This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

CORECTORI/VERIFICATORI LINGVISTICI PENTRU LIMBILE BULGARĂ, DANEZĂ, NEERLANDEZĂ, ENGLEZĂ, FINLANDEZĂ, FRANCEZĂ, GERMANĂ, IRLANDEZĂ, LITUANIANĂ, MALTEZĂ, ROMÂNĂ ȘI SUEDEZĂ.

Locul : Luxemburg
Publication end on external website : 30/05/2025 17:00
Serviciu : 09-Direcția Generală Traduceri
Ref. : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Ghid pentru candidați :

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

CREAREA UNEI BAZE DE DATE 

Corectori/verificatori lingvistici pentru limbile bulgară, daneză, neerlandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, irlandeză, lituaniană, malteză, română și suedeză.

Luxemburg

Agenți temporari (AST 3) și agenți contractuali (grupa de funcții III) 

1.      Observații generale

Secretariatul Parlamentului European lansează prezenta cerere de manifestare a interesului în vederea creării unei baze de date cu candidați și candidate interesați de viitoare posturi vacante de corectori/verificatori lingvistici în Direcția Generale Traduceri (DG TRAD), cu sediul la Luxemburg

Această bază de date va servi drept rezervă de candidați și candidate pentru potențiale recrutări, cu scopul de a ne întări capacitățile lingvistice și de verificare. 

După crearea bazei de date, candidații și candidatele ale căror nume sunt incluse în baza de date pot fi selectați ca agenți și agente temporare pentru ocuparea posturilor vacante de corectori/verificatori lingvistici din DG TRAD, în conformitate cu dispozițiile articolului 2(b) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). Respectivii candidați și candidate vor fi selectați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 [„Comisia paritară (COPAR)”] din „Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European”.

Mai rar, în funcție de disponibilitatea resurselor și dacă nu există oportunități de angajare ca agenți temporari, candidații și candidatele ale căror nume sunt incluse în baza de date pot fi, de asemenea, selectați pentru posturile vacante de corectori/verificatori lingvistici în DG TRAD ca agenți contractuali auxiliari, în conformitate cu dispozițiile articolului 3b din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). Respectivii candidați și candidate vor fi selectați în conformitate cu dispozițiile articolului 7 [„Comitetul paritar pentru selecția agenților contractuali auxiliari (COSCON)”] și ale articolului 8 („Procedura de selecție a agenților contractuali”) din „Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European”.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturi fără nicio discriminare pe criterii de gen, culoarea pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, stare civilă sau situație familială.

Dacă sunteți interesat(ă) să vă alăturați unei echipe dinamice care are sarcina de a asigura acuratețea și claritatea lingvistică a documentelor și comunicărilor parlamentare, vă invităm să vă exprimați interesul. Acest rol este fundamental pentru menținerea standardului ridicat de multilingvism promovat de Parlamentul European. Pentru a candida, trebuie să trimiteți CV-ul și să completați formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP, începând prin crearea unui cont (dacă nu aveți deja unul). În acest scop, trebuie să citiți cu atenție acest anunț, să faceți clic pe „Candidați online” și să urmați etapele procedurii de înscriere online. De asemenea, trebuie să citiți cu atenție ghidul anexat la prezentul anunț. Puteți avea un singur cont pe platforma APPLY4EP. Datele cu caracter personal înregistrate în cont vor fi prelucrate în deplină conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și vor rămâne modificabile, astfel încât să poată fi actualizate. Declarația de confidențialitate pentru APPLY4EP este disponibilă pe pagina principală a site-ului.

2.      Natura atribuțiilor

Corectorii/verificatorii lingvistici lucrează sub supraveghere și într-un mediu informatizat și, printre altele, sunt responsabili de sarcini variate precum:

·        corectarea documentelor;

·        verificarea coerenței textelor traduse cu textele în limba originală (sursă);

·        pregătirea și verificarea conținutului în diferite formate și media;

·        corectarea greșelilor de ortografie, gramatică și sintaxă;

·        participarea la organizarea și monitorizarea proceselor de producție necesare publicării. 

Candidații și candidatele trebuie:

·        să aibă abilități excelente de corectare și să stăpânească perfect gramatica și ortografia uneia dintre următoarele limbi: bulgară, daneză, neerlandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, irlandeză, lituaniană, malteză, română sau suedeză (limba 1);

·        să aibă cunoștințe satisfăcătoare de limba engleză sau franceză (limba 2); limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1; dacă limba 1 este engleza sau franceza, este necesară cunoașterea satisfăcătoare a uneia dintre celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene;

·        să dea dovadă de flexibilitate și să respecte termene foarte scurte;

·        să fie familiarizați cu procesele de traducere și cu normele de redactare. 

3.      Atribuții

În conformitate cu programele și prioritățile definite de organele și/sau conducerea Parlamentului și sub autoritatea funcționarilor responsabili:

·        corectează textele după regulile ortografice, gramaticale, sintactice, de punctuație, tipografice, de formatare, de conformitate tehnică, de conformitate cu referințele externe etc.;

·        verifică textele din punct de vedere al coerenței lingvistice și terminologice, al respectării convențiilor și normelor stilistice etc.;

·        preprocesează și postprocesează documentele cu ajutorul instrumentelor de traducere, al programelor de procesare a textelor și al altor aplicații de birou;

·        caută și integrează textele existente (texte standard, documente de referință, titluri, extrase din tratate, extrase din norme, texte ale Comisiei etc.);

·        realizează (în draft) traduceri de texte scurte și nelegislative sau de părți ale acestora;

·        asistă traducătorii și terminologii din departament cu cercetări terminologice, actualizarea bazelor de date terminologice, pregătirea terminologiei pentru traducere în instrumentele de traducere asistată de calculator etc.;

·        asistă la efectuarea controalelor de calitate tehnică și lingvistică a textelor;

·        efectuează alte sarcini lingvistice, cum ar fi transcrierea, verificarea fișierelor transcrise, verificarea textelor în diferite formate de fișiere (conținut produs de traducere automată, fișiere audio, fișiere video etc.), verificarea și moderarea conținutului pentru site-uri web și rețele de socializare;

·        contribuie la formarea profesională, integrarea noilor colegi, formarea în interiorul departamentului, dezvoltarea de instrumente IT.

Competențe specifice necesare:

·        Dorință de dezvoltare permanentă

·        Flexibilitate

·        Spirit de echipă și de cooperare

·        Orientare către rezultate

·        Simț al răspunderii

·        Rigurozitate

·        Capacitate analitică și de înțelegere

Mediul de lucru:

·        Volum de lucru variabil, în funcție de calendarul activității parlamentare

·        Respectarea termenelor-limită

4.      Condiții de admitere

Pentru a vă califica pentru posibile posturi vacante în viitor, va trebui să îndepliniți următoarele condiții generale și specifice:

(a)   Condiții generale 

·        să fiți cetățeni sau cetățene ai unui stat membru al Uniunii Europene;

·        să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;

·        să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor prevăzute.

(b)  Condiții specifice 

    (i)           Calificări și cunoștințe necesare

Pentru gradul AST 3/FGIII, cel puțin:

·        un nivel de studii post-secundare absolvite cu o diplomă;

sau

·        un nivel de studii secundare absolvite cu diplomă care permite accesul la învățământul superior și o experiență profesională relevantă de cel puțin trei ani; 

     sau

·        atunci când interesul serviciului justifică acest lucru, o formare profesională de nivel echivalent.

Înainte de a fi recrutați, candidaților și candidatelor selectați ale căror nume sunt incluse în baza de date li se va cere să furnizeze documente care să dovedească informațiile incluse în formularul de candidatură (diplome, certificate și alte documente justificative).

Diplomele, indiferent dacă sunt emise într-un stat membru sau într-o țară din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, cum ar fi Ministerul Educației. 

Candidații și candidatele care dețin diplome eliberate într-o țară din afara UE trebuie să furnizeze un document de echivalare a diplomelor lor la nivelul UE. Puteți găsi informații suplimentare despre recunoașterea titlurilor și diplomelor obținute în afara UE în rețelele ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Se va ține cont de diferențele existente între sistemele de învățământ. În ghid poate fi consultat un tabel cu exemple de cerințe minime referitoare la diplome.

  (ii)          Cunoștințe lingvistice

Candidații și candidatele trebuie:

·        să cunoască perfect, la nivel de limbă maternă, una dintre următoarele limbi oficiale ale Uniunii Europene (limba 1): bulgară, daneză, neerlandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, irlandeză, lituaniană, malteză, română sau suedeză, 

precum și

·        să cunoască la un nivel satisfăcător (cel puțin la nivelul B2) limba engleză sau franceză (limba 2). Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1. Dacă limba 1 este engleza sau franceza, este necesară cunoașterea satisfăcătoare (nivelul B2) a uneia dintre celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. 

Vă atragem atenția că nivelurile minime cerute mai sus se aplică fiecărei zone de aptitudini lingvistice (vorbit, scris, citit, comprehensiune orală) menționate în formularul de candidatură. Aceste aptitudini corespund celor indicate în Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Candidații și candidatele sunt informați că cele două limbi (limba 2) pentru această procedură de creare a unei baze de date, și anume engleza și franceza, au fost stabilite în interesul serviciului și, în special, având în vedere posturile de corector/verificator lingvistic.

Într-adevăr, engleza sau franceza sunt limbile cel mai frecvent utilizate pentru îndeplinirea atribuțiilor enumerate la punctul 3 din cererea de manifestare a interesului. 

În consecință, pentru a fi imediat operaționali, candidații și candidatele recrutați trebuie să fie în măsură să lucreze și să comunice eficient în limba engleză sau franceză.

5.      Baza de date

Dacă

·        îndepliniți condițiile generale de admisibilitate și

·        ați completat formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP (a se vedea mai jos, „Candidaturile”), în conformitate cu procedura și până la data-limită,

numele dvs. va fi inclus în baza de date.

Includerea numelui dvs. în baza de date se va baza exclusiv pe informațiile furnizate în formularul de candidatură și în documentele anexate. Aceste informații și documente vor fi verificate ulterior, în cazul în care primiți o ofertă de recrutare.

În funcție de necesități, serviciile de recrutare vor consulta baza de date și vor selecta un număr de candidați care corespund cerințelor lor, pe baza informațiilor din formularele de candidatură.

Dacă sunteți selectat(ă), este posibil să fiți invitat(ă) la testele și interviurile organizate de serviciile de recrutare.

Testele/interviurile de recrutare au drept scop evaluarea aptitudinilor dvs. pentru postul respectiv și pot lua forma unui test scris (de exemplu, verificarea și corectarea unui text în limba 1). De asemenea, pot fi evaluate cunoștințele lingvistice.

6.      Candidaturile - cum vă puteți manifesta interesul

Candidații și candidatele interesați trebuie să depună formularul de candidatură NUMAI prin intermediul platformei online APPLY4EP. 

După ce v-ați creat contul, trebuie să încărcați un curriculum vitae detaliat. Trebuie să folosiți formatul Europass (https://europa.eu/europass/ro). 

Apoi trebuie să completați restul formularului de candidatură.  

Informațiile trebuie să fie susținute de documente justificative.

Puteți găsi instrucțiuni suplimentare despre modul în care vă puteți manifesta interesul în ghidul anexat la prezenta cerere de manifestare a interesului.

Termenul limită pentru exprimarea interesului este 30 mai 2025, ora 17.00 (ora Luxemburgului). Cererile de manifestare a interesului primite după termenul limită nu vor fi admise. 

Includerea numelui dvs. în baza de date sau promovarea unui interviu și/sau a unui test de selecție nu reprezintă o garanție că vi se va oferi un loc de muncă. În eventualitatea în care un post devine disponibil, serviciile de recrutare pot consulta baza de date și trimite invitații candidaților și candidatelor ale căror profiluri corespund cel mai bine cerințelor postului respectiv. Dacă se constată că informațiile pe care le-ați furnizat sunt incorecte, veți fi exclus(ă) din procedură, iar numele dvs. va fi eliminat din baza de date.

Parlamentul European aplică o politică strictă privind egalitatea de șanse în procedurile sale de selecție, pentru a garanta egalitatea de tratament a tuturor candidaților.

Condițiile de muncă oferite de instituțiile europene sunt definite în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). Detalii complete privind condițiile de lucru pot fi găsite aici: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (Titlul II) „Agenți temporari” și (Titlul IV) „Agenți contractuali”).

Agenții temporari vor fi recrutați la gradul AST 3, prima treaptă. Salariul de bază lunar este de 4 302,25 EUR. Acest salariu este supus impozitului Uniunii și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). Salariul nu este supus impozitului național. Treapta la care vor fi recrutați laureații și laureatele va putea fi însă adaptată în funcție de experiența lor profesională. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Agenții contractuali vor fi recrutați în grupul de funcții III. Salariul de bază lunar este cuprins între 3 111,21 EUR și 5 768,76 EUR (FG III), în funcție de pregătirea și experiența profesională specifică a candidatului sau candidatei. Acest salariu este supus impozitului Uniunii și celorlalte rețineri prevăzute de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RACA). Salariul nu este supus impozitului național. În plus, la salariul de bază se adaugă, în anumite condiții, indemnizații.

Baza de date va fi valabilă până la 31 decembrie 2026. Autoritatea împuternicită să facă numiri poate hotărî să prelungească valabilitatea bazei de date. În acest caz, candidații și candidatele ale căror nume sunt înscrise în baza de date vor fi informați în timp util.