jābūt oficiāli atzītiem kādas ES dalībvalsts oficiālā struktūrā, piemēram, izglītības ministrijā. 

Kandidātiem, kuru diplomi ir izsniegti trešā valstī, jāiesniedz apliecinājums par to, kādiem ES diplomiem tie ir līdzvērtīgi. Sīkāku informāciju par trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu varat atrast ENIC-NARIC tīklos (https://www.enic-naric.net/).

2) Valodu zināšanas

Kandidātiem padziļināti jāpārvalda (vismaz C1 līmenī) kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (pirmā valoda): angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda 

un

jābūt apmierinošām (vismaz B2 līmenī) zināšanām angļu vai franču valodā (2. valoda). 2. valoda nedrīkst būt tā pati, kas ir 1. valoda.

Vienlīdzīgas attieksmes labad visiem kandidātiem, kuru pirmā valoda ir angļu vai franču valoda, ir jābūt pietiekamām vienas citas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām.

Lūdzam ņemt vērā, ka prasītie minimālie līmeņi attiecas uz katru valodas prasmes aspektu (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana), kas norādīts pieteikuma veidlapā. Šīs prasmes atbilst Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmai (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Lūdzam ņemt vērā, ka C2 līmenis ir augstākais līmenis sistēmā, savukārt A1 līmenis ir zemākais.

Gan angļu, gan franču valoda ir valodas, ko visbiežāk izmanto saziņai ģenerāldirektorātu un Parlamenta politisko un administratīvo struktūru nodaļās un starp tām.

Ņemot vērā, ka šīs specializētās jomas ierīces ir aprakstītas un procedūras ir definētas angliski, angļu valodas pārvaldīšanai ir izšķiroša nozīme. Angļu valoda ir galvenā valoda saziņā un produktu izstrādē IT jomā starptautiskā mērogā un lielākajā daļā ES iestāžu, un to izmanto tādi profesionāļi kā programmētāji, analītiķi un elektronisko sistēmu projektētāji. Tāpēc šajās brīvajās amata vietās būtiska nozīme ir angļu valodas prasmei.

Franču valoda tiek plaši izmantota IT dienestos Eiropas Parlamentā un tā ģenerāldirektorātos. Ņemot vērā to, ka amati galvenokārt atrodas Luksemburgā un Strasbūrā, teritorijās, kurās liel daļa IKT pakalpojumu sniedzēju runā franču valodā, franču valodas prasme ir būtiska efektīvai saziņai ar šīm komandām. 

Attiecīgi, lai darbā pieņemtie līgumdarbinieki varētu efektīvi pildīt savus pienākumus un pēc iespējas ātrāk sākt pilnvērtīgu darbu, viņiem ir jāspēj strādāt un labi sazināties angļu vai franču valodā.

3) Nepieciešamā profesionālā pieredze

Kandidātiem pēc 4. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētās kvalifikācijas iegūšanas jābūt vismaz vienu gadu ilgai darba pieredzei 3. punktā noteikto pienākumu izpildē.

5.      Datubāze

Ja jūs

·        atbilstat vispārīgajiem atbilstības kritērijiem un

·        esat aizpildījuši pieteikuma veidlapu platformā APPLY4EP (sk. turpmāk “Pieteikumi”) saskaņā ar procedūru un termiņā,

jūsu vārds tiks iekļauts datubāzē.

Iekļaušana datubāzē pamatosies tikai uz informāciju, kas sniegta pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos. Šī informācija un dokumenti tiks pārbaudīti vēlāk, ja saņemsiet darba piedāvājumu.

Vajadzības gadījumā darbā pieņemšanas dienesti veiks meklēšanu datubāzē un atlasīs noteiktu skaitu kandidātu, kas atbilst dienestu prasībām, pamatojoties uz viņu pieteikumos sniegto informāciju. Atlasīšanas gadījumā jūs varēs uzaicināt uz pārbaudījumiem un intervijām, ko organizē darbā pieņemšanas dienesti. Testu un/vai interviju mērķis ir novērtēt jūsu piemērotību attiecīgajam amatam. Var tikt vērtētas arī valodu prasmes.

Jāatzīmē, ka jebkāda neatbilstība starp sniegto informāciju un pārbaudē konstatētajiem faktiem novedīs pie kandidātu izslēgšanas no atlases procedūras, viņu dati tiks dzēsti no datubāzes un darba līgums netiks piedāvāts. 

6.      Pieteikumi — kā paust ieinteresētību?

Ieinteresētajiem kandidātiem ir jāiesniedz pieteikuma veidlapa tiešsaistes platformā APPLY4EP. Ieinteresētības paušana ir iespējama tikai, izmantojot minēto platformu.

Pēc konta izveides jums ir jāaugšupielādē detalizēts CV. Jums jāizmanto Europass formāts (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Pēc tam jums jāaizpilda pieteikuma veidlapas atlikusī daļa. 

Ieinteresētības paušanas termiņš ir 

2025. gada 30. jūnijs plkst. 17.00 (pēc Luksemburgas laika).

Pieteikumi, kas saņemti pēc termiņa beigām, netiks pieņemti. 

Iekļaušana datubāzē vai uzaicinājums uz testu vai interviju negarantē, ka tiks piedāvāts darbs. 

Eiropas Parlaments atlases procedūrās piemēro stingru vienlīdzīgu iespēju politiku, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem.

ES iestāžu darbinieku nodarbināšanas nosacījumi ir noteikti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Darba noteikumu pilns teksts ir pieejams šeit:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (IV sadaļa) “Līgumdarbinieki”).

Kopš 2023. gada 1. jūlija mēneša pamatalga (līgumdarbinieki, III funkciju grupa) ir starp 3111,21 EUR līdz 5768,76 EUR atkarībā no kandidāta izglītības līmeņa un konkrētās profesionālās pieredzes. 

Datubāze būs derīga līdz 2025. gada 31. decembrim. Iecēlējinstitūcija var nolemt pagarināt tās derīguma termiņu. Šādā gadījumā tajā iekļautos kandidātus par to laikus informēs.