This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POZIV NA ISKAZ INTERESA USPOSTAVA BAZE PODATAKA - SLUŽBENIK/SLUŽBENICA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (FUNKCIJSKA SKUPINA III.)

Mjesto : Bruxelles ; Luksemburg ; Strasbourg
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 30/06/2025 17:00
Služba : 00-Europski parlament
Ref. : ICT officer (function group III)
Vodič za kandidate :

POZIV NA ISKAZ INTERESA

USPOSTAVA BAZE PODATAKA

Ugovorno osoblje u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija:

Službenik/službenica za informacijske i komunikacijske tehnologije (funkcijska skupina III.)

1.      Opće napomene

Tajništvo Europskog parlamenta pokreće ovaj poziv na iskaz interesa radi uspostave opsežne baze podataka kandidata za ugovorno osoblje u funkcijskoj skupini III. u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT). Glavni cilj ovog poziva na iskaz interesa za ugovorno osoblje (CA-AMI) jest pružiti potporu Glavnoj upravi za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC).

Baza podataka služit će kao popis kandidata za IKT službenike koja objedinjuje veliki raspon internih profila u IKT-u i obuhvaća široki spektar vještina i iskustva za eventualno buduće zapošljavanje u jednom od tri mjesta rada Europskog parlamenta, s većom mogućnošću zapošljavanja u Luxembourgu i Strasbourgu. 

Prema potrebi, kandidati čije se ime nalazi u toj bazi podataka mogu biti odabrani za mjesto pomoćnog ugovornog osoblja, u skladu s odredbama članka 3.b Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije. 

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i kandidate prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili bilo kakvog drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Ako želite biti uključeni u tu bazu podataka, potrebno je poslati životopis i ispuniti prijavu preko platforme APPLY4EP. Prvi je korak otvoriti korisnički račun. Pažljivo provjerite ispunjavate li uvjete za prijavu. Zatim kliknite na opciju „Prijaviti se preko interneta” i slijedite upute. Također pažljivo pročitajte vodič priložen ovom pozivu. U aplikaciji APPLY4EP moguće je otvoriti samo jedan korisnički račun. Osobni podaci zabilježeni na računu obrađuju se u punom skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća te se mogu mijenjati radi ažuriranja. Izjava o zaštiti osobnih podataka za APPLY4EP dostupna je na početnoj stranici platforme.

2.      Opis posla

IKT službenici odgovorni su za pružanje tehničke potpore i pomoći u vezi s računalnim sustavima, opremom (hardver) i programima (softver).  Zadaća im je osigurati nesmetano funkcioniranje resursa IKT-a unutar organizacije. 

Ključne odgovornosti mogu uključivati: 

       pružanje tehničke potpore, potporu za rješavanje problema s računalnim sustavima, uključujući softver i hardver, na daljinu ili osobno;

       održavanje i ažuriranje, provođenje redovnih provjera i održavanje mrežnih sustava i računala kako bi oni ispravno funkcionirali. To obuhvaća instaliranje i konfiguraciju računalne opreme, programa, sustava, mreža, višenamjenskih uređaja, pisača i skenera;

       pružanje podrške i obuke za korisnike, pomaganje zastupnicima u Parlamentu, osoblju ili klijentima, osobno ili telefonskim putem, u nizu koraka koje je potrebno slijediti prilikom uspostave sustava ili u rješavanju problema; obučavanje korisnika za korištenje novim sustavima, softverskim aplikacijama i pružanje smjernica o najboljim praksama u području IT-a;

       rješavanje problema, dijagnosticiranje i rješavanje kvarova hardvera ili softvera. To uključuje rješavanje problema povezanih s mrežom, dijagnosticiranje pogrešaka u sustavu i pružanje brzih rješenja ili upućivanje kompliciranijih slučajeva IT stručnjacima na višoj razini;

       dokumentiranje problema i rješenja, ažuriranje dokumentacije o sustavu i održavanje inventara IT-a te upravljanje imovinom;

       nadzor i analizu informacijskih i podatkovnih sustava, rješavanje problema povezanih s podacima u svrhu jamčenja cjelovitosti podataka;

       jamčenje kibernetičke sigurnosti provođenjem i nadziranjem sigurnosnih protokola u svrhu zaštite podataka od neovlaštenog pristupa, uspostavu rezervnog sustava kako bi se spriječio gubitak podataka i nadzor redovnog ažuriranja i ispravnog funkcioniranja antivirusnih sustava i vatrozida (firewall);

       održavanje i razvoj rješenja u području IKT-a kako bi ona odgovarala uporabi i svrsi;

       osmišljavanje scenarija ispitivanja za aplikacije Parlamenta (EP), provođenje ispitivanja (funkcionalno, regresijsko, istraživačko, sukladnost s konfiguracijom prema standardima EP-a) u nekoliko okruženja IKT-a u EP-u, ocjenjivanje rezultata ispitivanja, izvješćivanje i nadzor pogrešaka, osmišljavanje izvještaja o ispitivanju za projektne timove i timove odgovorne za aplikacije;

       pružanje podrške za projekte i timove u području IKT-a, sastavljanje i održavanje projektne dokumentacije, uključujući projektne rokove, izvješća o stanju, prezentacije, resurse, nacrte, komunikaciju s dionicima projekta.

Službenici za IKT imaju ključnu ulogu u svakodnevnom radu naše organizacije jer jamče funkcioniranje resursa IKT-a, čime zastupnicima i zaposlenicima omogućuju učinkovito i efektivno izvršavanje njihovih dužnosti. 

Područje aktivnosti može obuhvaćati:

-       infrastrukturu IKT-a, uključujući oblak, mreže i programsku podršku;

-       digitalno radno mjesto, elektronički uredski sustav, prijenosno računalo, ispis s mobilnog uređaja;

-       razvoj, konfiguraciju, ispitivanje, rad s aplikacijama IKT-a i njihovo održavanje, nabavu, provedbu i održavanje standardnih rješenja;

-       agilne metodologije, DevSecOps, nadzor i promatranje aplikacija/infrastrukture, popis infrastrukture informacijskih tehnologija (ITIL);

-       upravljanje podacima, modeliranje podataka i analizu podataka;

-       kibernetičku sigurnost;

-       umjetnu inteligenciju.

3.      Dužnosti

U skladu s programima i prioritetima koje su utvrdila tijela i/ili uprava Parlamenta te pod nadzorom odgovornih osoba, službenici za IKT obavljat će razne zadatke, ovisno o potrebama službe koja ih zapošljava, uključujući:

1)     interakciju s krajnjim korisnicima, analizu potreba i pružanje savjeta u relevantnim područjima odgovornosti;

2)     instalaciju, rješavanje problema i popravke, osobno ili na daljinu, uredskih sustava, softvera, hardvera ili periferne opreme na temelju konstrukcijskih ili instalacijskih specifikacija;

3)     odgovaranje na upite korisnika u pogledu korištenja softverom ili hardverom, uz svakodnevno vođenje bilježaka o komunikaciji, upitima i ponuđenim rješenjima ili instalacijama;

4)     koordiniranje programera za razvoj aplikacija, programera sustava i drugih stručnjaka za IKT u svrhu razvoja, održavanja i testiranja proizvoda i usluga IKT-a;

5)     pružanje potpore alatima za upravljanje podacima, pronalaženje rješenja za probleme u vezi s podacima, jamčenje sigurnosti i integriteta podataka;

6)     provođenje poslovne i tehničke analize u suradnji s korisnicima i tehničkim timovima;

7)     informiranje i/ili obučavanje korisnika: sastavljanje pisanih uputa za korisnike, dokumentiranje aplikacija, doprinos poboljšanju relevantne baze znanja;

8)     obavljanje dnevnih zadataka, konzultiranje relevantne baze znanja i doprinos toj bazi, praćenje dogovorenih postupaka i radnih procesa, korištenje dogovorenim sustavom za evidentiranje prijavljenih i riješenih problema i drugim relevantnim sustavima;

9)     detektiranje mogućih nepravilnosti u funkcioniranju i potreba nastalih iz te situacije, prijenos relevantnih spoznaja hijerarhiji;

10)  pružanje podrške projektima u području umjetne inteligencije i analize podataka pomaganjem u pripremi podataka i razvoju modela;

11)  korisničku podršku tijekom sastanaka na daljinu ili hibridnih sastanaka.

Konkretno znanje koje je potrebno:

Popis u nastavku obuhvaća različita područja stručnosti. Važno je zapamtiti da, iako su ta područja znanja relevantna, nisu svi elementi obavezni za sva slobodna radna mjesta. Primjena tih područja znanja ovisit će o konkretnoj službi koja zapošljava kandidata. Kandidati će biti odabrani ovisno o njihovom konkretnom znanju u određenom području stručnosti i profilu koji se traži za određeno slobodno radno mjesto. 

1)     poznavanje računalnih hardverskih komponenata, perifernih uređaja, višenamjenskih uređaja, pisača i skenera i rješavanje hardverskih problema;

2)     poznavanje operativnih sustava i softverskih aplikacija, uključujući pakete Officea, klijente elektroničke pošte i stručni softver relevantan za organizaciju;

3)     poznavanje upravljanja životnim ciklusom aplikacija, uključujući DevSecOps, agilne metodologije, softverske pakete, napredni nadzor i praćenje;

4)     poznavanje okruženja poslužitelja, upravljanja bazama podataka i uslugama u oblaku;

5)     razumijevanje postupaka u području upravljanja podacima (prikupljanje, analiza, distribucija), poznavanje modernih baza podataka i tehnologija informacijskih sustava;

6)     sposobnost dijagnosticiranja i efikasnog rješavanja tehničkih problema; sposobnost odgovarajućeg istraživanja rješenja za novonastale probleme ili upućivanja problema na višu instancu;

7)     poznavanje softvera i/ili razvojnih paketa (programiranje, jezici, sustavi za upravljanje bazama podataka);

8)     poznavanje standarda i tehnologija industrije IKT-a;

9)     izvrsno poznavanje alata za suradnju, za održavanje videokonferencija i multimedijskih alata;

10)  poznavanje metodologija upravljanja projektima (PMI, PRINCE2);

11)  poznavanje tehnika ispitivanja u svrhu planiranja i provođenja testova, iskustvo u radu sa softverskim alatima radi automatiziranja ili pomaganja prilikom ispitivanja, poznavanje različitih metodologija testiranja (Waterfall, iterative, Agile, Scrum itd.)

12)  izvrsne govorne i pisane komunikacijske vještine kako bi se tehnički pojmovi uspješno objasnili netehničkim korisnicima;

13)  predanost istraživanju i učenju iz najnovijih tehničkih postignuća i najboljih praksi u području podrške IKT-a;

14)  snažna orijentiranost na postizanje visokokvalitetne podrške radi većeg zadovoljstva korisnika; sposobnost nošenja sa stresnim situacijama na smiren i profesionalan način;

15)  sposobnost samostalnog i timskog rada.

4.      Uvjeti za prijavu

Za eventualno buduće zapošljavanje na radno mjesto za ugovorno osoblje kandidati moraju zadovoljiti sljedeće opće i posebne uvjete za prijavu:

a.      Opći uvjeti 

·        imati državljanstvo jedne od država članice Europske unije;

·        ispunjavati sve zakonske obaveze svoje države povezane sa služenjem vojnog roka;

·        dostaviti odgovarajuće potvrde kojima se dokazuje prikladnost za obavljanje dužnosti.

b.     Posebni uvjeti 

1)   Potrebne kvalifikacije, diplome i znanja

i. visokoškolsko obrazovanje po završetku kojega se stječe diploma 

ili

ii. srednjoškolsko obrazovanje po završetku kojega se stječe svjedodžba koja omogućuje pristup visokoškolskom obrazovanju te najmanje tri godine radnog iskustva izravno povezanog s opisom posla; 

            ili

iii. ako je opravdano interesom službe, profesionalno osposobljavanje ili profesionalno iskustvo istovrijedne razine.

Prije zapošljavanja od kandidata će se tražiti da dostave dokumente kojima se potkrepljuju informacije sadržane u obrascu za prijavu (diplome, potvrde i drugi popratni dokumenti).

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice Unije. 

Kandidati čije su diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a moraju dostaviti dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome od strane nadležnog tijela države članice EU-a. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja možete pronaći preko mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

2) Poznavanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje na razini C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski 

i

vrlo dobro poznavati (najmanje na razini B2) engleski ili francuski jezik (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. 

Kako bi se osiguralo jednako postupanje, svaki kandidat mora imati zadovoljavajuću razinu znanja drugog jezika, tj. jednog od ostalih službenih jezika Europske unije, čak i ako su mu engleski ili francuski prvi službeni jezik.

Navedena najniža tražena razina odnosi se na svaku od jezičnih sposobnosti navedenih u prijavnici (usmeno i pismeno izražavanje, čitanje, slušanje). Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skills). Napominjemo da je u tom okviru razina C2 najviša razina, dok je razina A1 najniža razina.

Engleski i francuski jezici su koji se najčešće koriste u komunikaciji unutar i među odjelima glavnih uprava i političkih i administrativnih tijela Parlamenta.

S obzirom na to da su postojeći proizvodi i postupci za tražena stručna područja na engleskom jeziku, izvrsno poznavanje engleskog je ključno.  Engleski je jezik komunikacije i razvoja u području IT-a u cijelome svijetu i unutar većine institucija EU-a. Profili na koje se to odnosi su primjerice programeri, analitičari i arhitekti. Stoga je izvrsno poznavanje engleskog jezika ključno za predmetna slobodna radna mjesta.

Unutar IT službi Europskog parlamenta i njegovih glavnih uprava uvelike se služi i francuskim jezikom. Budući da su dotična radna mjesta prvenstveno locirana u Luxembourgu i Strasbourgu, gdje se mnogi pružatelji IKT usluga služe francuskim jezikom, važno je i izvrsno poznavanje francuskog kako bi se olakšala nesmetana komunikacija s tim timovima. 

Stoga, kako bi mogli učinkovito obavljati svoje dužnosti i biti operativni čim je prije moguće, zaposleni članovi ugovornog osoblja trebaju moći učinkovito raditi i komunicirati na engleskom ili francuskom jeziku.

3) Potrebno radno iskustvo

Uz prethodno (4.b.i) navedene kvalifikacije, kandidati moraju imati najmanje jednu godinu radnog iskustva povezanog sa zadaćama navedenima u odjeljku 3.

5.      Baza podataka

Ako

·        ispunjavate opće uvjete i

·        ispunili ste obrazac za prijavu na platformi APPLY4EP (vidi „Podnošenje prijava” u nastavku) u skladu s pravilima i unutar zadanog roka,

vaše će ime biti uključeno u bazu podataka.

Uključivanje vašeg imena temelji se isključivo na informacijama navedenima u obrascu i priloženim dokumentima. Ako dobijete ponudu za zaposlenje, te će informacije i dokumenti biti naknadno provjereni.

Prema potrebi, službe zadužene za zapošljavanje novog osoblja utvrdit će i u uži izbor uvrstiti kandidate čiji profili odgovaraju njihovim konkretnim potrebama, na temelju informacija iz prijava kandidata. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na testiranja i/ili razgovore koje organiziraju službe zadužene za zapošljavanje novog osoblja. Testiranja i/ili razgovori osmišljeni su tako da se može procijeniti jeste li dobar kandidat za odgovarajuće radno mjesto. Tom se prilikom može ispitati i poznavanje jezika.

Svako odudaranje navedenih informacija od činjenica utvrđenih provjerom rezultirat će isključenjem kandidata iz postupka odabira, njihovi će se podaci ukloniti iz baze podataka te im se neće ponuditi ugovor. 

6.      Prijave – kako podnijeti prijavu

Zainteresirane osobe moraju ispuniti obrazac za prijavu putem platforme APPLY4EP.  Iskaz interesa moguće je podnijeti isključivo putem navedene platforme.

Nakon otvaranja računa morate učitati detaljan životopis. Morate to učiniti koristeći se formatom Europass (https://europass.europa.eu/hr). 

Nakon toga morate do kraja ispuniti obrazac za prijavu. 

Rok za iskaz interesa je 

30. lipnja 2025. u 17:00 sati (po lokalnom vremenu u Luxembourgu).

Prijave podnesene nakon tog roka neće biti prihvaćene. 

Uvrštavanje vašeg imena u bazu podataka ili pozivanje na testiranje ili razgovor ne jamče zapošljavanje. 

Europski parlament u svojim postupcima odabira primjenjuje strogu politiku jednakih mogućnosti kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svim kandidatima.

Uvjeti rada u institucijama EU-a navedeni su u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Pojedinosti o uvjetima rada možete pronaći na sljedećoj adresi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (Glava IV. „Ugovorno osoblje”)

Od 1. srpnja 2023. osnovna mjesečna plaća (ugovorno osoblje, funkcijska skupina III.) iznosi između 3111,21 EUR i 5768,76 EUR, ovisno o osposobljenosti i konkretnom stručnom iskustvu kandidata.

Baza podataka vrijedi do 31. prosinca 2025. Tijelo za imenovanja može produžiti valjanost tog popisa, o čemu će kandidati čija se imena nalaze na popisu biti pravodobno obaviješteni.