This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK KIFEJEZÉSÉRE IRÁNYULÓ FELHÍVÁS ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA-IKT-SZAKÉRTŐ (IV. BESOROLÁSI CSOPORT)

Hely : Brüsszel ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Szervezeti egység : 00-Európai Parlament
Hiv. szám : ICT Expert (function group IV)
Útmutató a pályázóknak :

RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK KIFEJEZÉSÉRE IRÁNYULÓ FELHÍVÁS

ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSA

Szerződéses alkalmazottak az információs és kommunikációs technológia területén 

IKT-szakértő (IV. besorolási csoport) 

1.      Általános tájékoztatás

Az Európai Parlament Főtitkársága a jelen felhívás meghirdetésével létre kívánja hozni az információs és kommunikációs technológia területén szakértelemmel rendelkező, IV. besorolási csoportú szerződéses alkalmazottak széles körű adatbázisát. A szerződéses alkalmazottakra vonatkozó, részvételi szándék kifejezésére irányuló ezen felhívás (CA-AMI) elsődleges célja az Innovációs és Technológiai Támogatási Főigazgatóság (DG ITEC) személyzetének támogatása.

Az adatbázis az IKT területén szakértelemmel rendelkező jelöltek adatbázisaként fog szolgálni, a belső IKT-profilok széles körét öleli fel, és az Európai Parlament három fő munkahelyszínére történő esetleges felvételhez szükséges készségek és tapasztalatok széles körét fedi le, elsősorban strasbourgi munkahelyünkre összpontosítva. 

Azok a személyek, akiknek neve szerepel az adatbázisban, az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 3b. cikkének előírásaival összhangban szükség esetén kiválaszthatók, és számukra kisegítő feladatokat végző szerződéses alkalmazotti álláshely ajánlható fel. 

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz semmilyen – nemen, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten alapuló – hátrányos megkülönböztetést.

Azon pályázóknak, akik szeretnék, hogy nevük szerepeljen az adatbázisban, be kell nyújtaniuk egy önéletrajzot és ki kell tölteniük a jelentkezési lapot az APPLY4EP platformon keresztül. Első lépésként felhasználói fiókot kell létrehozni. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhívást, és győződjön meg arról, hogy megfelel a pályázati feltételnek. Ezután kattintson az „Online jelentkezés” gombra, és kövesse az online jelentkezési eljárás lépéseit. Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhívás mellékletében található útmutatót is. Az APPLY4EP-n csak egy fiókot lehet létrehozni. A fiókban rögzített személyes adatok kezelésére az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet maradéktalan betartásával kerül sor, és az adatok módosíthatók maradnak, hogy frissíteni lehessen azokat. Az APPLY4EP adatvédelmi nyilatkozata elérhető a weboldalán.

2.      Munkaköri leírás

Különböző IKT-szakértelemmel rendelkező jelölteket keresünk az Európai Parlament célkitűzéseit támogató egyes álláshelyek betöltésére. Ide tartozik az alkalmazásfejlesztés, a projekt- és csapatirányítás, az IKT-architektúra és -tervezés, valamint az IKT-részleg és a felhasználók közötti kapcsolattartás és annak elősegítése. 

A főbb feladatok a következők lehetnek: 

-       kapcsolattartás az IKT-részleg és más szervezeti egységek között, kapcsolattartó pontként működve a felhasználói elvárások feltérképezése és IKT-megoldásokká alakítása érdekében;

-       projektirányítás, az IKT-projektek felügyelete a kezdetektől a befejezésig, biztosítva, hogy azok megfeleljenek a felhasználók igényeinek, és időben, a költségvetési kereten belül valósuljanak meg;

-       programirányítás, IKT-programok tervezése és designja, a fejlesztés nyomon követése, a felhasználókkal folytatott kommunikáció;

-       a felhasználók bevonása, rendszeres kommunikáció a felhasználókkal a visszajelzések összegyűjtése, az elvárások kezelése, valamint a projektek előrehaladásáról és az IKT-fejlesztésekről való folyamatos tájékoztatásuk céljából;

-       stratégiák kidolgozása, az IKT-stratégia fejlesztése a felhasználók visszajelzéseinek beépítésével, továbbá annak biztosítása, hogy az IKT támogassa a szervezet általános célkitűzéseit;

-       szakértői szintű vagy stratégiai tanulmányok, jelentések, bevált gyakorlatokat tartalmazó dokumentumok és technikai útmutatók készítése;

-       IKT-fejlesztés, -architektúra és mérnökinformatika.

 

A tevékenységi terület a következőkre terjedhet ki:

-       IKT-fejlesztés, -karbantartás és -támogatás;

-       DevSecOps és Agile szoftverfejlesztés, ITIL;

-       IKT-adatkezelés, -irányítás és -elemzés;

-       IKT-infrastruktúrák, felhő, hálózatok és köztesszoftverek;

-       digitális munkahely, irodai automatizálás és mobil számítástechnika;

-       IKT-alkalmazások és azonnali megoldások tervezése, újrakonfigurálása, tesztelése, üzemeltetése és karbantartása;

-       kiberbiztonság;

-       mesterséges intelligencia, üzleti és vállalati architektúra;

-       csapatvezetés, -koordinálás és -felügyelet.

3.      Feladatok

A Parlament szervei és/vagy igazgatása által meghatározott programokkal és elsődleges célokkal összhangban, a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak felügyelete alatt az IKT-szakértők a következő feladatokat látják el, attól függően, hogy melyik szervezeti egységhez vesszük fel őket:

 

1)     IKT-projektek koordinálása, továbbá funkcionális következetességük, valamint a műszaki szabályoknak és szabványoknak való megfelelésük biztosítása;

2)     egy vagy több csoport irányítása, felügyelete, motiválása és koordinálása, és a szervezeti egység erőforrásai felhasználásának optimalizálása annak érdekében, hogy a hatáskörébe tartozó területen magas színvonalú szolgáltatást nyújtson (szervezés, emberi és költségvetési erőforrások kezelése, innováció stb.);

3)     szervezeti egységen belüli alkalmazások karbantartása, felhasználói támogatás nyújtása az érintett információs rendszerek számára, az IKT-alkalmazások műszaki és funkcionális architektúrájának kialakítása a felelősségi körön belül;

4)     segítségnyújtás a projektirányításban, igényfelmérések és/vagy megvalósíthatósági tanulmányok szervezése, beleértve a felhasználókkal való találkozókat igényeik felmérése érdekében;

5)     a szervezeti egység költségvetésének és szerződéskezelésének nyomon követése, koordinálása és felügyelete, részvétel a szervezeti egység által kezelt költségvetési tételekre vonatkozó terv kidolgozásában;

6)     a hatékony adatkezelésre irányuló politikák kidolgozása és végrehajtása, a Parlamenten belüli adatfelhasználás hozzáférhetőségének és rendelkezésre állásának javítása;

7)     az erősen technikai jellegű területekre vonatkozó pályázati felhívások kidolgozása és nyomon követése;

8)     támogató szolgáltatások (berendezések és szoftverek) és első és második szintű segítségnyújtás szervezése a felhasználók számára, különös tekintettel a távülésekre vagy a hibrid ülésekre;

9)     kutatási architektúra és általános műszaki megoldások, a piaci fejlemények nyomon követése, megoldások javaslása a Parlament IKT-stratégiájának javítására, az IKT-technológiák nyomon követésének megszervezése és végrehajtása (piackutatás), az új szolgáltatások és technológiák infrastruktúrára és munkaállomás-fejlesztésre gyakorolt hatásának értékelése;

10)  mesterséges intelligencia-modellek és -algoritmusok tervezése és végrehajtása, az adatok előzetes feldolgozásától és a modellképzéstől a telepítésig terjedő feladatokra összpontosítva, biztosítva ugyanakkor az etikus felhasználást és a vonatkozó előírásoknak való megfelelést.

Keresett különleges ismeretek

Az alábbi lista különböző szakterületeket sorol fel. Fontos megjegyezni, hogy bár ezek a szakterületek relevánsak, nem minden elem kötelező minden álláshely esetében. A szakterületek iránti igény azon konkrét szervezeti egységektől függ, amelyekre a pályázókat felveszik. A pályázókat speciális szaktudásuk és a megüresedett álláshelyek betöltéséhez szükséges profil alapján választjuk ki.

 

1)     megosztott IKT és hálózati technológia ismerete (egyéni vagy osztályszintű berendezések, személyi irodai rendszerek és IKT);

2)     projektmenedzsment-módszertanok ismerete;

3)     az adatkormányzás, az adatkezelés és az adatelemzés ismerete, a modern adatbázis- és információsrendszer-technológiák ismerete;

4)     a szabványos információs és kommunikációs technológiák – többek között a felhő – szakmai ismerete;

5)     az együttműködésen alapuló, videokonferenciás és multimédiás eszközök ismerete;

6)     a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó igazgatási és/vagy jogi és költségvetési szabályok ismerete;

7)     a csapatirányítási módszerek, a terhelésértékelési és -tervezési módszerek ismerete;

8)     az érintett tevékenységek területén használt alkalmazások és/vagy szoftverek ismerete;

9)     szoftver- és/vagy fejlesztési csomagok (programozási nyelvek, adatbázis-kezelő rendszerek), Agile-módszertanok, egyszerűsített alkalmazások és az alkalmazások életciklusának ismerete;

10)  az IKT-infrastruktúrák ismerete, beleértve a használati feltételek megtárgyalására való képességet;

11)  IKT-architektúra tervezésének és műszaki vetületeinek ismerete;

12)  a szükséges konfigurációk meghatározására való képesség;

13)  kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség a műszaki koncepciók nem műszaki felhasználók számára történő elmagyarázásához;

14)  elkötelezettség arra nézve, hogy a jelentkező folyamatosan aktualizálja ismereteit az IKT-támogatás legújabb technológiai fejleményeivel és bevált gyakorlataival kapcsolatban;

15)  a magas színvonalú támogatás előtérbe helyezése a felhasználói elégedettség növelése érdekében; képesség a stresszes helyzetek nyugodt és szakszerű kezelésére;

16)  csapatmunkára és önálló munkára való készség.

4.      Pályázati feltételek

A szerződéses alkalmazotti álláshelyre történő esetleges felvételhez teljesítenie kell a következő általános és különleges feltételeket:

a) Általános feltételek 

·        az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgára,

·        eleget tett kötelezettségeinek a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos nemzeti jogszabályok tekintetében,

·        rendelkezik a meghirdetett munkakör ellátásához szükséges erkölcsi garanciákkal.

b) Különleges feltételek 

                 i.           Szükséges képzettségek és ismeretek

i. legalább hároméves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő, oklevéllel igazolt végzettség,

vagy

ii. amennyiben a munkakör szempontjából indokolt, ezzel egyenértékű szakképzettség.

Felvételük előtt az adatbázisban szereplő pályázóknak dokumentumokat kell bemutatniuk a jelentkezési lapon szereplő információk igazolására (oklevelek, bizonyítványok és egyéb igazoló dokumentumok).

Az okleveleket – függetlenül attól, hogy azokat valamely tagállamban vagy harmadik országban állították-e ki – valamely uniós tagállam hivatalos szervének, például valamely uniós tagállam oktatási minisztériumának el kell ismernie. 

Azoknak a pályázóknak, akik nem uniós országban kiállított oklevéllel rendelkeznek, igazolniuk kell oklevelük uniós szintű egyenértékűségét. A nem uniós képesítések elismeréséről további információk találhatók az ENIC-NARIC hálózatokban (https://www.enic-naric.net).

               ii.           Nyelvismeret

A pályázóknak alaposan (legalább C1-es szinten) kell ismerniük az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét (1. nyelv): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, 

és

kielégítően (legalább B2-es szinten) ismerniük kell az angol vagy a francia nyelvet (2. nyelv) A 2. nyelv nem lehet azonos az 1. nyelvvel.

Az egyenlő bánásmód érdekében minden pályázónak, akinek az első nyelve az angol vagy a francia, kielégítően kell ismernie az Európai Unió valamely más hivatalos nyelvét.

A fentiekben említett minimális szintek a pályázati formanyomtatványon szereplő valamennyi nyelvi készségre (beszédkészség, íráskészség, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése) vonatkoznak. Ezek a készségek megfelelnek a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretben (https://europa.eu/europass/hu/common-european-framework-reference) meghatározottaknak. Felhívjuk figyelmét, hogy a referenciakeret szerinti legmagasabb szint a C2-es szint, a legalacsonyabb pedig az A1-es szint.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az angol és a francia nyelvre munkaköri kívánalmak miatt van szükség.

Mind az angol, mind a francia a főigazgatóságokon és a Parlament politikai és igazgatási hatóságain belüli és azok közötti kommunikáció leggyakrabban használt nyelve.

Tekintettel arra, hogy az e szakterületek meglévő eszközeinek és eljárásainak nyelve angol, az angol nyelvtudás alapvető fontosságú. Az informatika területén nemzetközi szinten és a legtöbb uniós intézményben az angol a kommunikáció és fejlesztés elsődleges nyelve, ezért az olyan feladatkörökben, mint a programozás, az elemzés és az architektúra, alapvető fontosságú. Ezért az angol nyelvtudás elengedhetetlen a betöltendő álláshelyekhez.

A francia nyelvet széles körben használjuk az Európai Parlamenten és annak főigazgatóságain belüli informatikai szervezeti egységekben. Tekintettel arra, hogy az álláshelyek elsősorban Strasbourgban találhatók, ahol jelentős a francia nyelvű IKT-szolgáltatók jelenléte, a francia nyelv ismerete elengedhetetlen az e csapatokkal való hatékony együttműködéshez. 

Ennek megfelelően ahhoz, hogy a felvett szerződéses alkalmazottak a munkába állás után és a lehető leghamarabb el tudják látni feladataikat, tudniuk kell hatékonyan angol és/vagy francia nyelven dolgozni és kommunikálni.

              iii.           ) Előírt szakmai tapasztalat 

A pályázóknak a fenti 4. szakasz b) pontjának i. alpontjában említett képesítések megszerzését követő legalább egyéves, a fenti 3. szakaszban meghatározott feladatok szempontjából releváns szakmai tapasztalat megszerzését kell igazolniuk.

5.      Adatbázis

Amennyiben a pályázó

·        megfelel az általános pályázati feltételeknek, és

·        az eljárásnak megfelelően és határidőn belül az APPLY4EP platformon keresztül (lásd lejjebb a „Pályázatok” pontban) kitöltötte a jelentkezési lapot,

neve bekerül az adatbázisba.

A kiválasztás kizárólag a jelentkezési lapon és a csatolt dokumentumokban megadott információk alapján történik. Ezeket az információkat és dokumentumokat később ellenőrizzük, amennyiben felvételi ajánlatot kap.

A munkatársat kereső szervezeti egységek munkaerő-igény esetén megtekintik az adatbázist, és előválogatják azokat a pályázókat, akik a legjobban megfelelnek követelményeiknek a pályázatukban megadott információk alapján. Ha Ön rákerül az előválogatott pályázók listájára, a munkatársat kereső szervezeti egységek behívhatják vizsgákra és elbeszélgetésekre. A felvételi vizsgák/elbeszélgetések célja az Ön adott álláshelyre való alkalmasságának értékelése. Ennek során a nyelvismeretet is értékelhetjük.

Megjegyzés: a megadott információk és az ellenőrzés során megállapított tények közötti eltérések a pályázó kiválasztási eljárásból való kizárásához vezetnek. Ilyenkor adataikat töröljük az adatbázisból, és számukra nem ajánlunk fel szerződést. 

6.      Pályázatok – hogyan kell kifejezni a részvételi szándékot?

Az érdeklődőknek ki kell tölteniük jelentkezési lapjukat az APPLY4EP online platformon keresztül. Jelentkezés kizárólag ezen a platformon keresztül nyújtható be.

Miután létrehozta fiókját, fel kell töltenie egy részletes önéletrajzot (CV-t). Az Europass formátumot kell használnia (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Ezután ki kell töltenie a jelentkezési lap többi részét. 

A részvételi szándék kifejezésének határideje 

2025. június 30., 17:00 (luxembourgi idő szerint)

A fent említett időpont után beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni. 

Az, hogy az Ön neve szerepel az adatbázisban, vagy hogy vizsgára vagy elbeszélgetésre hívjuk, nem jelent garanciát arra, hogy állást fogunk Önnek ajánlani. 

Az Európai Parlament szigorú esélyegyenlőségi politikát alkalmaz kiválasztási eljárásaiban, hogy garantálja az egyenlő bánásmódot valamennyi pályázó számára.

Az uniós intézményeknél való alkalmazás feltételeit az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek határozzák meg. A részletes munkafeltételek megtalálhatók az alábbi címen:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=HU  (IV. cím) „Szerződéses alkalmazottak”).

2023. július 1-je óta a havi alapilletmény (szerződéses alkalmazottak, IV. besorolási csoport) a pályázó végzettségétől és konkrét szakmai tapasztalatától függően 3982,82 EUR és 8355,86 EUR között van. 

Az adatbázis 2025. december 31-ig lesz érvényes. Az adatbázis érvényessége a kinevezésre jogosult hatóság határozata alapján meghosszabbítható. Meghosszabbítás esetén a listára felvett pályázók kellő időben értesítést kapnak.