This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOREKTORZY TEKSTÓW / REDAKTORZY JĘZYKOWI DLA JĘZYKA ANGIELSKIEGO, BUŁGARSKIEGO, DUŃSKIEGO, FIŃSKIEGO, FRANCUSKIEGO, IRLANDZKIEGO, LITEWSKIEGO, MALTAŃSKIEGO, NIDERLANDZKIEGO, NIEMIECKIEGO, RUMUŃSKIEGO I SZWEDZKIEGO

Miejsce : Luksemburg
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 30/05/2025 17:00
Dział : 09-Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych
Nr ref. : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Przewodnik dla kandydatów :

ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA

UTWORZENIE BAZY DANYCH 

Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi dla języka angielskiego, bułgarskiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego, irlandzkiego, litewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, rumuńskiego i szwedzkiego

Luksemburg 

Pracownicy zatrudnieni na czas określony (AST3) i pracownicy kontraktowi (grupa funkcyjna III) 

1.      Uwagi ogólne

Sekretariat Parlamentu Europejskiego ogłasza niniejsze zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w celu utworzenia bazy danych kandydatów/kandydatek, którzy byliby zainteresowani przyszłymi wolnymi stanowiskami korektorów tekstów / redaktorów językowych w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DG TRAD) z siedzibą w Luksemburgu

Baza danych będzie służyć jako pula kandydatów/kandydatek do potencjalnej rekrutacji w celu wzmocnienia naszych możliwości językowych i redakcyjnych. 

Po utworzeniu bazy danych kandydaci/kandydatki, których nazwiska znajdują się w bazie danych, mogą zostać wybrani jako pracownicy zatrudnieni na czas określony w celu obsadzenia wolnych stanowisk korektorów tekstów / redaktorów językowych w DG TRAD, zgodnie z przepisami art. 2(b) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Naboru tych kandydatów dokonuje się zgodnie z postanowieniami art. 4 (Wspólny komitet (COPAR)) obowiązujących w Parlamencie Ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego.

Rzadziej – zależnie od dostępności zasobów i gdy nie ma możliwości zatrudnienia pracowników na czas określony – kandydaci/kandydatki, których nazwiska znajdują się w bazie danych, mogą również zostać wybrani do obsadzenia wakatów pomocniczych pracowników kontraktowych dla korektorów tekstów / redaktorów językowych w DG TRAD, zgodnie z przepisami art. 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Naboru tych kandydatów dokonuje się zgodnie z postanowieniami art. 7 (Wspólna komisja ds. naboru pomocniczych pracowników kontraktowych (COSCON)) i art. 8 (Procedura naboru pracowników kontraktowych) obowiązujących w Parlamencie Ogólnych przepisów wykonawczych dotyczących konkursów i procedur naboru, zatrudniania i zaszeregowania urzędników i innych pracowników Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

Osoby zainteresowane dołączeniem do dynamicznego zespołu odpowiedzialnego za dokładność językową i jasność dokumentów i komunikatów parlamentarnych zapraszamy do wyrażenia zainteresowania. Rola ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiego standardu wielojęzyczności, na straży którego stoi Parlament Europejski. Aby złożyć wniosek, musisz przesłać CV i wypełnić formularz zgłoszenia za pośrednictwem platformy APPLY4EP, zaczynając od utworzenia konta (jeśli jeszcze go nie posiadasz). W tym celu przeczytaj uważnie niniejsze ogłoszenie, kliknij na zakładkę „Złóż zgłoszenie online” i postępuj zgodnie z instrukcjami procedury składania wniosków online. Przeczytaj tez uważnie przewodnik załączony do niniejszego komunikatu. Na platformie APPLY4EP można posiadać tylko jedno konto. Dane osobowe zapisane na koncie będą przetwarzane w pełnej zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 i będzie można je aktualizować. Oświadczenie o ochronie prywatności dla platformy APPLY4EP jest dostępne na jej stronie głównej.

2.      Opis obowiązków

Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi, pracując pod nadzorem i w skomputeryzowanym środowisku, odpowiadają m.in. za:

·        korektę dokumentów;

·        sprawdzanie przetłumaczonych tekstów pod kątem spójności z językiem oryginału;

·        przygotowywanie i sprawdzanie treści w różnych formatach i na różnych nośnikach;

·        korygowanie błędów ortograficznych, gramatycznych i składniowych;

·        pomoc w organizowaniu i monitorowaniu procesów produkcyjnych związanych z publikacją. 

Osoby kandydujące muszą:

  • ·        posiadać znakomite umiejętności w zakresie korekty, z doskonałą znajomością gramatyki i ortografii w jednym z następujących języków: angielski, bułgarski, duński, fiński, francuski, irlandzki, litewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, rumuński lub szwedzki (język 1);
  • ·        mieć zadowalającą znajomość języka angielskiego lub francuskiego (język 2); język 2 musi być językiem innym niż język 1; jeżeli językiem 1 jest angielski lub francuski, wymagana jest zadowalająca znajomość jednego z pozostałych 23 języków urzędowych Unii Europejskiej;
  • ·        być w stanie pracować w sposób elastyczny i przy napiętych terminach;
  • ·        znać procesy tłumaczeniowe i standardy redakcyjne.

3.      Zadania

Zgodnie z programami i priorytetami określonymi przez organy lub kierownictwo Parlamentu oraz pod zwierzchnictwem właściwych urzędników:

·        korekta tekstów pod kątem pisowni, gramatyki, składni, interpunkcji, typografii, formatowania, zgodności technicznej, zgodności z zewnętrznymi odniesieniami itp.;

·        sprawdzanie tekstów pod kątem spójności językowej i terminologicznej, zgodności z konwencjami i zasadami stylistycznymi itp.;

·        wstępne i końcowe przetwarzanie dokumentów przy użyciu narzędzi tłumaczeniowych, oprogramowania do przetwarzania tekstu i innych aplikacji biurowych;

·        wyszukiwanie i załączanie istniejących tekstów (tekst standardowy, dokumenty referencyjne, tytuły, fragmenty traktatów, fragmenty przepisów, teksty Komisji itp.);

·        przygotowywanie projektów tłumaczeń krótkich i nieustawodawczych tekstów lub ich części;

·        pomaganie tłumaczom i terminologom w dziale poprzez prowadzenie badań terminologicznych, aktualizację terminologicznych baz danych, przygotowywanie terminologii do tłumaczenia w narzędziach do tłumaczenia wspomaganego komputerowo itp.;

·        pomoc w przeprowadzaniu technicznych i językowych kontroli jakości tekstów;

·        wykonywanie innych zadań związanych z językiem, takich jak transkrypcja, sprawdzanie transkrybowanych plików, sprawdzanie tekstów w różnych formatach plików (treść tłumaczenia maszynowego, pliki audio, pliki wideo itp.), sprawdzanie i moderowanie treści na stronach internetowych i w serwisach społecznościowych;

·        pomoc w szkoleniach, integracji nowych współpracowników, szkoleniach wewnątrz działu, opracowywaniu narzędzi informatycznych.

Wymagane szczególne kompetencje:

·        ciągłe doskonalenie się

·        elastyczność

·        umiejętność pracy w zespole i współpracy

·        ukierunkowanie na wyniki

·        niezawodność

·        skrupulatność

·        umiejętność analizy i rozumienia

Środowisko pracy:

·        zmienne obciążenie pracą w zależności od harmonogramu prac parlamentarnych

·        terminy do dotrzymania

4.      Warunki dopuszczalności

Aby kwalifikować się do potencjalnych przyszłych wakatów, musisz spełniać następujące kryteria ogólne i szczegółowe:

a.      Kryteria ogólne 

·        obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,

·        uregulowany stosunek do służby wojskowej przewidzianej prawem krajowym,

·        przedstawienie dokumentów potwierdzających nieposzlakowany charakter niezbędny do wykonywania obowiązków.

b.     Kryteria szczegółowe 

       i.           Wymagane kwalifikacje i umiejętności

W grupie zaszeregowania AST 3/FGIII co najmniej:

·        wykształcenie pomaturalne potwierdzone dyplomem;

lub,

·        wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem umożliwiające podjęcie studiów pomaturalnych oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe mające związek z charakterem obowiązków; 

     lub,

·        jeżeli jest to uzasadnione interesem służby, równorzędne wykształcenie zawodowe.

Przed zatrudnieniem wybrani kandydaci / wybrane kandydatki, których nazwiska znajdują się w bazie danych, zostaną poproszeni/poproszone o dostarczenie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu zgłoszenia (dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające).

Dyplomy, zarówno wydane w państwie członkowskim UE, jak i w państwie trzecim, muszą być uznane przez oficjalny organ państwa członkowskiego UE, np. ministerstwo edukacji. 

Osoby kandydujące mające dyplom wydany w państwie trzecim muszą przedstawić dokument potwierdzający równoważność tego dyplomu z dyplomami UE. Więcej informacji o uznawaniu kwalifikacji spoza UE można znaleźć w sieciach ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Różnice między systemami edukacji zostaną wzięte pod uwagę. W tabeli umieszczonej w przewodniku przedstawiono przykłady minimalnego wymaganego poziomu wykształcenia.

     ii.          Znajomość języków

Od kandydatów/kandydatek wymagana jest:

·        dogłębna znajomość na poziomie języka ojczystego jednego z następujących języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego, irlandzkiego, litewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, rumuńskiego lub szwedzkiego 

oraz

·        zadowalającą znajomość (co najmniej na poziomie B2) języka angielskiego lub francuskiego (język 2). Język 2 musi być językiem innym niż język 1. Jeżeli językiem 1 jest angielski lub francuski, wymagana jest zadowalająca znajomość (poziom B2) jednego z pozostałych 23 języków urzędowych Unii Europejskiej. 

Uwaga: określone powyżej minimalne poziomy znajomości języków dotyczą wszystkich umiejętności językowych (mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie), o których mowa w formularzu zgłoszenia. Umiejętności te odpowiadają umiejętnościom określonym we wspólnym europejskim systemie opisu kształcenia językowego (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Informujemy kandydatów/kandydatki, że dwie opcje języka 2 na potrzeby procedury tworzenia bazy danych, tj. język angielski i francuski, przyjęto w interesie służby, a w szczególności dla stanowisk korektora tekstów / redaktora językowego.

Języki angielski lub francuski są językami najczęściej używanymi do wykonywania obowiązków wymienionych w punkcie 3 zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. 

Dlatego też, aby zapewnić natychmiastową zdolność do wykonywania obowiązków, zatrudnione osoby muszą być w stanie pracować i skutecznie porozumiewać się w języku angielskim lub francuskim.

5.      Baza danych

Jeżeli

·        spełniasz ogólne warunki dopuszczalności oraz

·        wypełniłeś/wypełniłaś formularz zgłoszenia na platformie APPLY4EP (zob. poniżej, „Zgłoszenia”) zgodnie z procedurą i w terminie,

twoje nazwisko zostanie umieszczone w bazie danych.

Decyzja o umieszczeniu twojego nazwiska będzie oparta wyłącznie na informacjach podanych w formularzu zgłoszenia i w załączonych dokumentach. Te informacje i dokumenty zostaną zweryfikowane w późniejszym terminie, jeżeli otrzymasz ofertę zatrudnienia.

W zależności od potrzeb służby rekrutacyjne będą przeszukiwać bazę danych i stworzą krótką listę z określoną liczbą kandydatów, którzy spełniają ich wymagania, w oparciu o informacje zawarte w ich zgłoszeniach.

Jeśli znajdziesz się na tej liście, służby rekrutacyjne mogą zaprosić cię na testy i rozmowy kwalifikacyjne. 

Testy rekrutacyjne / rozmowy kwalifikacyjne mają na celu ocenę przydatności do pracy na danym stanowisku i mogą mieć formę testu pisemnego (np. korekta tekstu w języku 1). Oceniana może też być znajomość języków.

6.      Zgłoszenia – jak wyrazić zainteresowanie?

Zainteresowane osoby kandydujące muszą wysłać zgłoszenie WYŁĄCZNIE za pośrednictwem platformy internetowej APPLY4EP. 

Po utworzeniu konta należy załączyć szczegółowy życiorys. Należy użyć formatu Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Następnie należy wypełnić resztę formularza zgłoszenia.          

Informacje te muszą być poparte dokumentami.

Wszelkie dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu wyrażenia zainteresowania znajdują się w przewodniku załączonym do niniejszego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Termin wyrażenia zainteresowania upływa 30 maja 2025 r. o godz. 17.00 (czasu luksemburskiego). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, zostaną uznane za niedopuszczalne. 

Umieszczenie nazwiska w bazie danych lub odbycie rozmowy lub testu selekcyjnego nie stanowi gwarancji otrzymania oferty pracy. Jeżeli stanowisko będzie dostępne, służby rekrutacyjne mogą przeszukać bazę danych i wystosować zaproszenia dla kandydatów/kandydatek, których profil najlepiej odpowiada wymogom danego stanowiska. Jeżeli okaże się, że informacje podane przez osoby kandydujące są nieprawidłowe, zostaną one wykluczone z procedury, a ich nazwiska zostaną usunięte z bazy danych.

Parlament Europejski stosuje w swoich procedurach naboru rygorystyczną politykę równych szans, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich osób kandydujących.

Warunki pracy w instytucjach europejskich są określone w Warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy można znaleźć pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Tytuł II) „Personel tymczasowy” i (Tytuł IV) „Personel kontraktowy”.

Nabór personelu tymczasowego nastąpi do grupy zaszeregowania AST 3 pierwszy stopień. Podstawowe miesięczne wynagrodzenie wynosi 4302,25 EUR. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu podatkiem unijnym oraz innym odliczeniom przewidzianym w Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Stopień zaszeregowania wybranych kandydatów/kandydatek może zależeć od ich doświadczenia zawodowego. Ponadto wynagrodzenie podstawowe jest – pod pewnymi warunkami – powiększane o dodatki. 

Nabór personelu kontraktowego nastąpi do grupy funkcyjnej III. Podstawowe miesięczne wynagrodzenie wynosi od 3111,21 EUR do 5768,76 EUR (grupa funkcyjna III) w zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata/kandydatki. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu podatkiem unijnym oraz innym odliczeniom przewidzianym w Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej. Jest ono zwolnione z podatków krajowych. Ponadto wynagrodzenie podstawowe jest – pod pewnymi warunkami – powiększane o dodatki. 

Baza danych będzie ważna do 31 grudnia 2026 r. Organ powołujący może postanowić o przedłużeniu jej ważności. W takim przypadku kandydaci/kandydatki wpisani do bazy danych zostaną powiadomieni w stosownym czasie.