This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOREKTORI/LEKTORI / KOREKTORICE/LEKTORICE ZA BUGARSKI, DANSKI, ENGLESKI, FINSKI, FRANCUSKI, IRSKI, LITAVSKI, MALTEŠKI, NIZOZEMSKI, NJEMAČKI, RUMUNJSKI I ŠVEDSKI JEZIK.

Mjesto : Luksemburg
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 30/05/2025 17:00
Služba : 09-Glavna uprava za pismeno prevođenje
Ref. : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Vodič za kandidate :

POZIV NA ISKAZ INTERESA

USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA 

Korektori/lektori / korektorice/lektorice za bugarski, danski, engleski, finski, francuski, irski, litavski, malteški, nizozemski, njemački, rumunjski i švedski jezik.

Luxembourg

Privremeno osoblje (AST 3) i ugovorno osoblje (funkcijska skupina III.) 

1.      Opće napomene

Tajništvo Europskog parlamenta pokreće ovaj poziv na iskaz interesa radi uspostavljanja baze podataka kandidata koji bi bili zainteresirani za buduća slobodna radna mjesta korektora/lektora u Glavnoj upravi za pismeno prevođenje (DG TRAD) u Luxembourgu

Baza podataka služit će kao popis kandidata za moguće buduće zapošljavanje u cilju poboljšanja naših jezičnih i uredničkih kapaciteta. 

Nakon uspostavljanja baze podataka, kandidati čije se ime nalazi u toj bazi podataka mogu biti odabrani u svojstvu privremenog službenika kako bi popunili slobodna radna mjesta korektora/lektora u DG TRAD-u u skladu s odredbama članka 2.(b) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Ti se kandidati odabiru u skladu s odredbama članka 4. („Zajednički odbor za odabir pomoćnog ugovornog osoblja”) „Općih provedbenih odredbi kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta”.

Rjeđe, ovisno o dostupnosti resursa i ako nema otvorenih ranih mjesta za privremeno osoblje, kandidati čije se ime nalazi u toj bazi podataka mogu biti odabrani u svojstvu pomoćnog ugovornog osoblja kako bi popunili slobodna radna mjesta korektora/lektora u DG TRAD-u u skladu s odredbama članka 3.b Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije. Kandidati će biti odabrani u skladu s odredbama članka 7. („Zajednički odbor za odabir pomoćnog ugovornog osoblja”) i članka 8. („Postupak odabira ugovornog osoblja”) „Općih provedbenih odredbi kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta”.

Europski parlament provodi politiku jednakih mogućnosti i prijave prihvaća bez diskriminacije na temelju roda, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkoga ili bilo kakvoga drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invalidnosti, dobi, seksualne orijentacije, bračnog stanja ili obiteljske situacije.

Ako se želite pridružiti dinamičnom timu čiji je zadatak osigurati jezičnu točnosti i jasnoću parlamentarnih dokumenata i komunikacije, pozivamo vas da iskažete svoj interes. Ta je uloga ključna za održavanje visokog standarda višejezičnosti kojim se Europski parlament diči. Za prijavu je potrebno podnijeti životopis i ispuniti prijavu preko platforme APPLY4EP pri čemu prvo treba otvoriti račun (ako ga već nemate). Za prijavu je potrebno pozorno pročitati ovu obavijest, kliknuti na opciju „Prijaviti se preko interneta” i slijediti upute. Također prilikom prijave treba pozorno pročitati vodič priložen ovoj obavijesti. Na platformi APPLY4EP smijete imati samo jedan račun. Osobni podaci zabilježeni na računu obrađuju se u punom skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća te se mogu mijenjati radi njihova ažuriranja. Izjava o zaštiti osobnih podataka za APPLY4EP dostupna je na početnoj stranici platforme.

2.      Opis posla

Korektori/lektori rade pod nadzorom u kompjuteriziranom okruženju, a odgovorni su, među ostalim, za sljedeće:

·        lektoriranje dokumenata,

·        provjeru usklađenosti prijevoda s originalnom,

·        pripremu i provjeru sadržaja u različitim formatima i medijima,

·        ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i sintaktičkih pogrešaka,

·        pružanje pomoći i praćenje postupka izrade publikacija. 

Kandidati moraju:

·        posjedovati izvrsne vještine lektoriranja, sa savršenim znanjem gramatike i pravopisa za jedan od sljedećih jezika: bugarski, danski, engleski, finski, francuski, irski, litavski, malteški, nizozemski, njemački, rumunjski ili švedski jezik (jezik 1);

·        imati zadovoljavajuće znanje engleskog ili francuskog (jezik 2); jezik 2 mora biti različit od jezika 1.; ako je jezik 1 engleski ili francuski, potrebno je vrlo dobro znanje jednog od ostala 23 službena jezika Europske unije;

·        biti spremni na fleksibilnost u radu i rad s kratkim rokovima;

·        poznavati prijevodni proces i uredničke standarde. 

3.      Dužnosti

U skladu s programima i prioritetima koje su utvrdila tijela i/ili uprava Parlamenta te pod nadzorom odgovornih službenika:

·        lektura tekstova u smislu pravopisa, gramatike, sintakse, punktacije, tipografije, formatiranja, tehničke usklađenosti, usklađenosti s vanjskim referencama itd.;

·        provjera tekstova u pogledu jezične i terminološke usklađenosti, usklađenosti sa stilističkim normama i pravilima itd.;

·        priprema dokumenata prije i nakon prijevoda pomoću prevoditeljskih alata, softvera za obradu teksta i drugih aplikacija iz paketa Office;

·        pretraživanje i uključivanje postojećih tekstova (standardizirani tekstovi, referentni dokumenti, naslovi, citiranje Ugovorâ, citiranje Poslovnika, tekstova Komisije itd.);

·        priprema nacrta prijevoda za kratke i nezakonodavne tekstove ili dijelove takvih tekstova;

·        pružanje pomoći prevoditeljima i terminolozima u odjelu pri provedbi terminoloških istraživanja, ažuriranja terminoloških baza, pripremi terminologije za prevođenje pomoću alata za računalno potpomognuto prevođenje itd.;

·        pružanje pomoći pri tehničkoj i jezičnoj provjeri kvalitete tekstova;

·        obavljanje drugih jezičnih zadataka kao što su transkripcija, provjera transkribiranih datoteka, provjera tekstova u različitim formatima (strojno prevedeni dokumenti, audiodatoteke, videodatotke itd.), provjera sadržaja na internetskim stranicama i društvenim mrežama i upravljanje takvim sadržajem;

·        pružanje pomoći pri osposobljavanju, integraciji novih kolega, edukacijama unutar odjela, razvoju informatičkih alata.

Konkretne kompetencije koje se traže:

·        kontinuirano poboljšavanje

·        fleksibilnost

·        timski duh i suradnja

·        usmjerenost na rezultate

·        pouzdanost

·        preciznost

·        analitičke vještine i sposobnost rasuđivanja

Radno okruženje:

·        promjenjivo radno opterećenje ovisno o parlamentarnom kalendaru

·        poštovanje rokova

4.      Prihvatljivost

Da biste bili prihvatljivi za moguće buduće zapošljavanje na slobodnom radnome mjestu, morate zadovoljavati opće i posebne kriterije u nastavku:

a).      Opći kriteriji 

·        biti državljani jedne od država članice Europske unije;

·        ispunjavati sve zakonske obaveze svoje države povezane s odsluženjem vojnog roka;

·        dostaviti odgovarajuće potvrde koje dokazuju prikladnost za obavljanje poslova.

b).     Posebni kriteriji 

       i.           Potrebne kvalifikacije, diplome i znanja

Za razred AST 3/FGIII barem:

·        visokoškolsko obrazovanje po završetku kojega se stječe diploma

ili

·        srednjoškolsko obrazovanje po završetku kojega se stječe svjedodžba koja omogućuje pristup visokoškolskom obrazovanju te najmanje tri godine radnog iskustva izravno povezanog s opisom posla; 

     ili

·        ako je opravdano interesom službe, profesionalno osposobljavanje istovrijedne razine.

 Prije zapošljavanja od odabranih kandidata čija su imena uvrštena u bazu podataka tražit će se da dostave dokumente kojima se potkrepljuju informacije sadržane u obrascu za prijavu (diplome, potvrde i drugi popratni dokumenti).

Bez obzira na to jesu li dodijeljene u državi članici ili zemlji koja nije članica EU-a, diplome moraju biti priznate od strane službenog tijela države članice Unije, kao što je ministarstvo obrazovanja države članice Unije. 

Kandidati čije su diplome izdane u zemlji koja nije članica EU-a moraju dostaviti dokaz o jednakovrijednosti svoje diplome od strane nadležnog tijela države članice EU-a. Dodatne informacije o priznavanju kvalifikacija iz trećih zemalja možete pronaći preko mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Uzet će se u obzir razlike u obrazovnim sustavima. Primjeri minimalnih traženih diploma navedeni su u tablici priloženoj vodiču.

     ii.          Poznavanje jezika

Kandidati moraju:

·        savršeno poznavati na razini izvornog govornika jedan od sljedećih službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, danski, engleski, finski, francuski, irski, litavski, malteški, nizozemski, njemački, rumunjski ili švedski jezik 

i

·        vrlo dobro poznavati (najmanje na razini B2) engleski ili francuski jezik (jezik 2). Jezik 2 mora biti različit od jezika 1. Ako je jezik 1 engleski ili francuski, potrebno je vrlo dobro znanje (razina B2) jednog od ostala 23 službena jezika Europske unije. 

Navedena najniža tražena razina odnosi se na svaku od jezičnih sposobnosti navedenih u prijavnici (usmeno i pismeno izražavanje, čitanje, slušanje). Te sposobnosti odgovaraju Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europa.eu/europass/hr/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Kandidati se obavještavaju da su dva druga jezika (jezik 2) koji se koriste za izradu ove baze podataka odnosno engleski i francuski definirani u skladu s interesom službe, točnije radnim mjestom korektora/lektora.

Dužnosti navedene pod točkom 3. poziva na iskaz interesa najčešće se obavljaju na engleskom ili francuskom jeziku. 

Stoga, kako bi mogli odmah biti operativni, zaposleni kandidati moraju biti u stanju učinkovito raditi i komunicirati na engleskom ili francuskom jeziku.

5.      Baza podataka

Ako

·        ispunjavate opće uvjete i

·        ako ste ispunili obrazac za prijavu na platformi APPLY4EP (vidi „Podnošenje prijava” u nastavku) u skladu s pravilima i unutar zadanog roka,

vaše će ime biti uključeno u bazu podataka.

Uključivanje vašeg imena temelji se isključivo na informacijama navedenima u obrascu i priloženim dokumentima. Ako dobijete ponudu za zaposlenje, te će informacije i dokumenti biti naknadno provjereni.

Ako se za time javi potreba, službe zadužene za zapošljavanje novog osoblja pretraživat će bazu podataka i u uži izbor uvrstiti određeni broj kandidata koji odgovaraju njihovim zahtjevima na temelju informacija iz njihovih prijava.

Kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na testiranja i razgovore koje organiziraju službe zaduženje za zapošljavanje novog osoblja.

Testiranja/razgovori za zapošljavanje namijenjeni su procjeni vaše prikladnosti za relevantno radno mjesto i mogu se odviti u obliku pisanog testa (npr. lektura i korektura teksta na jeziku 1). Može se ispitivati i znanje jezika.

6.      Prijave – kako podnijeti prijavu

Zainteresirani kandidati moraju podnijeti obrazac za prijavu SAMO putem platforme APPLY4EP. 

Nakon otvaranja računa morate učitati detaljan životopis. Morate to učiniti koristeći se formatom Europass (https://europass.europa.eu/hr). 

Nakon toga morate do kraja ispuniti obrazac za prijavu.    

Informacije moraju biti potkrijepljene popratnom dokumentacijom.

Dodatne informacije o iskazivanju interesa možete pronaći u vodiču priloženom ovom pozivu na iskaz interesa.

Rok za iskazivanje interesa je do 30. svibnja 2025. u 17:00 (po luksemburškom vremenu). Neće se prihvatiti prijave nakon tog datuma. 

Uvrštavanje imena kandidata u bazu podataka ili ostvarivanje prolaznog uspjeha na razgovoru i/ili selekcijskom testu ne jamči zapošljavanje. Ako se otvori mogućnost zapošljavanja, službe za zapošljavanje mogu pregledavati bazu podataka i pozvati kandidate čiji profil najbolje odgovara zahtjevima radnog mjesta. Ako se utvrdi da su navedeni podaci netočni, bit ćete isključeni iz daljnjeg postupka i vaše se ime briše iz baze podataka.

Europski parlament u svojim postupcima odabira primjenjuje strogu politiku jednakih mogućnosti kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svim kandidatima.

Uvjeti rada u institucijama EU-a navedeni su u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (CEOS). Pojedinosti o uvjetima rada možete pronaći na sljedećoj adresi: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (glava II.) „Privremeno osoblje” i (glava IV.) „Ugovorno osoblje”

Privremeno osoblje zapošljava se u razredu AST 3, prvi stupanj. Osnovna mjesečna plaća iznosi 4302,25 EUR. Ta plaća podliježe porezu Unije i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. No oslobođena je plaćanja nacionalnog poreza. Stupanj unutar platnog razreda uspješnih kandidata može se prilagoditi ovisno o njihovu radnom iskustvu. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci. 

Ugovorno osoblje bit će zaposleno u funkcijskoj skupini III. Osnovna mjesečna plaća iznosi između 3111,21 EUR i 5768,76 EUR (funkcijska skupina III.), ovisno o osposobljenosti i stručnom iskustvu kandidata. Plaća podliježe porezu Unije i ostalim odbicima predviđenima Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije. No oslobođena je plaćanja nacionalnog poreza. Osim toga, uz osnovnu se plaću pod određenim uvjetima isplaćuju i dodaci.

Baza podataka vrijedi do 31. prosinca 2026. Tijelo za imenovanje može odlučiti produžiti njezinu valjanost. U tom će slučaju kandidati čija se imena nalaze u bazi podataka o tome biti pravodobno obaviješteni.