This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

CERERE DE MANIFESTARE A INTERESULUI CREAREA UNEI BAZE DE DATE-EXPERT TIC (GRUPA DE FUNCȚII IV)

Locul : Bruxelles ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Serviciu : 00-Parlamentul European
Referința : ICT Expert (function group IV)
Ghid pentru candidați :

CERERE DE MANIFESTARE A INTERESULUI

CREAREA UNEI BAZE DE DATE

Agenți contractuali în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor  

Expert TIC (grupa de funcții IV) 

1.      Observații generale

Secretariatul Parlamentului European lansează prezenta cerere de manifestare a interesului în scopul creării unei baze de date cu candidați și candidate - agenți contractuali din grupa de funcții IV - în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Această cerere de exprimare a interesului pentru agenți contractuali („CA-AMI”) are ca obiectiv principal sprijinirea Direcției Generale pentru Inovare și Suport Tehnologic (DG ITEC).

Baza de date va servi drept rezervă de candidați și candidate cu specializare în domeniul TIC: ea va cuprinde o mare varietate de profiluri TIC interne, care acoperă o gamă largă de competențe și experiențe pentru o posibilă recrutare în cele trei locuri principale de desfășurare a activității Parlamentului European, accentul principal fiind pus pe sediul din Strasbourg. 

În funcție de nevoi, persoanele ale căror nume sunt incluse în baza de date pot fi selectate și pot primi posturi de agenți contractuali auxiliari, în conformitate cu dispozițiile articolului 3b din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). 

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidații și candidatele fără discriminare, fiind interzisă discriminarea bazată pe gen, culoarea pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

Dacă doriți ca numele dvs. să fie inclus în baza de date, vă rugăm să trimiteți un CV și să completați formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP. Începeți prin a vă crea un cont. Citiți cu atenție această cerere de manifestare a interesului pentru a vă asigura că îndepliniți condițiile. Apoi faceți clic pe „Candidați online” și urmați etapele procedurii de înscriere online. De asemenea, citiți cu atenție ghidul anexat la prezenta cerere de manifestare a interesului. În APPLY4EP poate fi creat un singur cont. Datele cu caracter personal înregistrate în cont vor fi prelucrate în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și vor rămâne modificabile, astfel încât să poată fi actualizate. Declarația de confidențialitate pentru APPLY4EP este disponibilă pe pagina principală a site-ului.

2.      Natura atribuțiilor

Căutăm candidați și candidate cu specializări variate în domeniul TIC, pentru a ocupa diverse poziții care să susțină în mod colectiv obiectivele Parlamentului European. Printre acestea se numără: dezvoltarea de aplicații, gestionarea proiectelor și a echipelor, arhitectura și ingineria TIC, gestionarea și facilitarea relației dintre departamentul TIC și părțile interesate. 

Responsabilitățile principale pot include: 

-       asigurarea legăturii între departamentul TIC și alte departamente, acționând ca punct de contact pentru a înțelege și a transpune cerințele operaționale în soluții TIC;

-       gestionarea proiectelor, supravegherea proiectelor TIC de la început și până la finalizare, având grijă ca acestea să răspundă nevoilor părților interesate, să fie livrate la timp și să se încadreze în buget;

-       gestionarea programelor, planificarea și conceperea programelor TIC, monitorizarea evoluției acestora, comunicarea cu părțile interesate;

-       menținerea relației cu părțile interesate, comunicarea periodică cu părțile interesate pentru a primi feedback, a gestiona așteptările și a le ține la curent cu evoluția proiectului și cu evoluțiile TIC;

-       dezvoltarea strategiei, contribuind la strategia TIC prin integrarea feedback-ului primit de la părțile interesate și asigurându-se că aceasta sprijină obiectivele generale ale organizației;

-       elaborarea de studii de nivel înalt sau strategic, rapoarte, documente privind cele mai bune practici și proceduri tehnice;

-       dezvoltarea, arhitectura și ingineria TIC.

Domeniul de activitate poate acoperi:

-       dezvoltarea, mentenanța și asistența TIC;

-       DevSecOps și metodologii Agile, ITIL;

-       managementul, guvernanța și analiza datelor TIC;

-       infrastructuri TIC, cloud, rețele și middleware (soft de operare intermediar);

-       mediul de lucru digital, informatică de birou și programare mobilă;

-       proiectarea, reconfigurarea, testarea, operarea și mentenanța aplicațiilor TIC și a soluțiilor standard;

-       securitatea cibernetică;

-       inteligența artificială, arhitectura operațională și organizațională (business and enterprise architecture);

-       managementul, coordonarea și supervizarea echipelor.

3.      Atribuții

În conformitate cu programele și prioritățile definite de către organele și/sau conducerea Parlamentului și sub autoritatea funcționarilor sau a agenților temporari, experții și expertele TIC îndeplinesc următoarele sarcini, în funcție de serviciul în care sunt recrutați:

1)     coordonează proiectele TIC, asigură coerența funcțională a acestora și conformitatea lor cu normele și standardele tehnice;

2)     gestionează, supervizează, motivează și coordonează una sau mai multe echipe, optimizând utilizarea resurselor departamentului pentru a asigura un serviciu de înaltă calitate (organizare, gestionarea resurselor umane și bugetare, inovare etc.) în sfera sa de competență;

3)     întrețin aplicațiile departamentului, asigură asistență pentru utilizatorii sistemelor informatice respective, definesc arhitectura tehnică și funcțională a aplicațiilor TIC aflate în domeniul lor de responsabilitate;

4)     contribuie la gestionarea proiectelor și organizează evaluări ale nevoilor și/sau studii de fezabilitate, inclusiv întâlniri cu părțile interesate pentru a evalua cerințele acestora;

5)     monitorizează, coordonează și supraveghează gestionarea bugetară și contractuală a departamentului, contribuind la elaborarea planului pentru liniile bugetare gestionate de departament;

6)     creează și aplică politici pentru gestionarea eficientă a datelor, valorificând utilizarea datelor în cadrul Parlamentului prin îmbunătățirea accesibilității și disponibilității acestora;

7)     pregătesc și monitorizează invitații de participare la licitații în domenii foarte tehnice;

8)     organizează servicii de sprijin (echipamente și software) și asistență de nivel 1 și de nivel 2 pentru utilizatori, punând accentul pe întâlnirile la distanță sau hibride;

9)     fac cercetare în arhitectura informatică și soluții tehnice generale, urmăresc evoluțiile pieței, propun soluții pentru a consolida strategia TIC a Parlamentului, organizează și implementează veghea tehnologică TIC (studii de piață), evaluează impactul noilor servicii și tehnologii asupra dezvoltării infrastructurii și a stațiilor de lucru;

10)  proiectează și implementează modele și algoritmi IA, concentrându-se pe sarcini care acoperă preprocesarea datelor și antrenarea modelelor până la implementare, asigurând în același timp utilizarea etică și conformitatea cu reglementările relevante.

Cunoștințe specifice cerute

Următoarea listă enumeră diverse domenii de expertiză. Atragem atenția că, deși aceste domenii de expertiză sunt pertinente, nu toate elementele sunt obligatorii pentru toate posturile vacante. Aplicabilitatea acestor domenii de specializare va depinde de serviciile specifice pentru care sunt recrutați candidații și candidatele. Candidații și candidatele vor fi selectați pe baza cunoștințelor lor specifice de specialitate și a profilului cerut pentru ocuparea postului vacant. 

1)     Cunoașterea tehnologiei TIC distribuite și a tehnologiei de rețea (echipamente individuale sau departamentale, sisteme de birou personale și TIC);

2)     Cunoașterea metodologiilor de management de proiect;

3)     Cunoașterea guvernanței datelor, a gestionării datelor și a analizei datelor, familiaritate cu tehnologiile moderne ale bazelor de date și ale sistemelor informatice;

4)     Cunoștințe profesionale privind tehnologiile standard ale informației și comunicațiilor, inclusiv cloud;

5)     Cunoașterea instrumentelor colaborative, de videoconferință și multimedia;

6)     Cunoașterea normelor administrative și/sau juridice și bugetare care reglementează atribuirea contractelor de achiziții publice;

7)     Cunoașterea metodelor de gestionare a echipei, a metodelor de evaluare și planificare a volumului de muncă;

8)     Cunoașterea aplicațiilor și/sau a programelor informatice utilizate în domeniul de activitate vizat;

9)     Cunoașterea pachetelor software și/sau de dezvoltare (limbaje de programare, sisteme de gestionare a bazelor de date), metodologii Agile, containere și înțelegerea ciclului de viață al aplicațiilor;

10)  Cunoașterea infrastructurilor TIC, inclusiv capacitatea de a negocia condițiile de utilizare a acestora;

11)  Cunoașterea proiectării și ingineriei arhitecturii TIC;

12)  Capacitatea de a defini configurațiile necesare;

13)  Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă pentru a explica concepte tehnice utilizatorilor care nu au formare tehnică;

14)  Angajamentul de a se informa permanent despre cele mai recente progrese tehnologice și cele mai bune practici în domeniul TIC;

15)  Orientare puternică spre a oferi asistență de înaltă calitate garantând satisfacția utilizatorilor; capacitate de a gestiona situațiile stresante cu calm și profesionalism;

16)  Abilitatea de a lucra în echipă, dar și în mod autonom.

4.      Condiții de admitere

Pentru a fi admiși (admise) la o eventuală recrutare viitoare într-un post de agent contractual, va trebui să îndepliniți următoarele condiții generale și specifice:

(a)   Condiții generale 

·        Să fiți cetățeni sau cetățene ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.

·        Să fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar

·        Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor dvs.

(b)  Condiții specifice 

                 i.           Calificări și competențe necesare

(i) un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani absolvit cu diplomă;

sau

(ii) atunci când interesul serviciului justifică acest lucru, o formare profesională de nivel echivalent.

Înainte de a fi recrutați, candidaților și candidatelor li se va cere să furnizeze documente care să dovedească informațiile incluse în formularul de candidatură (diplome, certificate și alte documente justificative).

Diplomele, indiferent dacă sunt emise într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației. 

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-o țară din afara UE trebuie să furnizeze un document de echivalare a diplomelor lor la nivelul UE. Puteți găsi informații suplimentare despre recunoașterea titlurilor și diplomelor obținute în afara UE în rețelele ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

               ii.           Cunoștințe lingvistice

Candidații și candidatele trebuie să cunoască în mod aprofundat (cel puțin la nivelul C1) una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, irlandeză, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză sau suedeză, 

precum și

să cunoască la un nivel satisfăcător (cel puțin la nivelul B2) limba engleză sau franceză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Pentru a asigura egalitatea de tratament, toți candidații și candidatele a căror primă limbă este engleza sau franceza, au obligația să cunoască la un nivel satisfăcător una dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene

Vă atragem atenția că nivelurile minime cerute mai sus se aplică fiecărei zone de aptitudini lingvistice (vorbit, scris, citit, comprehensiune orală) menționate în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor indicate în Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference-language-skills). Vă rugăm să rețineți că nivelul C2 este nivelul cel mai înalt din cadrul de referință, iar A1 este nivelul cel mai scăzut.

Candidații și candidatele sunt informați că engleza și franceza au fost stabilite în interesul serviciilor.

Engleza și franceza sunt limbile cel mai frecvent utilizate pentru comunicare în cadrul Direcțiilor Generale și între unitățile din Direcțiile Generale și autoritățile politice și administrative ale Parlamentului.

Având în vedere că dispozitivele și procedurile existente în aceste domenii specializate sunt create în limba engleză, cunoașterea limbii engleze este esențială. Engleza este limba principală de comunicare și operare în domeniul IT la nivel internațional și în majoritatea instituțiilor UE, și este o cerință pentru posturile de programatori, analiști și arhitecți. Prin urmare, cunoașterea limbii engleze este esențială pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

Limba franceză este utilizată pe scară largă în serviciile IT din cadrul Parlamentului European și al Direcțiilor Generale ale acestuia. Deoarece posturile sunt situate în principal la Strasbourg, unde sunt prezenți foarte mulți furnizori de servicii TIC francofoni, cunoașterea limbii franceze este esențială pentru a facilita interacțiunea eficientă cu aceste echipe. 

În consecință, pentru a-și putea îndeplini sarcinile în mod eficient și a fi operaționali cât mai rapid posibil, agenții contractuali recrutați trebuie să fie capabili să lucreze și să comunice eficient în limba engleză și/sau franceză.

             iii.           Experiența profesională necesară 

După obținerea titlurilor și diplomelor menționate în secțiunea (4.b.i) de mai sus, candidații și candidatele trebuie să fi dobândit cel puțin un an de experiență profesională relevantă pentru atribuțiile specificate în secțiunea 3 de mai sus.

5.      Baza de date

Dacă

·        îndepliniți condițiile generale de admisibilitate și

·        ați completat formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP (a se vedea mai jos, „Candidaturile”), în conformitate cu procedura și până la data-limită,

numele dvs. va fi inclus în baza de date.

Includerea numelui dvs. în baza de date se va baza exclusiv pe informațiile furnizate în formularul de candidatură și în documentele anexate. Aceste informații și documente vor fi verificate ulterior, în cazul în care vi se va face o ofertă de recrutare.

În funcție de necesități, serviciile de recrutare vor consulta baza de date pentru a identifica și selecta candidații și candidatele al căror profil corespunde nevoilor lor specifice, pe baza informațiilor din formularele de candidatură. Dacă sunteți selectați (selectate), veți fi invitați (invitate) la probele și/sau interviurile organizate de serviciile de recrutare. Probele și/sau interviurile de recrutare au drept scop evaluarea aptitudinilor dvs. pentru postul respectiv. În timpul acestui proces, pot fi evaluate și cunoștințele lingvistice.

Vă atragem atenția că orice neconcordanță constatată între informațiile furnizate și faptele constatate în urma verificării va duce la excluderea candidatului sau a candidatei din procesul de selecție, datele sale vor fi eliminate din baza de date și nu i se va oferi un contract. 

6.      Candidaturile - cum vă puteți manifesta interesul?

Persoanele interesate trebuie să completeze formularul de candidatură prin intermediul platformei online APPLY4EP. Manifestările interesului pot fi depuse numai prin intermediul acestei platforme.

După ce v-ați creat contul, trebuie să încărcați un curriculum vitae (CV) detaliat. Trebuie să folosiți formatul Europass (https://europa.eu/europass/ro). 

Apoi trebuie să completați restul formularului de candidatură. 

Data-limită pentru manifestarea interesului este 

30 iunie 2025, ora 17.00 (ora Luxemburgului)

Candidaturile primite după această dată nu vor fi admise. 

Includerea numelui dvs. în baza de date sau invitația la o probă sau un interviu nu reprezintă o garanție că vi se va oferi un loc de muncă. 

Parlamentul European aplică o politică strictă privind egalitatea de șanse în procedurile sale de selecție, pentru a garanta egalitatea de tratament a tuturor candidaților.

Condițiile de muncă în cadrul instituțiilor europene sunt definite în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). Detalii complete privind condițiile de lucru pot fi găsite aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=RO (Titlul IV „Agenți contractuali”).

Începând din 1 iulie 2023, salariul lunar de bază (agenți contractuali, grupa de funcții IV) este cuprins între 3 982,82 EUR și 8 355,86 EUR, în funcție de formarea și experiența profesională specifică a candidatului sau a candidatei.

Baza de date va fi valabilă până la 31 decembrie 2025. Valabilitatea ei va putea fi prelungită prin hotărârea autorității împuternicite să facă numiri. În acest caz, candidații și candidatele ale căror nume au fost înscrise pe listă vor fi informați în timp util.