This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KONKURSS PE/AD/304/2024   LUKSEMBURGI KODAKONDSUSEGA ADMINISTRAATORID (AD 6)

Publication end on external website : 24/05/2024 12:00
Teenistus : 00-Euroopa Parlament
Ref. : COMPETITION PE/AD/304/2024 (AD 6)
Juhend kandidaatidele :

KONKURSS PE/AD/304/2024 

 

Luksemburgi kodakondsusega administraatorid (AD 6) 

 

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi konkursiteate lisas esitatud juhend kandidaatidele. See on konkursiteate lahutamatu osa ning selgitab konkursside ja valikumenetluste reegleid ning kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

  

A.               TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED 

 

B.               MENETLUSE ETAPID

 

C.               KANDIDEERIMINE 

 

LISA:           JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES AVALIKES KONKURSSIDES / VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

                       

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED 

 

1.       Üldine teave

Euroopa Parlament on otsustanud korraldada avaliku konkursi (palgaaste AD 6), et koostada nimekiri sobivatest kandidaatidest, kelle seast parlament võib tööle võtta Luksemburgi Suurhertsogiriigi kodanikke. 

Soovitud profiil on Euroopa Parlamendi sekretariaadi administraator ja eesmärk on leida 10 sobivat kandidaati.

Konkursi korraldamisel tuginetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) artikli 29 lõikele 1 ja Euroopa Parlamendi juhatuse 21. novembri 2022. aasta otsusele (edaspidi „juhatuse otsus“), millega kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 27 ja võetakse vastu personalieeskirjade üldised rakendussätted. Otsusega saab tutvuda aadressil https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 27 kohaselt lähtutakse ametnike töölevõtmisel [...] eesmärgist võtta institutsiooni teenistusse võimalikult võimekad, tulemuslikult töötavad ja sõltumatud ametnikud, kes valitakse liidu liikmesriikide kodanike hulgast võimalikult laialt geograafiliselt alalt. Ühtki ametikohta ei eraldata konkreetse liikmesriigi kodanikele.“ Euroopa Parlamendi töötajate võimalikult laialt geograafiliselt alalt valimist on parlament alati tähtsaks pidanud, et tagada ELi avalik teenistus, mis põhineb rikkalikul kultuurilisel ja keelelisel mitmekesisusel. Mitmekesisus on oluline osa parlamendi kuvandist ja missioonist. Geograafiliselt tasakaalustatud töötajaskond võimaldab parlamendil Euroopa Liidu mitmekesisusest tulenevat potentsiaali täiel määral ära kasutada. 

Parlamendi peasekretariaadis esineb ametnike kodakondsuse lõikes siiski märkimisväärset tasakaalustamatust, mis ei ole põhjendatud objektiivsete kriteeriumitega. Selle kõrvaldamiseks on Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) ja teised ELi institutsioonid ning liikmesriikide ametiasutused uurinud mitmesuguste kommunikatsiooni- ja teavitusstrateegiate läbiviimise võimalust. Kahjuks ei ole need algatused andnud soovitud tulemusi, eelkõige mis puudutab alaesindatud liikmesriikidest pärit kandidaatide suuremat osalemist. 

Vastavalt personalieeskirjade artiklile 27 võimaldab liidu kodanike võrdsuse põhimõte igal institutsioonil ametnike kodakondsusega seotud suure tasakaalustamatuse korral, mis ei ole põhjendatud objektiivsete kriteeriumitega, võtta vastu asjakohaseid meetmeid.

21. novembril 2022. aastal vastu võetud juhatuse otsus üldiste rakendussätete kohta, millega kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 27, võimaldab parlamendil võtta asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada ametnike kodakondsusega seotud suur tasakaalustamatus. Nende sätete kohaselt võib peasekretär juhul, kui juhatus teeb kindlaks, et ametnike koosseisus esineb ühe või rohkema liikmesriigi kodanike lõikes märkimisväärset tasakaalustamatust, korraldada konkreetse alaesindatud liikmesriigi kodanikele ettenähtud konkursse. Sellega suurendatakse nendest riikidest pärit sobivate kandidaatide arvu, et parlament saaks töötajaid tööle võtta võimalikult laialt geograafiliselt alalt.

Luksemburgi Suurhertsogiriik on üks neist liikmesriikidest, kelle kodanikud on parlamendi peasekretariaadi ametnike hulgas kõige vähem esindatud. Lisaks jääb Luksemburgi kodakondsusega ametnike vanuselisest struktuurist tingitult lähiaastatel pensionile märkimisväärne arv töötajaid, mis süvendab alaesindatuse probleemi veelgi.

Parlament järgib rangelt tulemuspõhise töölevõtmise põhimõtet. Ühtki ametikohta ei eraldata konkreetse liikmesriigi kodanikele ning käesoleva konkursi tulemusena koostatud sobivate kandidaatide nimekiri on samaväärne kõigi teiste Euroopa Parlamendi ja EPSO sobivate kandidaatide nimekirjadega.

 Valdav osa Euroopa Parlamendi ametikohtadest asub Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis (parlamendi peamised töökohad) vastavalt parlamendi teenistuste vajadustele. Ametiülesannete täitmiseks võib olla vaja käia lähetustel parlamendi eri töökohtades. 

Töölevõtmine toimub palgaastme AD 6 esimesele järgule, mille puhul on põhipalk 6231,42 eurot kuus. Töötasult peetakse kinni liidu maks ja muud personalieeskirjades ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Sobivad kandidaadid võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule olenevalt nende töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatud tingimustel hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

 

2.       Tööülesanded

Euroopa Parlamendi peasekretariaadi administraatorid töötavad paljudes valdkondades. Nad täidavad juhtimis-, planeerimis- ja uurimisülesandeid, mis võivad olenevalt peasekretariaadi osakonnast, kuhu sobiv kandidaat tööle võetakse, hõlmata üht või mitut järgmist tegevust. 

a)             Euroopa Parlamendi liikmete ja parlamendi organite nõustamine ja toetamine 

               parlamendi organite lühi-, kesk- ja pikaajaliste tööprognooside koostamine ning sellealase töö korraldamine;

               parlamendi organite töös esilekerkivate küsimustega tegelemine ning aruannete, analüüside ja eriuuringute koostamise teel Euroopa Parlamendi seisukohtade koostamisel ja kindlaks määramisel osalemine;

               kontaktisikute võrgustike loomine, eelkõige Euroopa Parlamendi liikmete ja teiste ELi institutsioonide või organite ning liikmesriikide majandus- ja sotsiaalringkondade esindajate vahel;

               väljaspool parlamenti toimuvate ürituste (konverentsid, seminarid jne) korraldamises osalemine ja avalikud sõnavõtud.

b)            meeskonnatöö korraldamine

               parlamendi personalijuhtimises osalemine, sealhulgas personalivajaduste hindamine, tööülesannete kirjelduste koostamine, koolitusprogrammide kavandamine, haldamine ja järelevalve, personalieeskirjade kohaldamine ja nende järgimise tagamine, eriprojektide järelevalve ja koordineerimine ning suhtlemine asjaomaste parlamendi ja/või teiste institutsioonide osakondadega;

               parlamendi rahaliste vahendite haldamises osalemine, näiteks osalemine eelarveprognooside koostamises, eelarve ja lepingute haldamise järelevalves, koordineerimises ja kontrollimises, sisefinantskontrolli meetmete väljatöötamises ja läbiviimises, ning finantskanalite ja -menetluste kooskõla tagamine ELi finantsmääruse ja asjakohaste rakenduseeskirjadega 

c)             õigusvaldkond 

               Euroopa Liidu kohtute kohtupraktika suundumuste jälgimine ja peasekretariaadi osakondade teavitamine sellest;

               oluliste poliitiliste teemade arengu jälgimine, võttes arvesse nende õiguslikku mõju;

               uuringute, teadete ja kokkuvõtete koostamine;

               kõrgema juhtkonna taotlusel oma vastutusalas ja kõikides osakonna juhtimisega seotud küsimustes töökorra kavandite analüüsimine, väljatöötamine ja ettevalmistamine;

               eeskirjade ja kohtupraktika analüüsimine ja järelevalve, juhtkonna ja osakondade teavitamine ja nõustamine seoses regulatiivsete arengusuundade ja teatavate erijuhtumitega;

               õigusaktide koostamise õigusliku kvaliteedi tagamine 

d)            teabe- ja kommunikatsioonipoliitika 

               meedia ja üldsuse jaoks Euroopa Parlamendi tegevust kajastava teabe ettevalmistamine, koostamine, avaldamine ja levitamine, sealhulgas pressiteadete koostamine, meediaesindajate abistamine ja teavitamine, parlamendiliikmete abistamine pressiga suhtlemisel (pressikonverentsid jne);

               Euroopa Liidu teemasid käsitlevate seminaride korraldamine ja läbiviimine arvamuskujundajatele;

               teavitustegevuse ettevalmistamine ja järelevalve, sealhulgas üldsuse teadlikkuse suurendamisele suunatud ürituste kavandamine, korraldamine ja/või nendel osalemine, (rühmade või üksikisikute) külastuste korraldamine ja haldamine, ettekannete pidamine, teabematerjalide koostamine ja kohandamine jne

e)             IT-valdkond ning IT- ja üldine turvalisus

               IT-standardite kehtestamises osalemine, tehnoloogilise valvsusega seotud ülesannete täitmine ja tehniline nõustamine selles valdkonnas;

               IT-teenuste haldamisprotsesside kavandamine, kindlaksmääramine, kohandamine, rakendamine ja järelevalve ning nende pidev täiustamine;

               IT-turvalisuse standardite, põhimõtete ja suuniste väljatöötamine nende rakendamiseks, hõlmates isikuid, vara ja teavet;

               institutsioonide huvide ja tegevusega seotud kõigi julgeolekuohtude ja -riskide analüüsimine;

               ohuhindamise ja riskianalüüsi menetluste rakendamine seoses keerukate süsteemide, sealhulgas IT-süsteemide tehniliste kirjelduste või organisatsiooniliste/operatiivsete menetlustega;

               operatiivsete turvateenuste, näiteks ennetus- ja järelevalveteenuste, turvatöötajate järelevalveteenuste ja kõrgel positsioonil oleva isiku kaitse tagamise teenuste koordineerimine ja järelevalve

f)              projektijuhtimine

               eriprojektide järelevalve ja koordineerimine;

               uuenduslike lahenduste pakkumine juhtimisotsuste ettevalmistamiseks ja hõlbustamiseks;

               analüüside, aruannete, teadete, kirjade, statistika ja muud liiki dokumentide, sealhulgas töökorra kavandite koostamine;

               pakkumiskutsete koostamises osalemine ja edasise hankemenetluse jälgimine;

               kõrgema juhtkonna tegevuse toetamine või juhtkonna esindamine koosolekutel ning parlamendisisestes ja -välistes töörühmades ning halduskoosolekutel osalemine või nende juhatamine.

Nende ülesannete täitmiseks on vaja leida sobivaid lahendusi mitmesugustele sageli keerulistele probleemidele, kiiresti reageerida muutuvatele oludele ja konstruktiivselt suhelda. Kandidaadid peavad tõestama oma algatusvõimet ja loovust ning kõrget motiveerituse taset. Nad peavad olema võimelised teisi mõjutama, intensiivselt töötama nii iseseisvalt kui ka meeskonnas ning looma võrgustikke mitmekultuurilises töökeskkonnas. Lisaks sellele peab kandidaatidel olema soov end karjääri vältel pidevalt täiendada ja edasi arendada.

 

3.       Kandideerimistingimused  

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajal vastama kõigile allpool toodud üld- ja eritingimustele.

a)      Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 28 ja personalieeskirjade III lisa artikli 1 lõike 1 punktile i ning võttes arvesse juhatuse otsust, peab kandidaat:

–          olema Luksemburgi Suurhertsogiriigi kodanik,

–          omama kõiki kodanikuõigusi,

–          olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused,

–          omama eelnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikke isikuomadusi.

NB! Sellega seoses peab kandidaat kinnitama, et ta on Luksemburgi Suurhertsogiriigi kodanik, märkides kodakondsusriigiks Luksemburgi. Samuti peab kandidaat linnukesega märgistama rakenduses Apply4EP oleva kastikese, millega kinnitab, et ta on liikmesriigi kodanik.

Menetluse hilisemas etapis palutakse kandidaadil esitada Luksemburgi passi või Luksemburgi riikliku isikutunnistuse koopia.

b)      Eritingimused

i)       Nõutav kvalifikatsioon ja diplomid

Kandidaadil peab olema haridustase, mis vastab vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele, mida tõendab Euroopa Liidu ühes liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom.

Nii liikmesriigis kui ka kolmandas riigis välja antud diplomeid peab olema tunnustanud ELi liikmesriigi ametiasutus, näiteks haridusministeerium.

Kui diplom on välja antud kolmandas riigis, peab kandidaat lisama kandideerimisavaldusele tõendi diplomi samaväärsuse kohta ELis välja antud diplomitega. Lisateavet kolmandate riikide kvalifikatsioonide tunnustamise kohta leiate ENIC-NARIC võrgustikest aadressil https://www.enic-naric.net. Valikukomisjon võtab arvesse haridussüsteemide erinevusi. Näited nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud kandidaatidele koostatud juhendi tabelis. Neid kandidaate, kes ei lisa kandideerimisavaldusele tõendit diplomi samaväärsuse kohta ELis välja antud diplomitega, ja/või kandidaate, kelle diplomit ei ole tunnustanud ELi liikmesriigi ametiasutus, konkursil osaleda ei lubata.

ii)      Nõutav töökogemus

Peale konkursil osalemiseks vajalikku kvalifikatsiooni (vt punkt i) peab kandidaadil olema vähemalt kaheaastane erialase töö kogemus tööülesannete kirjelduses loetletud tegevusaladel (st järgmistes töövaldkondades: parlamendiliikmete ja parlamendi organite nõustamine ja toetamine, ressursside haldamine, õigusvaldkond, teabe- ja kommunikatsioonipoliitika, IT-valdkond ning IT- ja üldine turvalisus, projektijuhtimine). Kuigi A osa punktis 2 esitatud tööülesannete kirjelduses on loetletud üldised ülesanded, mis on konkreetselt seotud Euroopa Parlamendi peasekretariaadi administraatori tööga, võtab valikukomisjon arvesse ka väljaspool Euroopa Parlamenti ja ELi institutsioone omandatud asjakohast töökogemust.

iii)     Keelteoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel (tase C1) prantsuse või saksa keelt (1. keel

ja

rahuldaval tasemel (vähemalt tase B2) ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest (2. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel. 

Esimene keel ja teine keel peavad olema erinevad.

Eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste osaoskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need oskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) sätestatule. Raamdokumendis sätestatud kõrgeim tase on C2 ja madalaim tase A1.

 

B. MENETLUSE ETAPID

 

Ametisse nimetav ametiisik koostab nimekirja kandidaatidest, kes vastavad konkursiteate A osa punkti 3 alapunkti a tingimustele ning on esitanud kandideerimisavalduse konkursiteate C osas esitatud korra kohaselt ja selles sätestatud tähtajaks. Nimekiri saadetakse valikukomisjoni esimehele. 

Konkurss põhineb katsetel ja koosneb kahest etapist.

1.      Eelvalik (valikvastustega test) ja osalemistingimuste täitmise kontroll

a)      eelvalik (valikvastustega test)

b)      konkreetsete osalemistingimuste täitmise kontroll

2.      Katsed

a)      teksti koostamise katse

b)      vestlus

 

1.      Eelvalik (valikvastustega test) ja osalemistingimuste täitmise kontroll

a)         Eelvalik (valikvastustega test)

Ametisse nimetava ametiisiku koostatud nimekirja kantud kandidaadid kutsutakse eelvalikutestile, mis kujutab endast arvutipõhiste valikvastustega küsimustikku.

Valikvastustega test on prantsuse või saksa keeles (1. keel). 

Valikvastustega test koosneb maksimaalselt 40 küsimusest, mille eesmärk on hinnata kandidaatide teadmisi järgmises neljas valdkonnas: teadmised Euroopa Liidust, teadmised Euroopa Parlamendist, verbaalne mõtlemine ja matemaatiline mõtlemine. Küsimuste näited saadetakse kandidaatidele aegsasti enne testi toimumise kuupäeva.

Test kestab kuni 60 minutit ja toimub veebis. Testi tegemise juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne testi toimumist. Testid toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Kandidaate teavitatakse testi täpsest kestusest neile saadetud kutses ja juhistes. 

b)         Konkreetsete osalemistingimuste täitmise kontroll

Valikukomisjon kontrollib, kas valikvastustega testidel kõige kõrgemaid punkte saanud kandidaadid täidavad osalemistingimusi. Kontrolli tehakse kahanevas järjekorras, alustades kõige rohkem punkte saanud kandidaatide testidest. Valikukomisjon lõpetab osalemistingimuste täitmise kontrollimise, kui osalemistingimusi täitvate kandidaatide arv on neli korda suurem kui sobivate kandidaatide soovitud arv. Kui valikvastustega testi edukalt läbinute nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisab valikukomisjon nad kõik nimekirja.

Valikukomisjon koostab nimekirja kandidaatidest, kes täidavad käesoleva konkursiteate A osa punkti 3 alapunktis b osutatud konkreetseid osalemistingimusi. Konkursil osalema lubatakse nimekirja kantud kandidaadid. Valikukomisjon teeb otsuse kandidaadi osalemistingimustele vastavuse kohta, võrreldes a) kandideerimisavalduses antud kinnitusi ja b) nende tõendamiseks rakenduse Apply4EP kandideerimisavalduses üles laetud dokumente. 

Valikukomisjon tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid. (Üksikasjalikum teave on esitatud valikumenetluses osalevatele kandidaatidele koostatud juhendis.)

 

2.         Katsed

Kõik konkursile lubatud kandidaadid kutsutakse kirjaliku teksti koostamise katsele. Selles etapis palub valikukomisjon kandidaatidel esitada Luksemburgi kodakondsust tõendavad dokumendid. Kandidaatidel, kes vajalikke tõendeid ei esita, konkursil osaleda ei lubata.

a)         Kirjalik katse prantsuse või saksa keeles (1. keel), mis eeldab teksti koostamist kandidaatidele antud dokumentide põhjal ja mille eesmärk on hinnata nende analüüsivõimet ning kokkuvõtte ja teksti koostamise oskust. Kirjaliku katse teemat ei saa valida. 

Katse kestab maksimaalselt 120 minutit.

Punktiskaala: 0–50 punkti.

Nõutav minimaalne punktisumma: 25 punkti. 

Katse võib toimuda veebis või kohapeal.

Vestlusele kutsutakse kandidaadid, kes kogusid kirjalikul katsel enim punkte tingimusel, et nad said kirjalikul katsel vähemalt minimaalse nõutava punktisumma. Maksimaalne vestlusele kutsutavate kandidaatide arv on kaks korda suurem kui sobivate kandidaatide soovitud arv. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisab valikukomisjon nad kõik nimekirja. 

b)         Vestlus valikukomisjoniga prantsuse või saksa keeles (1. keel), et hinnata kandidaatide vastavust peamistele parlamendi oodatavatele pädevustele: valmisolek pidevaks enesetäienduseks, paindlikkus, meeskonna- ja koostöö suutlikkus, tulemustele orienteeritus ja usaldusväärsus. Valikukomisjon kontrollib ka kandideerimisavalduses märgitud 2. keele oskust. 

Katse kestab maksimaalselt 60 minutit.

Punktiskaala: 0–50 punkti.

Nõutav minimaalne punktisumma: 25 punkti. 

            Katse võib toimuda kohapeal.

Katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaati, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, konkursil enam osaleda ei lubata, välja arvatud vääramatu jõu korral. Kandidaat peab saadud juhiseid täpselt järgima. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, ei lubata tal enam osaleda. 

 

3.       Sobivate kandidaatide nimekirja koostamine 

Valikukomisjon koostab nimekirja 10 sobivast kandidaadist, kes on katsetel saanud kokku kõige rohkem punkte. Selle kohta leiab rohkem teavet A osa punktis 1 „Üldine teave“. Punktide kogusumma moodustavad vastavalt B osa punkti 2 alapunktis a osutatud kirjalikul katsel ja valikukomisjoniga toimunud B osa punkti 2 alapunktis b osutatud vestlusel saadud punktide koguarv, tingimusel et kandidaat kogus igal katsel vähemalt minimaalse nõutava punktisumma. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, võidakse nad kõik nimekirja lisada. Sobivate kandidaatide nimed kantakse nimekirja tähestiku järjekorras.

Sobivate kandidaatide nimekiri aegub 31. detsembril 2027. Seda tähtaega võib ametisse nimetava ametiisiku otsusega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Edukaid kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt ja sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi ametlikul veebisaidil.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

Juhatuse otsuse artiklis 3 („Töölevõtmine“) on sätestatud: „Selleks et täita personalieeskirjade artiklis 27 sätestatud kohustus, mille kohaselt ei eraldata ühtki ametikohta konkreetse liikmesriigi kodanikele, ja ilma et see piiraks personalieeskirjade artikli 29 lõike 3 kohaste konkursside korraldamist, on nende sätete artikli 2 alusel korraldatud konkursside edukad kandidaadid võrdsed teiste Euroopa Parlamendi või EPSO korraldatud konkursside edukate kandidaatidega“.

 

C. KANDIDEERIMINE

 

Kandideerimise kord

Kandideerida tuleb platvormi Apply4EP kaudu: https://apply4ep.gestmax.eu/search 

Kandidaadil tuleb enne kandideerimisavalduse täitmist ja asjakohaste tõendavate dokumentide esitamist lugeda tähelepanelikult läbi Euroopa Parlamendi korraldatud konkurssidel osalemise juhend.

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on 

24. mai 2024 kell 12.00 (keskpäev) Brüsseli aja järgi.

Pärast kandideerimisavalduse kinnitamist saadetakse Teile automaatselt vastuvõtuteatis. 

Käesoleva konkursi puhul toimub teabevahetus üksnes rakenduse Apply4EP konto kaudu. Palume kandidaatidel konkursi asjus MITTE HELISTADA. 

Kandidaadi kohus on korrapäraselt kontrollida oma meilipostkasti, mille ta on teinud teatavaks rakenduse Apply4EP konto kaudu.