This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KORREKTURLÄSARE/SPRÅKLIGA GRANSKARE FÖR FÖLJANDE SPRÅK: BULGARISKA, DANSKA, ENGELSKA, FINSKA, FRANSKA, IRISKA, LITAUISKA, MALTESISKA, NEDERLÄNDSKA, RUMÄNSKA, SVENSKA OCH TYSKA.

Ort : Luxemburg
Publication end on external website : 30/05/2025 17:00
Enhet : 09-Generaldirektoratet för översättning
Ref. : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Handledningen för sökande :

INBJUDAN ATT ANMÄLA INTRESSE

UPPRÄTTANDE AV EN DATABAS

Korrekturläsare/språkliga granskare för följande språk: bulgariska, danska, engelska, finska, franska, iriska, litauiska, maltesiska, nederländska, rumänska, svenska och tyska.

Luxemburg

Tillfälligt anställda (AST 3) och kontraktsanställda (tjänstegrupp III) 

1.      Allmänt

Europaparlamentets generalsekretariat utlyser denna inbjudan att anmäla intresse i syfte att upprätta en databas över sökande till kommande lediga tjänster som korrekturläsare/språkliga granskare vid generaldirektoratet för översättning (GD TRAD) med bas i Luxemburg.

Databasen kommer att fungera som en pool av sökande för potentiell rekrytering i syfte att förstärka vår språkliga kapacitet och språkgranskning.

När databasen har upprättats kan de sökande vars namn finns i den väljas ut till lediga tjänster som tillfälligt anställda korrekturläsare/språkliga granskare vid GD TRAD, i enlighet med bestämmelserna i artikel 2(b) i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Dessa sökande väljs ut i enlighet med bestämmelserna i artikel 4 (om den partssammansatta kommittén) i parlamentets allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och uttagningsförfaranden, rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet.

Om det inte finns några tjänster för tillfälligt anställda och beroende på tillgängliga resurser kan sökande vars namn finns i databasen ibland också väljas ut till lediga tjänster som kontraktsanställda korrekturläsare/språkliga granskare vid GD TRAD, i enlighet med bestämmelserna i artikel 3b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Dessa sökande väljs ut i enlighet med bestämmelserna i artikel 7 (om en gemensam uttagningskommitté för kontraktsanställda för övriga uppgifter) och artikel 8 (om uttagningsförfarandet för kontraktsanställda) i parlamentets allmänna genomförandebestämmelser för uttagningsprov och uttagningsförfaranden för rekrytering och klassificering av tjänstemän och övriga anställda vid Europaparlamentet.

Europaparlamentet tillämpar en policy för lika möjligheter och välkomnar sökande oberoende av kön, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politiska eller andra åsikter, tillhörighet till en nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller familjesituation.

Om du vill arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med andra kollegor ansvarar för att språket i parlamentets dokument och kommunikation är korrekt och tydligt är du välkommen att anmäla intresse. Detta arbete är en förutsättning för att Europaparlamentet ska kunna upprätthålla sin höga standard när det gäller flerspråkighet. Ansök genom att skicka in ditt cv och fylla i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP. Börja med att skapa ett konto om du inte redan har ett. Läs igenom detta meddelande noga, klicka på fliken ”Ansök online” och följ stegen i ansökningsförfarandet online. Du måste också läsa den handledning som bifogas detta meddelande. Du får bara ha ett enda konto på plattformen Apply4EP. De personuppgifter som anger i ditt konto kommer att behandlas i full överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725. Du kan ändra dem i efterhand för att hålla dem uppdaterade. Meddelandet om skydd av personuppgifter för APPLY4EP hittar du på plattformens webbsida.

2.      Arbetsbeskrivning

Det arbete som korrekturläsare/språkliga granskare utför kontrolleras och är datorbaserat. Korrekturläsare/språkliga granskare har många olika uppgifter bland annat att

·        korrekturläsa dokument,

·        kontrollera att översatta dokument överensstämmer med originalspråket,

·        förbereda och kontrollera innehåll i olika format och medier,

·        korrigera stavfel samt grammatiska och syntaktiska fel,

·        hjälpa till att organisera och övervaka produktionsprocessen före offentliggörande. 

Den sökande måste

·       vara en mycket kompetent korrekturläsare med utmärkta kunskaper i grammatik och stavning när det gäller ett av följande språk: bulgariska, danska, engelska, finska, franska, iriska, litauiska, maltesiska, nederländska, rumänska, svenska eller tyska (språk 1),

·        ha tillfredsställande kunskaper i engelska eller franska (språk 2); språk 2 får inte vara samma språk som språk 1; om språk 1 är engelska eller franska måste den sökande ha tillfredsställande kunskaper i ett annat av Europeiska unionens 23 officiella språk,

·        vara flexibel och kunna arbeta mot snäva tidsfrister,

·        känna till översättningsprocesser och redaktionella normer. 

3.      Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna fastställs genom de program och prioriteringar som parlamentets organ och/eller ledning beslutar om, och utförs under överinseende av ansvariga tjänstemän:

·        Korrekturläsa texter, dvs. kontrollera stavning, grammatik, syntax, kommatering och att punktregler följs, typografi, formatering, teknisk överensstämmelse, överensstämmelse med externa referensdokument m.m.

·        Kontrollera att texten är språkligt och terminologiskt konsekvent och överensstämmer med stilistiska konventioner och skrivregler m.m.

·        Förbereda och slutföra dokument med hjälp av översättningsverktyg, ordbehandlingsprogram och andra applikationer.

·        Leta upp och införliva befintliga texter (standardtext, referensdokument, titlar, utdrag ur fördragen, utdrag ur arbetsordningen, kommissionens texter m.m.)

·        Förbereda utkast till översättningar av korta texter som inte avser lagstiftning eller delar av dem.

·        Bistå översättare och terminologer på enheten när det gäller att utföra termarbete, uppdatera termbaser, ta fram terminologi till översättningar med hjälp av datorstödda översättningsverktyg m.m.

·        Bistå med tekniska och språkliga kvalitetskontroller av texter.

·        Utföra andra språkrelaterade uppgifter såsom att transkribera, kontrollera transkriberade texter i olika filformat (maskinöversatt innehåll, ljudfiler, videofiler m.m.), kontrollera och övervaka innehåll för webbsidor och sociala medier.

·        Hjälpa till med utbildning, integrera nya kollegor, bidra till enhetens internutbildning, utveckla it-verktyg.

Särskilda egenskaper som efterfrågas:

·        En vilja att hela tiden bli bättre.

·        Flexibilitet.

·        Laganda och samarbetsvilja.

·        Resultatinriktad attityd.

·        Pålitlighet.

·        Noggrannhet.

·        Analytisk förmåga och förmåga att sätta sig in i frågor.

Arbetsmiljön:

·        Varierande arbetsbelastning beroende på parlamentets kalender.

·        Tidsfrister.

4.      Behörighetskrav

För att kunna komma ifråga för eventuellt kommande lediga tjänster måste du uppfylla följande allmänna och särskilda behörighetskrav:

a.      Allmänna krav 

·        Vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater.

·        Ha fullgjort eventuella skyldigheter enligt gällande nationell värnpliktslagstiftning.

·        Uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen.

b.     Särskilda krav 

       i.           Kvalifikationer och kompetens

För lönegrad AST 3/FGIII krävs minst

·        intyg om högre utbildning,

eller

·        examensbevis från gymnasieutbildning som ger tillträde till eftergymnasial utbildning samt intyg om minst tre års relevant arbetslivserfarenhet, 

eller

·        yrkesutbildning på motsvarande nivå, om detta ligger i tjänstens intresse.

Om ditt namn finns i databasen kommer du, innan du anställs, att bli ombedd att lämna in handlingar som styrker uppgifterna i ansökningsformuläret (examensbevis, intyg och andra styrkande handlingar). 

Examensbevis måste vara erkända av ett officiellt organ i en EU-medlemsstat, till exempel utbildningsministeriet, oavsett om de har utfärdats i en medlemsstat eller i ett land utanför EU.

Om du har ett examensbevis från ett land utanför EU måste du visa att ditt examensbevis är likvärdigt med examensbevis som utfärdas i EU. Mer information om erkännande av kvalifikationer från länder utanför EU hittar du i nätverket Enic-Naric (https://www.enic-naric.net/).

Skillnader mellan de olika utbildningssystemen kommer att beaktas. Exempel på vilka minimikvalifikationer som krävs hittar du i handledningen.

     ii.          Språkkunskaper

Den sökande måste ha

·        utmärkta kunskaper (modersmålsnivå) i ett av Europeiska unionens följande officiella språk (språk 1): bulgariska, danska, engelska, finska, franska, iriska, litauiska, maltesiska, nederländska, rumänska, svenska eller tyska 

och

·        tillfredsställande kunskaper (minst nivå B2) i engelska eller franska (språk 2). Språk 2 får inte vara detsamma som språk 1. Om språk 1 är engelska eller franska måste du ha tillfredsställande kunskaper (nivå B2) i ett annat av Europeiska unionens 23 officiella språk.

Observera att de ovannämnda miniminivåerna gäller för var och en av de olika språkliga färdigheter (muntlig produktion, skriftlig produktion, läsförståelse, hörförståelse) som nämns i ansökningsformuläret. Dessa färdigheter motsvarar dem som anges i den gemensamma europeiska referensramen för språk (https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference-language-skills).

 

När det gäller upprättandet av en databas har de två alternativen för ett andraspråk (språk 2), dvs. engelska och franska, fastställts i tjänstens intresse och då framför allt med hänsyn till tjänsterna som korrekturläsare/språklig granskare.

Engelska och franska är de språk som oftast används för att utföra arbetsuppgifterna enligt punkt 3 i denna inbjudan att lämna intresse. 

Att du kan arbeta och kommunicera effektivt på engelska eller franska är en förutsättning för att du ska kunna börja utföra dina arbetsuppgifter direkt om du tillträder en tjänst.

5.      Databas

Om du

·        uppfyller de allmänna behörighetskraven och

·        har fyllt i ansökningsformuläret via plattformen APPLY4EP (se nedan under ”Ansökan”) på rätt sätt och skickat in det i tid,

kommer ditt namn att tas upp föras in i databasen.

Beslutet att föra in ditt namn baseras uteslutande på de uppgifter som du lämnat i ansökningsformuläret och i de bifogade handlingarna. Dessa uppgifter och handlingar kommer att kontrolleras i ett senare skede, om du får ett erbjudande om anställning.

Allteftersom behoven uppstår kommer de rekryterande avdelningarna att söka i databasen och upprätta en förteckning över ett visst antal sökande som, utifrån uppgifterna i sina ansökningar, matchar deras kriterier.

Om ditt namn finns med i förteckningen kan du komma att kallas till prov och intervjuer som anordnas av de rekryterande avdelningarna.

Syftet med anställningsproven/intervjuerna är att bedöma om du passar för den aktuella tjänsten – det kan handla om ett skriftligt prov (t.ex. att korrekturläsa och korrigera en text i språk 1). Även dina språkkunskaper kan komma att utvärderas.

6.      Ansökan – Hur anmäler man sitt intresse?

Den sökande får ENDAST skicka in sin ansökan via onlineplattformen APPLY4EP.

När du har skapat ditt konto ska du ladda upp ett utförligt cv. Du måste använda dig av Europass-formatet (https://europa.eu/europass/sv). 

Därefter ska du fylla i resten av ansökningsformuläret.          

Uppgifterna måste styrkas med bifogade handlingar.

Mer information om hur du anmäler ditt intresse hittar du i handledningen i bilagan till den här inbjudan.

Sista dagen för anmälan är den 30 maj 2025 kl. 17.00 (luxemburgisk tid). Intresseanmälningar som inkommer efter den tidsfristen kommer inte att godtas. 

Att ditt namn förs in i databasen eller att du genomgår en intervju och/eller ett urvalsprov är ingen garanti för att du kommer att erbjudas anställning. Om en tjänst blir ledig kan de rekryterande avdelningarna konsultera databasen och skicka ut inbjudningar till de sökande vars profiler bäst motsvarar kraven för tjänsten i fråga. Om det visar sig att du har lämnat felaktiga uppgifter kommer du att uteslutas från förfarandet och ditt namn strykas från databasen.

Europaparlamentet tillämpar en strikt politik för lika möjligheter i sina uttagningsförfaranden för att garantera likabehandling av alla sökande.

Anställningsvillkoren vid EU-institutionerna fastställs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Fullständiga uppgifter om arbetsformerna hittar du här:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Avdelning II) Tillfälligt anställda och (Avdelning IV) Kontraktsanställda.

Tillfälligt anställda kommer att anställas i lönegrad AST 3, första löneklassen. Den månatliga grundlönen är 4 302,25 euro. Lönen beskattas av unionen och omfattas av andra avdrag som anges i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Lönen är befriad från nationella skatter. Den löneklass till vilken godkända sökande rekryteras kan dock ändras i enlighet med den sökandes yrkeserfarenhet. Utöver denna grundlön kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

Kontraktsanställda kommer att anställas i tjänstegrupp III. Den månatliga grundlönen är mellan 3 111,21 euro och 5 768,76 euro (tjänstegrupp III) beroende på den sökandes utbildning och specifika yrkeserfarenhet. Lönen beskattas av unionen och omfattas av andra avdrag som föreskrivs i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. Lönen är befriad från nationella skatter. Utöver denna grundlön kan, enligt särskilda villkor, vissa ersättningar tillkomma.

Databasen kommer att vara giltig till och med den 31 december 2026. Tillsättningsmyndigheten kan besluta att förlänga dess giltighet. I så fall underrättas de sökande som finns upptagna i databasen i god tid.