This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POZIV NA ISKAZ INTERESA USPOSTAVA BAZE PODATAKA-STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (FUNKCIJSKA SKUPINA IV.)

Mjesto : Bruxelles ; Luksemburg ; Strasbourg
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 30/06/2025 17:00
Služba : 00-Europski parlament
Ref. : ICT Expert (function group IV)
Vodič za kandidate :

POZIV NA ISKAZ INTERESA

USPOSTAVA BAZE PODATAKA

Ugovorno osoblje u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija 

Stručnjak/stručnjakinja za informacijske i komunikacijske tehnologije (funkcijska skupina IV.) 

1.      Opće napomene

Tajništvo Europskog parlamenta pokreće ovaj poziv na iskaz interesa radi uspostave opsežne baze podataka kandidata za ugovorno osoblje u funkcijskoj skupini IV. u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT).  Glavni cilj ovog poziva na iskaz interesa za ugovorno osoblje (CA-AMI) jest pružiti potporu Glavnoj upravi za inovacije i tehnološku podršku (DG ITEC).

Baza podataka služit će kao popis kandidata za stručnjake u području IKT-a koja objedinjuje veliki raspon internih profila u IKT-u i obuhvaća široki spektar vještina i iskustva za eventualno buduće zapošljavanje u jednom od tri mjesta rada Europskog parlamenta, s većom mogućnošću zapošljavanja u Strasbourgu. 

Prema potrebi, kandidati čije se ime nalazi u toj bazi podataka mogu biti odabrani za mjesto pomoćnog ugovornog osoblja, u skladu s odredbama članka 3.b Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije. 

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i kandidate prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili bilo kakvog drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Ako želite biti uključeni u tu bazu podataka, potrebno je poslati životopis i ispuniti prijavu preko platforme APPLY4EP. Prvi je korak otvoriti korisnički račun. Pažljivo provjerite ispunjavate li uvjete za prijavu. Zatim kliknite na opciju „Prijaviti se preko interneta” i slijedite upute. Također pažljivo pročitajte vodič priložen ovom pozivu. U aplikaciji APPLY4EP moguće je otvoriti samo jedan korisnički račun. Osobni podaci zabilježeni na računu obrađuju se u punom skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća te se mogu mijenjati radi ažuriranja. Izjava o zaštiti osobnih podataka za APPLY4EP dostupna je na početnoj stranici platforme.

2.      Opis posla

Tražimo kandidate sa stručnošću u raznim područjima IKT-a kako bi mogli popuniti različita radna mjesta i zajedno raditi na ostvarenju ciljeva Europskog parlamenta. To uključuje razvoj aplikacija, upravljanje projektima i timovima, arhitekturu i inženjerstvo IKT-a, vođenje i olakšavanje odnosa između odjela IKT-a i njegovih dionika. 

Ključne odgovornosti mogu uključivati: 

-       kontakte između odjela IKT-a i drugih odjela, preuzimanje uloge kontaktne točke radi boljeg razumijevanja poslovnih zahtjeva i pronalaženja IKT rješenja; 

-       upravljanje projektima, nadzor IKT projekata od njihova začetka do završetka, pazeći pritom da projekti ispunjavaju potrebe dionika, da su završeni u roku i u zadanom proračunskom okviru;

-       upravljanje IKT programima, njihovo planiranje i osmišljavanje, nadzor njihova napretka, komunikacija s dionicima;

-       suradnju s dionicima, redovnu komunikaciju s dionicima radi prikupljanja povratnih informacija, pronalaženje odgovarajućeg rješenja s obzirom na njihova očekivanja i informiranje dionika o napretku projekta i novostima u području IKT-a;

-       razvoj strategije, doprinos strategiji IKT-a uključivanjem povratnih informacija dionika i pazeći da se strategijom podržavaju opći ciljevi organizacije;

-       izradu analiza visoke razine ili strateških analiza, izvješća, dokumenata s najboljim praksama i tehničkim postupcima;

-       razvoj, arhitekturu i inženjerstvo IKT-a.

Područje aktivnosti može obuhvaćati:

-       razvoj IKT-a, održavanje i potporu;

-       DevSecOps i agilne metodologije, ITIL;

-       upravljanje podacima IKT-a, njihovo vođenje i analizu;

-       infrastrukture IKT-a, oblak, mreže i programsku podršku;

-       digitalno radno mjesto, elektronički uredski sustav i prijenosno računalo;

-       razvoj, rekonfiguraciju, ispitivanje, rad s aplikacijama IKT-a i njihovo održavanje te standardna rješenja;

-       kibernetičku sigurnost;

-       umjetnu inteligenciju, poduzetničku i poslovnu arhitekturu;

-       vođenje, koordinaciju i nadzor timova.

3.      Dužnosti

U skladu s programima i prioritetima koje su utvrdila tijela i/ili uprava Parlamenta te pod nadzorom stalnog ili privremenog osoblja, stručnjaci za IKT obavljat će sljedeće zadatke, ovisno o potrebama službe koja ih zapošljava:

 

1)     koordiniranje projekata IKT-a, nadzor njihove funkcionalne dosljednosti i usklađenosti s tehničkim pravilima i standardima;

2)     vođenje, nadzor, motiviranje i koordiniranje jednog ili više timova – optimiziranje korištenja resursa službe kako bi se pružila visokokvalitetna usluga (organizacija, upravljanje ljudskim i proračunskim resursima, inovacije itd.) u svojem području nadležnosti;

3)     održavanje aplikacija na razini odjela, pružanje korisničke potpore za predmetne informacijske sustave, određivanje tehničke i funkcionalne arhitekture aplikacija IKT-a unutar područja odgovornosti;

4)     pomoć u upravljanju projektima i organizaciji procjene potreba i/ili studija izvedivosti, uključujući sastanke s dionicima radi procjene njihovih zahtjeva;

5)     nadzor, koordiniranje i nadgledanje proračuna odjela i vođenje ugovora, pomoć pri sastavljanju nacrta za naslove proračuna kojima upravlja odjel;

6)     osmišljavanje i provedbu politika za učinkovito upravljanje podacima, omogućavanje korištenja podacima u okviru Parlamenta poboljšanjem njihove dostupnosti i raspoloživosti;

7)     pripremanje poziva na nadmetanje u okviru postupaka javne nabave u izrazito tehničkim područjima i praćenje tih postupaka;

8)     organiziranje službi za podršku (hardver i softver) i podrške prve i druge razine za korisnike s naglaskom na sastanke na daljinu i hibridne sastanke;

9)     istraživanje arhitektonskih i općih tehničkih rješenja, praćenje razvoja tržišta, predlaganje rješenja za poboljšanje strategije Parlamenta za IKT, organiziranje i provedbu tehnološkog nadzora za IKT (istraživanje tržišta), procjenu učinka novih usluga i tehnologija na infrastrukturu i razvoj radnih mjesta;

10)  osmišljavanje i provedbu modela i algoritama umjetne inteligencije, s posebnom pažnjom usmjerenom na zadaće koje sežu od pripreme podataka i učenja modela do provedbe, osiguravajući pritom etičku uporabu i usklađenost s relevantnim uredbama.

Konkretno znanje koje je potrebno

Popis u nastavku obuhvaća različita područja stručnosti. Važno je zapamtiti da, iako su ta područja znanja relevantna, nisu svi elementi obavezni za sva slobodna radna mjesta. Primjena tih područja znanja ovisit će o konkretnoj službi koja zapošljava kandidata. Kandidati će biti odabrani ovisno o njihovom konkretnom znanju u određenom području stručnosti i profilu koji se traži za određeno slobodno radno mjesto.

 

1)     poznavanje decentraliziranih informacijskih i komunikacijskih te mrežnih tehnologija (osobne opreme ili opreme koja pripada odjelu, osobnih uredskih sustava i IKT-a);

2)     poznavanje metodologija upravljanja projektima;

3)     poznavanje upravljanja podacima i analize podataka, poznavanje modernih baza podataka i tehnologija informacijskih sustava;

4)     stručno poznavanje standardnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija uključujući oblak;

5)     poznavanje alata za suradnju, za održavanje videokonferencija i multimedijskih alata;

6)     poznavanje administrativnih i/ili pravnih i proračunskih propisa koji se primjenjuju na dodjelu ugovora o javnoj nabavi;

7)     poznavanje metoda za upravljanje timom, procjenu količine posla i metoda planiranja;

8)     poznavanje aplikacija i/ili softvera koji se koriste u dotičnim aktivnostima;

9)     poznavanje softvera i/ili razvojnih paketa (programski jezici, sustavi upravljanja bazama podataka), agilnih metodologija, softverskih paketa i razumijevanje životnog ciklusa aplikacija;

10)  poznavanje infrastrukture IKT-a, uključujući sposobnost pregovaranja o njihovim uvjetima korištenja;

11)  poznavanje dizajna arhitekture i inženjerstva u području IKT-a;

12)  sposobnost za određivanje zadanih konfiguracija;

13)  izvrsne govorne i pisane komunikacijske vještine kako bi se tehnički pojmovi uspješno objasnili netehničkim korisnicima;

14)   predanost istraživanju i učenju iz najnovijih tehničkih postignuća i najboljih praksi u području podrške IKT-a;

15)  snažna orijentiranost na postizanje visokokvalitetne podrške radi većeg zadovoljstva korisnika; sposobnost nošenja sa stresnim situacijama na smiren i profesionalan način;

16)  sposobnost samostalnog i timskog rada.

4.      Uvjeti za prijavu

Za eventualno buduće zapošljavanje na radno mjesto za ugovorno osoblje kandidati moraju zadovoljiti sljedeće opće i posebne uvjete za prijavu:

a.      Opći uvjeti 

·        imati državljanstvo jedne od država članice Europske unije;

·        ispunjavati sve zakonske obaveze svoje države povezane sa služenjem vojnog roka;

·        dostaviti odgovarajuće potvrde kojima se dokazuje prikladnost za obavljanje dužnosti.

b.     Posebni uvjeti 

                 i.           Potrebne kvalifikacije, diplome i znanja

i). diploma završenog sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine;

ili

ii). ako je opravdano interesom službe, profesionalno osposobljavanje istovrijedne razine.

Prije zapošljavanja od kandidata će se tražiti da dostave dokumente kojima se potkrepljuju informacije sadržane u obrascu za prijavu (diplome, potvrde i drugi popratni dokumenti).

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice Unije. 

Kandidati čije su diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a moraju dostaviti dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome od strane nadležnog tijela države članice EU-a. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja možete pronaći preko mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

               ii.           Poznavanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje na razini C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski 

i

vrlo dobro poznavati (najmanje na razini B2) engleski ili francuski jezik (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Kako bi se osiguralo jednako postupanje, svaki kandidat mora imati zadovoljavajuću razinu znanja drugog jezika, tj. jednog od ostalih službenih jezika Europske unije, čak i ako su mu engleski ili francuski prvi službeni jezik.

Navedena najniža tražena razina odnosi se na svaku od jezičnih sposobnosti navedenih u prijavnici (usmeno i pismeno izražavanje, čitanje, slušanje). Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skills). Napominjemo da je u tom okviru razina C2 najviša razina, dok je razina A1 najniža razina.

Kandidati se obavještavaju da su engleski i francuski utvrđeni kao jezici koji su u skladu s interesima službe.

Engleski i francuski jezici su koji se najčešće koriste u komunikaciji unutar i među odjelima glavnih uprava i političkih i administrativnih tijela Parlamenta. 

S obzirom na to da su postojeći proizvodi i postupci za tražena stručna područja na engleskom jeziku, izvrsno poznavanje engleskog je ključno. Engleski je jezik komunikacije i razvoja u području IT-a u cijelome svijetu i unutar većine institucija EU-a. Profili na koje se to odnosi su primjerice programeri, analitičari i arhitekti.  Stoga je izvrsno poznavanje engleskog jezika ključno za predmetna slobodna radna mjesta.

Unutar IT službi Europskog parlamenta i njegovih glavnih uprava uvelike se služi i francuskim jezikom. Budući da su dotična radna mjesta prvenstveno locirana u Strasbourgu, gdje se mnogi pružatelji IKT usluga služe francuskim jezikom, važno je i izvrsno poznavanje francuskog kako bi se olakšala nesmetana komunikacija s tim timovima. 

Stoga, kako bi mogli učinkovito obavljati svoje dužnosti i biti operativni čim je prije moguće, zaposleni članovi ugovornog osoblja trebaju moći učinkovito raditi i komunicirati na engleskom i/ili francuskom jeziku.

             iii.           Potrebno radno iskustvo 

Uz prethodno navedene kvalifikacije (odjeljak 4.b.i), kandidati moraju imati najmanje jednu godinu radnog iskustva povezanog sa zadaćama navedenima u odjeljku 3.

5.      Baza podataka

Ako

·        ispunjavate opće uvjete i

·        ispunili ste obrazac za prijavu na platformi APPLY4EP (vidi „Podnošenje prijava” u nastavku) u skladu s pravilima i unutar zadanog roka,

vaše će ime biti uključeno u bazu podataka.

Uključivanje vašeg imena temelji se isključivo na informacijama navedenima u obrascu i priloženim dokumentima. Ako dobijete ponudu za zaposlenje, te će informacije i dokumenti biti naknadno provjereni.

Prema potrebi, službe zadužene za zapošljavanje novog osoblja utvrdit će i u uži izbor uvrstiti kandidate čiji profili odgovaraju njihovim konkretnim potrebama, na temelju informacija iz prijava kandidata. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na testiranja i/ili razgovore koje organiziraju službe zadužene za zapošljavanje novog osoblja. Testiranja i/ili razgovori osmišljeni su tako da se može procijeniti jeste li dobar kandidat za odgovarajuće radno mjesto.  Tom se prilikom može ispitati i poznavanje jezika.

Svako odudaranje navedenih informacija od činjenica utvrđenih provjerom rezultirat će isključenjem kandidata iz postupka odabira, njihovi će se podaci ukloniti iz baze podataka te im se neće ponuditi ugovor. 

6.      Prijave – kako podnijeti prijavu

 

Zainteresirane osobe moraju ispuniti obrazac za prijavu putem internetske platforme APPLY4EP.  Iskaz interesa moguće je podnijeti isključivo putem navedene platforme.

Nakon otvaranja računa morate učitati detaljan životopis. Morate to učiniti koristeći se formatom Europass (https://europass.europa.eu/hr). 

Nakon toga morate do kraja ispuniti obrazac za prijavu. 

Rok za iskaz interesa je 

30. lipnja 2025. u 17:00 sati (po lokalnom vremenu u Luxembourgu).

Prijave podnesene nakon tog roka neće biti prihvaćene. 

Uvrštavanje vašeg imena u bazu podataka ili pozivanje na testiranje ili na razgovor ne jamče zapošljavanje. 

Europski parlament u svojim postupcima odabira primjenjuje strogu politiku jednakih mogućnosti kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svim kandidatima.

Uvjeti rada u institucijama EU-a navedeni su u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Pojedinosti o uvjetima rada možete pronaći na sljedećoj adresi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (Glava IV. „Ugovorno osoblje”)

Od 1. srpnja 2023. osnovna mjesečna plaća (ugovorno osoblje, funkcijska skupina IV.) iznosi između 3982,82 EUR i 8355,86 EUR, ovisno o osposobljenosti i konkretnom stručnom iskustvu kandidata. 

Baza podataka vrijedi do 31. prosinca 2025. Tijelo za imenovanja može produžiti valjanost tog popisa, o čemu će kandidati čija se imena nalaze na popisu biti pravodobno obaviješteni.