This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

NATEČAJ PE/AD/304/2024 UPRAVNI USLUŽBENCI Z LUKSEMBURŠKIM DRŽAVLJANSTVOM (AD 6)

Publication end on external website : 24/05/2024 12:00
Pristojna služba : 00-Evropski parlament
Ref. : COMPETITION PE/AD/304/2024 (AD 6)
Vodnik za kandidate (Navodila) :

NATEČAJ PE/AD/304/2024 

 

Upravni uslužbenci z luksemburškim državljanstvom (AD 6) 

 

Pred prijavo skrbno preberite vodnik za kandidate, ki je priložen natečajnemu razpisu. Vodnik je sestavni del razpisa. V njem so razložena pravila, ki veljajo za natečaje, in pogoji za pripustitev.

 

VSEBINA

 

A.               OPIS NALOG IN POGOJI ZA PRIPUSTITEV 

 

B.               POSTOPEK

 

C.               ODDAJA PRIJAV

 

PRILOGA:   VODNIK ZA KANDIDATE NA JAVNIH NATEČAJIH/V JAVNIH IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

                       

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA PRIPUSTITEV 

 

1.       Splošno

Evropski parlament je sklenil objaviti javni natečaj (razred AD 6) in na njegovi podlagi sestaviti seznam primernih kandidatov, s katerega bo zaposloval državljane Velikega vojvodstva Luksemburg.

Iščemo 10 primernih kandidatov za profil upravnega uslužbenca v sekretariatu Evropskega parlamenta.

Natečaj se organizira na podlagi člena 29(1) Kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Unije (v nadaljevanju kadrovski predpisi) in na podlagi sklepa predsedstva Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2022 za uporabo člena 27 kadrovskih predpisov, s katerim je sprejel splošne izvedbene določbe (v nadaljevanju sklep predsedstva; na voljo na naslovu: https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details). 

Člen 27 kadrovskih predpisov Evropske unije določa: „Zaposlovanje mora zagotoviti, da institucija dobi najsposobnejše, najučinkovitejše in neoporečne uradnike, ki jih izbira na najširšem možnem geografskem območju med državljani držav članic Evropske unije. Nobeno delovno mesto ni rezervirano za državljane določene države članice.“ Evropski parlament nenehno skrbi za to, da svoje uslužbence zaposluje s čim širšega geografskega območja, kar jamči, da je javna uprava EU kulturno in jezikovno pestra in bogata. Pluralistična narava Parlamenta je namreč sestavni del njegove podobe in poslanstva. Prav geografsko uravnotežena sestava osebja mu omogoča, da v celoti izkoristi raznolikost Evropske unije. 

V sekretariatu Parlamenta pa so uslužbenci po državljanstvu zelo neenakomerno zastopani, česar ni mogoče upravičiti z objektivnimi merili. Za odpravo teh neravnovesij so Evropski urad za izbor osebja (EPSO) in druge institucije, pa tudi organi držav članic posegli po različnih strategijah komuniciranja in ozaveščanja. Te žal niso prinesle želenih rezultatov in niso pomagale pritegniti več kandidatov iz premalo zastopanih držav članic. 

Načelo enakosti državljanov Unije v skladu s členom 27 kadrovskih predpisov institucijam omogoča, da sprejmejo ustrezne ukrepe, če ugotovijo, da pride do znatnega neravnovesja med državljanstvi uslužbencev, česar ni mogoče obrazložiti z objektivnimi merili.

Predsedstvo Parlamenta je 21. novembra 2022 sprejelo splošne izvedbene določbe za uporabo člena 27 kadrovskih predpisov, ki Parlamentu omogoča sprejetje potrebnih ukrepov, s katerimi lahko odpravi večje neravnovesje v državljanski zastopanosti svojih uslužbencev. Kadar torej predsedstvo zazna večje neskladje v sestavi uslužbencev po državljanstvu, sme generalni sekretar na podlagi teh določb izvesti natečaje izključno za kandidate z nezadostno zastopanim državljanstvom. S tem se bo povečal nabor kandidatov iz teh držav, tako da bo lahko Parlament zaposloval kandidate po načelu čim večje geografske uravnoteženosti.

Med uslužbenci sekretariata Evropskega parlamenta je ena od izrazito premalo zastopanih držav Veliko vojvodstvo Luksemburg. Tudi starostna struktura uslužbencev z luksemburškim državljanstvom je takšna, da se jih bo v prihodnjih nekaj letih veliko upokojilo, kar bo še poslabšalo njihovo številčno zastopanost.

Ob tem je treba opozoriti, da Parlament strogo spoštuje načelo zaposlovanja kandidatov na podlagi dosežkov. Nobeno delovno mesto ni rezervirano za državljane določene države članice in seznam tega natečaja bo enakovreden vsem drugim seznamom primernih kandidatov, ki jih imata Parlament ali Evropski urad za izbor osebja.

Večina delovnih mest v Evropskem parlamentu je v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu (ki so njegovi glavni kraji dela), ustrezno potrebam njegovih služb. Delovne naloge lahko zajemajo tudi potovanje med temi kraji dela. 

Uspešni kandidati bodo uvrščeni v plačni razred AD 6, prva stopnja, za katerega osnovna mesečna plača znaša 6.231,42 EUR. Od plače se odtegnejo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so določeni v kadrovskih predpisih. Plača je izvzeta iz plačila nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se bodo zaposlili uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nekatera nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, etnične pripadnosti, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 

2.       Opis nalog

Upravni uslužbenci v sekretariatu Evropskega parlamenta delajo na najrazličnejših področjih. Opravljajo dejavnosti upravljanja, načrtovanja in raziskovanja, kar lahko glede na oddelek sekretariata, kjer se kandidat zaposli, med drugim zajema spodaj opisane naloge. 

(a)        Na področju svetovanja in podpore poslancem Evropskega parlamenta in parlamentarnih teles:

            sestavljanje kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih napovedi za delo parlamentarnih teles in upravljanje njihovega dela;

            urejanje tekočih poslov svojega parlamentarnega telesa in prispevanje k oblikovanju in opredeljevanju stališč Evropskega parlamenta s poročili, analizami in specializiranimi raziskavami;

            navezovanje stikov, zlasti med poslanci Evropskega parlamenta in drugimi institucijami ali organi EU, pa tudi z gospodarskimi in družbenimi krogi v državah članicah;

            pomoč pri organiziranju zunanjih prireditev in dogodkov (konference, seminarji ipd.) ter javno nastopanje.

(b)        Na področju upravljanja virov:

            pomoč pri upravljanju kadrovskih virov Parlamenta, med drugim ocenjevanje kadrovskih potreb, priprava opisov nalog za posamezna delovna mesta, zasnova, vodenje in spremljanje programov usposabljanja, uporaba in uveljavljanje kadrovskih predpisov, nadzorovanje in koordiniranje posameznih projektov in stiki z udeleženimi notranjimi službami ter z ustreznimi službami oziroma oddelki na medinstitucionalni ravni;

            pomoč pri upravljanju finančnih virov Parlamenta, na primer pomoč pri pripravi proračunskih napovedi, spremljanje, usklajevanje in nadzorovanje upravljanja proračunskih sredstev in pogodb, priprava in izvedba notranjih finančnih kontrol ter zagotavljanje, da finančni tokovi in postopki sledijo finančni uredbi EU in ustreznim izvedbenim določbam. 

(c)        Na pravnem področju: 

            spremljanje dogajanja v sodni praksi sodišč Evropske unije in obveščanje ustreznih služb sekretariata o tem;

            spremljanje najpomembnejših političnih zadev glede na njihov pravni učinek;

            sestavljanje študij, obvestil in povzetkov;

            analiziranje, priprava in oblikovanje osnutkov pravilnikov na svojem področju pristojnosti in o vseh temah, povezanih z upravljanjem svojega oddelka na zahtevo višjega vodstva;

            preučevanje in spremljanje pravilnikov in sodne prakse, obveščanje vodstva in služb o regulativnem razvoju in o posameznih zadevah ter svetovanje o tem;

            skrb za kakovost pri pravni redakciji (zakonskih) aktov. 

(d)        Na področju informacijske in komunikacijske politike:

            priprava, sestavljanje, objavljanje in razširjanje informacij o dejavnostih Evropskega parlamenta v medijih in širši javnosti, na primer priprava tiskovnih sporočil, pomoč medijskim predstavnikom in njihovo informiranje, pomoč poslancem pri stikih z mediji (tiskovne konference in podobno);

            organiziranje in vodenje seminarjev o evropskih zadevah in temah za oblikovalce javnega mnenja;

            priprava in nadzorovanje komunikacijskih dejavnosti, vključno z zasnovo in organiziranjem prireditev in dogodkov za javno ozaveščanje ter z udeležbo v njih, organizacija in vodenje obiskov (skupin ali posameznikov), javni govori, priprava in preoblikovanje komunikacijskih gradiv itd.

(e)        Na področju informacijske tehnologije ter varnosti IT in splošne varnosti:

            pomoč pri zasnovi standardov IT, izvajanje nalog tehnološke vigilance in tehnično svetovanje;

            zasnova, opredelitev, prilagajanje, izvajanje in nadzor nad procesi upravljanja storitev IT ter skrb za nenehne izboljšave;

            razvoj standardov IT in politik ter smernic za njihovo izvajanje, kar zadeva osebe, nepremičnine in informacije;

            analiziranje vseh varnostnih groženj in tveganj, povezanih z interesi in dejavnostmi institucij;

            ocenjevanje groženj in izvajanje postopkov za analizo tveganj v povezavi s tehničnimi specifikacijami oziroma organizacijskih/operativnih postopkov za kompleksne sisteme, vključno s sistemi IT;

            izvajanje in nadzorovanje usklajevanja služb za operativno varnost, na primer služb za preprečevanje in nadzor, varnostnih služb in služb za osebno varovanje uglednih osebnosti.

(f)         Na področju vodenja projektov:

            usmerjanje in koordiniranje posameznih projektov;

            priprava in podpiranje vodstva pri odločanju s predlaganjem inovativnih rešitev;

            izdelava analiz, poročil, obvestil, pisem, statistik in drugih dokumentov, tudi osnutkov pravilnikov;

            pomoč pri pripravi in spremljanju razpisov za zbiranje ponudb;

            spremljanje ali zastopanje višjega vodstva na sestankih ter v notranjih in zunanjih delovnih skupinah, udeleževanje upravnih sestankov ali njihovo vodenje.

Te naloge zahtevajo sposobnost iskanja ustreznih rešitev za različne in pogosto kompleksne probleme, hitro odzivanje na spreminjajoče se okoliščine in učinkovito komuniciranje. Kandidati morajo izkazovati samoiniciativnost ter biti ustvarjalni in visoko motivirani. Znati morajo vplivati na druge, biti zmožni intenzivnega dela tako samostojno kot v skupini ter znati navezovati stike in se povezovati v večkulturnem delovnem okolju. Skozi vso poklicno pot bi si morali prizadevati tudi za stalno učenje in izpopolnjevanje.

 

3.       Pogoji za pripustitev 

Ob roku za oddajo prijav morate izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje za pripustitev k natečaju:

(a)     Splošni pogoji

V skladu s členom 28 kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in členom 1, odstavek 1, točka (i), Priloge III kadrovskih predpisov ter ob upoštevanju zgoraj navedenega sklepa predsedstva morate:

–          imeti državljanstvo Velikega vojvodstva Luksemburg,

–          uživati polne državljanske pravice,

–          imeti opravljene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka,

–          imeti osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje opisanih delovnih nalog.

Pozor: Častno izjavljate, da ste državljan oziroma državljanka Velikega vojvodstva Luksemburg, in sicer tako, da kot državo svojega državljanstva izberete Luksemburg. Na platformi Apply4EP odkljukajte okence, s katerim potrdite, da ste državljan oziroma državljanka ene od držav članic.

V nadaljevanju postopka boste morali posredovati kopijo svojega luksemburškega potnega lista ali luksemburške osebne izkaznice.

(b)     Posebni pogoji

(i)      Zahtevani nazivi in diplome

Imeti morate stopnjo izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, ki je uradno priznana v eni od držav članic Evropske unije.

Diplome, izdane v državi članici ali tretji državi, morajo biti priznane pri uradnem organu države članice EU, kot je ministrstvo za izobraževanje.

Kandidati z diplomo iz tretjih držav morajo prijavi predložiti potrdilo o enakovrednosti svoje diplome v EU. Več informacij o priznavanju kvalifikacij tretjih držav najdete v omrežju ENIC-NARIC na naslovu: https://www.enic-naric.net. Natečajna komisija bo upoštevala razlike v izobraževalnih sistemih. V vodniku za kandidate je razpredelnica, v kateri so navedeni zgledi najnižjih zahtevanih diplom. Kandidati, ki ne bodo posredovali potrdila o enakovrednosti svojih diplom, in tisti, katerih diplome ne priznava uradni organ katere od držav članic EU, ne bodo pripuščeni k sodelovanju na javnem natečaju.

(ii)     Zahtevane delovne izkušnje

Po pridobljeni stopnji izobrazbe, ki se zahteva kot pogoj za sodelovanje na natečaju (gl. točko (i) zgoraj), morate imeti še vsaj dve leti poklicnih izkušenj, primerljivih z dejavnostmi iz opisa nalog (z zgoraj opisanih področij: svetovanje in podpora poslancem Evropskega parlamenta in parlamentarnih teles, upravljanje virov, pravo, informacijska in komunikacijska politika, informacijska tehnologija (IT) ter varnost IT in splošna varnost, vodenje projektov). Opis nalog v razdelku A.2 zajema splošne naloge, ki so značilne za delo uslužbencev v sekretariatu Evropskega parlamenta, poleg tega pa bo natečajna komisija upoštevala tudi poklicne izkušnje, pridobljene zunaj Evropskega parlamenta in institucij EU.

(iii)   Znanje jezikov

Imeti morate temeljito znanje (najmanj na ravni C1) francoščine ali nemščine (jezik 1

in

zadovoljivo znanje (najmanj na ravni B2) enega od drugih uradnih jezikov Evropske unije (jezik 2): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, nizozemščina, madžarščina, malteščina, nemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina. 

Jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1.

Najnižji zahtevani ravni veljata za vsa področja jezikovne usposobljenosti (govorjenje, pisanje, slušno in bralno razumevanje), navedena v prijavnici. Ta znanja ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) Naj poudarimo, da je v skupnem referenčnem okviru C2 najvišja raven, A1 pa najnižja.

 

B. POSTOPEK

Organ za imenovanja sestavi seznam kandidatov, ki izjavijo, da izpolnjujejo razpisne pogoje iz razdelka A.3.(a), in ki so prijavo oddali na zahtevani način in v zahtevanem roku iz razdelka C tega razpisa. Seznam bo posredovan predsedniku natečajne komisije. 

Natečaj bo izveden s preizkusi, in sicer v dveh fazah:

1.     Predizbor (preizkus z vprašanji izbirnega tipa) in preverjanje izpolnjevanja pogojev

(a)   Predizbor (preizkus z vprašanji izbirnega tipa)

(b)   Preverjanje izpolnjevanja posebnih pogojev

2.     Preizkusa

(a)   Preizkus iz pisanja besedila

(b)   Razgovor

 

1.     Predizbor (preizkus z vprašanji izbirnega tipa) in preverjanje izpolnjevanja pogojev

(a)       Predizbor (preizkus z vprašanji izbirnega tipa)

Kandidati s seznama, ki ga pripravi organ za imenovanja, bodo povabljeni k predizboru v obliki računalniškega preizkusa z vprašanji izbirnega tipa.

Potekal bo v francoščini ali nemščini (jezik 1). 

Preizkus bo imel največ 40 vprašanj, s katerimi se bo ocenilo znanje kandidatov s štirih področij: poznavanje Evropske unije, poznavanje Evropskega parlamenta, razumevanje pisnega besedila in numerično razumevanje. Kandidatom bodo še pravi čas pred preizkusom poslana vzorčna vprašanja.

Preizkus bo trajal največ 60 minut in bo potekal po spletu. Kandidati bodo še pravi čas pred preizkusi dobili navodila o poteku. Preizkusi bodo potekali na točno določen dan in ob točno določeni uri. Kandidati bodo informacije o natančnem trajanju preizkusa prejeli skupaj z vabilom in navodili. 

(b)       Preverjanje izpolnjevanja posebnih pogojev

Natečajna komisija bo preverila, ali kandidati, ki bodo v predizboru dosegli največje število točk, izpolnjujejo posebne pogoje za pripustitev. Preverjanje bo teklo v padajočem vrstnem redu, začenši s kandidati, ki bodo zbrali najvišje število točk. Komisija bo izpolnjevanje pogojev nehala preverjati, ko bo število pripuščenih kandidatov doseglo štirikratnik števila iskanih kandidatov. Natečajna komisija bo k preizkusu pripustila vse kandidate z izpolnjenimi pogoji, ki bodo dosegli enako število točk za zadnje razpoložljivo mesto.

Sestavila bo seznam kandidatov, ki bodo izpolnjevali posebne pogoje iz razdelka A.3.(b) tega razpisa, in ti bodo pripuščeni k opravljanju natečaja. Komisija bo o kandidatovem izpolnjevanju pogojev za pripustitev presojala s primerjanjem (a) navedb v prijavnici in (b) ustreznih dokazil, ki jih bo shranil na platformo Apply4EP. 

Pri tem se bo opirala samo na informacije iz prijave, ki bodo podprte z dokazili. (Več informacij je v vodniku za kandidate.)

 

2.         Preizkusa

Vsi pripuščeni kandidati bodo povabljeni k opravljanju preizkusa iz pisanja besedila. V tej fazi bo natečajna komisija od kandidata zahtevala pisno dokazilo o luksemburškem državljanstvu. Kandidati, ki zahtevanega dokazila ne bodo predložili, bodo iz natečaja izločeni.

(a)        Preizkus iz pisanja besedila v francoščini ali nemščini (jezik 1) na podlagi več dokumentov, s čimer se preveri kandidatova zmožnost analiziranja in povzemanja informacij in tvorbe besedila. Pri tem preizkusu ne bo mogoče izbirati teme. 

Najdaljši dovoljeni čas: 120 minut

Ocena: od 0 do 50 točk

Zahtevano minimalno število točk: 25 točk 

Preizkus se lahko izvede po spletu ali v živo.

Kandidati, ki bodo pri tem preizkusu dosegli najvišje število točk, bodo, če bodo dosegli pozitivno oceno, povabljeni k razgovoru. K razgovoru bo povabljenih dvakrat toliko kandidatov, kot se jih z razpisom išče. Če bo več kandidatov za zadnje razpoložljivo mesto prejelo enako število točk, jih bo izbirna komisija vse povabila k naslednjemu delu.

(b)       Razgovor z natečajno komisijo v francoščini ali nemščini (jezik 1), v katerem se preveri, ali ima kandidat zahtevane ključne sposobnosti za delo v Parlamentu: stalno izpopolnjevanje, prožnost in prilagodljivost, moštveni duh in sodelovanje, usmerjenost k rezultatom in zanesljivost. Komisija bo preverila tudi znanje jezika 2, ki ga bodo kandidati navedli v prijavnici. 

Najdaljše trajanje: 60 minut

Ocena: od 0 do 50 točk

Zahtevano minimalno število točk: 25 točk

            Preizkus se lahko izvede v živo. 

Kandidati bodo še pravi čas pred preizkusi dobili navodila o poteku. Preizkusi bodo potekali na točno določen dan in ob točno določeni uri. Če se kandidat ne odzove na vabilo, z njim ni mogoče navezati stika ali ne pride k preizkusu, se diskvalificira, razen v primerih višje sile. Kandidati morajo strogo slediti navodilom. Vsakršno neupoštevanje navodil ali ravnanje v nasprotju z njimi vodi v takojšnjo diskvalifikacijo. 

 

3.       Seznam primernih kandidatov

Natečajna komisija bo sestavila seznam primernih kandidatov z imeni 10 pripuščenih kandidatov z najvišjim skupnim rezultatom preizkusov, kot je določeno v razdelku A.1 „Splošno“. Skupni rezultat je skupno število točk, zbranih v preizkusu iz pisanja besedila in v razgovoru z natečajno komisijo, opisanih v razdelku B.2.(a) oziroma B.2.(b), pod pogojem, da kandidati v obeh preizkusih dosežejo zahtevano minimalno število točk. Če bo več kandidatov za zadnje razpoložljivo mesto prejelo enako število točk, jih bo natečajna komisija vse uvrstila na seznam. Imena primernih kandidatov bodo na seznamu razvrščena po abecedi.

Seznam primernih kandidatov z imeni bo veljaven do 31. decembra 2027. Organ za imenovanja mu lahko veljavnost z uradnim sklepom podaljša. V tem primeru bodo kandidati, uvrščeni na seznam, o tem pravočasno obveščeni.

Uspešni kandidati bodo individualno obveščeni o svojih rezultatih, seznam pa bo objavljen na uradnem spletišču Evropskega parlamenta.

Če vam bo ponujeno delovno mesto, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov v preverjanje, torej vsa spričevala, diplome in potrdila o zaposlitvi.

Uvrstitev na seznam primernih kandidatov ne pomeni pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo.

Poudariti je treba, da člen 3 (Zaposlitev) sklepa predsedstva določa: „Da se izpolni obveznost, da nobeno delovno mesto ne sme biti rezervirano za državljane točno določene države članice, kot je določeno v členu 27 kadrovskih predpisov, in brez poseganja v natečaje, organizirane v skladu s členom 29(3) kadrovskih predpisov, so uspešni kandidati z natečajev, organiziranih na podlagi člena 2 teh izvedbenih določb, enakovredni uspešnim kandidatom z drugih natečajev, ki jih organizirata Evropski parlament ali EPSO.

 

C. ODDAJA PRIJAV

Kako se prijaviti:

Prijaviti se morate na platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search 

Najprej skrbno preberite vodnik za kandidate na javnih natečajih in v javnih izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament, nato pa izpolnite prijavnico in priložite ustrezna dokazila.

Rok za oddajo prijav:

Rok za oddajo prijav je

24. maj 2024 ob 12.00 (opoldne) po srednjeevropskem času. 

Ko bo vaša prijava potrjena, vam bo samodejno poslano potrdilo o prejemu.

Vsa sporočila o tem natečaju morate opraviti v svojem uporabniškem računu na platformi Apply4EP. Prosimo, da o natečaju NE poizvedujete PO TELEFONU. 

Svojo elektronsko pošto ste dolžni preverjati sami in tudi ustrezno posodabljati osebne podatke v uporabniškem računu na platformi Apply4EP.