This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA UTWORZENIE BAZY DANYCH - EKSPERT DS. ICT (GRUPA FUNKCYJNA IV)

Miejsce : Bruksela ; Luksemburg ; Strasburg
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 30/06/2025 17:00
Dział : 00-Parlament Europejski
Nr ref. : ICT Expert (function group IV)
Przewodnik dla kandydatów :

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA

UTWORZENIE BAZY DANYCH

Pracownicy kontraktowi w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych 

Ekspert ds. ICT (grupa funkcyjna IV)

1.      Uwagi ogólne

Sekretariat Parlamentu Europejskiego ogłasza niniejsze zaproszenie w celu stworzenia obszernej bazy danych kandydatów na pracowników kontraktowych w grupie funkcyjnej IV w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania dla pracowników kontraktowych ma na celu przede wszystkim wsparcie Dyrekcji Generalnej ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego (DG ITEC).

Baza danych będzie służyć jako pula kandydatów posiadających wiedzę fachową w zakresie ICT, obejmująca szeroki zakres wewnętrznych profili ICT, umiejętności i doświadczenia na potrzeby ewentualnej rekrutacji w trzech głównych miejscach pracy Parlamentu Europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem naszego miejsca pracy w Strasburgu. 

Stosownie do potrzeb osoby, których nazwiska znajdują się w bazie danych, mogą zostać wybrane i otrzymać ofertę zatrudnienia jako pomocniczy pracownicy kontraktowi zgodnie z przepisami art. 3b Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. 

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatów/kandydatki bez dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

Jeśli chcesz, aby twoje nazwisko znalazło się w bazie danych, prześlij CV i wypełnij formularz zgłoszenia za pośrednictwem platformy APPLY4EP. Zacznij od utworzenia konta. Przeczytaj uważnie niniejsze zaproszenie, aby upewnić się, że spełniasz kryteria. Następnie kliknij na zakładkę „Złóż zgłoszenie online” i postępuj zgodnie z instrukcjami procedury składania wniosków online. Przeczytaj też uważnie przewodnik załączony do niniejszego zaproszenia. W APPLY4EP można utworzyć tylko jedno konto. Dane osobowe zapisane na koncie będą przetwarzane w pełnej zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 i będzie można je aktualizować. Oświadczenie o ochronie prywatności dla platformy APPLY4EP jest dostępne na jej stronie głównej.

2.      Opis obowiązków

Poszukujemy kandydatów dysponujących różnorodną wiedzą specjalistyczną w zakresie ICT do pełnienia różnych ról, które wspólnie wspierają cele Parlamentu Europejskiego. Obejmuje to rozwój aplikacji, zarządzanie projektami i zespołami, architekturę i inżynierię ICT, zarządzanie relacjami między działem ICT a zainteresowanymi stronami oraz ułatwianie tych relacji. 

Kluczowe obowiązki mogą obejmować: 

-       utrzymywanie kontaktów między działami ICT i innymi działami, pełnienie roli punktu kontaktowego w celu zrozumienia i przełożenia wymogów biznesowych na rozwiązania ICT;

-       zarządzanie projektami, nadzorowanie projektów ICT od ich powstania do ukończenia, pilnowanie, aby spełniały one potrzeby zainteresowanych stron, były realizowane na czas i w granicach budżetu;

-       zarządzanie programami, planowanie i opracowywanie programów ICT, monitorowanie ich postępów, komunikacja z zainteresowanymi stronami;

-       angażowanie zainteresowanych stron, regularna komunikacja z zainteresowanymi stronami w celu gromadzenia informacji zwrotnych, zarządzania oczekiwaniami i informowania o postępach w realizacji projektów i rozwoju w zakresie ICT;

-       opracowywanie strategii, przyczynianie się do realizacji strategii w zakresie ICT poprzez uwzględnianie informacji zwrotnych od zainteresowanych stron i zapewnianie wsparcia dla ogólnych celów organizacji;

-       sporządzanie opracowań wysokiego szczebla lub opracowań strategicznych, sprawozdań, dokumentów dotyczących najlepszych praktyk i procedur technicznych;

-       rozwój, architekturę i inżynierię ICT.

Obszar działalności może obejmować:

-       rozwój, utrzymanie i wsparcie ICT;

-       metodologie DevSecOps i Agile, ITIL;

-       zarządzanie danymi ICT i ich analizę;

-       infrastruktury ICT, chmurę, sieci i oprogramowanie pośredniczące;

-       cyfrowe miejsce pracy, automatykę biurową i komputery mobilne;

-       projektowanie, rekonfigurację, testowanie, obsługę i konserwację aplikacji ICT i gotowych rozwiązań;

-       cyberbezpieczeństwo;

-       sztuczną inteligencję, architekturę biznesową i korporacyjną;

-       zarządzanie zespołami, ich koordynację i nadzór nad nimi.

3.      Zadania

Zgodnie z programami i priorytetami określonymi przez organy lub kierownictwo Parlamentu i pod zwierzchnictwem właściwych urzędników lub pracowników zatrudnionych na czas określony eksperci ds. ICT wykonują następujące zadania – w zależności od służby, do której są zatrudnieni:

1)     koordynowanie projektów ICT, zapewnianie ich spójności funkcjonalnej oraz zgodności z przepisami i normami technicznymi;

2)     zarządzanie jednym lub większą liczbą zespołów, nadzorowanie, motywowanie i koordynowanie ich – optymalizacja wykorzystania zasobów działu, aby zapewnić wysoką jakości usług (organizacja, zarządzanie zasobami ludzkimi i budżetowymi, innowacje itp.) w jego obszarze odpowiedzialności;

3)     utrzymywanie aplikacji działu, zapewnienie wsparcia użytkownika dla danych systemów informacyjnych, zdefiniowanie architektury technicznej i funkcjonalnej aplikacji ICT w obszarze odpowiedzialności;

4)     pomoc w zarządzaniu projektami i organizowanie ocen potrzeb lub studiów wykonalności, w tym spotkań z zainteresowanymi stronami w celu oceny ich wymogów;

5)     monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie zarządzania budżetem i umowami działu, pomoc w opracowaniu planu dla linii budżetowych zarządzanych przez dział;

6)     tworzenie i egzekwowanie polityki skutecznego zarządzania danymi, wspieranie wykorzystania danych w Parlamencie poprzez zwiększenie ich dostępności;

7)     przygotowywanie i monitorowanie zaproszeń do składania ofert w wysoce technicznych dziedzinach;

8)     organizowanie usług wsparcia (sprzęt i oprogramowanie) oraz pomoc pierwszego i drugiego stopnia dla użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem posiedzeń zdalnych lub hybrydowych;

9)     badania w dziedzinie architektury i ogólnych rozwiązań technicznych, śledzenie zmian na rynku, proponowanie rozwiązań w celu wzmocnienia strategii ICT Parlamentu, organizowanie i wdrażanie monitorowania technologii ICT (badania rynku), ocena wpływu nowych usług i technologii na rozwój infrastruktury i stacji roboczych;

10)  projektowanie i wdrażanie modeli i algorytmów sztucznej inteligencji z naciskiem na zadania od wstępnego przetwarzania danych i szkolenia modeli po wdrażanie, przy jednoczesnym zapewnieniu etycznego stosowania i zgodności z odpowiednimi przepisami.

Wymagana wiedza specjalistyczna

W poniższym wykazie podano różne dziedziny wiedzy specjalistycznej. Należy zauważyć, że chociaż te obszary wiedzy są istotne, nie wszystkie elementy są obowiązkowe w przypadku wszystkich wakatów. To, czy dana dziedzina wiedzy będzie mieć zastosowanie, zależy od konkretnej służby, do której kandydaci/kandydatki są rekrutowani. Kandydaci/kandydatki zostaną wybrani na podstawie ich szczególnej wiedzy fachowej i profilu wymaganego do obsadzenia wolnego stanowiska: 

1)     znajomość rozproszonej ICT i technologii sieciowej (sprzęt indywidualny lub działowy, osobiste systemy biurowe i ICT);

2)     znajomość metodologii zarządzania projektami;

3)     znajomość zarządzania danymi i analizy danych, znajomość nowoczesnych technologii baz danych i systemów informatycznych;

4)     profesjonalna znajomość standardowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym chmury;

5)     znajomość narzędzi współpracy, wideokonferencji i narzędzi multimedialnych;

6)     znajomość przepisów administracyjnych lub prawnych i budżetowych regulujących udzielanie zamówień publicznych;

7)     znajomość metod zarządzania zespołem, metod oceny obciążenia i planowania;

8)     znajomość aplikacji lub oprogramowania wykorzystywanych w danym obszarze działalności;

9)     znajomość oprogramowania lub pakietów programistycznych (języki programowania, systemy zarządzania bazami danych), metodologii Agile, kontenerów i zrozumienie cyklu życia aplikacji;

10)  znajomość infrastruktur ICT, w tym zdolność do negocjowania warunków ich użytkowania;

11)  znajomość projektowania i inżynierii architektury ICT;

12)  umiejętność definiowania wymaganych konfiguracji;

13)  doskonałe umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej w celu wyjaśniania pojęć technicznych użytkownikom nietechnicznym;

14) zobowiązanie do bycia na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i najlepszymi praktykami w zakresie wsparcia ICT; 

15)  silny nacisk na zapewnienie wysokiej jakości wsparcia w celu zwiększenia satysfakcji użytkowników; umiejętność spokojnego i profesjonalnego radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami;

16)  umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej.

4.      Warunki dopuszczalności

Aby kwalifikować się do ewentualnej przyszłej rekrutacji na stanowisko pracownika kontraktowego, kandydat/kandydatka musi spełniać następujące kryteria ogólne i szczegółowe:

a.      Kryteria ogólne 

·        obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

·        uregulowany stosunek do służby wojskowej przewidzianej prawem krajowym,

·        odpowiednie referencje potwierdzające zdatność kandydata do wykonywania obowiązków.

b.     Kryteria szczegółowe 

       i.           Wymagane kwalifikacje i umiejętności

(i) wykształcenie na poziomie odpowiadającym ukończonym co najmniej trzyletnim studiom uniwersyteckim, potwierdzone dyplomem

lub

(ii) jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wykształcenie zawodowe.

Przed zatrudnieniem kandydaci/kandydatki zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszenia (dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające).

Dyplomy, zarówno wydane w państwie członkowskim UE, jak i w państwie trzecim, muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego UE, np. ministerstwo edukacji. 

Osoby kandydujące mające dyplom wydany w państwie trzecim muszą przedstawić dokument potwierdzający równoważność tego dyplomu z dyplomami UE. Więcej informacji o uznawaniu kwalifikacji spoza UE można znaleźć w sieciach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

     ii.           Znajomość języków

Osoby kandydujące muszą mieć dogłębną znajomość (co najmniej na poziomie C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego 

oraz

zadowalającą znajomość (co najmniej na poziomie B2) języka angielskiego lub francuskiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1.

Z uwagi na równe traktowanie wszystkie osoby kandydujące, których pierwszym językiem jest angielski lub francuski, muszą wykazać się zadowalającą znajomością jednego z pozostałych języków urzędowych Unii Europejskiej.

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków dotyczą wszystkich umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o których mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym we wspólnym europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Należy pamiętać, że według tego systemu najwyższym poziomem jest C2, zaś najniższym A1.

Informujemy osoby składające zgłoszenie, że w interesie służby wskazano język angielski i francuski.

Zarówno angielski, jak i francuski są językami najczęściej używanymi do porozumiewania się w obrębie działów w dyrekcjach generalnych i organach politycznych i administracyjnych Parlamentu oraz pomiędzy nimi.

Biorąc pod uwagę, że sprzęt i procedury w tych specjalistycznych obszarach są zakorzenione w języku angielskim, płynna znajomość języka angielskiego ma kluczowe znaczenie. Język angielski służy jako podstawowy język komunikacji i rozwoju w dziedzinie IT na arenie międzynarodowej i w większości instytucji UE i dotyczy takich ról jak programiści, analitycy i architekci. Dlatego znajomość języka angielskiego jest niezbędna na dostępnych stanowiskach.

Język francuski jest szeroko używany w służbach informatycznych w Parlamencie Europejskim i jego dyrekcjach generalnych. Jako że stanowiska znajdują się przede wszystkim w Strasburgu, miejscu o znaczącej obecności francuskojęzycznych dostawców usług ICT, znajomość języka francuskiego ma zasadnicze znaczenie dla ułatwienia skutecznej interakcji z tymi zespołami. 

Dlatego też, aby móc skutecznie wykonywać swoje obowiązki i jak najszybciej rozpocząć pracę, zatrudnieni pracownicy kontraktowi muszą być w stanie pracować i skutecznie porozumiewać się w języku angielskim lub francuskim.

   iii.           Wymagane doświadczenie zawodowe 

Oprócz kwalifikacji, o których mowa w części 4.b.i, osoby składające zgłoszenie muszą posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe mające związek z obowiązkami wyszczególnionymi w części 3.

5.      Baza danych

Jeżeli

·        spełniasz ogólne warunki dopuszczalności oraz

·        wypełniłeś/wypełniłaś formularz zgłoszenia na platformie APPLY4EP (zob. poniżej, „Zgłoszenia”) zgodnie z procedurą i w terminie,

twoje nazwisko zostanie umieszczone w bazie danych.

Decyzja o umieszczeniu twojego nazwiska będzie oparta wyłącznie na informacjach podanych w formularzu zgłoszenia i w załączonych dokumentach. Te informacje i dokumenty zostaną zweryfikowane w późniejszym terminie, jeżeli otrzymasz ofertę zatrudnienia.

W zależności od potrzeb służby rekrutacyjne zapoznają się z bazą danych, aby zidentyfikować i wybrać kandydatów/kandydatki, których profile odpowiadają ich konkretnym potrzebom, w oparciu o informacje zawarte w zgłoszeniach. Jeśli znajdziesz się na tej krótkiej liście, służby rekrutacyjne zaproszą cię na testy lub rozmowy kwalifikacyjne. Testy lub rozmowy kwalifikacyjne mają na celu ocenę przydatności na danym stanowisku. W procedurze tej może też być oceniana znajomość języków.

Uwaga: wszelkie rozbieżności między przekazanymi informacjami a faktami ustalonymi w wyniku weryfikacji doprowadzą do wykluczenia osoby kandydującej z procesu selekcji, jej dane zostaną usunięte z bazy danych, a kontrakt nie zostanie zaoferowany. 

6.      Zgłoszenia – jak wyrazić zainteresowanie?

Zainteresowane osoby muszą wypełnić formularz zgłoszenia za pośrednictwem platformy internetowej APPLY4EP. Platforma ta jest jedyną drogą wyrażenia zainteresowania.

Po utworzeniu konta należy załączyć szczegółowy życiorys. Należy użyć formatu Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Następnie należy wypełnić resztę formularza zgłoszenia. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 

30 czerwca 2025 r. o godz. 17.00 (czasu luksemburskiego)

Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, zostaną uznane za niedopuszczalne. 

Umieszczenie nazwiska w bazie danych lub zaproszenie na testu lub rozmowę kwalifikacyjną nie stanowi gwarancji otrzymania oferty pracy. 

Parlament Europejski stosuje w swoich procedurach naboru rygorystyczną politykę równych szans, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich kandydatów/kandydatek.

Warunki pracy w instytucjach europejskich są określone w Warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy można znaleźć pod adresem:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (Tytuł IV „Personel kontraktowy”).

Od 1 lipca 2023 r. podstawowe wynagrodzenie miesięczne (personel kontraktowy, grupa funkcyjna IV) wynosi od 3982,82 EUR do 8355,86 EUR w zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata/kandydatki. 

Baza danych będzie ważna do 31 grudnia 2025 r. Jej ważność może zostać przedłużona decyzją organu powołującego. W przypadku przedłużenia ważności listy wpisani na nią kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni w stosownym czasie.