This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOREKTORI/REDAKTORI ANGĻU, BULGĀRU, DĀŅU, FRANČU, ĪRU, LIETUVIEŠU, MALTIEŠU, NĪDERLANDIEŠU, RUMĀŅU, SOMU, VĀCU UN ZVIEDRU VALODĀ

Vieta : Luksemburga
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 30/05/2025 17:00
Dienests : 09-Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts
Ref. : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Rokasgrāmata kandidātiem :

UZAICINĀJUMS PAUST IEINTERESĒTĪBU

DATUBĀZES IZVEIDE 

Korektori/redaktori angļu, bulgāru, dāņu, franču, īru, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, rumāņu, somu, vācu un zviedru valodā

Luksemburga

Pagaidu darbinieki (AST 3) un līgumdarbinieki (III funkciju grupa) 

1.      Vispārīga informācija

Eiropas Parlamenta Sekretariāts izsludina šo uzaicinājumu paust ieinteresētību, lai izveidotu datubāzi ar kandidātiem, kurus interesētu turpmākās korektoru/redaktoru vakances Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorātā (TRAD ĢD) Luksemburgā

Šajā datubāzē būs kandidātu saraksts iespējamai pieņemšanai darbā, lai stiprinātu mūsu lingvistiskās un redakcionālās spējas. 

Kad datubāze būs izveidota, tur iekļautos kandidātus varēs izvēlēties darbam par pagaidu darbiniekiem, lai aizpildītu TRAD ĢD korektoru/redaktoru vakances saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 2(b) panta noteikumiem. Šos kandidātus atlasīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējo īstenošanas noteikumu 4. pantu (Apvienotā komiteja (COPAR)).

Atbilstoši resursu pieejamībai un ja nav brīvu pagaidu darbinieku amata vietu, retāk kandidātus, kuri ir iekļauti datubāzē, var atlasīt arī uz palīgdarbinieku korektoru/redaktoru vakancēm TRAD ĢD saskaņā ar Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 3.b pantu. Šos kandidātus atlasīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējo īstenošanas noteikumu 7. pantu (Apvienotā komiteja līgumdarbinieku atlasei (COSCON)) un 8. pantu (Līgumdarbinieku atlases procedūra).

Eiropas Parlaments īsteno vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem kandidātu pieteikumus, nepieļaujot nekādu diskrimināciju, piemēram, diskrimināciju dzimuma, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpašību, valodas, ticības vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu, piederības nacionālai minoritātei, mantiskā stāvokļa, dzimšanas, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas, civilstāvokļa vai ģimenes stāvokļa dēļ.

Ja vēlaties pievienoties dinamiskai komandai, kuras uzdevums ir nodrošināt Parlamenta dokumentu un paziņojumu lingvistisko precizitāti un skaidrību, aicinām paust ieinteresētību. Šiem darbiniekiem ir izšķiroša nozīme Eiropas Parlamenta centienos uzturēt augstu daudzvalodības standartu. Lai pieteiktos, jums jāiesniedz CV un platformā APPLY4EP jāaizpilda pieteikuma veidlapa, pirms tam izveidojot kontu (ja jums tāda vēl nav). Lai to izdarītu, jums rūpīgi jāizlasa šis paziņojums, jānoklikšķina uz cilnes “Pieteikties tiešsaistē” un jāveic visi tiešsaistes pieteikšanās procedūras posmi. Jums arī rūpīgi jāizlasa šim paziņojumam pievienotā rokasgrāmata. Platformā APPLY4EP var būt tikai viens konts. Kontā reģistrētie personas dati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un tie arī turpmāk būs vajadzības gadījumā atjaunināmi. APPLY4EP platformā paziņojums par privātumu ir pieejams sākumlapā.

2.      Amata apraksts

Strādājot citu darbinieku vadībā un datorizētā vidē, korektoriem/redaktoriem papildus daudziem citiem pienākumiem ir jāveic šādi uzdevumi:

·        dokumentu korektūra;

·        tulkoto tekstu atbilstības oriģinālvalodai pārbaude;

·        satura dažādos formātos un medijos sagatavošana un pārbaude;

·        pareizrakstības, gramatikas un sintakses kļūdu labošana;

·        palīdzība ar publicēšanu saistītu procesu organizēšanā un uzraudzībā. 

Kandidātiem

  • ·        jābūt izcilām korektūras prasmēm, teicamām gramatikas un ortogrāfijas zināšanām vienā no šādām valodām: angļu, bulgāru, dāņu, franču, īru, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, rumāņu, somu, vācu un zviedru (1. valoda);
  • ·        jābūt apmierinošām angļu vai franču valodas zināšanām (2. valoda); 2. valoda nedrīkst būt tā pati, kas ir 1. valoda; ja 1. valoda ir angļu vai franču valoda, jābūt apmierinošām zināšanām vienā no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām;
  • ·        jāspēj strādāt elastīgi un ar īsiem termiņiem;
  • ·        jāzina tulkošanas procesi un redakcionālie standarti.

3.      Pienākumi

Saskaņā ar Parlamenta struktūrvienību un/vai vadības noteiktajām programmām un prioritātēm un atbildīgo ierēdņu vadībā

·        veic korektūra attiecībā uz pareizrakstību, gramatiku, sintaksi, pieturzīmēm, grafisko formu, formatējumu, tehnisko atbilstību, atsauču pareizību utt.;

·        pārbauda tekstu lingvistiskā un terminoloģiskā konsekvence, atbilstība stila konvencijām un noteikumiem u. c.;

·        jāveic dokumentu pirmapstrāde un pēcapstrāde, izmantojot tulkošanas rīkus, teksta apstrādes programmatūru un citas biroja lietojumprogrammas;

·        jāatrod un jāiekļauj tulkojamajā tekstā citur atrodami teksti (standartteksti, atsauces dokumenti, virsraksti, izvilkumi no Līgumiem, noteikumiem, Komisijas tekstiem utt.);

·        jāsagatavo īsu un neleģislatīvu tekstu vai to daļu tulkojumu projekti;

·        jāpalīdz tulkotājiem un terminologiem departamentā, veicot terminoloģijas izpēti, atjauninot terminoloģijas datubāzes, sagatavojot terminoloģiju tulkošanai datorizētos tulkošanas rīkos utt.;

·        jāpalīdz veikt tekstu tehniskās un lingvistiskās kvalitātes pārbaudes;

·        jāveic citi ar valodu saistīti uzdevumi, piemēram, transkripcija, transkribēto datņu pārbaude, tekstu pārbaude dažādos datņu formātos (mašīntulkošanas saturs, audio datnes, video datnes u. c.), tīmekļa vietņu un sociālo mediju vietņu satura pārbaude un moderēšana;

·        jāpalīdz apmācībā, jaunu kolēģu integrēšanā, apmācībā departamentā, IT rīku izstrādē.

Specifiskas vēlamās īpašības:

·        vēlme nepārtraukti mācīties;

·        elastība;

·        spēja strādāt komandā un sadarboties;

·        orientēšanās uz rezultātiem

·        uzticamība

·        pedantiska pieeja

·        labas analītiskās un saprašanas spējas.

Darba vide:

·        mainīga darba slodze atkarībā no Parlamenta darba grafika;

·        jāievēro termiņi.

4.      Atbilstība

Lai nākotnē varētu pretendēt uz iespējamām jaunām darba vietām, jums jāatbilst šādiem vispārīgiem un specifiskiem kritērijiem:

a).      Vispārīgie kritēriji 

·        Jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam;

·        jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz militāro dienestu;

·        jāuzrāda atbilstošas rekomendācijas par piemērotību pienākumu veikšanai.

b).     Specifiskie kritēriji 

       i.           Vajadzīgā kvalifikācija un prasmes

Lai atbilstu AST 3/FGIII pakāpei ir jābūt vismaz

·        augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms,

vai

·        vidusskolas līmeņa izglītībai, ko apliecina diploms, kas dod iespēju apgūt pēcvidusskolas izglītību, un vismaz trīs gadus ilgai atbilstošai profesionālai pieredzei, 

     vai

·        gadījumos, kad tas nepieciešams dienesta interesēs, — līdzvērtīga līmeņa profesionālai sagatavotībai.

Pirms pieņemšanas darbā atlasītos kandidātus, kuru vārdi tiks iekļauti datubāzē, lūgs iesniegt dokumentus, kas pamato pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, (diplomus, sertifikātus un citus apliecinošus dokumentus).

Diplomiem neatkarīgi no tā, vai tos izdevusi ES dalībvalsts vai valsts, kas nav ES dalībvalsts, ir jābūt oficiāli atzītiem kādas ES dalībvalsts oficiālā struktūrā, piemēram, izglītības ministrijā. 

Kandidātiem, kuru diplomi ir izsniegti valstī, kas nav ES dalībvalsts, jāiesniedz apliecinājums par to, kādiem ES diplomiem tie ir līdzvērtīgi. Sīkāku informāciju par trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu varat atrast ENIC-NARIC tīklos (https://www.enic-naric.net/).

Tiks ņemtas vērā atšķirības starp izglītības sistēmām. Vajadzīgo pietiekamo diplomu piemēri ir norādīti rokasgrāmatā iekļautajā tabulā.

     ii.          Valodu zināšanas

Kandidātiem jābūt

·        izcilām zināšanām dzimtās valodas līmenī vienā no šādām Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda): angļu, bulgāru, dāņu, franču, īru, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, rumāņu, somu, vācu vai zviedru 

un

·        apmierinošām (vismaz B2 līmenī) zināšanām angļu vai franču valodā (2. valoda). 2. valoda nedrīkst būt tā pati, kas 1. valoda. Ja 1. valoda ir angļu vai franču valoda, jābūt apmierinošām zināšanām (B2 līmenī) vienā no pārējām 23 Eiropas Savienības oficiālajām valodām. 

Ņemiet vērā, ka prasītie minimālie līmeņi attiecas uz katru valodas prasmes aspektu (runāšana, rakstīšana, klausīšanās, lasīšana), kas norādīts pieteikuma veidlapā. Šīs prasmes atbilst Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmai (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). 

 

Kandidāti tiek informēti, ka divas otrās valodas (2. valoda) iespējas šajā datubāzes izveides procedūrā, t. i., angļu vai franču valoda, ir izvēlētas dienesta interesēs un jo īpaši attiecībā uz korektora/redaktora amatiem.

Faktiski angļu vai franču valoda ir valodas, ko visbiežāk izmanto, lai veiktu pienākumus, kuri uzskaitīti uzaicinājuma paust ieinteresētību 3. punktā. 

Tādējādi, lai darbā pieņemtie kandidāti jau no sākuma varētu pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas, viņiem ir jāspēj strādāt un veiksmīgi sazināties angļu vai franču valodā.

5.      Datubāze

Ja jūs

·        atbilstat vispārīgajiem atbilstības kritērijiem un

·        esat aizpildījuši pieteikuma veidlapu platformā APPLY4EP (sk. turpmāk “Pieteikumi”) saskaņā ar procedūru un termiņā,

jūsu vārds tiks iekļauts datubāzē.

Iekļaušanas pamatā būs tikai informācija, kas sniegta pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos. Šī informācija un dokumenti tiks pārbaudīti vēlāk, ja saņemsiet darba piedāvājumu.

Vajadzības gadījumā darbā pieņemšanas dienesti veiks meklēšanu datubāzē un atlasīs noteiktu skaitu kandidātu, kas atbilst dienestu prasībām, pamatojoties uz viņu pieteikumos sniegto informāciju. Atlasīšanas gadījumā jūs varēs uzaicināt uz pārbaudījumiem un intervijām, ko organizē darbā pieņemšanas dienesti.

Darbā pieņemšanas testu/interviju mērķis ir novērtēt jūsu piemērotību attiecīgajam amatam, un tās var notikt kā rakstisks pārbaudījums (piemēram, teksta korektūra un labošana 1. valodā). Var tikt vērtētas arī valodu prasmes.

6.      Pieteikumi — kā paust ieinteresētību

Ieinteresētajiem kandidātiem ir jāiesniedz pieteikuma veidlapa TIKAI, izmantojot tiešsaistes platformu APPLY4EP

Pēc konta izveides jums ir jāaugšupielādē detalizēts CV. Tam ir jāizmanto Europass formāts (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Pēc tam jums jāaizpilda pieteikuma veidlapas atlikusī daļa.          

Informācijai jābūt pamatotai ar apliecinošiem dokumentiem.

Papildu norādījumus par to, kā paust ieinteresētību, varat atrast šim uzaicinājumam paust ieinteresētību pievienotajā rokasgrāmatā.

Ieinteresētības paušanas termiņš ir 2025. gada 30. maijs plkst. 17.00 (pēc Luksemburgas laika). Pieteikumi, kas saņemti pēc termiņa beigām, netiks pieņemti. 

Jūsu vārda iekļaušana datubāzē vai intervijas un/vai atlases testa nokārtošana negarantē, ka tiks piedāvāts darbs. Ja atbrīvojas amata vieta, darbā pieņemšanas dienesti var iepazīties ar datubāzi un uzaicināt kandidātus, kuru profili visprecīzāk atbilst attiecīgā amata prasībām. Ja atklājas, ka jūsu sniegtā informācija ir nepareiza, jūs no tālākās procedūras izslēgs un jūsu vārds un uzvārds no datubāzes tiks dzēsti.

Eiropas Parlaments atlases procedūrās piemēro stingru vienlīdzīgu iespēju politiku, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem.

ES iestāžu darbinieku nodarbināšanas nosacījumi ir noteikti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Darba noteikumu pilns teksts ir pieejams šeit: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (II sadaļa) “Pagaidu darbinieki” un (IV sadaļa) “Līgumdarbinieki”).

Pagaidu darbiniekus pieņems darbā AST 3 pakāpes pirmajā līmenī. Mēneša pamatalga ir 4302,25 EUR. Algai piemēro Savienības nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Algu ar valsts nodokļiem neapliek. Līmenis, kurā atlasītie kandidāti tiks pieņemti darbā, var tikt pielāgots atkarībā no profesionālās pieredzes. Turklāt pamatalgu attiecīgos gadījumos papildina piemaksas.

Līgumdarbiniekus pieņems darbā III funkciju grupā. Mēneša pamatalga ir no 3111,21 EUR līdz 5768,76 EUR (III FG) atkarībā no kandidāta izglītības līmeņa un konkrētās profesionālās pieredzes. Algai piemēro Savienības nodokli un citus ieturējumus, kas paredzēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (PDNK). Algu ar valsts nodokļiem neapliek. Turklāt pamatalgu attiecīgos gadījumos papildina piemaksas. 

Datubāze būs derīga līdz 2026. gada 31. decembrim. Iecēlējinstitūcija var nolemt pagarināt tās derīguma termiņu. Šādā gadījumā tajā iekļautos kandidātus par to laikus informēs.