This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KONKURSAS PE/AD/304/2024   ADMINISTRATORIAI, TURINTYS LIUKSEMBURGO PILIETYBĘ (AD 6)

Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 24/05/2024 12:00
Tarnyba : 00-Europos Parlamentas
Numeris : COMPETITION PE/AD/304/2024 (AD 6)
Vadovas kandidatams :

KONKURSAS PE/AD/304/2024

 

Administratoriai, turintys Liuksemburgo pilietybę (AD 6) 

 

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo apie konkursą. Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo apie konkursą dalis, padės suprasti konkurso ir atrankos procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

 

TURINYS

 

A.               PAREIGŲ POBŪDIS IR DALYVAVIMO KONKURSE REIKALAVIMAI 

 

B.               PROCEDŪRA

 

C.               PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

PRIEDAS.    EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMUOSE VIEŠUOSE KONKURSUOSE (ATRANKOS PROCEDŪROSE) DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

                        

 

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR DALYVAVIMO KONKURSE REIKALAVIMAI

 

1.       Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė surengti viešą konkursą (AD 6), siekdamas sudaryti tinkamų kandidatų sąrašą, iš kurio jis galėtų įdarbinti Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės piliečius.

Parlamentas ieško Europos Parlamento generalinio sekretoriato administratorių. Tikslinis tinkamų kandidatų skaičius – 10.

Šis konkursas rengiamas vadovaujantis Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) 29 straipsnio 1 dalimi ir 2022 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento biuro sprendimu dėl Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio bendrųjų įgyvendinimo nuostatų (toliau – Biuro sprendimas, https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details). 

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnyje nustatyta: „Įdarbinant siekiama užtikrinti, kad institucijoje dirbtų gabiausi, našiausi ir principingiausi pareigūnai, atrinkti iš kuo didesnės geografinės teritorijos Sąjungos valstybių narių piliečių. Pareigybės nerezervuojamos nė vienos valstybės narės piliečiams.“ Siekdamas garantuoti, kad ES viešoji tarnyba būtų pagrįsta turtinga kultūrų ir kalbų įvairove, Europos Parlamentas nuolat stengiasi įdarbinti darbuotojus išlaikydamas kuo didesnę geografinę pusiausvyrą. Parlamento pliuralistinis pobūdis yra svarbus institucijos įvaizdžio ir misijos elementas. Geografiniu požiūriu subalansuotas darbuotojų kolektyvas padeda Parlamentui visapusiškai pasinaudoti Europos Sąjungos įvairovės teikiamomis galimybėmis. 

Vis dėlto Parlamento generaliniame sekretoriate esama didelio pareigūnų iš skirtingų valstybių narių skaičiaus disbalanso, kurio negalima pagrįsti objektyviais kriterijais. Siekdamos spręsti tokią disbalanso problemą, Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) ir kitos ES institucijos bei valstybių narių valdžios institucijos svarstė įvairias komunikacijos bei ryšių strategijas. Deja, šios iniciatyvos nedavė pageidaujamų rezultatų, visų pirma nepadėjo pritraukti daugiau kandidatų iš nepakankamai atstovaujamų valstybių narių. 

Remiantis Tarnybos nuostatų 27 straipsniu, pagal Sąjungos piliečių lygybės principą, pastebėjus ilgalaikį ir didelį pareigūnų iš skirtingų valstybių narių skaičiaus disbalansą, kurio negalima pagrįsti objektyviais kriterijais, kiekvienai institucijai leidžiama imtis tinkamų veiksmų.

2022 m. lapkričio 21 d. Parlamento biurui priėmus Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 27 straipsnio bendrąsias įgyvendinimo nuostatas, Parlamentui suteikiama galimybė priimti tinkamas priemones bet kokio didelio pareigūnų iš skirtingų valstybių narių skaičiaus disbalanso problemai spręsti. Remiantis šiomis nuostatomis, tuo atveju, jei Biuras nustato, kad esama didelio pareigūnų iš vienos ar kelių valstybių narių skaičiaus disbalanso, generalinis sekretorius gali surengti kandidatams iš tų nepakankamai atstovaujamų valstybių narių skirtus konkursus. Tuo tikslu tinkamų kandidatų iš tų valstybių narių sąrašas išplečiamas, kad Parlamentas galėtų įdarbinti darbuotojus užtikrindamas kuo didesnę geografinę pusiausvyrą.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė yra viena iš tų valstybių narių, kurių piliečiams yra mažiausiai atstovaujama tarp Parlamento generalinio sekretoriato pareigūnų. Be to, iš Liuksemburgo pilietybę turinčių pareigūnų kolektyvo pasiskirstymo pagal amžių matyti, kad per ateinančius keletą metų daug jų išeis į pensiją ir dėl to nepakankamo atstovavimo lygis dar labiau padidės.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Parlamentas griežtai laikosi nuopelnais grindžiamo įdarbinimo principo. Pareigybės negali būti rezervuojamos nė vienos valstybės narės piliečiams, ir tinkamų kandidatų sąrašas, sudarytas baigus šį konkursą, turės tokią pačią reikšmę kaip ir visi kiti Parlamento arba EPSO tinkamų kandidatų sąrašai.

 Didžioji dalis Europos Parlamento darbo vietų yra Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre (pagrindinėse Parlamento darbo vietose), atsižvelgiant į Parlamento tarnybų poreikius. Šias pareigas einantiems asmenims gali tekti vykti į komandiruotes iš vienos Parlamento darbo vietos į kitą. 

Asmenys bus priimti į AD 6 lygio (pirmos pakopos) pareigas, bazinis mėnesinis darbo užmokestis bus 6 231,42 EUR. Šiam darbo užmokesčiui taikomas Sąjungos mokestis ir kiti Tarnybos nuostatuose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas valstybių narių mokesčiais. Įdarbinant tinkamus kandidatus pareigų pakopa gali būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, tam tikromis aplinkybėmis kartu su baziniu darbo užmokesčiu bus mokamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, etninės priklausomybės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 

2.       Pareigų aprašymas

Europos Parlamento generalinio sekretoriato administratoriai dirba įvairiose srityse. Jie vykdo vadovavimo, planavimo ir tyrimų užduotis, kurios, priklausomai nuo Generalinio sekretoriato padalinio, kuriame dirbs tinkamas kandidatas, gali apimti vieną ar kelias iš toliau nurodytų funkcijų.

a)          Europos Parlamento narių ir Parlamento organų konsultavimas ir pagalba jiems

            Rengti trumpojo, vidutinio ir ilgojo laikotarpio darbo prognozes Parlamento organams ir administruoti tą darbą.

            Spręsti Parlamento organo veikloje kylančius klausimus ir, rengiant ataskaitas, analizes bei specializuotus tyrimus, prisidėti prie Europos Parlamento pozicijų projektų rengimo ir nustatymo.

            Užmegzti ryšius, visų pirma tarp Europos Parlamento narių ir kitų ES institucijų ar įstaigų ir valstybių narių ekonominių ir socialinių bendruomenių.

            Padėti organizuoti išorės renginius (konferencijas, seminarus ir kt.) ir viešąsias kalbas.

b)          Išteklių valdymas

            Padėti valdyti Parlamento personalą, be kita ko, vertinti darbuotojų poreikį, rengti pareigybės aprašymus, sudaryti bei administruoti mokymo programas ir prižiūrėti jų įgyvendinimą, taikyti Tarnybos nuostatus ir užtikrinti jų laikymąsi, prižiūrėti ar koordinuoti konkrečius projektus ir tarpinstituciniu lygiu palaikyti ryšius su dalyvaujančiomis ir (arba) atitinkamomis tarnybomis.

            Padėti valdyti Parlamento finansinius išteklius, pavyzdžiui, padėti rengti biudžeto prognozes, prižiūrėti, koordinuoti ir tikrinti biudžeto bei sutarčių administravimą, įdiegti ir vykdyti finansų vidaus kontrolę, taip pat užtikrinti, kad finansiniai kanalai ir procedūros atitiktų ES finansinį reglamentą bei atitinkamas įgyvendinimo taisykles. 

c)           Teisė

            Sekti Europos Sąjungos teismų jurisprudencijos pokyčius ir informuoti Generalinio sekretoriato tarnybas.

            Sekti reikšmingus politinius įvykius, turinčius teisinį poveikį.

            Rengti studijas, apžvalgas ir santraukas.

            Vyresniosios vadovybės nurodymu analizuoti, rengti ir paruošti taisyklių projektus savo atsakomybės srityje, taip pat taisykles įvairiais klausimais, susijusiais su padalinio valdymu.

            Nagrinėti ir sekti taisykles bei jurisprudenciją, informuoti vadovybę bei padalinius apie teisės aktų pokyčius ir tam tikrus konkrečius atvejus, taip pat jas konsultuoti šiais klausimais.

            Užtikrinti aktų rengimo kokybę teisiniu požiūriu. 

d)          Informacijos ir komunikacijos politika

            Ruošti, rengti, publikuoti ir platinti žiniasklaidai bei plačiajai visuomenei informaciją apie Europos Parlamento veiklą, be kita ko, rengti pranešimus spaudai, teikti pagalbą ir informaciją žiniasklaidos atstovams, padėti Parlamento nariams bendrauti su žiniasklaida (spaudos konferencijose ir kt.).

            Organizuoti ir vesti seminarus nuomonės formuotojams su Europos Sąjunga susijusiais klausimais.

            Organizuoti ir prižiūrėti komunikacijos veiklą, be kita ko, sumanyti bei organizuoti visuomenės informavimo renginius ir (arba) juose dalyvauti, organizuoti ir administruoti (lankytojų grupių ar pavienių lankytojų) vizitus, sakyti kalbas, rengti ir pritaikyti komunikacijos medžiagą ir kt.

e)           Informacinės technologijos, IT saugumas ir saugumas apskritai 

            Padėti apibrėžti IT standartus, vykdyti technologinio budrumo užduotis ir konsultuoti techniniais klausimais šioje srityje.

            Rengti, apibrėžti, pritaikyti, įgyvendinti ir prižiūrėti IT paslaugų valdymo procesus bei nuolatinį jų tobulinimą.

            Rengti IT saugumo standartus ir politiką bei jų įgyvendinimo gaires, kurie būtų taikomi asmenims, turtui ir informacijai.

            Analizuoti visas grėsmes saugumui ir rizikas, susijusias su institucijų interesais bei veikla.

            Atlikti grėsmių vertinimo ir rizikos analizės procedūras, kiek tai susiję su kompleksinių sistemų, įskaitant IT sistemas, techninėmis specifikacijomis arba organizacinėmis ir (arba) veiklos procedūromis.

            Įgyvendinti veiklos saugumo paslaugų, tokių kaip prevencija ir stebėjimas, saugumo priežiūros paslaugos ir labai svarbių asmenų artimos apsaugos paslaugos, koordinavimą ir vykdyti jų priežiūrą.

f)           Projektų valdymas

            Prižiūrėti ir koordinuoti konkrečius projektus.

            Užtikrinti pasirengimą vadovybės sprendimų priėmimo procesui ir sudaryti jam palankesnes sąlygas pasiūlant inovatyvių sprendimų.

            Rengti analizes, ataskaitas, apžvalgas, laiškus, statistinius duomenis ir kitų rūšių dokumentus, įskaitant taisyklių projektus.

            Padėti rengti kvietimus dalyvauti konkurse ir vykdyti tolesnę su jais susijusią veiklą.

            Lydėti vyresniąją vadovybę į posėdžius ir vidaus ar išorės darbo grupes arba jai juose atstovauti, taip pat dalyvauti administraciniuose posėdžiuose arba jiems pirmininkauti.

Šioms užduotims atlikti reikia gebėti priimti tinkamus sprendimus dėl įvairių neretai sudėtingų problemų, greitai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir veiksmingai bendrauti. Kandidatai turi parodyti iniciatyvą, kūrybiškumą ir stiprią motyvaciją. Jie turi gebėti įtikinti kitus, intensyviai dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje ir užmegzti ryšius daugiakultūrėje darbo aplinkoje. Be to, kandidatai turėtų siekti mokytis ir tobulėti visą savo karjerą.

 

3.       Dalyvavimo konkurse reikalavimai 

Paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną turite atitikti visus toliau nurodytus bendruosius ir specialiuosius dalyvavimo konkurse reikalavimus.

a)      Bendrieji reikalavimai

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 28 straipsnį ir Tarnybos nuostatų III priedo 1 straipsnio 1 dalies i punktą, taip pat atsižvelgiant į Biuro sprendimą, kandidatai privalo:

–          būti Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės piliečiai,

–          naudotis visomis piliečio teisėmis,

–          būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

–          turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes. 

PASTABA. Šiomis aplinkybėmis kandidatai turi garbingai pareikšti, kad yra Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės piliečiai, kaip savo reikalavimus atitinkančią pilietybę pasirinkdami Liuksemburgo pilietybę. Be to, kandidatai turi platformoje Apply4EP pažymėdami atitinkamą langelį patvirtinti, kad yra vienos iš valstybių narių piliečiai.

Vėlesniame procedūros etape kandidatų bus paprašyta pateikti Liuksemburgo paso arba Liuksemburgo asmens tapatybės kortelės kopiją.

b)      Specialieji reikalavimai

i)       Reikalaujama kvalifikacija

Kandidatai turi turėti vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių oficialiai pripažįstamu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes kaip trejų metų universitetines studijas.

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti ES valstybės narės oficialios įstaigos, pavyzdžiui, švietimo ministerijos.

Kandidatai, turintys ne Sąjungos valstybėje narėje išduotus diplomus, turi prie paraiškos pridėti jų lygiavertiškumą Sąjungoje išduotiems diplomams patvirtinančius dokumentus. Daugiau informacijos apie ne ES šalyse įgytų kvalifikacijų pripažinimą galima rasti ENIC-NARIC tinkluose adresu https://www.enic-naric.net/. Konkurso komisija atsižvelgs į švietimo sistemų skirtumus. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti konkurse, pavyzdžiai pateikti prie Kandidatams skirto vadovo pridedamoje lentelėje. Kandidatams, nepateikusiems savo diplomų lygiavertiškumą ES išduotiems diplomams patvirtinančių dokumentų, ir (arba) kandidatams, kurių diplomai nėra pripažinti ES valstybės narės oficialios įstaigos, nebus leista dalyvauti konkurse.

ii)      Reikalaujama profesinė patirtis

Įgiję diplomą, suteikiantį teisę dalyvauti konkurse (žr. i punktą), kandidatai turi turėti ne mažesnę kaip dvejų metų profesinę patirtį, susijusią su pareigų aprašyme nurodytomis sritimis (t. y. šiose darbo srityse: Europos Parlamento narių ir Parlamento organų konsultavimas ir pagalba jiems, išteklių valdymas, teisė, informacijos ir komunikacijos politika, informacinės technologijos, IT saugumas ir saugumas apskritai, projektų valdymas). Nors A skirsnio 2 dalyje pateiktame pareigų aprašyme išvardijamos bendrojo pobūdžio užduotys, kurios yra specifinės Europos Parlamento generalinio sekretoriato administratoriaus darbo užduotys, konkurso komisija taip pat vertins, ar su minėtomis sritimis yra susijusi patirtis, įgyta ne Europos Parlamente ir ES institucijose.

iii)     Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai (bent C1 lygiu) mokėti prancūzų arba vokiečių kalbą (1-oji kalba 

ir

pakankamai gerai (bent B2 lygiu) mokėti vieną iš kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (2‑oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių. 

2‑oji kalba turi skirtis nuo 1‑osios.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Šie gebėjimai atitinka nurodytuosius Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų svetainėje (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Atkreipiame dėmesį į tai, kad C2 yra aukščiausias lygis, o A1 – žemiausias lygis.

 

B. PROCEDŪRA

 

Skiriantysis subjektas (paskyrimų tarnyba) sudaro kandidatų, kurie pareiškė atitinkantys skelbimo A skirsnio 3 dalies a punkte nustatytus reikalavimus ir pateikė paraiškas laikydamiesi skelbimo C skirsnyje nustatytos tvarkos ir terminų, sąrašą. Šis sąrašas bus perduotas konkurso komisijos pirmininkui.

Kandidatai atrenkami pagal egzaminų rezultatus. Konkursą sudaro du etapai:

1.     Pirminė atranka (klausimų su keliais atsakymų variantais testas) ir atitikties dalyvavimo konkurse reikalavimams vertinimas

a)     Pirminė atranka (klausimų su keliais atsakymų variantais testas)

b)     Atitikties specialiesiems dalyvavimo konkurse reikalavimams vertinimas

2.     Egzaminai

a)     Teksto rengimo egzaminas

b)     Pokalbis

 

1.     Pirminė atranka (klausimų su keliais atsakymų variantais testas) ir atitikties dalyvavimo konkurse reikalavimams vertinimas

a)         Pirminė atranka (klausimų su keliais atsakymų variantais testas)

Kandidatai, kurių pavardės įtrauktos į skiriančiojo subjekto (paskyrimų tarnybos) sudarytą sąrašą, bus pakviesti laikyti pirminės atrankos egzamino – kompiuterinio klausimų su keliais atsakymų variantais testo.

Klausimų su keliais atsakymų variantais testas bus laikomas prancūzų arba vokiečių kalba (1-ąja kalba). 

Klausimų su keliais atsakymų variantais testą sudarys ne daugiau kaip 40 klausimų, kurių tikslas – įvertinti kandidatų gebėjimus keturiose srityse: žinias apie Europos Sąjungą, žinias apie Europos Parlamentą, teksto suvokimą ir matematinį mąstymą. Likus pakankamai laiko iki testo dienos kandidatams bus atsiųsta klausimų pavyzdžių.

Šis testas truks ne ilgiau kaip 60 minučių ir bus laikomas internetu. Testų instrukcijos kandidatams bus pateiktos per deramą laiką. Testai vyks konkrečiai nustatytą dieną ir konkrečiu laiku. Apie tikslią testo trukmę kandidatams bus pranešta išsiuntus jiems kvietimą ir instrukcijas. 

b)        Atitikties specialiesiems dalyvavimo konkurse reikalavimams vertinimas

Konkurso komisija tikrins, ar kandidatai, surinkę didžiausią balų skaičių už klausimų su keliais atsakymų variantais testą, atitinka specialiuosius dalyvavimo konkurse reikalavimus. Tai bus daroma mažėjančia surinktų balų tvarka pradedant nuo daugiausia balų surinkusių kandidatų dokumentų. Kai kandidatų, kurie pripažinti atitinkančiais dalyvavimo konkurse reikalavimus, skaičius bus 4 kartus didesnis, palyginti su ieškomų tinkamų kandidatų skaičiumi, toliau konkurso komisija atitikties dalyvavimo konkurse reikalavimams nebevertins. Komisija leis dalyvauti konkurse visiems po vienodą balų skaičių už klausimų su atsakymų variantais testus surinkusiems reikalavimus atitinkantiems kandidatams, pretenduojantiems į paskutinę vietą.

Konkurso komisija sudarys kandidatų, kurie atitinka šio skelbimo A skirsnio 3 dalies b punkte nurodytus specialiuosius dalyvavimo konkurse reikalavimus, sąrašą. Į šį sąrašą įtrauktiems kandidatams bus leidžiama dalyvauti konkurse. Konkurso komisija priims sprendimą dėl kandidato atitikties dalyvavimo konkurse reikalavimams palygindama a) paraiškos formoje pateiktus pareiškimus ir b) platformoje Apply4EP prie paraiškos formos įkeltus dokumentus, kuriais patvirtinami tie pareiškimai. 

Konkurso komisija remsis tik paraiškoje pateikta informacija, kuri yra grindžiama prie jos pridėtais patvirtinamaisiais dokumentais. (Daugiau informacijos žr. Kandidatams skirtame vadove.)

 

2.         Egzaminai

Visi kandidatai, kuriems leista dalyvauti konkurse, bus pakviesti laikyti teksto rengimo egzamino. Šiame etape konkurso komisija paprašys kandidatų pateikti jų turimos Liuksemburgo pilietybės įrodymus. Kandidatai, nepateikę reikiamų įrodymų, bus pašalinti iš konkurso.

a)         Teksto prancūzų arba vokiečių kalba (1-ąja kalba) rengimas remiantis pateiktais dokumentais. Šio egzamino tikslas – įvertinti kandidatų gebėjimą analizuoti informaciją bei daryti jos santraukas ir teksto rengimo įgūdžius. Pasirinkti egzamino raštu temos negalima. 

Ilgiausia egzamino trukmė – 120 minučių.

Įvertinimas: 0–50 balų.

Minimalus reikalaujamas balų skaičius – 25.

Egzaminas bus laikomas internetu.

Kandidatai, surinkę didžiausią balų skaičių už teksto rengimo egzaminą, bus pakviesti į pokalbį, jei už teksto rengimo egzaminą jie surinko bent minimalų reikalaujamą balų skaičių. Didžiausias kandidatų, kurie bus pakviesti į pokalbį, skaičius yra 2 kartus didesnis, palyginti su ieškomų tinkamų kandidatų skaičiumi. Konkurso komisija pakvies visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.  

b)         Pokalbis su konkurso komisija prancūzų arba vokiečių kalba (1-ąja kalba). Jo tikslas – patikrinti, ar kandidatai turi pagrindines Parlamento reikalaujamas kompetencijas, kurios yra: nuolatinis tobulėjimas, lankstumas, komandinė dvasia ir bendradarbiavimas, orientavimasis į rezultatus ir patikimumas. Konkurso komisija taip pat patikrins, kaip kandidatai moka paraiškos formoje nurodytą 2-ąją kalbą. 

Ilgiausia trukmė: 60 minučių.

Įvertinimas: 0–50 balų.

Minimalus reikalaujamas balų skaičius – 25. 

            Egzaminas gali būti laikomas dalyvaujant fiziškai.

Egzaminų instrukcijos kandidatams bus pateiktos per deramą laiką. Egzaminai vyks konkrečiai nustatytą dieną ir konkrečiu laiku. Jei kandidatas neatsakys į kvietimą, su juo nebus galima susisiekti e. paštu arba jis neatvyks į egzaminą, jis bus pašalintas iš konkurso, išskyrus force majeure atvejus. Kandidatai privalo griežtai laikytis kvietime pateiktų instrukcijų. Kandidatai, kurie elgsis ne pagal instrukcijas ar jų nesilaikys, bus nedelsiant pašalinti iš konkurso.

  

3.       Tinkamų kandidatų sąrašas

Konkurso komisija sudarys 10 reikalavimus atitinkančių tinkamų kandidatų, gavusių geriausią galutinį įvertinimą už egzaminus, sąrašą, kaip nurodyta A skirsnio 1 dalyje „Bendra informacija“. Šį galutinį įvertinimą sudaro bendras už B skirsnio 2 dalies atitinkamai a ir b punktuose nurodytą teksto rengimo egzaminą ir pokalbį su konkurso komisija surinktų balų skaičius, jei už šiuos egzaminus kandidatai surinko bent minimalų reikalaujamą balų skaičių. Į sąrašą gali būti įtraukti visi po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą. Tinkami kandidatai į sąrašą bus įrašomi abėcėlės tvarka.

Tinkamų kandidatų sąrašas galios iki 2027 m. gruodžio 31 d. Skiriančiojo subjekto (paskyrimų tarnybos) sprendimu jo galiojimas gali būti pratęstas. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti kandidatai apie tai informuojami per deramą laiką.

Apie savo rezultatus konkurso laimėtojai bus informuojami atskirai, o tinkamų kandidatų sąrašas bus skelbiamas oficialioje Europos Parlamento interneto svetainėje.

Jei kandidatui bus pasiūlytas darbas, jis turės pateikti tikrinti visų reikalaujamų dokumentų, įskaitant diplomus ir darbo pažymėjimus, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) teisės ir garantijos būti įdarbintam (-ai).

Svarbu pažymėti, kad Biuro sprendimo 3 straipsnyje (Įdarbinimas) nustatyta: „Siekiant užtikrinti, kad būtų įvykdyta Tarnybos nuostatų 27 straipsnyje numatyta pareiga nerezervuoti konkrečių pareigybių tam tikros šalies piliečiams, ir nedarant poveikio pagal Tarnybos nuostatų 29 straipsnio 3 dalį organizuojamiems konkursams, pagal šių nuostatų 2 straipsnį organizuojamus konkursus laimėjusiems kandidatams sudaromos tokios pačios sąlygos kaip ir kitus Europos Parlamento arba EPSO organizuojamus konkursus laimėjusiems kandidatams.

  

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

Kaip pateikti paraišką

Paraiškas kandidatai turi teikti per platformą Apply4EP adresu https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT

Prieš pildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, kandidatai turi atidžiai perskaityti Europos Parlamento rengiamuose konkursuose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 

2024 m. gegužės 24 d. 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

Paraiškos gavimo patvirtinimas automatiškai išsiunčiamas kai tik patvirtinama kandidato paraiška.

Susirašinėjimas dėl šio konkurso turėtų vykti tik per kandidato paskyrą platformoje Apply4EP. Kandidatų prašoma dėl šio konkurso NESKAMBINTI. 

Kandidatai privalo reguliariai tikrinti savo e. pašto dėžutėje, kurios adresą nurodė savo paskyroje platformoje Apply4EP, gaunamus pranešimus.