This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU VYTVOŘENÍ DATABÁZE-PRACOVNÍK V OBLASTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (FUNKČNÍ SKUPINA III)

Místo : Brusel ; Lucembursk ; Štrasburk
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 30/06/2025 17:00
Útvar : 00-Evropský parlament
Ref. : ICT officer (function group III)
Pokyny pro uchazeče :

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU

VYTVOŘENÍ DATABÁZE

Smluvní zaměstnanci v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT):

pracovník v oblasti informačních a komunikačních technologií (funkční skupina III) 

1.      Obecné poznámky

 

Sekretariát Evropského parlamentu vydává tuto výzvu s cílem vytvořit rozsáhlou databázi uchazečů se zájmem o pozice smluvních zaměstnanců ve funkční skupině III v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tato výzva k vyjádření zájmu o pozice smluvních zaměstnanců (CA-AMI) slouží primárně pro potřeby generálního ředitelství pro inovace a technologickou podporu (GŘ ITEC).

Vytvořená databáze bude představovat rezervoár uchazečů o pozice pracovníků v oblasti IKT, který bude zahrnovat širokou škálu interních profilů IKT a pokrývat celou řadu dovedností a zkušeností pro případný budoucí nábor ve třech hlavních pracovních místech Evropského parlamentu, a to především v Lucemburku a ve Štrasburku. 

V případě potřeby mohou být uchazeči, jejichž jména jsou uvedena v databázi, vybráni a mohou obdržet nabídku na volná místa smluvních zaměstnanců pro pomocné práce v souladu s ustanoveními článku 3b pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (CEOS).

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a vítá všechny uchazeče bez jakékoli diskriminace na základě genderu, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Pokud máte zájem o zařazení do databáze, zašlete nám prosím svůj životopis a vyplněnou přihlášku prostřednictvím platformy APPLY4EP. Nejprve si vytvořte účet. Přečtěte si pozorně tuto výzvu, abyste se ujistili, že splňujete stanovená kritéria. Poté klikněte na „Zaslat přihlášku on-line“ a proveďte jednotlivé kroky postupu podání elektronické přihlášky. Rovněž si pozorně přečtěte příručku pro uchazeče, která je přiložena k této výzvě. Na platformě APPLY4EP si uchazeč může vytvořit jen jeden účet. Osobní údaje uvedené v souvislosti s tímto účtem budou zpracovány v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a bude možné je měnit, aby byly aktuální. Prohlášení o ochraně osobních údajů na platformě APPLY4EP je k dispozici na její domovské stránce.

2.      Pracovní náplň

Pracovníci IKT odpovídají za poskytování technické podpory a pomoci související s počítačovými systémy, hardwarem a softwarem. Jejich úkolem je zajistit plynulý chod zdrojů IKT v rámci organizace. 

Mezi hlavní úkoly může patřit: 

       technická podpora a podpora při řešení problémů s počítačovými systémy, včetně softwaru a hardwaru, a to buď na dálku, nebo osobně;

       údržba a upgrade, provádění pravidelných kontrol a údržby síťových systémů a počítačů, aby bylo zajištěno jejich správné fungování. To zahrnuje také instalaci a konfiguraci počítačového hardwaru, softwaru, systémů, sítí, multifunkčních zařízení, tiskáren a skenerů;

       podpora a školení uživatelů, pomoc poslancům, zaměstnancům nebo klientům prostřednictvím různých opatření, ať již osobně, nebo po telefonu, za účelem nastavení systémů nebo vyřešení problémů; školení uživatelů nových systémů a softwarových aplikací a poskytování poradenství ohledně osvědčených postupů v oblasti IT;

       řešení problémů, diagnostika a odstraňování závad hardwaru nebo softwaru. To zahrnuje odstraňování problémů se sítí, diagnostiku systémových chyb a poskytování okamžitých řešení nebo předání složitějších problémů IT specialistům na vyšší úrovni;

       vedení evidence problémů a řešení, aktualizace systémové dokumentace, inventarizace vybavení IT a správa majetku;

       monitorování a analýza informačních a datových systémů, odstraňování problémů souvisejících s daty za účelem zajištění integrity dat;

       zajištění kybernetické bezpečnosti uplatňováním a monitorováním bezpečnostních protokolů za účelem ochrany dat před neoprávněným přístupem, zálohování systémů, aby se zabránilo ztrátě dat, a zajištění aktuálnosti a správného fungování antivirových a firewallových systémů;

       údržba a vývoj řešení IKT, aby bylo zajištěno, že jsou vhodná k použití a že jsou vhodná pro daný účel;

       navrhování testovacích scénářů pro aplikace Parlamentu (EP), provádění testů (funkčních, regresních, průzkumných, testů kompatibility se standardy EP, konfiguračních) v různých prostředích IKT EP, hodnocení výsledků testů, hlášení a odstraňování závad, vytváření zpráv o testech pro projektové a aplikační týmy;

       poskytování podpory pro projekty a týmy IKT, vytváření a vedení projektové dokumentace včetně harmonogramů projektů, zpráv o aktuálním stavu, prezentací, zdrojů, plánů a komunikace se zúčastněnými stranami projektu.

Pracovníci IKT hrají klíčovou úlohu v každodenní činnosti naší organizace zajišťováním řádného fungování všech zdrojů IKT, aby mohli poslanci a zaměstnanci účinně a efektivně vykonávat své úkoly. 

Oblast činnosti může zahrnovat:

-       infrastrukturu IKT, včetně cloudu, sítí a middlewaru;

-       digitální pracoviště, kancelářskou automatizaci, mobilní výpočetní techniku, mobilní tisk;

-       vývoj, konfiguraci, testování, provoz a údržbu aplikací IKT, pořizování, zavádění a údržbu hotových řešení;

-       agilní metodiky, DevSecOps, monitorování a pozorovatelnost aplikací a infrastruktur, knihovny infrastruktury informačních technologií (ITIL);

-       správu, modelování a analýzu dat;

-       kybernetickou bezpečnost;

-       umělou inteligenci.

3.      Pracovní povinnosti

V souladu s programy a prioritami stanovenými orgány a vedením Parlamentu zahrnují pracovní povinnosti, jež jsou plněny pod dohledem odpovědných úředníků v závislosti na útvaru, do něhož je pracovník IKT zařazen:

1)     komunikovat s koncovými uživateli, provádět posouzení potřeb a poskytovat poradenství v příslušných oblastech odpovědnosti;

2)     instalovat a provádět, na dálku nebo osobně: opravy kancelářských systémů, softwaru, hardwaru nebo periferních zařízení podle specifikací návrhu nebo instalace;

3)     odpovídat na dotazy uživatelů týkající se operací softwaru nebo hardwaru, vést záznamy o každodenní komunikaci, dotazech a přijatých nápravných opatřeních nebo instalačních činnostech;

4)     koordinovat programátory aplikací, vývojáře systémů a další specialisty IKT za účelem vývoje, údržby a testování produktů a služeb IKT;

5)     poskytovat pomoc a podporu v souvislosti s nástroji pro správu dat, řešit problémy související s daty a zajišťovat ochranu a integritu dat;

6)     provádět provozní a technické analýzy ve spolupráci s uživateli a technickými týmy;

7)     informovat a školit uživatele: vypracovávat písemné pokyny pro uživatele a dokumentaci k aplikacím, přispívat ke zlepšování příslušné znalostní báze;

8)     provádět každodenní úkoly, sledovat a doplňovat příslušnou znalostní bázi, uplatňovat dohodnuté postupy a pracovní toky, používat schválené tiketovací a další relevantní systémy;

9)     zjišťovat možné dysfunkce a nové potřeby a předávat příslušné podněty nadřízeným;

10)  podporovat projekty umělé inteligence a analýzy dat účastí na přípravě dat a vývoji modelů;

11)  poskytovat podporu uživatelům při schůzích s distanční účastí a hybridních schůzích.

Konkrétní požadované znalosti

Následující seznam uvádí různé oblasti odbornosti. Upozorňujeme, že ačkoli jsou tyto oblasti znalostí relevantní, ne všechny jsou povinné pro všechna volná pracovní místa. Použitelnost těchto oblastí znalostí bude záviset na konkrétních útvarech, do nichž budou uchazeči přijímáni. Kandidáti budou vybráni na základě svých konkrétních odborných znalostí a profilu potřebného k obsazení volného místa:

1)     znalost počítačových hardwarových komponent, periferií, multifunkčních zařízení, tiskáren a skenerů a řešení problémů s hardwarem;

2)     znalost operačních systémů a softwarových aplikací, včetně kancelářských balíků, e-mailových klientů a specializovaného softwaru relevantního pro organizaci;

3)     znalost správy životního cyklu aplikací, včetně DevSecOps, agilních metodik, kontejnerů, pokročilého monitorování a pozorovatelnosti;

4)     znalost serverového prostředí, správy databází a cloudových služeb;

5)     znalost postupů správy dat (sběr, analýza, distribuce), znalost moderních technologií databázových a informačních systémů;

6)     schopnost efektivně diagnostikovat a řešit technické problémy; schopnost hledat řešení nových problémů nebo je předávat příslušným specialistům;

7)     znalost softwaru a vývojářských balíčků (programování, jazyky, systémy pro správu databází);

8)     znalost norem a technologií IKT;

9)     výborná znalost kolaborativních, videokonferenčních a multimediálních nástrojů;

10)  znalost metodik projektového řízení (PMI, PRINCE2);

11)  znalost postupů plánování a provádění testů, zkušenosti se softwarovými nástroji pro automatizaci nebo pomoc při testování, znalost různých testovacích metod (Waterfall, iterative, Agile, Scrum atd.);

12)  vynikající slovní a písemné komunikační dovednosti pro vysvětlení odborných pojmů laickým uživatelům;

13)  aktivní zájem o nejnovější technický pokrok a osvědčené postupy v oblasti podpory IKT;

14)  silný důraz na poskytování podpory vysoké kvality pro zvýšení spokojenosti uživatelů; schopnost zvládat klidně a profesionálně stresové situace;

15)  schopnost pracovat v týmu i samostatně.

4.      Kritéria pro přijetí

Aby mohl být uchazeč v budoucnu případně přijat na pozici smluvního zaměstnance, musí splňovat tato obecná a specifická kritéria:

a.      Obecná kritéria pro přijetí 

·        být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie;

·        mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby;

·        prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon předpokládaných funkcí.

b.     Specifická kritéria pro přijetí 

1)        Kvalifikační předpoklady a požadované dovednosti

i) postsekundární vzdělání doložené diplomem 

nebo

ii) sekundární vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání, a následn minimálně tříletá odborná praxe 

            nebo

iii) odborná příprava nebo odborná praxe odpovídající úrovně, pokud je to odůvodněno služebním zájmem.

Před přijetím do pracovního poměru budou uchazeči vyzváni, aby předložili dokumenty dokládající informace uvedené v přihlášce (diplomy, osvědčení a další doklady).

Diplomy, ať už vydané v členském státě, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem členského státu EU, jako je ministerstvo školství.

Uchazeči, kteří jsou držiteli diplomů vydaných v zemích mimo EU, musí předložit doklad o rovnocennosti diplomu s diplomem vydaným v EU. Další informace o uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU jsou uvedeny v sítích ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

2) Jazykové znalosti

Uchazeči musí mít důkladnou znalost (alespoň na úrovni C1) jednoho úředního jazyka Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny 

a

uspokojivou znalost (alespoň na úrovni B2) angličtiny nebo francouzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

V zájmu zajištění rovného zacházení musí mít všichni uchazeči, jejichž prvním jazykem je angličtina nebo francouzština, uspokojivou znalost jednoho z ostatních úředních jazyků Evropské unie.

Upozorňujeme na to, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvení, psaní, čtení, poslech) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference). Upřesňujeme, že úroveň C2 je v tomto rámci nejvyšší a úroveň A1 nejnižší úrovní jazykových dovedností.

Angličtina a francouzština jsou nejčastějšími jazyky komunikace v rámci útvarů generálních ředitelství a politických a správních orgánů Parlamentu.

Vzhledem k tomu, že se u stávajících zařízení a postupů v těchto specializovaných oblastech používá angličtina, je naprosto nezbytné tento jazyk dokonale ovládat. Angličtina slouží jako primární jazyk pro komunikaci a vývoj v oblasti IT v mezinárodním měřítku i v rámci většiny institucí EU, a to včetně profesí, jako jsou programátoři, analytici a architekti. Proto je znalost angličtiny u nabízených pozic nezbytná.

Široce používána v IT službách v Evropském parlamentu a jeho generálních ředitelstvích je i francouzština. Vzhledem k tomu, že pracovníci na těchto pozicích jsou primárně umístěni v Lucemburku a ve Štrasburku, tedy v místech s významnou přítomností frankofonních poskytovatelů služeb IKT, znalost francouzštiny má zásadní význam pro efektivní interakci s těmito týmy. 

Aby byli přijatí smluvní zaměstnanci schopni co nejdříve efektivně plnit své povinnosti a úkoly, musí být schopni pracovat a efektivně komunikovat v angličtině nebo ve francouzštině.

3) Požadovaná odborná praxe 

Po získání kvalifikace uvedené v oddíle 4 písm. b bodu 1 podbodu i) výše musí mít žadatelé alespoň jeden rok odborné praxe související s pracovními povinnostmi uvedenými v oddíle 3 výše.

5.      Databáze

Pokud

·        splňujete obecná kritéria pro přijetí a

·        vyplnili jste formulář přihlášky na platformě APPLY4EP (viz níže bod „Přihlášky“) stanoveným postupem a do stanoveného termínu,

Vaše jméno bude zařazeno do databáze.

Zařazení do databáze bude provedeno výhradně na základě informací uvedených ve formuláři přihlášky a v přiložených dokumentech. Tyto informace a dokumenty budou ověřeny později, pokud Vám bude nabídnuta pracovní pozice.

V případě potřeby nahlédnou náborová oddělení do databáze a vyberou určitý počet uchazečů, kteří splňují jejich konkrétní potřeby, a to na základě informací, jež uchazeči uvedli ve své přihlášce. Pokud budete vybráni, budete pozváni na testy a/nebo na pohovor, které náborová oddělení uspořádají. Účelem testů a pohovorů je posoudit, zda jste vhodným uchazečem na danou pozici. V jejich rámci mohou být rovněž prověřeny Vaše jazykové znalosti.

Upozorňujeme, že jakékoli nesrovnalosti mezi poskytnutými informacemi a skutečnostmi zjištěnými ověřením povedou k vyloučení uchazeče z výběrového řízení a k odstranění jeho údajů z databáze. Uchazeči tedy nebude nabídnuto žádné pracovní místo. 

6.      Přihlášky – jak vyjádřit zájem?

Zájemci musí vyplnit přihlášku na internetové platformě APPLY4EP.  Vyjádřit zájem je možné pouze prostřednictvím této platformy.

Po vytvoření účtu musíte nahrát svůj podrobný životopis, a to ve formátu Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Poté musíte vyplnit zbývající části přihlášky. 

Lhůta pro vyjádření zájmu končí dne 

30. června 2025 v 17:00 (lucemburského času).

Přihlášky, které obdržíme po tomto termínu, nebudou přijaty. 

Zařazení Vašeho jména do databáze ani pozvánka na test nebo pohovor nezaručuje, že Vám bude nabídnuto pracovní místo. 

Evropský parlament ve svých výběrových řízeních důsledně uplatňuje politiku rovných příležitostí s cílem zaručit všem uchazečům rovné zacházení.

Pracovní podmínky zaměstnanců orgánů a institucí EU jsou stanoveny v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (CEOS). Úplné informace o pracovních ujednáních naleznete zde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=cs (Hlava IV „Smluvní zaměstnanci“)

Od 1. července 2023 činí základní měsíční plat (smluvní zaměstnanci, funkční skupina III) 3 111,21 EUR až 5 768,76 EUR v závislosti na vzdělání uchazeče a konkrétní odborné praxi.

Databáze bude platná do 31. prosince 2025. Orgán oprávněný ke jmenování může rozhodnout, že její platnost bude prodloužena. V takovém případě o tom budou uchazeči zařazení do databáze včas informováni.