This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU VYTVOŘENÍ DATABÁZE - ODBORNÍK NA OBLAST IKT (FUNKČNÍ SKUPINA IV)

Místo : Brusel ; Lucembursk ; Štrasburk
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 30/06/2025 17:00
Útvar : 00-Evropský parlament
Ref. : ICT Expert (function group IV)
Pokyny pro uchazeče :

 

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU

VYTVOŘENÍ DATABÁZE

Smluvní zaměstnanci v oblasti informačních a komunikačních technologií 

Odborník na oblast IKT (funkční skupina IV) 

1.      Obecné poznámky

Generální sekretariát Evropského parlamentu vydává tuto výzvu k vyjádření zájmu s cílem vytvořit rozsáhlou databázi kandidátů na pozice smluvních zaměstnanců ve funkční skupině IV v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „IKT“). Tato výzva k vyjádření zájmu o místa smluvních zaměstnanců (dále jen „CA-AMI“) je určena především pro generální ředitelství pro inovace a technickou podporu (GŘ ITEC).

Uvedená databáze bude sloužit jako zdroj uchazečů s odbornými znalostmi v oblasti IKT, který by zahrnoval celou řadu interních profilů v oblasti IKT a pojmul širokou škálu nejrůznějších dovedností a zkušeností, které by bylo možné zaměstnat ve třech pracovních místech Evropského parlamentu, zejména ve Štrasburku.

V případě potřeby mohou být osoby, jejichž jméno je uvedeno v databázi, v souladu s článkem 3b pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „pracovní řád“) vybrány a může jim být nabídnuto místo smluvního zaměstnance pro pomocné práce.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a vítá uchazeče bez jakékoli diskriminace na základě genderu, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Máte-li zájem o zařazení do databáze, zašlete prostřednictvím platformy APPLY4EP svůj životopis a vyplňte příslušnou přihlášku.  Začněte tím, že si na platformě vytvoříte účet. Výzvu si pozorně pročtěte, abyste si byli jisti, že splňujete příslušná kritéria. Poté klikněte na „Zaslat přihlášku online“ a řiďte se dalším postupem. Přečtěte si pozorně také příručku pro uchazeče, která je přiložena k této výzvě. Na platformě APPLY4EP si zájemce může zřídit pouze jeden účet. Osobní údaje obsažené v tomto účtu budou zpracovány v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a bude je možné nadále měnit, tak aby mohly být aktualizovány. Prohlášení o ochraně osobních údajů na platformě APPLY4EP je k dispozici na její domovské stránce.

2.      Pracovní náplň

K plnění nejrůznějších úkolů, které společně podporují Evropský parlament při dosahování jeho cílů, hledáme uchazeče s různými odbornými znalostmi v oblasti IKT. Ty zahrnují vývoj aplikací, řízení projektů a týmů, architekturu a inženýrství IKT, rozvíjení a navazování vztahů mezi oddělením pro IKT a zúčastněnými stranami.

Mezi klíčové úkoly může patřit: 

-       navazování vztahů mezi oddělením pro IKT a jinými odděleními, fungování jako kontaktní osoba, která rozumí požadavkům organizace a umí je přetransformovat do řešení v oblasti IKT,

-       projektový management, dohled nad projekty v oblasti IKT od jejich zahájení do ukončení, tak aby odpovídaly potřebám zúčastněných stran, byly dodávány včas a nepřesahovaly daný rozpočet,

-       programový management, plánování a navrhování programů v oblasti IKT, sledování dosaženého pokroku, komunikace se zúčastněnými stranami,

-       vztahy se zúčastněnými stranami, pravidelná komunikace s nimi za účelem získání zpětné vazby, mírnění očekávání a poskytování pravidelných informací o pokroku dosaženém v rámci projektu a o vývoji v oblasti IKT,

-       rozvoj strategie, přispívání k vypracování strategie v oblasti IKT na základě zpětné vazby získané od zúčastněných stran a zajištění toho, aby tato strategie byla nápomocná při dosahování celkových cílů organizace,

-       vypracovávání studií na vysoké úrovni nebo strategických studií, zpráv, dokumentů týkajících se osvědčené praxe a technických postupů,

-       vývoj, architektura a inženýrství IKT.

 

Oblast činnosti se může vztahovat na:

-       vývoj, údržbu a podporu IKT,

-       metodiku DevSecOps a agilní metodiky, ITIL,

-       správu, řízení a analýzu dat v oblasti IKT,

-       infrastrukturu IKT, cloud, sítě a middleware,

-       digitální pracoviště, automatizaci práce v kanceláři a mobilní computing,

-       návrh, rekonfiguraci, testování, provoz a údržbu aplikací IKT a hotových řešení,

-       kybernetickou bezpečnost,

-       umělou inteligenci a architekturu činnosti a organizace (business + enterprise architecture),

-       vedení a koordinaci týmů a dohled nad nimi.

3.      Pracovní povinnosti

V souladu s programy a prioritami stanovenými orgány nebo vedením Parlamentu zahrnují pracovní povinnosti odborníků v oblasti IKT plněné pod dohledem úředníků nebo dočasných zaměstnanců v závislosti na útvaru, kam budou zařazeni, tyto úkoly:

 

1)     koordinaci projektů v oblasti IKT, zajištění jejich uceleného fungování a toho, aby odpovídaly technickým pravidlům a standardům,

2)     vedení, motivování a koordinaci jednoho nebo několika týmů a zajišťování dohledu nad nimi – optimalizaci využívání zdrojů oddělení za účelem poskytování kvalitních služeb (organizace, správy lidských a rozpočtových zdrojů, inovací apod.) v příslušné oblasti odpovědnosti,

3)     udržování aplikací daného oddělení, poskytování uživatelské podpory příslušných informačních systémů, definování technické a funkční architektury aplikací v oblasti IKT v příslušné oblasti odpovědnosti,

4)     pomoc při projektovém managementu a organizaci vyhodnocování potřeb a studií proveditelnosti, včetně setkání se zúčastněnými stranami ke zjištění jejich požadavků,

5)     sledování a koordinaci rozpočtového řízení a řízení smluv oddělení a dohled nad ním, pomoc při vypracovávání plánu pro rozpočtové kapitoly spravované daným oddělením,

6)     vytváření a prosazování opatření zaměřených na účinnou správu dat, optimalizaci používání dat v Parlamentu prostřednictvím jejich větší přístupnosti a dostupnosti,

7)     přípravu zadávacích řízení ve vysoce odborných oblastech a jejich sledování,

8)     organizaci podpůrných služeb (v oblasti vybavení a softwaru) a poskytování pomoci uživatelům na první a druhé úrovni s důrazem na schůze probíhající na dálku nebo na hybridní schůze,

9)     zajišťování výzkumu  architektury a obecných technických řešení, sledování vývoje na trhu, navrhování řešení zaměřených na zlepšení strategie Parlamentu v oblasti IKT, organizaci sledování IKT technologií na trhu (průzkum trhu) a jejich zavádění, posuzování dopadu nových služeb a technologií na infrastrukturu a rozvoj pracovních stanic,

10)  navrhování a uplatňování modelů a algoritmů umělé inteligence se zaměřením na úkoly od předběžného zpracování dat přes trénování modelů až po jejich nasazení a zajišťování jejich etického používání a dodržování příslušných právních předpisů.

Konkrétní požadované znalosti

V následujícím seznamu jsou uvedeny nejrůznější oblasti odborných znalostí. Upozorňujeme, že přestože jsou všechny tyto oblasti znalostí relevantní, není nutné mít v případě všech volných míst všechny tyto znalosti. Možnost využití těchto oblastí odborných znalostí bude záležet na konkrétních útvarech, do nichž budou uchazeči přijati. Uchazeči budou vybírání na základě svých konkrétních odborných znalostí a žádaného profilu k náboru pracovníka na volné místo.

 

1)     Znalost distribuovaných IKT a síťových technologií (individuálního zařízení nebo zařízení oddělení, osobní kancelářské systémy a IKT),

2)     znalost metodik projektového managementu,

3)     znalost řízení dat, správy a analýzy dat, obeznámenost s moderními technologiemi v oblasti databází a informačních systémů,

4)     profesionální znalost standardních informačních a komunikačních technologií včetně cloudových,

5)     znalost nástrojů určených k zajištění spolupráce a videokonferencí a multimediálních nástrojů,

6)     znalost administrativních a případně právních a rozpočtových pravidel, kterými se řídí zadávání veřejných zakázek,

7)     znalost metod týmového managementu, odhadu pracovní zátěže a plánování,

8)     znalost aplikací a případně softwaru používaných v příslušné oblasti činnosti,

9)     znalost softwaru a případně vývojových nástrojů (programovacích jazyků, systémů pro správu databází), agilních metodik a kontejnerů a chápání životního cyklu aplikací,

10)  znalosti týkající se infrastruktury IKT, včetně schopnosti vyjednávat si podmínky jejího využívání,

11)  znalost navrhování architektury a inženýrství v oblasti IKT,

12)  schopnost definovat požadované konfigurace,

13)  vynikající komunikační schopnosti slovem i písmem nutné k vysvětlení technických pojmů netechnicky založeným uživatelům,

14)  snaha o neustálé získávání aktuálních poznatků o technickém pokroku a osvědčených postupech týkajících se podpory v oblasti IKT,

15)  snaha o poskytování kvalitních služeb ke zvýšení spokojenosti uživatelů, schopnost řešit stresové situace klidně a profesionálně,

16)  schopnost pracovat v týmu i samostatně.

4.      Požadavky na přijetí

K zahrnutí mezi případné budoucí uchazeče o místo smluvního zaměstnance je třeba splnit tato obecná a specifická kritéria:

a.      Obecná kritéria 

·        být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie;

·        mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby;

·        prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon předpokládaných funkcí.

b.     Specifická kritéria 

1)     Kvalifikační předpoklady a požadované dovednosti

i) Vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání v délce nejméně tří let, doložené diplomem

nebo

ii) odborná příprava odpovídající úrovně, pokud je to odůvodněno služebním zájmem.

Před přijetím do pracovního poměru budou uchazeči požádáni, aby předložili dokumenty dokládající informace uvedené v přihlášce (diplomy, osvědčení a další doklady).

Diplomy, ať už vydané v členském státě, nebo v zemi mimo EU, musejí být uznány oficiálním orgánem členského státu EU, jako je ministerstvo školství.

Uchazeči, kteří jsou držiteli diplomů vydaných v zemích mimo EU, musejí předložit doklad o rovnocennosti diplomu s diplomem vydaným v EU. Další informace o uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU jsou uvedeny v sítích ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

2)     Jazykové znalosti

Uchazeči musejí mít důkladnou znalost (alespoň na úrovni C1) jednoho úředního jazyka Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny 

a

uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny (alespoň na úrovni B2) (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Aby bylo zajištěno rovné zacházení s uchazeči, všichni uchazeči, jejichž jazykem 1 je angličtina nebo francouzština, musejí mít uspokojivou znalost jednoho z ostatních úředních jazyků Evropské unie.

Upozorňujeme na to, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvení, psaní, čtení, poslech) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference). Připomínáme, že úroveň C2 je v tomto rámci nejvyšší úrovní, zatímco A1 nejnižší.

Upozorňujeme uchazeče, že angličtina a francouzština byly stanoveny pro toto řízení ve služebním zájmu.

Angličtina a francouzština jsou jazyky, které se v útvarech generálního ředitelství a v rámci politických a správních orgánů Parlamentu používají ke komunikaci nejčastěji.

Vzhledem k tomu, že se u stávajících zařízení a postupů v těchto specializovaných oblastech používá angličtina, je naprosto nezbytné tento jazyk dokonale ovládat. Angličtina slouží v rámci komunikace a vývoje v oblasti IT jak v mezinárodním prostředí, tak i ve většině orgánů a institucí EU jako hlavní jazyk, což se týká práce programátorů, analytiků a architektů. V případě volných pracovních míst je tak vynikající znalost angličtiny nezbytností.

Francouzština je široce používaným jazykem v útvarech IT v Evropském parlamentu a na jeho generálních ředitelstvích. Vzhledem k tomu, že se volná pracovní místa nacházejí zejména ve Štrasburku, kde jsou přítomni především francouzsky hovořící poskytovatelé služeb v oblasti IKT, je za účelem zajištění snadné komunikace s těmito týmy nutné mít vynikající znalost francouzštiny.

Přijatí smluvní zaměstnanci musejí být tedy schopni efektivně pracovat a komunikovat v angličtině, případně ve francouzštině, aby mohli účinně plnit své povinnosti a co nejdříve začít pracovat.

iii) Požadovaná odborná praxe 

Poté, co uchazeči získali kvalifikaci uvedenou v oddíle 4.b.i) výše, musejí mít odborné zkušenosti relevantní z hlediska plnění úkolů uvedených v oddíle 3 výše v délce alespoň jednoho roku.

5.      Databáze

Pokud

·        splňujete obecná kritéria pro přijetí a

·        vyplnili jste formulář přihlášky na platformě APPLY4EP (viz níže bod „Přihlášky“) stanoveným postupem a do stanoveného termínu,

bude Vaše jméno zařazeno do databáze.

Zařazení do databáze bude provedeno výhradně na základě informací uvedených ve formuláři přihlášky a v přiložených dokumentech. Tyto informace a dokumenty budou ověřeny později, pokud vám bude nabídnuto pracovní místo.

V případě potřeby nahlédnou náborová oddělení do databáze a vyberou určitý omezený počet uchazečů, kteří splňují jejich konkrétní potřeby, a to na základě informací, které uchazeči uvedli ve své přihlášce. Pokud budete vybráni, budete pozváni k účasti na výběrových testech či pohovorech, které uspořádají náborová oddělení. V rámci testů nebo pohovorů se má posoudit Vaše schopnost zastávat danou pozici. Může se při nich také otestovat Vaše znalost jazyků.

Upozorňujeme, že jakýkoli nesoulad mezi poskytnutými informacemi a skutečnostmi zjištěný při jejich ověřování povede k vyloučení uchazeče z výběrového řízení, k vymazání jeho údajů z databáze a k tomu, že mu nebude nabídnuta žádná smlouva.

6.      Přihlášky – jak vyjádřit zájem?

Zájemci musejí vyplnit přihlášku prostřednictvím internetové platformy APPLY4EP. Zájem o pracovní místo lze vyjádřit pouze prostřednictvím této platformy.

Po vytvoření účtu musíte nahrát svůj podrobný životopis, a to ve formátu Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Poté musíte vyplnit zbývající části přihlášky. 

Lhůta stanovená k vyjádření zájmu končí dne

30. června 2025 v 17:00 hodin (lucemburského času).

Přihlášky, které obdržíme po tomto termínu, nebudou přijaty. 

Zařazení Vašeho jména do databáze nebo pozvánka k testu či pohovoru nezaručuje, že Vám bude nabídnuto pracovní místo.

Evropský parlament ve svých výběrových řízeních důsledně uplatňuje politiku rovných příležitostí s cílem zaručit všem uchazečům rovné zacházení.

Pracovní podmínky zaměstnanců orgánů a institucí EU jsou stanoveny v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Úplné informace o pracovních ujednáních naleznete zde:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN  (hlava IV „Smluvní zaměstnanci“).

Od 1. července 2023 se základní měsíční plat (smluvních zaměstnanců ve funkční skupině IV) pohybuje v závislosti na vzdělání uchazeče a na jeho konkrétní odborné praxi mezi 3 982,82 a 8 355,86 EUR.

Databáze bude platná do 31. prosince 2025. Její platnost může být prodloužena rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování. V tomto případě o tom budou úspěšní uchazeči zařazení na seznam včas informováni.