This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

INBJUDAN ATT ANMÄLA INTRESSE UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS-IKT-EXPERT (TJÄNSTEGRUPP IV)

Ort : Bryssel ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Enhet : 00-Europaparlamentet
Ref. : ICT Expert (function group IV)
Handledningen för sökande :

INBJUDAN ATT ANMÄLA INTRESSE

UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS

Kontraktsanställda på området för informations- och kommunikationsteknik

IKT-expert (tjänstegrupp IV)

1.      Allmänt

Europaparlamentets generalsekretariat utlyser denna inbjudan att anmäla intresse i syfte att upprätta en omfattande databas över sökande till tjänster som kontraktsanställda i tjänstegrupp IV på området för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Syftet med denna inbjudan att anmäla intresse för kontraktsanställda är huvudsakligen att stödja generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd (GD ITEC).

Databasen kommer att fungera som en pool av sökande med expertis inom IKT och omfatta ett brett spektrum av interna IKT-profiler som täcker ett brett utbud av färdigheter och erfarenhet för potentiell rekrytering vid Europaparlamentets tre huvudsakliga arbetsorter, främst Strasbourg. 

Sökande vars namn finns i databasen kan vid behov väljas ut och erbjudas tjänster som kontraktsanställda i enlighet med bestämmelserna i artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

Europaparlamentet tillämpar en policy för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, tillhörighet till en nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

Om du vill att ditt namn ska finnas med i databasen är du välkommen att lämna in ditt cv och fylla i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP. Skapa först ett konto. Läs noggrant denna inbjudan för att kontrollera att du uppfyller kriterierna. Klicka sedan på fliken ”Ansök online” och följ stegen i det webbaserade ansökningsförfarandet. Du bör också noggrant ta del av den handledning som bifogas denna inbjudan. Endast ett konto får skapas i APPLY4EP. De personuppgifter som anges i ditt konto kommer att behandlas i full överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725. Du kan ändra dem i efterhand för att hålla dem uppdaterade. Meddelandet om skydd av personuppgifter för APPLY4EP hittar du på plattformens webbsida.

2.      Arbetsbeskrivning

Vi behöver sökande med en rad olika IKT-färdigheter för att utföra olika uppgifter som bidrar till att uppnå Europaparlamentets mål. Detta inbegriper utveckling av applikationer, projekt- och teamledning, IKT-arkitektur och IKT-service och att sköta och underlätta kontakterna mellan IKT-avdelningen och dess kunder. 

Centrala ansvarsområden kan innefatta

-       kontakter mellan IKT-avdelningen och andra avdelningar, att fungera som kontaktpunkt för hur verksamhetskrav ska förstås och omvandlas till IKT-lösningar,

-       projektförvaltning, övervakning av IKT-projekt från början till slut, säkerställande av att de uppfyller kundernas behov, levereras i tid och håller sig inom budgeten,

-       programförvaltning, planering och utformning av IKT-program, övervakning av hur programmen fortskrider, kommunikation med kunder,

-       kundengagemang, regelbundet kommunicera med kunder för att få återkoppling, hantera förväntningar och informera om projekts utveckling och IKT-utveckling,

-       strategiutveckling, bidra till IKT-strategin genom införlivande av kundernas återkoppling och säkerställa att den stöder organisationens övergripande mål,

-       framställande av strategiska studier, rapporter, dokument om bästa praxis och tekniska förfaranden på hög nivå,

-       IKT-utveckling, IKT-arkitektur och IKT-service.

Verksamhetsområden kan omfatta

-       IKT-utveckling, IKT-underhåll och IKT-stöd,

-       DevSecOps och agila metoder, ITIL,

-       hantering, förvaltning och analys av IKT-data,

-       IKT-infrastruktur, moln, nätverk och anpassningsprogram,

-       digital arbetsplats, kontorsdatautrustning och mobila datorplattformar,

-       utformning, omkonfigurering, testning, drift och underhåll av IKT-applikationer och IKT-standardlösningar,

-       cybersäkerhet,

-       artificiell intelligens, verksamhets- och företagsarkitektur,

-       ledning, samordning och övervakning av arbetsgrupper.

3.      Arbetsuppgifter

I enlighet med de program och prioriteringar som fastställts av parlamentets organ och/eller ledning och under överinseende av tjänstemän eller tillfälligt anställda ska IKT-experter utföra följande arbetsuppgifter, beroende på vilken enhet de rekryteras till:

 

1)     Samordna IKT-projekt, säkerställa att de är funktionellt konsistenta och i överensstämmelse med tekniska bestämmelser och standarder.

2)     Leda, kontrollera, motivera och samordna en eller flera grupper och optimera avdelningens resursutnyttjande för att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet (organisation, personaladministration, budgetförvaltning, innovation osv.) inom dess verksamhetsområden.

3)     Underhålla avdelningens applikationer, ge användarstöd för de berörda informationssystemen, fastställa IKT-applikationernas tekniska och funktionella arkitektur inom ansvarsområdet.

4)     Bistå med projektförvaltning och ordna med behovsbedömningar och/eller genomförbarhetsstudier, inbegripet möten med kunder för bedömning av deras behov.

5)     Övervaka, samordna och utöva tillsyn över avdelningens budget- och kontraktsförvaltning, bistå med att utarbeta planen för budgetrubriker som förvaltas av avdelningen.

6)     Utforma och verkställa strategier för effektiv dataförvaltning, främja dataanvändning inom parlamentet genom större tillgång och tillgänglighet.

7)     Förbereda och följa upp anbudsinfordringar på högteknologiska områden.

8)     Organisera support (utrustning och programvara) och assistens på första och andra nivån för användare med betoning på distans- eller hybridsammanträden.

9)     Undersöka arkitektur och allmänna tekniska lösningar, följa marknadsutvecklingen, föreslå lösningar för att främja parlamentets IKT-strategi, organisera och genomföra en bevakning av IKT-teknik (marknadsresearch), bedömning av hur nya tjänster och ny teknik påverkar utveckling av infrastruktur och arbetsstationer.

10)  Utforma och genomföra AI-modeller och algoritmer, med fokus på arbetsuppgifter från datapreparering och träning till användning, och samtidigt säkerställa etisk användning och efterlevnad av relevanta bestämmelser.

Särskilda kunskaper som efterfrågas

I följande förteckning räknas olika kompetensområden upp. Det är viktigt att observera att dessa kunskapsområden är relevanta, men att inte alla är obligatoriska för alla lediga tjänster. Huruvida dessa kunskapsområden är tillämpliga beror på de särskilda enheter till vilka de sökande rekryteras. Sökande kommer att väljas ut utifrån deras specifika kunskaper och kompetens och den profil som krävs för tillsättning av den lediga tjänsten.

 

1)     Kunskap om distribuerad IKT och nätteknik (enskild eller avdelningsrelaterad utrustning, personliga kontorssystem och IKT).

2)     Kunskap om projektledningsmetoder.

3)     Kunskap om dataförvaltning, datahantering och dataanalys, förtrogenhet med modern databas- och informationssystemteknik.

4)     Yrkeskunskaper om standardteknik för information och kommunikation, inbegripet datormoln.

5)     Kunskap om samarbetsverktyg och videokonferens- och multimediaverktyg.

6)     Kunskap om administrativa regler och/eller rätts- och budgetregler för tilldelning av offentliga kontrakt.

7)     Kunskap om arbetsledningsmetoder, arbetsbelastningsbedömning och planeringsmetoder.

8)     Kunskap om applikationer och/eller programvara som används i den berörda verksamhetssektorn.

9)     Kunskap om programvaru- och/eller utvecklingspaket (programmeringsspråk, databashanteringssystem), agila metoder, containrar och förståelse av applikationslivscykel.

10)  Kunskap om IKT-infrastruktur, inbegripet kunna förhandla om användarvillkor.

11)  Kunskap om utformning av IKT-arkitektur och IKT-service.

12)  Kunna fastställa erforderliga konfigurationer.

13)  Mycket god förmåga att i tal och skrift förklara tekniska begrepp för icke-tekniska användare.

14)  Åtagande att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniska utvecklingen och bästa praxis för IKT-support.

15)  Starkt fokus på att tillhandahålla högkvalitativ support för större kundnöjdhet. Kunna hantera stressiga situationer lugnt och professionellt.

16)  Kunna arbeta både i grupp och självständigt

4.      Behörighetskrav

För att kunna komma ifråga för en tjänst som kontraktsanställd måste du uppfylla följande allmänna och särskilda behörighetskrav:

a.      Allmänna krav 

·        Vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

·        Ha fullgjort eventuella skyldigheter enligt gällande nationella värnpliktslagstiftning.

·        Uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b.     Särskilda krav 

                 i.           Kvalifikationer och kompetens

i) intyg om en utbildningsnivå som motsvarar minst tre års avslutade universitetsstudier,

eller

ii) yrkesutbildning på motsvarande nivå, om detta ligger i tjänstens intresse.

Innan du anställs kommer du att bli ombedd att lämna in handlingar som styrker uppgifterna i ansökningsformuläret (examensbevis, intyg och andra styrkande handlingar).

Examensbevis måste vara erkända av ett officiellt organ i en EU-medlemsstat, till exempel utbildningsministeriet, oavsett om de har utfärdats i en medlemsstat eller i ett land utanför EU. 

Om du har ett examensbevis från ett land utanför EU måste du visa att ditt examensbevis är likvärdigt med examensbevis som utfärdas i EU. Mer information om erkännande av kvalifikationer från länder utanför EU hittar du i nätverket Enic-Naric (https://www.enic-naric.net/).

               ii.           Språkkunskaper

Du måste ha fördjupade kunskaper (minst nivå C1) i ett av Europeiska unionens officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska,

och

tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i engelska eller franska (språk 2). Språk 2 får inte vara detsamma som språk 1.

För att likabehandling ska uppnås måste alla sökande som har engelska eller franska som sitt första språk ha tillfredsställande kunskaper i ett av Europeiska unionens övriga officiella språk.

Observera att de ovannämnda miniminivåerna gäller för var och en av de olika språkliga färdigheter (muntlig produktion, skriftlig produktion, läsförståelse, hörförståelse) som anges i ansökningsformuläret. Dessa färdigheter motsvarar dem som anges i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference-language-skills). Nivå C2 är den högsta nivån i ramen, och nivå A1 är den lägsta nivån.

De sökande informeras om att engelska och franska har specificerats i tjänstens intresse.

Både engelska och franska är de språk som oftast används för kommunikation inom och mellan generaldirektoratens enheter och parlamentets politiska och administrativa myndigheter.

Eftersom engelska är det språk som används för utrustning och förfaranden inom dessa specialiserade områden är det nödvändigt med färdigheter i engelska. Engelska är det språk som huvudsakligen används för kommunikation och utveckling på it-området internationellt och inom de flesta EU-institutioner och omfattar funktioner såsom programmerare, analytiker och arkitekter. Därför är det mycket viktigt med färdigheter i engelska för tjänsten. 

Franska används i stor utsträckning inom Europaparlamentets och dess generaldirektorats it-enheter. Eftersom tjänsterna främst är förlagda till Strasbourg med många fransktalande IKT-tjänsteleverantörer är det mycket viktigt med färdigheter i franska för effektiv kommunikation med dessa team. 

Att du kan arbeta och kommunicera effektivt på engelska och/eller franska är en förutsättning för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter effektivt och kunna börja arbeta så snart som möjligt.

             iii.           Yrkeserfarenhet 

Efter erhållande av de kvalifikationer som anges i punkt 4.b.i ovan måste de sökande ha minst ett års yrkeserfarenhet som är relevant för de arbetsuppgifter som anges i punkt 3 ovan.

5.      Databas

Om du

·        uppfyller de allmänna behörighetskraven och

·        har fyllt i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP (se nedan under ”Ansökan”) på rätt sätt och skickat in det i tid,

kommer ditt namn att tas upp föras in i databasen.

Beslutet att föra in ditt namn baseras uteslutande på de uppgifter som du lämnat i ansökningsformuläret och i de bifogade handlingarna. Dessa uppgifter och handlingar kommer att kontrolleras i ett senare skede, om du får ett erbjudande om anställning.

Allteftersom behoven uppstår kommer de rekryterande avdelningarna att söka i databasen och upprätta en förteckning över ett visst antal sökande som, utifrån uppgifterna i sina ansökningar, matchar deras kriterier. Om ditt namn finns med i förteckningen kan du komma att kallas till prov och/eller intervjuer som anordnas av de rekryterande avdelningarna. Syftet med anställningsproven/intervjuerna är att bedöma om du passar för den aktuella tjänsten. Även dina språkkunskaper kan komma att utvärderas.

Om det förekommer avvikelser mellan den information som lämnats och det som framkommit vid kontroller kommer den sökande att uteslutas från urvalsprocessen, sökandens uppgifter kommer att strykas från databasen och inget kontrakt kommer att erbjudas. 

6.      Ansökan – Hur anmäler du intresse?

Intresserade personer fyller i ansökningsformuläret via onlineplattformen APPLY4EP.  Intresseanmälningar kan endast lämnas in via den plattformen.

När du har skapat ditt konto ska du ladda upp ett utförligt cv. Du måste använda dig av Europass-formatet (https://europa.eu/europass/sv). 

Därefter ska du fylla i resten av ansökningsformuläret. 

Sista dagen för anmälan är

den 30 juni 2025 kl. 17.00 (luxemburgisk tid).

Intresseanmälningar som mottas efter detta datum kommer inte att godtas. 

Att ditt namn förs in i databasen eller att du genomgår ett urvalsprov eller en intervju är ingen garanti för att du kommer att erbjudas anställning. 

Europaparlamentet tillämpar en strikt politik för lika möjligheter i sina urvalsförfaranden för att garantera likabehandling av alla sökande.

Anställningsvillkoren vid EU-institutionerna fastställs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Fullständiga uppgifter om arbetsformerna hittar du här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (avdelning IV: Kontraktsanställda)

Sedan den 1 juli 2023 ligger den månatliga grundlönen (för kontraktsanställda, tjänstegrupp IV) på mellan 3 982,82 och 8 355,86 EUR, beroende på den sökandes utbildning och specifika yrkeserfarenhet. 

Databasen kommer att vara giltig till och med den 31 december 2025. Dess giltighet kan förlängas genom beslut av tillsättningsmyndigheten. I så fall underrättas de sökande som finns upptagna i databasen i god tid.