This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

UDVÆLGELSESPRØVE PE/AD/301/2024  ADMINISTRATORER MED NEDERLANDSK STATSBORGERSKAB (AD 6) 

Publication end on external website : 12/04/2024 12:00
Enhed : 00-Europa-Parlamentet
Ref. : COMPETITION PE/AD/301/2024 (AD 6)
Vejledning til ansøgere :

UDVÆLGELSESPRØVE PE/AD/301/2024 

Administratorer med nederlandsk statsborgerskab (AD 6) 

 

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bør du nøje læse den vejledning for ansøgere, der er vedføjet denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Vejledningen er en integreret del af meddelelsen om udvælgelsesprøve og vil hjælpe dig med at forstå reglerne for udvælgelsesprøver og -procedurer, og hvordan man ansøger.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 

A.               STILLINGSBESKRIVELSE OG ADGANGSBETINGELSER  

B.               PROCEDURE

C.               INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:        VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER/UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

                         

 

A. STILLINGSBESKRIVELSE OG ADGANGSBETINGELSER

 

1.       Generelt

Europa-Parlamentet har besluttet at afholde en almindelig udvælgelsesprøve (lønklasse AD 6) med henblik på at opstille en liste over egnede ansøgere, hvorfra det kan rekruttere personer med statsborgerskab i Kongeriget Nederlandene.

Der søges administratorer til Europa-Parlamentets Generalsekretariat. Målet er at finde 90 egnede ansøgere.

Denne udvælgelsesprøve afholdes på grundlag af artikel 29, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "vedtægten") og på grundlag af Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 21. november 2022 om gennemførelse af vedtægtens artikel 27 gennem vedtagelse af almindelige gennemførelsesbestemmelser (i det følgende benævnt "præsidieafgørelsen"), som kan tilgås på https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details).

 

I henhold til artikel 27 i vedtægten skal "Det [...] ved ansættelse tilstræbes, at institutionen råder over de bedst kvalificerede tjenestemænd, både med hensyn til kompetence, arbejdsindsats og integritet, og at disse udvælges på et så bredt geografisk grundlag som muligt blandt statsborgerne i Unionens medlemsstater. Ingen stillinger kan forbeholdes statsborgere fra en bestemt medlemsstat." Europa-Parlamentet bestræber sig hele tiden på at udvælge sine ansatte på et så bredt geografisk grundlag som muligt for at sikre en EU-forvaltning, der er baseret på en rig kulturel og sproglig mangfoldighed. Parlamentets pluralistiske karakter er en vigtig del af institutionens image og mission. Med et geografisk afbalanceret personale kan Parlamentet fuldt ud drage fordel af Den Europæiske Unions mangfoldighed. 

Parlamentets Generalsekretariat er imidlertid kendetegnet ved en betydelig skævhed i tjenestemændenes fordeling på nationaliteter, som ikke er objektivt begrundet. For at afhjælpe denne skævhed har Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) og andre EU-institutioner samt medlemsstaternes myndigheder afprøvet forskellige kommunikations- og outreachstrategier. Desværre har disse initiativer ikke givet de ønskede resultater, navnlig med hensyn til at tiltrække flere ansøgere fra underrepræsenterede medlemsstater. 

I henhold til vedtægtens artikel 27 giver princippet om, at Unionens statsborgere er lige, institutionerne mulighed for at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, hvis der er blevet konstateret en væsentlig skævhed i tjenestemændenes fordeling på nationalitet, som ikke er objektivt begrundet.

Parlamentets Præsidiums vedtagelse den 21. november 2022 af almindelige bestemmelser til gennemførelse af vedtægtens artikel 27 giver Parlamentet mulighed for at træffe passende foranstaltninger for at afhjælpe en væsentlig skævhed i sine tjenestemænds fordeling på nationalitet. I henhold til disse bestemmelser kan generalsekretæren, hvis Præsidiet konstaterer en betydelig skævhed i personalets sammensætning for én eller flere nationaliteters vedkommende, afholde udvælgelsesprøver, der er forbeholdt ansøgere af disse underrepræsenterede nationaliteter. Herved vil puljen af egnede ansøger fra de pågældende lande blive øget, og Parlamentet vil kunne foretage ansættelser på et så bredt geografisk grundlag som muligt.

Kongeriget Nederlandene er en af de medlemsstater, hvis statsborgere er mest underrepræsenterede blandt tjenestemændene i Parlamentets Generalsekretariat. Desuden betyder aldersfordelingen blandt tjenestemænd med nederlandsk statsborgerskab, at et betydeligt antal vil gå på pension i de kommende år, og graden af underrepræsentation vil dermed blive forværret yderligere.

Det skal bemærkes, at Parlamentet strengt overholder princippet om, at ansættelser er baseret på fortjeneste. Ingen stillinger vil blive forbeholdt statsborgere fra en bestemt medlemsstat, og den liste over egnede ansøgere, som opstilles på grundlag af denne udvælgelsesprøve, vil blive anvendt på lige fod med alle Europa-Parlamentets og EPSO's andre lister over egnede ansøgere.

 

Den overvejende del af Europa-Parlamentets stillinger er baseret i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg (Parlamentets primære arbejdssteder) i overensstemmelse med behovet i Parlamentets tjenestegrene. Opgaverne kan indbefatte rejser mellem Parlamentets arbejdssteder. 

Ansættelsen sker i lønklasse AD 6, første løntrin, hvor den månedlige grundløn er 6 231,42 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med vedtægten. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, hvori de egnede ansøgere ansættes, kan dog tilpasses i overensstemmelse med de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske karakteristika, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

 

2.       Stillingsbeskrivelse 

Administratorer i Europa-Parlamentets Generalsekretariat varetager en lang række forskellige opgaver. De udfører ledelses-, planlægnings- og forskningsopgaver, der – afhængigt af hvilken afdeling i Generalsekretariatet, den egnede ansøger bliver placeret i – kan omfatte en eller flere af følgende aktiviteter:

(a)        Rådgivning af og støtte til Europa-Parlamentets medlemmer og parlamentsorganer

            udarbejde forudsigelser af arbejdet i de parlamentariske organer på kort, mellemlangt og langt sigt og styre dette arbejde

            håndtere spørgsmål, der opstår i et parlamentsorgan, og ved hjælp af rapporter, analyser og specialiseret forskning bidrage til at udarbejde og fastlægge Europa-Parlamentets holdninger

            etablere netværk af kontakter, navnlig mellem MEP'er og andre EU-institutioner eller -organer og økonomiske og sociale kredse i medlemsstaterne

            hjælpe med afholdelsen af eksterne arrangementer (konferencer, seminarer osv.) og tale offentligt.

(b)        Ressourceforvaltning

            bidrage til forvaltningen af Parlamentets personale, herunder ved at vurdere personalebehovet, udarbejde stillingsbeskrivelser, udforme, forvalte og overvåge uddannelsesprogrammer, anvende og håndhæve personalevedtægten, føre tilsyn med eller koordinere specifikke projekter og samarbejde med de involverede tjenestegrene og/eller de tilsvarende tjenestegrene på interinstitutionelt plan

            medvirke til forvaltningen af Parlamentets finansielle midler, f.eks. ved at bidrage til udarbejdelsen af budgetoverslag, overvåge, koordinere og kontrollere budget- og kontraktforvaltningen, planlægge og gennemføre intern finansiel kontrol og sikre, at finansielle kanaler og procedurer er i overensstemmelse med EU's finansforordning og de relevante gennemførelsesbestemmelser. 

(c)        Det retlige område

            følge udviklingen i retspraksis ved domstole i Den Europæiske Union og orientere Generalsekretariatets tjenestegrene

            følge med i vigtige politiske spørgsmål i lyset af de juridiske virkninger af disse

            udarbejde studier, notater og sammendrag

            på anmodning af den øverste ledelse analysere, koncipere og udarbejde udkast til regler inden for deres ansvarsområde og om alle emner, som vedrører afdelingens forvaltning

            undersøge og overvåge regler og retspraksis, orientere og rådgive ledelsen og tjenestegrenene om lovgivningsmæssig udvikling og visse specifikke sager

            sikre kvaliteten af affattelsen af retsakter i juridisk henseende.

(d)        Informations- og kommunikationspolitik

            forberede, udarbejde, offentliggøre og formidle oplysninger om Europa-Parlamentets virksomhed til medierne og offentligheden, herunder udarbejde pressemeddelelser, bistå og orientere medierepræsentanter, bistå medlemmerne i deres kontakt med pressen (pressekonferencer osv.)

            tilrettelægge og afholde seminarer om EU-spørgsmål for opinionsdannere

            forberede og overvåge kommunikationsaktiviteter, herunder udforme, tilrettelægge og/eller deltage i arrangementer med henblik på at øge offentlighedens kendskab, tilrettelægge og styre besøg (af grupper eller enkeltpersoner), holde oplæg, udforme og tilpasse kommunikationsmateriale osv.

(e)        IT, IT-sikkerhed og sikkerhed

            bidrage til at fastlægge IT-standarder, udføre teknologiske overvågningsopgaver og yde teknisk rådgivning på dette område

            udforme, definere, skræddersy, iværksætte og føre tilsyn med processer vedrørende IT-servicemanagement og den stadige forbedring af disse

            udvikle IT-sikkerhedsstandarder og politikker og retningslinjer for gennemførelsen af dem, der omfatter personer, ejendom og oplysninger

            analysere alle sikkerhedstrusler og -risici i forbindelse med institutionernes interesser og virksomhed

            iværksætte trusselsvurderings- og risikoanalyseprocedurer i forbindelse med tekniske specifikationer eller organisatoriske/operationelle procedurer for komplekse systemer, herunder IT-systemer

            gennemføre og føre tilsyn med koordineringen af operationelle sikkerhedstjenester, såsom forebyggelse og overvågning, overvågningstjenester udført af sikkerhedsvagter og VIP-nærbeskyttelsestjenester.

(f)         Projektledelse

            føre tilsyn med og koordinere specifikke projekter

            forberede og lette ledelsens beslutningstagning ved at foreslå innovative løsninger

            udarbejde analyser, rapporter, notater, skrivelser, statistikker og enhver anden form for dokument, herunder udkast til regler

            bistå med at affatte og følge op på opfordringer til at afgive tilbud

            ledsage den øverste ledelse til eller repræsentere ledelsen på møder og i interne og eksterne arbejdsgrupper og deltage i eller forestå administrative møder.

For at udføre disse opgaver skal man være i stand til at finde passende løsninger på forskellige og ofte komplekse problemer, kunne reagere hurtigt på skiftende omstændigheder og kommunikere effektivt. Ansøgerne skal være i besiddelse af initiativ, kreativitet og en stærk motivation. De skal være i stand til at påvirke andre, arbejde intenst både alene og som del af et team og danne netværk i et multikulturelt arbejdsmiljø. Ansøgerne bør også have lyst til fortsat læring og udvikling gennem hele deres karriere.

 

3.       Adgangsbetingelser 

Ved ansøgningsfristens udløb skal du opfylde alle de generelle og specifikke adgangsbetingelser, der er anført nedenfor:

a)      Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 28 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og med artikel 1, stk. 1, litra i), i bilag III til vedtægten, og under hensyntagen til Præsidiets afgørelse skal du:

–          være statsborger i Kongeriget Nederlandene

–          være i fuld besiddelse af dine borgerlige rettigheder

–          have opfyldt dine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

–          opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

Bemærk: I den forbindelse skal du på tro og love erklære, at du er statsborger i Kongeriget Nederlandene, ved at vælge "Nederlandene" som det land, hvori du har "statsborgerskab". Du skal ligeledes afkrydse det relevante felt i Apply4EP for at bekræfte, at du er "statsborger i en af medlemsstaterne".

Du vil senere i proceduren blive bedt om at fremlægge en kopi af dit nederlandske pas eller dit nationale nederlandske ID-kort.

b)      Særlige betingelser

i)       Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har et uddannelsesniveau, der svarer til afsluttede universitetsstudier af mindst tre års varighed, som er afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

Eksamensbeviser skal, uanset om de er udstedt i en medlemsstat eller i et tredjeland, være anerkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. undervisningsministeriet.

Ansøgere med eksamensbeviser, der er udstedt i et land uden for EU, skal vedlægge deres ansøgning en EU-ækvivalent for deres eksamensbeviser. Yderligere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU findes i ENIC-NARIC-netværkene og kan tilgås via følgende link: https://www.enic-naric.net. Udvælgelseskomitéen vil i denne forbindelse tage højde for forskelle mellem uddannelsessystemerne. Tabellen i vejledningen for ansøgere indeholder eksempler på de minimumskvalifikationer, som kræves. Ansøgere, der ikke har vedlagt en EU-ækvivalent for deres eksamensbeviser og/eller ansøgere med eksamensbeviser, der ikke er anerkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, får ikke adgang til udvælgelsesprøven.

ii)      Nødvendig erhvervsfaring

Efter at have opnået de kvalifikationer, der giver adgang til udvælgelsesprøven (jf. nr. i) ovenfor), skal du have erhvervet mindst to års erhvervserfaring, der er relevant for de opgaver, som er anført i stillingsbeskrivelsen (dvs. inden for arbejdsområderne: rådgivning af og støtte til Europa-Parlamentets medlemmer og parlamentsorganer, ressourceforvaltning, det retlige område, informations- og kommunikationspolitik, IT, IT-sikkerhed og sikkerhed, projektledelse). Stillingsbeskrivelsen i afsnit A.2 indeholder generelle opgaver, der er specifikke for en administrators arbejde i Europa-Parlamentets Generalsekretariat, men udvælgelseskomitéen vil også tage relevansen af erhvervserfaring, der er erhvervet uden for Europa-Parlamentet og EU-institutionerne, i betragtning.

iii)     Sprogkundskaber

Du skal have et indgående kendskab (minimum C1-niveau) til nederlandsk (sprog 1

og

et tilfredsstillende kendskab (minimum B2-niveau) til et af Den Europæiske Unions øvrige officielle sprog (sprog 2): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk. 

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for alle sproglige færdigheder (tale, skrivning, læsning og lytning), som omtales i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er angivet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Bemærk, at niveau C2 er det højeste niveau i rammen og A1 det laveste.

 

B. PROCEDURE

Ansættelsesmyndigheden opstiller en liste over ansøgere, der erklærer, at de opfylder betingelserne i afsnit A.3, litra a), og som har indgivet deres ansøgning i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser og inden for den frist, der er fastsat i meddelelsens afsnit C. Denne liste bliver sendt til udvælgelseskomitéens formand.

Udvælgelsesprøven er baseret på prøver. Den består af to etaper:

1.     Forhåndsudvælgelse (multiple choice-prøve) og kontrol af, om ansøgeren opfylder adgangsbetingelserne

a)     Forhåndsudvælgelse (multiple choice-prøve)

b)     Kontrol af specifikke adgangsbetingelser

2.     Prøver

a)     Prøve i skriftlig fremstilling

b)     Samtale

 

1.     Forhåndsudvælgelse (multiple choice-prøve) og kontrol af, om ansøgeren opfylder adgangsbetingelserne

a)         Forhåndsudvælgelse (multiple choice-prøve)

De ansøgere, hvis navne står på ansættelsesmyndighedens liste, vil blive opfordret til at deltage i forhåndsprøven, som har form af en række computerbaserede multiple choice-spørgsmål. 

Multiple choice-prøven er på nederlandsk (sprog 1).

Multiple choice-prøven består af maksimalt 40 spørgsmål, som har til formål at vurdere ansøgerens viden om følgende fire områder: viden om Den Europæiske Union, viden om Europa-Parlamentet, verbalt ræsonnement og numerisk ræsonnement. Ansøgerne vil få tilsendt eksempler på spørgsmål i god tid inden prøvedatoen.

Denne prøve varer maksimalt 60 minutter og foregår online. Ansøgerne vil modtage instruktioner om prøverne i god tid. Prøverne vil finde sted på et bestemt tidspunkt på en bestemt dato. Ansøgerne får oplyst prøvens nøjagtige varighed, når de modtager invitationen og instruktionerne. 

b)        Kontrol af specifikke adgangsbetingelser

Udvælgelseskomitéen kontrollerer, om de ansøgere, der har opnået flest point i multiple choice-prøven, opfylder adgangsbetingelserne. Dette vil ske i faldende orden begyndende med dokumenterne for de ansøgere, der har opnået det højeste antal point. Udvælgelseskomitéen stopper sin kontrol af, om adgangsbetingelserne er opfyldt, når antallet af ansøgere, der opfylder betingelserne, er fire gange højere end det ønskede antal egnede ansøgere. Hvis der til den sidste plads er flere ansøgere med samme antal point, medtager udvælgelseskomitéen alle disse ansøgere.

Udvælgelseskomitéen opstiller en liste over ansøgere, der opfylder de særlige adgangsbetingelser, som er anført i afsnit A.3., litra b), i denne meddelelse. Ansøgerne på denne liste får adgang til udvælgelsesprøven. Udvælgelseskomitéen afgør, om en ansøger opfylder betingelserne, ved at sammenligne a) erklæringerne i ansøgningsskemaet og b) de dokumenter, der er uploadet til ansøgningsskemaet i Apply4EP til støtte herfor.

Udvælgelseskomitéen tager ved sin afgørelse udelukkende hensyn til de oplysninger i ansøgningen, der er dokumenteret med bilag. (Se vejledningen for ansøgere for yderligere oplysninger.)

 

2.         Prøver

Alle ansøgere, der får adgang til udvælgelsesprøven, indkaldes til prøven i skriftlig fremstilling. På dette tidspunkt i forløbet vil udvælgelseskomitéen anmode ansøgerne om dokumentation for deres nederlandske statsborgerskab. Ansøgere, der ikke fremlægger den nødvendige dokumentation, udelukkes fra udvælgelsesprøven. 

a)         Prøve i skriftlig fremstilling på nederlandsk (sprog 1) på grundlag af et dossier med henblik på at vurdere ansøgernes evne til at analysere og sammenfatte oplysninger samt deres evne til at udtrykke sig på skrift. Ved den skriftlige prøve kan der ikke vælges mellem flere emner.

Afsat tid (maksimalt): 120 minutter

Point: 0 til 50

Mindste antal point for at bestå: 25

Prøven aflægges online på computer.

De ansøgere, der opnår det højeste antal point ved prøven i skriftlig fremstilling, bliver indkaldt til samtalen, forudsat at de ved prøven i skriftlig fremstilling har opnået det antal point, som mindst kræves for at bestå. Til samtalen indkaldes maksimalt dobbelt så mange ansøgere som det antal egnede ansøgere, der ønskes. Hvis der til den sidste plads er flere ansøgere med samme antal point, medtager udvælgelseskomitéen alle disse ansøgere. 

b)         Samtale med udvælgelseskomitéen på nederlandsk (sprog 1) med henblik på at vurdere, om ansøgerne er i besiddelse af Parlamentets kernekompetencer: evne til løbende udvikling, fleksibilitet, holdånd og samarbejdsevne, resultatorienterethed og pålidelighed. Udvælgelseskomitéen kontrollerer desuden kendskabet til det sprog, som ansøgerne har angivet som sprog 2 på ansøgningsskemaet.

Maksimal varighed: 60 minutter

Point: 0 til 50

Mindste antal point for at bestå: 25 

            Prøven kan afholdes ved fysisk fremmøde. 

Ansøgerne vil modtage instruktioner om prøverne i god tid. Prøverne vil finde sted på et bestemt tidspunkt på en bestemt dato. Ansøgere, som ikke besvarer en invitation, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes, medmindre der er tale om force majeure. Ansøgerne skal nøje følge instruktionerne. Enhver undladelse af at følge instruktionerne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse. 

 

3.       Liste over egnede ansøgere

Udvælgelseskomitéen opstiller en liste over egnede ansøgere med navnene på de 90 ansøgere, der har opnået det højeste samlede pointtal ved prøverne, som anført i punkt A.1 ("Generelt"). Det samlede pointtal er det antal point, der er opnået ved prøven i skriftlig fremstilling og samtalen med udvælgelseskomitéen i henholdsvis afsnit B.2., litra a), og B.2., litra b), forudsat at ansøgeren ved begge disse prøver mindst har opnået det antal point, som kræves for at bestå. Hvis der til den sidste plads på listen er flere ansøgere med samme antal point, medtages alle disse ansøgere. Navnene på de egnede ansøgere opføres på listen i alfabetisk rækkefølge.

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2027. Gyldigheden kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. Såfremt den forlænges, vil ansøgerne på listen blive underrettet herom i god tid.

De beståede ansøgere vil blive underrettet individuelt om deres resultater, og listen over egnede ansøgere vil blive offentliggjort på Europa-Parlamentets officielle websted.

En ansøger, der får tilbudt en stilling, skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, herunder eksamensbeviser og arbejdsattester, med henblik på kontrol af deres ægthed.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere udgør hverken en ret til eller en garanti for ansættelse.

Det er vigtigt at bemærke, at det af artikel 3 ("Ansættelse") i Præsidiets afgørelse fremgår, at "Med henblik på at sikre overholdelse af forpligtelsen til, at ingen stillinger forbeholdes statsborgere fra en bestemt medlemsstat, jf. vedtægtens artikel 27, og uden at det berører udvælgelsesprøver, der afholdes i henhold til vedtægtens artikel 29, stk. 3, skal de udvalgte ansøgere fra de udvælgelsesprøver, der afholdes på grundlag af artikel 2 i nærværende bestemmelser, ligestilles med de udvalgte ansøgere fra andre udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet eller EPSO".

  

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgningsvilkår:

Ansøgninger indgives via Apply4EP-platformen: https://apply4ep.gestmax.eu/search 

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, er det nødvendigt nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag.

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen udløber den

 

12. april 2024, kl. 12.00, lokal tid i Bruxelles.

 

Der vil automatisk blive sendt en kvittering for modtagelsen, så snart ansøgningsskemaet er blevet valideret.

Du bør kun kommunikere om denne udvælgelsesprøve via din Apply4EP-konto. RING VENLIGST IKKE til Europa-Parlamentet for at stille spørgsmål om denne udvælgelsesprøve. 

Det er dit ansvar regelmæssigt at tjekke den e-mailkonto, som du har angivet på din Apply4EP-konto.