This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KILPAILU PE/AD/304/2024 (AD 6) HALLINTOVIRKAMIEHET – LUXEMBURGIN KANSALAISET (AD 6)

Publication end on external website : 24/05/2024 12:00
Yksikkö : 00-Euroopan parlamentti
Ref. : COMPETITION PE/AD/304/2024 (AD 6)
Opas hakijoille :

KILPAILU PE/AD/304/2024 

 

Hallintovirkamiehet – Luxemburgin kansalaiset (AD 6) 

 

Hakijaa pyydetään ennen hakemuksen jättämistä lukemaan huolellisesti tämän kilpailuilmoituksen liitteenä oleva opas hakijoille. Opas on erottamaton osa kilpailuilmoitusta, ja siinä selvitetään kilpailujen ja valintamenettelyjen sääntöjä ja hakemusmenettelyä.

 

 

SISÄLLYS

 

A.               TOIMENKUVA JA OSALLISTUMISEDELLYTYKSET 

 

B.               MENETTELY

 

C.               HAKEMUKSET

 

LIITE:          OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN AVOIMIIN KILPAILUIHIN / VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

                         

A. TOIMENKUVA JA OSALLISTUMISEDELLYTYKSET

 

1.       Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt järjestää avoimen kilpailun (palkkaluokka AD 6) laatiakseen soveltuvien hakijoiden luettelon, josta se voi ottaa palvelukseen Luxemburgin suurherttuakunnan kansalaisia.

Kilpailulla haetaan hallintovirkamiehiä Euroopan parlamentin pääsihteeristöön. Tavoitteena on löytää 10 soveltuvaa hakijaa.

Kilpailu järjestetään Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, 29 artiklan 1 kohdan ja henkilöstösääntöjen 27 artiklaa koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöksistä 21. marraskuuta 2022 tehdyn Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksen, jäljempänä ’puhemiehistön päätös’, (saatavilla osoitteessa https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details) perusteella. 

Henkilöstösääntöjen 27 artiklan mukaan ”Palvelukseen ottamisessa on pyrittävä varmistamaan, että toimielin saa palvelukseensa mahdollisimman päteviä, tehokkaita ja ehdottoman luotettavia virkamiehiä, jotka otetaan palvelukseen unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta. Virkaa ei saa varata tietyn jäsenvaltion kansalaisille”. Euroopan parlamentti kiinnittää jatkuvasti huomiota toimielimen henkilöstön palvelukseen ottamiseen maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta, jotta EU:n virkamieskunnassa voidaan taata kulttuurien ja kielten rikkaus ja monimuotoisuus. Parlamentin moniarvoisuus on tärkeä osa toimielimen imagoa ja tehtävää. Maantieteellinen tasapaino parlamentin henkilöstön keskuudessa antaa parlamentille mahdollisuuden hyödyntää kaikilta osin Euroopan unionin monimuotoisuutta. 

Parlamentin pääsihteeristössä on kuitenkin havaittu virkamiesten kansallisuuksien kesken merkittävä epätasapaino, joka ei ole objektiivisesti perusteltavissa. Tällaisen epätasapainon korjaamiseksi Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) ja muut EU:n toimielimet sekä jäsenvaltioiden viranomaiset ovat pyrkineet toteuttamaan erilaisia viestintä- ja tiedotusstrategioita. Valitettavasti näillä aloitteilla ei ole saatu aikaan toivottuja tuloksia eikä etenkään onnistuttu houkuttelemaan enempää ehdokkaita jäsenvaltioista, jotka ovat aliedustettuina. 

Henkilöstösääntöjen 27 artiklan mukaan unionin kansalaisten yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kukin toimielin voi hyväksyä asianmukaisia toimenpiteitä, jos virkamiesten kansalaisuuksien kesken on havaittu merkittävä epätasapaino, joka ei ole objektiivisesti perusteltavissa.

Henkilöstösääntöjen 27 artiklaa koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöksistä 21. marraskuuta 2022 tehdyn puhemiehistön päätöksen perusteella parlamentti voi hyväksyä asianmukaisia toimenpiteitä, joilla puututaan sen virkamiesten kansalaisuuksien kesken havaittuun merkittävään epätasapainoon. Näiden täytäntöönpanosäännösten mukaan, jos puhemiehistö toteaa, että virkamiesten kokoonpanossa on merkittävä epätasapaino yhden tai useamman kansalaisuuden osalta, pääsihteeri voi järjestää sellaisille hakijoille varattuja kilpailuja, joilla on nämä aliedustettuina olevat kansalaisuudet. Tällä tavalla voidaan kasvattaa soveltuvien hakijoiden määrää näistä maista, ja parlamentti voi varmistaa palvelukseen ottamisessa mahdollisimman laajan maantieteellisen tasapainon.

Luxemburgin suurherttuakunta on yksi niistä jäsenvaltioista, joiden kansalaiset ovat erittäin merkittävästi aliedustettuina parlamentin pääsihteeristön virkamiesten keskuudessa. Lisäksi niiden virkamiesten ikärakenne, joilla on Luxemburgin kansalaisuus, merkitsee sitä, että huomattava määrä virkamiehiä jää eläkkeelle tulevina vuosina, mikä pahentaa entisestään aliedustusta.

Parlamentti noudattaa kuitenkin tiukasti periaatetta, jonka mukaan palvelukseenotto perustuu ansioihin. Virkoja ei saa varata tietyn jäsenvaltion kansalaisille, ja tämän kilpailun tuloksena oleva soveltuvien hakijoiden luettelo on tasavertainen kaikkien muiden parlamentin ja EPSOn soveltuvien hakijoiden luetteloiden kanssa.

Suurin osa Euroopan parlamentin viroista sijaitsee Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa (parlamentin toimipaikat) parlamentin yksiköiden tarpeiden mukaan. Tehtävät voivat edellyttää virkamatkoja parlamentin toimipaikkojen välillä. 

Palvelukseen otettavat hakijat nimitetään palkkaluokan AD 6 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 6 231,42 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja henkilöstösääntöjen mukaiset muut pidätykset. Palkasta ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, jolle soveltuvat hakijat palkataan, voidaan mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan myös tietyin edellytyksin maksaa muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja ottaa hakemukset vastaan syrjimättä ketään sukupuolen, etniseen ryhmään kuulumisen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

 

2.       Toimenkuva

Hallintovirkamiehet työskentelevät Euroopan parlamentin pääsihteeristössä monilla eri aloilla. He hoitavat hallinnointi-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviä, joihin voi sisältyä yksi tai useampi seuraavista työtehtävistä sen pääsihteeristön yksikön mukaan, johon soveltuva hakija sijoittuu:

a)          Euroopan parlamentin jäsenille ja parlamentin elimille annettava neuvonta ja tuki:

            lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin työennusteiden laatiminen parlamentin elimille ja tämän työn hallinnoiminen

            parlamentin elimissä esiin tulevien asioiden käsittely ja osallistuminen raporttien, analyysien ja erityistutkimusten avulla Euroopan parlamentin kantojen laatimiseen ja vahvistamiseen

            yhteysverkostojen luominen erityisesti Euroopan parlamentin jäsenten ja muiden EU:n toimielinten tai elinten sekä jäsenvaltioiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden välille

            avustaminen ulkoisten tapahtumien (konferenssit, seminaarit jne.) järjestämisessä ja yleisölle puhuminen.

b)          Resurssien hallinta:

            avustaminen parlamentin henkilöstöhallinnossa, muun muassa arvioimalla henkilöstötarpeita, laatimalla toimenkuvia, suunnittelemalla, hallinnoimalla ja seuraamalla koulutusohjelmia, soveltamalla henkilöstösääntöjä ja valvomalla niiden täytäntöönpanoa, valvomalla tai koordinoimalla erityishankkeita ja pitämällä yhteyttä asiaan liittyviin yksiköihin ja/tai vastaaviin yksiköihin toimielinten välisellä tasolla

            avustaminen parlamentin varainhoidossa esimerkiksi osallistumalla talousarvioennusteiden laatimiseen, seuraamalla, koordinoimalla ja valvomalla talousarviohallintoa ja sopimusten hallinnointia, laatimalla ja toteuttamalla varainhoidon sisäisiä valvontatoimia sekä varmistamalla rahoituskanavien ja -menettelyjen yhteensopivuuden EU:n varainhoitoasetuksen ja asiaankuuluvien soveltamissääntöjen kanssa. 

c)           Oikeusala:

            Euroopan unionin tuomioistuinten oikeuskäytännön kehityksen seuraaminen ja siitä tiedottaminen pääsihteeristön yksiköille

            merkittävien poliittisten kysymysten seuraaminen niiden oikeudellisen vaikutuksen valossa

            tutkimusten, muistioiden ja tiivistelmien kirjoittaminen

            sääntöluonnosten analysointi, laatiminen ja valmistelu omalla vastuualueella ja kaikista yksiköiden johtamiseen liittyvistä aiheista ylemmän johdon pyynnöstä

            sääntöjen ja oikeuskäytännön tutkiminen ja seuranta sekä tiedottaminen ja neuvojen antaminen johdolle ja yksiköille sääntelyn kehityksestä ja tietyistä erityistapauksista

            säädösten valmistelun laadun varmistaminen oikeudellisesta näkökulmasta. 

d)          Tiedotus- ja viestintäpolitiikka:

            Euroopan parlamentin toimintaa koskevan tiedon valmistelu, laatiminen, julkaiseminen ja levittäminen tiedotusvälineille ja yleisölle, mukaan lukien lehdistötiedotteiden laatiminen, tiedotusvälineiden edustajien avustaminen ja heille tiedottaminen, jäsenten avustaminen heidän asioidessaan lehdistön kanssa (lehdistötilaisuudet jne.)

            Eurooppa-aiheisten seminaarien järjestäminen ja toteuttaminen mielipidevaikuttajille

            viestintätoimien valmistelu ja valvonta, mukaan lukien tapahtumien suunnittelu, järjestäminen ja/tai niihin osallistuminen yleisön tietoisuuden lisäämiseksi, (ryhmien tai henkilöiden) vierailujen järjestäminen ja hallinnointi, puheiden pitäminen, viestintämateriaalien suunnittelu ja mukauttaminen jne.

e)           Tietotekniikka, tietotekniikan turvallisuus ja turvallisuus:

            avustaminen tietoteknisten standardien määrittelyssä, teknologisten valvontatehtävien suorittaminen ja teknisen neuvonnan antaminen alalla

            tietotekniikkapalvelujen hallintoprosessien suunnittelu, määrittely, muokkaaminen, toteuttaminen ja valvonta sekä niiden jatkuva parantaminen

            henkilöitä, omaisuutta ja tietoja koskevien tietoteknisten turvallisuusstandardien ja ‑käytäntöjen kehittäminen sekä niiden täytäntöönpanoa koskevien ohjeiden laatiminen

            toimielinten etuihin ja toimintaan liittyvien turvallisuusuhkien ja -riskien analysointi

            monimutkaisiin järjestelmiin, myös tietotekniikkajärjestelmiin, liittyviin teknisiin eritelmiin tai organisatorisiin/operatiivisiin menettelyihin liittyvien uhkien arviointi- ja riskianalyysimenettelyjen täytäntöönpano

            ennaltaehkäisyn ja valvonnan kaltaisten operatiivisten turvallisuuspalvelujen, vartijoiden valvontapalvelujen ja VIP-henkilöiden henkilösuojauspalvelujen koordinoinnin toteuttaminen ja seuranta.

f)           Hankkeiden hallinnointi:

            yksittäisten hankkeiden seuranta ja koordinointi

            johdon päätöksenteon valmistelu ja avustaminen siinä ehdottamalla innovatiivisia ratkaisuja

            analyysien, raporttien, muistioiden, kirjeiden, tilastojen ja kaikenlaisten muiden asiakirjojen, myös sääntöluonnosten, laatiminen

            avustaminen tarjouspyyntöjen laatimisessa ja niiden jatkotoimissa

            osallistuminen ylemmän johdon kanssa kokouksiin sekä sisäisiin ja ulkoisiin työryhmiin tai johdon edustaminen niissä ja osallistuminen hallinnon kokouksiin tai niiden johtaminen.

Nämä tehtävät edellyttävät kykyä löytää sopivia ratkaisuja erilaisiin ja usein monitahoisiin ongelmiin, reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja viestiä tehokkaasti. Hakijoiden on oltava aloitekykyisiä, luovia ja erittäin motivoituneita. Heidän on kyettävä vaikuttamaan muihin, työskentelemään intensiivisesti – sekä itsenäisesti että ryhmässä – ja verkostoitumaan monikulttuurisessa työympäristössä. Hakijoiden olisi myös oltava valmiita jatkamaan oppimista ja itsensä kehittämistä koko uransa ajan.

 

3.       Osallistumisedellytykset 

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä kaikki seuraavat yleiset ja erityisedellytykset:

a)      Yleiset edellytykset

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 28 artiklan ja henkilöstösääntöjen liitteessä III olevan 1 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti ja puhemiehistön päätös huomioon ottaen

–          hakijan on oltava Luxemburgin suurherttuakunnan kansalainen

–          hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet

–          hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

–          hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

Huom. Tässä yhteydessä hakijan on vakuutettava kunnian ja omantunnon kautta, että hän on Luxemburgin suurherttuakunnan kansalainen, valitsemalla ”Luxemburg” maaksi, jonka ”kelpoisuusvaatimukset täyttävä kansalaisuus” hänellä on. Hakijan on myös valittava Apply4EP:ssä valintaruutu, jossa hän vakuuttaa olevansa ”jonkin jäsenvaltion kansalainen”.

Hakijaa pyydetään toimittamaan jäljennös Luxemburgin hänelle myöntämästä passista tai henkilökortista menettelyn myöhemmässä vaiheessa.

b)      Erityisedellytykset

i)       Vaadittava tutkintotaso 

Hakijalla on oltava vähintään kolmevuotisia korkeakoulu-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu, jossakin Euroopan unionin jäsenvaltioista virallisesti tunnustettu tutkintotodistus.

Sekä EU:n jäsenvaltioissa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnettyjen tutkintotodistusten on oltava EU:n jäsenvaltion virallisen elimen, kuten opetusministeriön, hyväksymiä.

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on liitettävä hakemukseensa päätös tutkintotodistustensa vastaavuudesta EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta on saatavilla ENIC-NARIC-verkostojen sivustolta https://www.enic-naric.net Valintalautakunta ottaa huomioon eri koulutusjärjestelmien väliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista on hakijoille tarkoitetun oppaan liitteenä olevassa taulukossa. Kilpailuun ei hyväksytä hakijoita, jotka eivät liitä hakemukseensa päätöstä tutkintotodistustensa vastaavuudesta, ja/tai hakijoita, joiden tutkintotodistuksia jonkin EU:n jäsenvaltion virallinen elin ei ole tunnustanut.

ii)      Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava kilpailuun vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen (ks. edellä i alakohta) hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus toimenkuvassa lueteltuihin toimiin liittyvältä alalta (eli seuraavilta aloilta: Euroopan parlamentin jäsenille ja parlamentin elimille annettava neuvonta ja tuki, resurssien hallinta, oikeusala, tiedotus- ja viestintäpolitiikka, tietotekniikka, tietotekniikan turvallisuus ja turvallisuus sekä hankkeiden hallinnointi). Vaikka A osan 2 kohdassa olevassa toimenkuvassa luetellaan yleisiä tehtäviä, jotka ovat ominaisia hallintovirkamiehen työlle Euroopan parlamentin pääsihteeristössä, valintalautakunta ottaa myös huomioon Euroopan parlamentin ja EU:n toimielinten ulkopuolella hankitun asiaankuuluvan työkokemuksen.

iii)     Kielitaito 

Hakijalla on oltava ranskan tai saksan kielen (kieli 1) perusteellinen taito (vähintään taso C1) 

ja

yhden muun Euroopan unionin virallisen kielen (kieli 2) tyydyttävä taito (vähintään taso B2). Nämä kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro. 

Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan hakemuksessa mainitun kielitaidon kaikkiin osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu). Nämä taidot vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Taso C2 on kehyksen korkein taso, kun taas A1 on alhaisin taso.

 

B. MENETTELY

Nimittävä viranomainen laatii luettelon hakijoista, jotka ilmoittavat täyttävänsä ilmoituksen A osan 3 kohdan a alakohdassa vahvistetut edellytykset ja jotka ovat jättäneet hakemuksensa ilmoituksen C osassa vaaditun mukaisesti ja siinä asetettuun määräaikaan mennessä. Luettelo toimitetaan valintalautakunnan puheenjohtajalle.

Kilpailu perustuu kokeisiin, ja siinä on kaksi vaihetta:

1.     Esivalintavaihe (monivalintakoe) ja osallistumisedellytysten tarkistaminen

a)     Esivalintavaihe (monivalintakoe)

b)     Erityisedellytysten tarkistaminen

2.     Kokeet

a)     Tekstin laatiminen

b)     Haastattelu

 

1.     Esivalintavaihe (monivalintakoe) ja osallistumisedellytysten tarkistaminen

a)         Esivalintavaihe (monivalintakoe)

Nimittävän viranomaisen luetteloon otetut hakijat kutsutaan esivalintavaiheen kokeeseen, joka toteutetaan tietokoneella tehtävänä monivalintakokeena.

Monivalintakoe järjestetään ranskan tai saksan kielellä (kieli 1). 

Monivalintakoe koostuu enintään 40 kysymyksestä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijoiden osaamista seuraavilla neljällä alalla: Euroopan unionin tuntemus, Euroopan parlamentin tuntemus, kielellinen päättely ja numeerinen päättely. Hakijoille lähetetään mallikysymykset hyvissä ajoin ennen koepäivää.

Koe kestää enintään 60 minuuttia, ja se järjestetään verkossa. Hakijoille toimitetaan kokeita koskevat ohjeet hyvissä ajoin. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Hakijoille ilmoitetaan kokeen tarkka kesto, kun heille lähetetään kutsu ja ohjeet. 

b)        Erityisedellytysten tarkistaminen

Valintalautakunta tarkistaa niiden hakijoiden erityisedellytykset, jotka ovat saaneet eniten pisteitä monivalintakokeesta. Tämä suoritetaan alenevassa järjestyksessä alkaen korkeimmat pistemäärät saaneiden hakijoiden hakemuksista. Valintalautakunta lopettaa erityisedellytysten tarkistamisen, kun osallistumisedellytykset täyttävien hakijoiden määrä on nelinkertainen verrattuna haettavien soveltuvien hakijoiden määrään. Valintalautakunta hyväksyy myös osallistumisedellytykset täyttävät hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä monivalintakokeessa.

Valintalautakunta laatii luettelon hakijoista, jotka täyttävät A osan 3 kohdan b alakohdassa vahvistetut erityisedellytykset. Tähän luetteloon otetut hakijat hyväksytään kilpailuun. Valintalautakunta tekee päätöksen hakijan osallistumiskelpoisuudesta vertaamalla a) hakulomakkeessa annettuja vakuutuksia ja b) kyseisten vakuutusten tueksi hakulomakkeeseen Apply4EP:ssä ladattuja asiakirjoja.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakijan hakulomakkeessa antamiin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi siihen liitetyin asiakirjatodistein. (Lisätietoja on hakijoille tarkoitetussa oppaassa.)

 

2.         Kokeet

Kaikki kilpailuun hyväksytyt hakijat kutsutaan tekstinlaadintakokeeseen. Tässä vaiheessa valintalautakunta pyytää hakijoita toimittamaan asiakirjatodisteet Luxemburgin kansalaisuudesta. Hakijat, jotka eivät toimita tarvittavia todisteita, suljetaan pois kilpailusta.

a)         Tekstin laatiminen ranskan tai saksan kielellä (kieli 1) asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä analysoida ja tiivistää tietoa sekä heidän kykyään laatia tekstejä. Kirjallisen kokeen aihetta ei voi valita. 

Kokeen enimmäiskesto: 120 minuuttia

Pisteytys: 0–50 pistettä

Vaadittu vähimmäismäärä: 25 pistettä

Koe järjestetään verkossa.

Hakijat, jotka ovat saaneet eniten pisteitä tekstinlaadintakokeesta, kutsutaan haastatteluun edellyttäen, että he ovat saaneet tekstinlaadintakokeessa vaaditun vähimmäispistemäärän. Haastatteluun kutsuttavien hakijoiden enimmäismäärä on kaksi kertaa suurempi kuin haettavien soveltuvien hakijoiden määrä. Valintalautakunta kutsuu haastatteluun myös hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä.

b)         Valintalautakunta haastattelee hakijoita ranskan tai saksan kielellä (kieli 1). Haastattelun tarkoituksena on arvioida, onko hakijoilla parlamentissa vaadittavia keskeisiä valmiuksia, joihin kuuluu jatkuva pyrkimys parempaan, joustavuus, tiimihenki ja yhteistyö, tulossuuntautuneisuus ja luotettavuus. Valintalautakunta arvioi myös hakijoiden hakulomakkeessa ilmoittaman kielen 2 taitoa. 

Enimmäiskesto: 60 minuuttia

Pisteytys: 0–50 pistettä

Vaadittu vähimmäismäärä: 25 pistettä

            Koe voidaan järjestää paikan päällä.

Hakijoille toimitetaan kokeita koskevat ohjeet hyvissä ajoin. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Hakija, joka ei vastaa kutsuun, jota ei tavoiteta sähköpostitse tai joka ei osallistu kokeeseen, hylätään, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse ylivoimaisesta esteestä. Hakijoiden on noudatettava ohjeita ehdottoman tarkasti. Hakija, joka ei noudata ohjeita tai joka toimii ohjeiden vastaisesti, hylätään välittömästi. 

 

3.       Soveltuvien hakijoiden luettelo

Valintalautakunta laatii A osan 1 kohdassa (Yleistä) esitetyn mukaisesti soveltuvien hakijoiden luettelon, johon otetaan ne 10 kilpailun läpäissyttä hakijaa, jotka ovat saaneet kokeista korkeimmat kokonaispistemäärät. Nämä kokonaispistemäärät ovat B osan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tekstinlaadintakokeesta ja B osan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta valintalautakunnan haastattelusta saatujen pisteiden kokonaismäärä edellyttäen, että hakija on saanut vaaditun vähimmäispistemäärän molemmista kokeista. Luetteloon voidaan ottaa myös hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä. Soveltuvien hakijoiden nimet esitetään luettelossa aakkosjärjestyksessä.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2027 saakka. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Jos voimassaoloaikaa jatketaan, luetteloon otetuille hakijoille ilmoitetaan asiasta hyvissä ajoin.

Tulokset ilmoitetaan kilpailun läpäisseille hakijoille henkilökohtaisesti, ja soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla.

Hakijan, jolle tarjotaan tehtävää, on todentamista varten esitettävä myöhemmin alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkintotodistukset ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon ottaminen ei anna hakijalle oikeutta tulla otetuksi tai takaa hänen ottamistaan parlamentin palvelukseen.

Hakijoiden on pantava merkille, että puhemiehistön päätöksen 3 artiklan (Palvelukseen ottaminen) mukaan ”Sen varmistamiseksi, että noudatetaan henkilöstösääntöjen 27 artiklassa säädettyä velvoitetta, jonka mukaan virkaa ei saa varata tietyn jäsenvaltion kansalaisille, ja rajoittamatta henkilöstösääntöjen 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti järjestettäviä kilpailuja, näiden säännösten 2 artiklan perusteella järjestetyt kilpailut läpäisseiden hakijoiden on oltava tasavertaisessa asemassa Euroopan parlamentin tai EPSOn järjestämät muut kilpailut läpäisseiden hakijoiden kanssa”.

  

C. HAKEMUKSET

Hakumenettely:

Hakemus on tehtävä Apply4EP-alustalla https://apply4ep.gestmax.eu/search

Hakijoiden on ennen hakulomakkeen täyttämistä luettava huolellisesti opas Euroopan parlamentin järjestämiin kilpailuihin osallistuville hakijoille ja liitettävä hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemusten jättämisen määräaika on 

24. toukokuuta 2024 klo 12.00 Brysselin aikaa.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen hakijalle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

Hakija voi esittää kilpailua koskevia kysymyksiä ainoastaan Apply4EP-tilinsä kautta. Kilpailusta EI ANNETA hakijoille tietoja PUHELIMITSE. 

Hakijan on tarkistettava säännöllisesti Apply4EP-tilillä ilmoittamansa sähköpostin Saapuneet-kansio.