This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOREKTOŘI/JAZYKOVÍ REDAKTOŘI PRO ANGLIČTINU, BULHARŠTINU, DÁNŠTINU, FINŠTINU, FRANCOUZŠTINU, IRŠTINU, LITEVŠTINU, MALTŠTINU, NĚMČINU, NIZOZEMŠTINU, RUMUNŠTINU A ŠVÉDŠTINU.

Místo : Lucembursk
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 30/05/2025 17:00
Útvar : 09-Generální ředitelství pro překlad
Značka : APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT PROOF-READERS/EDITORS
Pokyny pro uchazeče :

VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU

VYTVOŘENÍ DATABÁZE 

Korektoři/jazykoví redaktoři pro angličtinu, bulharštinu, dánštinu, finštinu, francouzštinu, irštinu, litevštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, rumunštinu a švédštinu.

Lucemburk

Dočasní zaměstnanci (AST 3) a smluvní zaměstnanci (funkční skupina III) 

1.      Obecné poznámky

Sekretariát Evropského parlamentu vydává tuto výzvu k vyjádření zájmu s cílem vytvořit databázi uchazečů se zájmem o volná pracovní místa korektorů/jazykových redaktorů v generálním ředitelství pro překlad (GŘ TRAD) v Lucemburku

Databáze poslouží jako zdroj pro potenciální nábor uchazečů za účelem rozšíření naší lingvistické a redakční kapacity. 

Po vytvoření databáze mohou být uchazeči, jejichž jméno do ní bude zařazeno, vybráni v souladu s článkem 2(b) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „pracovní řád“) jako dočasní zaměstnanci na volná pracovní místa v rámci GŘ TRAD. Výběr uchazečů bude proveden v souladu s ustanoveními článku 4 („Smíšený výbor (COPAR)“) obecných prováděcích ustanovení týkajících se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (dále jen „obecná prováděcí ustanovení“).

V méně častých případech, v závislosti na dostupnosti lidských zdrojů a při neexistenci příležitostí pro dočasné zaměstnance, mohou být uchazeči, jejichž jména jsou uvedena v databázi, rovněž vybráni na volná místa pomocných smluvních zaměstnanců na místa korektorů/jazykových redaktorů v GŘ TRAD v souladu s článkem 3b pracovního řádu. Tito uchazeči budou vybráni v souladu s článkem 7 („Smíšený výbor pro výběr pomocných smluvních zaměstnanců (COSCON)“) a článku 8 („Výběrové řízení pro smluvní zaměstnance“) obecných prováděcích ustanovení.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace na základě genderu, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických či jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace.

Chcete-li se stát součástí dynamického týmu, jehož úkolem je zajistit jazykovou přesnost a srozumitelnost parlamentních dokumentů a sdělení, podejte si přihlášku. Tato pozice je zásadně důležitá pro zachování vysoké úrovně mnohojazyčnosti, kterou Evropský parlament prosazuje. Abyste se přihlásili, musíte nahrát svůj životopis a vyplnit přihlášku na platformě APPLY4EP. K tomu si potřebujete zřídit na platformě účet (pokud jste tak již neučinili). Za tímto účelem si pečlivě přečtěte toto oznámení, klikněte na „Zaslat přihlášku on-line“ a řiďte se dalším postupem. Před podáním přihlášky doporučujeme přečíst si pozorně pokyny pro uchazeče, které jsou přiloženy k tomuto oznámení. Na platformě APPLY4EP si můžete zřídit pouze jeden účet. Osobní údaje obsažené v tomto účtu budou zpracovány v plném souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a bude možné je nadále měnit, a tedy aktualizovat. Prohlášení o ochraně osobních údajů na platformě APPLY4EP je k dispozici na její domovské stránce.

2.      Pracovní náplň

Korektoři/jazykoví redaktoři pracují pod odborným dohledem s počítačovými programy a naplní jejich práce je mimo jiné:

·        korektura dokumentů,

·        kontrola souladu překladů se zdrojovým textem,

·        příprava a kontrola obsahu v různých formátech a na různých nosičích,

·        oprava pravopisných, gramatických a syntaktických chyb,

·        podpora při řízení a sledování postupů určených ke zveřejnění textů.

Uchazeči musí:

·        disponovat vynikajícími korektorskými dovednostmi a dokonale ovládat gramatiku a pravopis v jednom z těchto jazyků: angličtině, bulharštině, dánštině, finštině, francouzštině, irštině, litevštině, maltštině, němčině, nizozemštině, rumunštině nebo švédštině (jazyk 1),

·        mít uspokojivou znalost angličtiny nebo francouzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1. Pokud je jazykem 1 angličtina nebo francouzština, vyžaduje se uspokojivá znalost jednoho z ostatních 23 úředních jazyků Evropské unie,

·        být schopni pracovat flexibilně a plnit úkoly v krátkém termínu;

·        být obeznámeni s překladatelskými postupy a redakčními normami.

3.      Pracovní povinnosti

V souladu s programy a prioritami stanovenými orgány nebo vedením Parlamentu zahrnují pracovní povinnosti plněné pod dohledem odpovědných úředníků:

·        korekturu textů z hlediska pravopisu, gramatiky, syntaxe, interpunkce, typografie, formátování, technické shody, souladu s externími odkazy atd.,

·        kontrolu textů z hlediska jazykové a terminologické ucelenosti, souladu se stylistickými normami a pravidly atd.,

·        předběžné a následné zpracování dokumentů s pomocí překladatelských nástrojů, softwaru pro zpracování textu a dalších kancelářských aplikací,

·        vyhledávání přeložených textů a jejich začleňování do zpracovávaných textů (standardních textů, referenčních dokumentů, názvů, výňatků ze Smluv, výňatků z pravidel, textů Komise atd.),

·        přípravu hrubých překladů krátkých nelegislativních textů nebo jejich částí,

·        podporu poskytovanou překladatelům a terminologům v oddělení ve formě terminologických rešerší, aktualizace terminologických databází, přípravy terminologie pro překlad pomocí počítačových překladatelských nástrojů atd.,

·        podporu při technické a lingvistické kontrole kvality textu,

·        provádění dalších jazykových úkolů, jako je přepis, kontrola přepisovaných souborů, kontrola textů v různých formátech souborů (obsah strojového překladu, audio soubory, video soubory atd.), kontrola a moderování obsahu internetových stránek a na sociálních médiích,

·        pomoc s odbornou přípravou, zapracováním nových kolegů, školením v rámci oddělení a vývojem nástrojů IT.

Konkrétní požadované schopnosti:

·        soustavné sebezdokonalování

·        flexibilita

·        týmový duch a ochota spolupracovat

·        zaměření na výsledky

·        spolehlivost

·        precizní přístup

·        schopnost porozumět problému a analyzovat jej

Pracovní prostředí:

·        proměnlivý přísun práce v závislosti na rozvrhu práce Parlamentu

·        plnění termínů pro odevzdání úkolů

4.      Požadavky na přijetí

Abyste byli zahrnuti mezi případné budoucí uchazeče o volné pracovní místo, musíte splnit tato obecná a specifická kritéria:

a).      Obecná kritéria 

·        být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie,

·        mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,

·        splňovat požadavky na bezúhonnost vyžadované pro danou pracovní náplň.

b).     Specifická kritéria 

       i.           Kvalifikační předpoklady a požadované dovednosti

pro platovou třídu AST 3/FGIII přinejmenším:

·        postsekundární vzdělání doložené diplomem,

nebo

·        sekundární vzdělání doložené diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání, a následně

·
minimálně tříletá odborná praxe, 

     nebo

·        odborná příprava odpovídající úrovně, pokud je to odůvodněno služebním zájmem.

Před přijetím do pracovního poměru budou vybraní uchazeči, jejichž jména jsou uvedena v databázi, požádáni, aby předložili dokumenty dokládající informace uvedené v přihlášce (diplomy, osvědčení a další doklady).

Diplomy, ať už vydané v členském státě, nebo v zemi mimo EU, musí být uznány oficiálním orgánem členského státu EU, jako je ministerstvo školství.

Uchazeči, kteří jsou držiteli diplomů vydaných v zemích mimo EU, musí předložit doklad o rovnocennosti diplomu s diplomem vydaným v EU. Další informace o uznávání kvalifikací ze zemí mimo EU jsou uvedeny v sítích ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Odlišnosti mezi vzdělávacími systémy budou zohledněny. Příklady minimální požadované kvalifikace jsou uvedeny v tabulce v pokynech pro uchazeče.

     ii.          Jazykové znalosti

Uchazeči musí:

·        ovládat na úrovni mateřského jazyka jeden z těchto úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtinu, bulharštinu, dánštinu, finštinu, francouzštinu, irštinu, litevštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, rumunštinu nebo švédštinu 

a

·        mít uspokojivou znalost (alespoň na úrovni B2) angličtiny nebo francouzštiny (jazyk 2). Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1. V případě, že je jazykem 1 angličtina nebo francouzština, vyžaduje se uspokojivá znalost (úroveň B2) jednoho z ostatních 23 úředních jazyků Evropské unie.

Upozorňujeme na to, že minimální úroveň požadovaných znalostí se vztahuje na všechny oblasti jazykových dovedností (mluvení, psaní, čtení, poslech) uvedené v přihlášce. Tyto dovednosti odpovídají dovednostem uvedeným ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky (https://europa.eu/europass/cs/common-european-framework-reference). 

 

Upozorňujeme uchazeče, že uvedené dvě možnosti týkající se druhého jazyka, tedy angličtina nebo francouzština, byly u tohoto řízení, jehož účelem je vytvoření databáze, stanoveny ve služebním zájmu, a to konkrétně v souvislosti s pracovními místy korektorů/jazykových redaktorů.

Angličtina nebo francouzština jsou totiž jazyky, které se při plnění povinností uvedených v bodu 3 této výzvy k vyjádření zájmu používají nejčastěji.

Přijatí uchazeči musí být tedy schopni účinně pracovat a komunikovat v angličtině nebo ve francouzštině, aby mohli okamžitě začít plnit pracovní povinnosti.

5.      Databáze

Pokud

·        splňujete obecná kritéria pro přijetí a 

·        vyplnili jste formulář přihlášky na platformě APPLY4EP (viz níže bod „Přihlášky“) stanoveným postupem a do stanoveného termínu,

Vaše jméno bude zařazeno do databáze.

Zařazení do databáze bude provedeno výhradně na základě informací uvedených ve formuláři přihlášky a v přiložených dokumentech. Tyto informace a dokumenty budou ověřeny později, pokud vám bude nabídnuta pracovní pozice.

V případě potřeby nahlédnou náborová oddělení do databáze a vyberou určitý počet uchazečů, kteří splňují jejich požadavky, a to na základě informací, které uchazeči uvedli ve své přihlášce.

Pokud budete vybráni, může se stát, že budete pozváni k účasti na výběrovém testu a na pohovor, které náborová oddělení uspořádají.

Účelem testů a pohovorů v rámci výběrového řízení je posoudit, zda jste vhodným uchazečem na danou pozici. Mohou proběhnout v podobě psaného testu (např. kontrola a oprava textu v jazyce 1). Může se při nich také otestovat Vaše znalost jazyků.

6.      Přihlášky – jak vyjádřit zájem?

Zájemci musí vyplnit přihlášku prostřednictvím internetové platformy APPLY4EP. 

Po vytvoření účtu musíte nahrát svůj podrobný životopis,to ve formátu Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Poté musíte vyplnit zbývající části přihlášky.       

Uváděné informace je třeba doložit odpovídajícími podklady.

Veškeré další pokyny k tomu, jak vyjádřit zájem o pracovní místo, naleznete v pokynech pro uchazeče, které tvoří přílohu této výzvy.

Lhůta pro vyjádření zájmu končí dne 30. května 2025 v 17:00 (lucemburského času). Přihlášky obdržené po tomto termínu nebudou přijaty. 

Zařazení Vašeho jména do databáze nebo úspěšné absolvování pohovoru či výběrového testu nezaručuje, že Vám bude nabídnuto pracovní místo. Pokud bude pracovní místo k dispozici, náborová oddělení nahlédnou do databáze a pozvou uchazeče, jejichž profil nejlépe odpovídá požadavkům daného pracovního místa. Vyjde-li najevo, že Vámi poskytnuté informace jsou nesprávné, budete z výběrového řízení vyloučeni a Vaše jméno bude z databáze odstraněno.

Evropský parlament ve svých výběrových řízeních důsledně uplatňuje politiku rovných příležitostí s cílem zaručit všem uchazečům rovné zacházení.

Pracovní podmínky zaměstnanců orgánů a institucí EU jsou stanoveny v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Úplné informace o pracovních ujednáních naleznete zde: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 Hlava II („Dočasní zaměstnanci“) a Hlava IV („Smluvní zaměstnanci“).

Dočasní zaměstnanci budou zařazeni do prvního platového stupně třídy AST 3. Základní měsíční plat je 4 302,25 EUR. Tento plat podléhá zdanění ze strany Unie a dalším odvodům stanoveným v pracovním řádu. Z platu se neplatí daň v členských státech. Platový stupeň, do něhož budou úspěšní uchazeči zařazeni, může být upraven v závislosti na jejich odborné praxi. Kromě toho je základní plat za určitých podmínek navýšen o příspěvky.

Smluvní zaměstnanci budou zařazeni do funkční skupiny III. Základní měsíční plat se pohybuje mezi 3 111,21 a 5 768,76 EUR (funkční skupina III) v závislosti na vzdělání uchazeče a na jeho konkrétní odborné praxi. Tento plat podléhá zdanění ze strany Unie a dalším odvodům stanoveným v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské Unie. Z platu se neplatí daň v členských státech. Kromě toho je základní plat za určitých podmínek navýšen o příspěvky.

Databáze bude platná do 31. prosince 2026. Orgán oprávněný ke jmenování může rozhodnout, že její platnost bude prodloužena. V takovém případě o tom budou úspěšní uchazeči zařazení do databáze včas informováni.