This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

UZAICINĀJUMS PAUST IEINTERESĒTĪBU DATUBĀZES IZVEIDE-IKT EKSPERTS (IV FUNKCIJU GRUPA)

Vieta : Brisele ; Luksemburga ; Strasbūra
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 30/06/2025 17:00
Dienests : 00-Eiropas Parlaments
Atsauce : ICT Expert (function group IV)
Rokasgrāmata kandidātiem :

UZAICINĀJUMS PAUST IEINTERESĒTĪBU

DATUBĀZES IZVEIDE

Līgumdarbinieki informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā 

IKT eksperts (IV funkciju grupa)

1.      Vispārīga informācija

Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāts izsludina šo uzaicinājumu, lai izveidotu plašu IV funkciju grupas līgumdarbinieku kandidātu datubāzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā. Šis uzaicinājums izteikt ieinteresētību uz līgumdarbinieku (CA-AMI) pozīcijām galvenokārt ir paredzēts, lai nodrošinātu darbiniekus Inovācijas un tehnoloģiskā atbalsta ģenerāldirektorātam (DG ITEC).

Datubāze būs saraksts ar amata kandidātiem, kuri ir IKT eksperti un kuri pārstāvēs plašu iestādes iekšējo IKT darbinieku profilu klāstu, kā arī ļoti dažādas prasmes un pieredzes, iespējamai pieņemšanai darbā Eiropas Parlamenta trijās galvenajās darba vietās, bet galvenokārt mūsu Strasbūras birojos. 

Vajadzības gadījumā personas, kuras ir iekļautas datubāzē, var atlasīt un tām var piedāvāt palīglīgumdarbinieku amatus saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 3.b panta noteikumiem. 

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātus, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Ja vēlaties tikt iekļauts datubāzē, lūdzam iesniegt CV un platformā APPLY4EP aizpildīt pieteikuma veidlapu. Vispirms izveidojiet kontu. Rūpīgi izlasiet šo uzaicinājumu un pārliecinieties par atbilstību kritērijiem. Tad noklikšķiniet uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē” un veiciet visus tiešsaistes pieteikšanās procedūras posmus. Rūpīgi izlasiet arī šim uzaicinājumam pievienoto rokasgrāmatu. Platformā APPLY4EP ir iespējams izveidot tikai vienu kontu. Kontā reģistrētie personas dati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un tie arī turpmāk būs vajadzības gadījumā atjaunināmi. APPLY4EP platformā paziņojums par privātumu ir pieejams sākumlapā.

2.      Amata apraksts

Mēs meklējam kandidātus ar dažādām IKT zināšanām, lai veiktu dažādus pienākumus, kuru kopīga izpilde palīdz sasniegt Eiropas Parlamenta mērķus. Pienākumi ietver lietotņu izstrādi, projektu un komandu vadību, IKT arhitektūru un inženieriju, attiecību pārvaldību un veicināšanu starp IKT departamentu un ieinteresētajām personām. 

Starp galvenajiem pienākumiem varētu būt šādi: 

-       sakaru uzturēšana starp IKT un citām struktūrvienībām, darbība kā kontaktpunktam, lai izprastu iestādes vajadzības un atbilstoši tām nodrošinātu IKT risinājumus;

-       projektu vadība, IKT projektu pārraudzība no to uzsākšanas līdz pabeigšanai, nodrošinot, ka tie atbilst ieinteresēto personu vajadzībām, tiek īstenoti savlaicīgi un budžeta ietvaros;

-       programmu pārvaldība, IKT programmu plānošana un projektēšana, to norises uzraudzība, saziņa ar ieinteresētajām personām;

-       ieinteresēto personu iesaistīšana, regulāra saziņa ar ieinteresētajām personām, lai apkopotu atsauksmes, apzinātu vēlmes un informētu tās par projektu virzību un IKT attīstību;

-       stratēģijas izstrāde, ieguldījums IKT stratēģijā, iekļaujot ieinteresēto personu atsauksmes un panākot, ka tā palīdz sasniegt organizācijas vispārējos mērķus;

-       augsta līmeņa vai stratēģisku pētījumu, ziņojumu, paraugprakses dokumentu un tehnisko procedūru sagatavošana;

-       IKT attīstība, arhitektūra un inženierija.

Darbības joma var ietvert:

-       IKT izstrāde, uzturēšana un atbalsts;

-       DevSecOps un Agile metodoloģijas, ITIL;

-       IKT datu vadība, pārvaldība un analīze;

-       IKT infrastruktūras, mākoņdatošana, tīkli un starpprogrammatūra;

-       digitālā darba vieta, biroja automatizācija un mobilā datošana;

-       IKT lietotņu un standarta risinājumu projektēšana, rekonfigurēšana, testēšana, ekspluatācija un uzturēšana;

-       kiberdrošība;

-       mākslīgais intelekts, darbības un korporatīvā arhitektūra;

-       komandu vadība, koordinēšana un uzraudzība.

3.      Pienākumi

Saskaņā ar Parlamenta struktūru un/vai vadības noteiktajām programmām un prioritātēm un atbildīgo ierēdņu vai pagaidu darbinieku vadībā IKT eksperti veic šādus pienākumus atkarībā no dienesta, kurā tie ir pieņemti darbā:

 

1)     koordinē IKT projektus, nodrošina to funkcionālo konsekvenci un atbilstību tehniskajiem noteikumiem un standartiem;

2)     vada, uzrauga, motivē un koordinē vienu vai vairākas komandas, optimizējot departamenta resursu izmantošanu, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus (organizācija, cilvēkresursu un budžeta resursu pārvaldība, inovācija u. c.) savā atbildības jomā;

3)     uztur departamentu lietotnes, nodrošina lietotāju atbalstu darbā ar attiecīgajām informācijas sistēmām, veido IKT lietotņu tehnisko un funkcionālo arhitektūru savā atbildības jomā;

4)     palīdz projektu vadībā un organizē vajadzību novērtējumus un/vai priekšizpēti, tostarp sanāksmes ar ieinteresētajām personām, lai novērtētu to vajadzības;

5)     uzrauga, koordinē un pārrauga struktūrvienības budžeta un līgumu pārvaldību, palīdzot izstrādāt plānu departamenta pārvaldītajām budžeta pozīcijām;

6)     izstrādā un ievieš rīcībpolitiku efektīvai datu pārvaldībai, palielinot datu izmantošanu Parlamentā ar uzlabotu to pieejamību un piekļūstamību;

7)     sagatavo uzaicinājumus uz konkursiem specifiski tehniskās jomās un uzrauga tālāko procesu saistībā ar tiem;

8)     organizē atbalsta pakalpojumus (attiecībā uz ierīcēm un programmatūru) un pirmā un otrā līmeņa palīdzību lietotājiem, īpašu uzsvaru liekot uz neklātienes sanāksmēm vai hibrīdsanāksmēm;

9)     pēta arhitektūru un vispārējos tehniskos risinājumus, seko tirgus attīstībai, ierosina risinājumus, kā uzlabot Parlamenta IKT stratēģiju, organizē un īsteno IKT tehnoloģiju uzraudzību (tirgus izpēte), jaunu pakalpojumu un tehnoloģiju ietekmes uz infrastruktūras un darbstaciju attīstību novērtējumu;

10)  izstrādā un ievieš MI modeļus un algoritmus, galveno uzmanību pievēršot uzdevumiem no datu priekšapstrādes un modeļu apmācības līdz ieviešanai, vienlaikus nodrošinot ētisku izmantošanu un atbilstību attiecīgajiem noteikumiem.

Vēlamās specifiskās zināšanas

Šajā sarakstā ir uzskaitītas dažādas kompetences jomas. Ir svarīgi atzīmēt, ka, lai gan šīs zināšanu jomas ir atbilstīgas, ne visi elementi ir obligāti visām vakancēm. Šo zināšanu jomu piemērojamība būs atkarīga no konkrētajiem dienestiem, kuros kandidāti tiks pieņemti darbā. Kandidātus atlasīs, pamatojoties uz viņu specifiskajām zināšanām un profilu, kas vajadzīgs, lai aizpildītu vakanci.

 

1)     Zināšanas par izkliedēto IKT un tīkla tehnoloģiju (individuālo vai departamentu aprīkojumu, personālajām biroja sistēmām un IKT);

2)     zināšanas par projektu vadības metodēm;

3)     zināšanas datu pārvaldībā, datu vadībā un datu analīzē, zināšanas par modernajām datubāzu un informācijas sistēmu tehnoloģijām;

4)     profesionālās zināšanas par standarta IKT tehnoloģijām, tostarp mākoņdatošanu;

5)     zināšanas par sadarbības, videokonferenču un multivides rīkiem;

6)     zināšanas par administratīvajiem un/vai juridiskajiem un budžeta noteikumiem, kas reglamentē publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu;

7)     zināšanas par komandas vadības metodēm, slodzes novērtēšanas un plānošanas metodēm;

8)     zināšanas par lietotnēm un/vai programmatūru, ko izmanto attiecīgajā darbības jomā;

9)     zināšanas par programmatūras un/vai izstrādes pakotnēm (programmēšanas valodas, datubāzu vadības sistēmas, Agile metodikas, konteineri un lietotņu dzīves cikla izpratne);

10)  zināšanas par IKT infrastruktūrām, tostarp spēja piedalīties sarunās par to izmantošanas noteikumiem;

11)  zināšanas par IKT arhitektūras projektēšanu un inženieriju;

12)  spēja formulēt nepieciešamās konfigurācijas;

13)  teicamas mutiskas un rakstiskas komunikācijas prasmes, spēja izskaidrot tehniskus jēdzienus lietotājiem, kas nav speciālisti šajā jomā;

14)  apņemšanās sekot līdzi jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem un paraugpraksei IKT atbalsta jomā;

15)  spēcīga koncentrēšanās uz augstas kvalitātes atbalsta sniegšanu, lai uzlabotu lietotāju apmierinātību; spēja mierīgi un profesionāli tikt galā ar stresa situācijām;

16)  spēja strādāt komandā, kā arī autonomi.

4.      Atbilstība

Lai atbilstu pieņemšanai darbā līgumdarbinieka amatā, jums būs jāatbilst šādiem vispārīgajiem un specifiskajiem kritērijiem:

a.      Vispārīgie atbilstības kritēriji 

·        jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam;

·        jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz militāro dienestu;

·        jāuzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību attiecīgo pienākumu veikšanai.

b.     Specifiskie atbilstības kritēriji 

                           i.           Vajadzīgā kvalifikācija un prasmes

(i) izglītības līmenis, kas atbilst vismaz trīs gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina diploms,

vai

(ii) gadījumos, kad tas nepieciešams dienesta interesēs, līdzvērtīga līmeņa profesionālā sagatavotība.

Pirms pieņemšanas darbā kandidātus lūgs iesniegt dokumentus, kas pamato pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, (diplomus, sertifikātus un citus apliecinošus dokumentus).

Diplomiem neatkarīgi no tā, vai tos izdevusi ES dalībvalsts vai trešā valsts ir jābūt oficiāli atzītiem kādas ES dalībvalsts oficiālā struktūrā, piemēram, izglītības ministrijā. 

Kandidātiem, kuru diplomi ir izsniegti trešā valstī, jāiesniedz apliecinājums par to, kādiem ES diplomiem tie ir līdzvērtīgi. Sīkāku informāciju par trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu varat atrast ENIC-NARIC tīklos (https://www.enic-naric.net/).

                         ii.           Valodu zināšanas

Kandidātiem padziļināti jāpārvalda (vismaz C1 līmenī) kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (pirmā valoda): angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda 

un

apmierinošā līmenī (vismaz B2 līmenī) jāzina angļu vai franču valoda (2. valoda). 2. valoda nedrīkst būt tā pati, kas ir 1. valoda.

Vienlīdzīgas attieksmes labad visiem kandidātiem, kuru pirmā valoda ir angļu vai franču valoda, ir jābūt apmierinošām vienas citas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām.

Ņemiet vērā, ka šeit prasītie minimālie līmeņi attiecas uz katru valodas prasmes aspektu (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana), kas norādīts pieteikuma veidlapā. Šīs prasmes atbilst Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmai (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Lūdzam ņemt vērā, ka C2 līmenis ir augstākais līmenis sistēmā, savukārt A1 līmenis ir zemākais.

Informējam kandidātus, ka angļu un franču valoda ir izvēlētas dienesta interesēs.

Gan angļu, gan franču valoda ir valodas, ko visbiežāk izmanto saziņai ģenerāldirektorātu un Parlamenta politisko un administratīvo struktūru nodaļās un starp tām.

Ņemot vērā to, ka ierīcēs izmantotā un procedūru valoda šajās specializētajās jomās ir angļu valoda, angļu valodas pārvaldīšanai ir izšķiroša nozīme. Angļu valoda ir galvenā valoda saziņā un produktu izstrādē IT jomā starptautiskā mērogā un lielākajā daļā ES iestāžu, un to izmanto tādi profesionāļi kā programmētāji, analītiķi un projektētāji. Tāpēc darbiniekiem, kas ieņems šīs brīvās amata vietas, ir būtiski prast angļu valodu.

Franču valoda tiek plaši izmantota IT dienestos Eiropas Parlamentā un tā ģenerāldirektorātos. Ņemot vērā to, ka amati galvenokārt atrodas Strasbūrā, kur liela daļa IKT pakalpojumu sniedzēju runā franču valodā, franču valodas pārvaldība ir būtiska, lai labi sazinātos ar šīm komandām. 

Attiecīgi, lai darbā pieņemtie līgumdarbinieki varētu efektīvi pildīt savus pienākumus un pēc iespējas ātrāk sākt pilnvērtīgu darbu, viņiem ir jāspēj strādāt un labi sazināties angļu un/vai franču valodā.

                        iii.           Nepieciešamā profesionālā pieredze 

Kandidātiem pēc 4. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētās kvalifikācijas iegūšanas jābūt vismaz vienu gadu ilgai darba pieredzei 3. punktā noteikto pienākumu izpildē.

5.      Datubāze

Ja jūs

·        atbilstat vispārīgajiem atbilstības kritērijiem un

·        esat aizpildījuši pieteikuma veidlapu platformā APPLY4EP (sk. turpmāk “Pieteikumi”) saskaņā ar procedūru un termiņā,

jūsu vārds tiks iekļauts datubāzē.

Iekļaušana datubāzē pamatosies tikai uz informāciju, kas sniegta pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos. Šī informācija un dokumenti tiks pārbaudīti vēlāk, ja saņemsiet darba piedāvājumu.

Vajadzības gadījumā darbā pieņemšanas dienesti veiks meklēšanu datubāzē un atlasīs noteiktu skaitu kandidātu, kuru profili atbildīs dienestu specifiskajām vajadzībām, pamatojoties uz kandidātu pieteikumos sniegto informāciju. Atlasīšanas gadījumā jūs uzaicinās uz pārbaudījumiem un intervijām, ko organizē darbā pieņemšanas dienesti. Pārbaudījumu un/vai interviju mērķis ir novērtēt jūsu piemērotību attiecīgajam amatam. Var tikt vērtētas arī valodu prasmes.

Jāatzīmē, ka jebkāda neatbilstība starp sniegto informāciju un pārbaudē konstatētajiem faktiem novedīs pie kandidātu izslēgšanas no atlases procedūras, viņu dati tiks dzēsti no datubāzes un darba līgums netiks piedāvāts. 

6.      Pieteikumi — kā paust ieinteresētību?

Ieinteresētajiem kandidātiem ir jāiesniedz pieteikuma veidlapa tiešsaistes platformā APPLY4EP. Ieinteresētības paušana ir iespējama tikai, izmantojot minēto platformu.

Pēc konta izveides jums ir jāaugšupielādē detalizēts CV. Tam ir jāizmanto Europass formāts (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Pēc tam jums jāaizpilda pieteikuma veidlapas atlikusī daļa. 

Ieinteresētības paušanas termiņš ir 

2025. gada 30. jūnijs plkst. 17.00 (pēc Luksemburgas laika)

Pieteikumi, kas saņemti pēc termiņa beigām, netiks pieņemti. 

Jūsu iekļaušana datubāzē vai uzaicinājums uz testu vai interviju negarantē, ka tiks piedāvāts darbs. 

Eiropas Parlaments atlases procedūrās piemēro stingru vienlīdzīgu iespēju politiku, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem.

ES iestāžu darbinieku nodarbināšanas nosacījumi ir noteikti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Darba noteikumu pilns teksts ir pieejams šeit:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (IV sadaļa) “Līgumdarbinieki”).

Kopš 2023. gada 1. jūlija mēneša pamatalga (līgumdarbinieki, IV funkciju grupa) ir starp 3982,82 EUR līdz 8355,86 EUR atkarībā no kandidāta izglītības līmeņa un konkrētās profesionālās pieredzes. 

Datubāze būs derīga līdz 2025. gada 31. decembrim. Iecēlējinstitūcija var nolemt pagarināt tās derīguma termiņu. Šādā gadījumā tajā iekļautos kandidātus par to laikus informēs.