This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

КОНКУРС PE/AD/301/2024  АДМИНИСТРАТОРИ С НИДЕРЛАНДСКО ГРАЖДАНСТВО (AD 6) 

Край на публикуването на външен уебсайт : 12/04/2024 12:00
Отдел : 00-Европейски парламент
Ref. : COMPETITION PE/AD/301/2024 (AD 6)
Ръководство на вниманието на кандидатите :

КОНКУРС PE/AD/301/2024 

Администратори с нидерландско гражданство (AD 6) 

 

Преди да кандидатствате, трябва да прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за конкурс. Ръководството е неразделна част от обявлението за конкурс и ще Ви помогне да разберете правилата, уреждащи конкурсите и процедурите за подбор, както и стъпките, които трябва да следвате при подаването на кандидатурата.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

А.               ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ  

Б.                ПРОЦЕДУРА

В.               КАНДИДАТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ:  РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО КОНКУРСИ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ / ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                         

 

А. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ

 

1.       Общи забележки

Европейският парламент реши да организира конкурс на общо основание (степен AD 6), за да изготви списък с подходящите кандидати, от който да може да назначава граждани на Кралство Нидерландия. 

Търсеният профил е на администратор в Генералния секретариат на Европейския парламент, а целта е да се подберат 90 подходящи кандидати

Настоящият конкурс се организира въз основа на член 29, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-долу „Правилник за длъжностните лица“) и въз основа на решението на Бюрото на Европейския парламент от 21 ноември 2022 г. за приемане на общи разпоредби за прилагане на член 27 от Правилника за длъжностите лица на Европейския съюз (наричано по-долу „решението на Бюрото“; то може да се намери на следния адрес: https://circabc.europa.eu/ui/group/47001db4-d61c-4677-af45-0b5ce0d388fc/library/55a654c7-f358-44cb-b527-a2baa4dd5e71/details).

 

 Съгласно член 27 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз назначаването „има за цел да осигури на институцията услугите на длъжностни лица със способности, ефикасност и почтеност, отговарящи на най-високите стандарти, подбрани на възможно най-широка географска основа измежду гражданите на държавите – членки на Европейския съюз. Не се запазват длъжности за граждани на определени държави членки“. Европейският парламент винаги се стреми към подбор на персонала на възможно най-широка географска основа, за да гарантира, че публичната администрация на ЕС въплъщава богато културно и езиково многообразие. Плуралистичният характер на Парламента е важна част от репутацията и мисията на институцията. Балансираната от географска гледна точка съвкупност от служители позволява на Парламента да се възползва пълноценно от многообразието на Европейския съюз. 

Сред длъжностните лица в Генералния секретариат на Парламента обаче се наблюдава значителен дисбаланс между гражданите на различни държави членки сред длъжностните лица, който не е оправдан от обективни критерии. За да се преодолее този дисбаланс, Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) и други институции на ЕС, както и органите на държавите членки, приложиха различни комуникационни и информационни стратегии. За съжаление тези инициативи не доведоха до желаните резултати, и по-специално не успяха да привлекат повече кандидати от държавите членки с непропорционално слабо представителство. 

В съответствие с член 27 от Правилника за длъжностните лица принципът на равенство на гражданите на Съюза позволява на всяка институция да приеме подходящи мерки, след като установи значителен дисбаланс между гражданите на различни държави членки сред длъжностните лица, който не е оправдан от обективни критерии.

Общите разпоредби за прилагане на член 27 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, приети от Бюрото на Парламента на 21 ноември 2022 г., предоставят възможност на Парламента да приеме подходящи мерки при наличието на значителен дисбаланс между гражданите на различни държави членки сред длъжностните лица. Съгласно тези разпоредби, ако Бюрото забележи, че съществува значителен дисбаланс в състава на длъжностните лица от една или повече националности, генералният секретар може да организира конкурси, запазени за кандидати от тези по-слабо представени националности. По този начин групата от подходящи кандидати от тези страни ще се увеличи, а Парламентът ще бъде в състояние да подбира кандидати на възможно най-широка географска основа. 

Кралство Нидерландия е една от тези държави членки, чиито граждани са най-слабо представени сред длъжностните лица в Генералния секретариат на Парламента. Освен това възрастовата структура на групата от длъжностни лица с нидерландско гражданство означава, че значителен брой от тях ще се пенсионират през идните години, което допълнително ще намали слабото представителство на тази държава.

Следва да се отбележи, че Парламентът съблюдава стриктно принципа, че подборът на служители се базира на заслугите. Няма да се запазват длъжности за граждани на определени държави членки, а списъкът с подходящите кандидати, съставен вследствие на настоящия конкурс, е равнопоставен с всички други списъци с подходящи кандидати, изготвени от Парламента или Европейската служба за подбор на персонал.

 

Преобладаващата част от длъжностите в Европейския парламент са базирани в Брюксел, Люксембург и Страсбург (основните места на работа на Парламента) в съответствие с нуждите на службите на Парламента. Служебните задължения могат да включват пътувания между местата на работа на Парламента. 

Назначаването се извършва на степен AD 6, първа стъпка, с основна месечна заплата от 6 231,42 EUR. Тази заплата подлежи на данъчно облагане в полза на Съюза и други удръжки, предвидени в Правилника за длъжностните лица. Тя не подлежи на национално данъчно облагане. Стъпката, на която се назначават подходящите кандидати, може да бъде коригирана в съответствие с техния професионален опит. Освен това при определени обстоятелства към основаната заплата се начисляват допълнителни надбавки. 

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема с интерес кандидатурите без дискриминация на основата на социален пол, етническа принадлежност, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 

2.       Длъжностна характеристика

Администраторите в Генералния секретариат на Европейския парламент работят в широк диапазон от области. Те изпълняват функции, които са свързани с управление, планиране и извършване на проучвания и които могат да включват в зависимост от отдела в рамките на Генералния секретариат, в който е назначен подходящият кандидат, една или повече от следните дейности: 

а)          В областта на предоставянето на консултации и подкрепа на членовете на Европейския парламент и парламентарните органи:

            изготвяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни работни прогнози за парламентарните органи и управлението на работата;

            разрешаване на въпроси, които възникват в даден парламентарен орган, и допринасяне – чрез доклади, анализи и специализирани изследвания – за изготвянето и определянето на позициите на Европейския парламент;

            създаване на мрежи от контакти, по-специално между членовете на ЕП и други институции или органи на ЕС и икономическите и социалните среди в държавите членки;

            подпомагане на организирането на външни прояви (конференции, семинари и т.н.) и извършване на публични изказвания.

б)          В областта на управлението на ресурсите:

            подпомагане на управлението на персонала на Парламента, включително чрез извършване на оценка на нуждите от персонал, изготвяне на длъжностни характеристики, разработване, управление и проследяване на програмите за обучение, прилагане и налагане на спазването на Правилника за длъжностите лица, ръководене или координиране на конкретни проекти и поддържане на връзка с участващите отдели и/или със съответните отдели на междуинституционално равнище;

            подпомагане на управлението на финансовите ресурси на Парламента, например чрез оказване на принос за изготвянето на бюджетните прогнози, извършване на мониторинг, координиране и контролиране на управлението на бюджета и договорите, организиране и извършване на вътрешни финансови проверки и гарантиране на това, че финансовите канали и процедури са в съответствие с Финансовия регламент на ЕС и съответните разпоредби за прилагане. 

в)          В правната сфера: 

            проследяване на развитието на съдебната практика в съдилищата в Европейския съюз и информиране на отделите в Генералния секретариат;

            проследяване на важните политически въпроси и събития с оглед на тяхното правно отражение;

            изготвяне на проучвания, докладни записки и резюмета;

            анализиране, разработване и изготвяне на проекти на правилници в своята сфера на компетентност и по всички въпроси, свързани с управлението на отдела по искане на висшето ръководство;

            анализиране и проследяване на правилата и съдебната практика, информиране и предоставяне на консултации на ръководството и отделите относно регулаторните тенденции и относно конкретни случаи;

            обезпечаване на качеството на проектите на актове от правна гледна точка. 

г)           В областта на информационната и комуникационната политика:

            подготвяне, изготвяне, публикуване и разпространение сред медиите и широката общественост на информация относно дейностите на Европейския парламент, включително изготвяне на съобщения за медиите, оказване на съдействие и предоставяне на брифинги на представители на медиите, оказване на съдействие на членовете на ЕП при контактите им с пресата (пресконференции и др.);

            организиране и провеждане на семинари по европейски въпроси за разпространителите на общественото мнение;

            подготвяне и ръководене на комуникационните дейности, включително разработване, организиране на прояви за повишаване на обществената осведоменост и/или участие в такива прояви, организиране и управление на посещения (на групи или отделни лица), произнасяне на речи, изготвяне и адаптиране на комуникационни материали и др.

д)              В областта на информационните технологии, сигурността на информационните технологии и сигурността като цяло:

            подпомагане на определянето на стандартите за информационните технологии (ИТ), извършване на задачи, свързани с бдителността по отношение на технологиите, и предоставяне на технически консултации в тази област;

            разработване, определяне, приспособяване, прилагане и ръководене на процесите на управление на информационно-технологичните услуги и тяхното постоянно усъвършенстване;

            разработване на стандарти и политики за сигурност на информационните технологии и на насоки за тяхното прилагане по отношение на физическите лица, имуществото и информацията;

            анализиране на всички заплахи и рискове за сигурността, свързани с интересите и дейностите на институциите;

            прилагане на процедурите за оценка на заплахите и анализ на рисковете във връзка с техническите спецификации или организационните/оперативните процедури за сложни системи, включително ИТ системи;

            прилагане и ръководене на координацията на службите за оперативна сигурност, например превенция и контрол, службите за контрол на охраната и службите за лична охрана на високопоставени лица. 

е)           В областта на управлението на проекти:

 

            ръководене и координиране на конкретни проекти;

            подготвяне и улесняване на вземането на решения от ръководството чрез предлагане на иновативни решения;

            изготвяне на анализи, доклади, докладни записки, писма, статистика и други видове документи, включително проекти на правилници;

            подпомагане на изготвянето на покани за представяне на оферти и на предприемането на последващи действия във връзка с тях;

            придружаване на членове на висшето ръководство или представляване на ръководството на срещи или в рамките на вътрешни или външни работни групи и вземане на участие в административни заседания или председателстване на такива заседания.

Изпълнението на тези задачи изисква способност да се намират подходящи решения на различни и в много случаи сложни проблеми, да се реагира бързо на променящите се обстоятелства и да се комуникира ефективно. Кандидатите трябва да проявят инициатива, творчески подход и силна мотивация. Те трябва да могат да оказват влияние върху другите, да работят интензивно, както самостоятелно, така и в екип, и да създават мрежи от контакти в мултикултурна работна среда. Кандидатите също така следва да имат желанието да продължат да се обучават и развиват през цялата си кариера.

 

3.       Условия за допустимост 

Към крайната дата за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на всички общи и специални условия за допустимост, посочени по-долу:

а)      Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и в съответствие с член 1, параграф 1, буква и) от приложение III към Правилника за длъжностите лица и като се взема предвид решението на Бюрото, Вие трябва:

–          да сте гражданин/гражданка на Кралство Нидерландия;

–          да се ползвате с пълни граждански права;

–          да сте изпълнили евентуалните произтичащи от законите задължения по отношение на военната служба;

–          да сте в състояние да представите необходимите писмени препоръки относно своята годност за изпълнение на съответните задължения.

Забележка: В този контекст Вие трябва да декларирате, че сте гражданин/гражданка на Кралство Нидерландия, като изберете „Нидерландия“ като държава, на която сте гражданин/гражданка и чието гражданство отговоря на условията за допустимост. Трябва също така да поставите отметка в полето в Apply4EP, в което се заявява, че сте гражданин/гражданка на една от държавите членки.

На по-късен етап от процедурата към Вас ще бъде отправено искане да представите копие от нидерландския си паспорт или нидерландската си лична карта.

б)      Специфични условия

i)       Необходими квалификации

Следва да притежавате ниво на образование, съответстващо на завършено най-малко тригодишно университетско обучение, удостоверено с диплома, официално призната в една от държавите – членки на Европейския съюз.

Дипломите, независимо дали са издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава – членка на ЕС, например от министерството на образованието.

Кандидатите, които притежават дипломи, издадени в държава извън ЕС, трябва да приложат към кандидатурата си декларация за еквивалентността им в ЕС. Може да намерите допълнителна информация относно признаването на квалификациите, придобити в държава извън ЕС в рамките на мрежите ENIC-NARIC, чрез следния линк: https://www.enic-naric.net. Комисията за подбор ще вземе предвид различията между образователните системи. Примери за изискваната минимална квалификация са включени в таблицата, представена в ръководството  на вниманието на кандидатите. Кандидатите, които не приложат декларация за еквивалентността в ЕС на своите дипломи, и/или кандидатите с дипломи, които не са признати от официален орган в държава – членка на ЕС, няма да бъдат допуснати да участват в конкурса.

ii)      Необходим професионален опит

След придобиването на квалификациите, които Ви дават достъп до конкурса (вж. подточка i) по-горе), трябва да сте натрупали поне двугодишен професионален опит във връзка с дейностите, изброени в длъжностната характеристика  (напр. в следните области на дейност: предоставяне на консултации и съдействие на членовете на ЕП и парламентарните органи, управление на ресурсите, право, информационна и комуникационна политика, информационни технологии, сигурност на информационните технологии и сигурност като цяло, управление на проекти). Въпреки че в длъжностната характеристика в раздел A, точка 2 се изброяват общи задачи, които са специфични за работата на администраторите в Генералния секретариат на Европейския парламент, комисията за подбор също така ще прецени дали професионалният опит, придобит извън Европейския парламент и институциите на ЕС, е полезен за изпълнението на тези задачи.

iii)     Езикови познания

Трябва да имате задълбочени познания (минимално ниво C1) по нидерландски (език 1

и

задоволителни познания (минимално ниво B2) по един от другите официални езици на Европейския съюз (език 2): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски. 

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Моля, имайте предвид, че нивото C2 е най-високото съгласно тази рамка, а А1 – най-ниското.

 

Б. ПРОЦЕДУРА

Органът по назначаването изготвя списък с кандидатите, които декларират, че отговарят на критериите, определени в раздел А, точка 3, буква а) от обявлението, и които са подали кандидатурата си в съответствие с посочените в раздел В от обявлението условия и краен срок. Списъкът се изпраща на председателя на комисията за подбор. 

Конкурсът се провежда въз основа на изпити. Конкурсът се състои от два етапа:

1.     Предварителен подбор (тест с въпроси с избор между няколко отговора) и проверка на допустимостта

 

а)     Предварителен подбор (тест с въпроси с избор между няколко отговора)

б)     Проверка на това дали кандидатът отговаря на специалните условия за допустимост

2.     Изпити

а)     Изготвяне на текст

б)     Събеседване

 

1.     Предварителен подбор (тест с въпроси с избор между няколко отговора) и проверка на допустимостта

а)         Предварителен подбор (тест с въпроси с избор между няколко отговора)

Кандидатите, чиито имена са включени в списъка на органа по назначаването, ще бъдат поканени да участват в теста за предварителен подбор под формата на набор от въпроси с избор между няколко отговора, който се провежда на компютър.

Тестът с въпроси с избор между няколко отговора ще бъде на нидерландски език (език 1). 

Тестът с въпроси с избор между няколко отговора ще се състои от най-много 40 въпроса, чиято цел е да се направи оценка на познанията на кандидатите в следните четири области: познания за Европейския съюз, познания за Европейския парламент, словесно логическо мислене и математическо логическо мислене Кандидатите ще получат примери за видовете въпроси достатъчно дълго преди датата на теста.

Максималната продължителност на теста е 60 минути и той ще се проведе онлайн. Кандидатите ще получат своевременно инструкции относно изпитите. Тестът ще се проведе в точно определен час и на точно определена дата. Кандидатите ще бъдат информирани за точната продължителност на теста, когато им бъдат изпратени поканата и инструкциите. 

б)         Проверка на това дали кандидатът отговаря на специалните условия за допустимост

Комисията за подбор ще провери дали кандидатите, които получат най-висок брой точки на теста с въпроси с избор между няколко отговора, отговарят на специалните условия за допустимост. Това ще се извърши в низходящ ред, като се започне с кандидатурите на лицата, получили най-висок резултат. Комисията за подбор ще преустанови извършването на проверките на допустимостта, когато кандидатите, за които се установи, че отговарят на условията за допустимост, достигнат брой, който е четирикратно по-висок от изисквания брой подходящи кандидати,  Комисията за подбор ще допусне всички отговарящи на условията за допустимост кандидати, класирани с еднакъв резултат за последното налично място при теста с въпроси с избор между няколко отговора.

Комисията за подбор ще изготви списък с кандидатите, които отговарят на специалните условия за допустимост, посочени в раздел А, точка 3, буква б) от настоящото обявление. Кандидатите от този списък се допускат до конкурса. Комисията за подбор ще вземе решение относно допустимостта на даден кандидат чрез сравняване на а) декларациите във формуляра за кандидатстване и б) документите, качени с формуляра за кандидатстване в Apply4EP в подкрепа на тези декларации. 

Комисията за подбор ще взема решенията си единствено въз основа на информацията, която е предоставена във формуляра за кандидатстване и която е подкрепена от приложените към него оправдателни документи. (Вж. ръководството на вниманието на кандидатите за допълнителна информация.)

 

2.         Изпити

Всички кандидати, допуснати до конкурса, са поканени да участват в изпита за изготвяне на текст. На този етап комисията за подбор ще прикани кандидатите да представят документи, доказващи нидерландското им гражданство. Кандидатите, които не представят необходимите доказателства, ще бъдат изключени от конкурса.

а)         Изпит за изготвяне на текст на нидерландски (език 1) въз основа на набор от документи с цел да се извърши оценка на способността на кандидатите да анализират и резюмират информация и на техните умения за изготвяне на текстове. Темата на писмения изпит не подлежи на избор. 

Максимална продължителност на изпита: 120 минути.

Оценяване: От 0 до 50 точки.

Минимална допустима оценка: 25 точки. 

Изпитът ще се проведе онлайн. 

Кандидатите, които получат най-висок брой точки на изпита за изготвяне на текст, ще бъдат поканени на събеседване, при условие че са получили минималната допустима оценка на изпита за изготвяне на текст. Максималният брой на кандидатите, поканени на събеседване, е двойно по-висок от броя на изисквания брой подходящи кандидати. Комисията за подбор ще покани всички кандидати, класирани с еднакъв резултат за последното налично място. 

б)         Събеседване с комисията за подбор на нидерландски (език 1), за да се прецени дали кандидатите притежават основните умения, които се изискват в Парламента: стремеж към постоянно усъвършенстване, проява на гъвкавост, умения за работа в екип и готовност за сътрудничество, ориентираност към постигането на резултати и надеждност. Комисията за подбор също така ще провери познанията по език 2, посочен от кандидата във формуляра за кандидатстване. 

Максимална продължителност: 60 минути.

Оценяване: От 0 до 50 точки.

Минимална допустима оценка: 25 точки.

            Изпитът може да се проведе присъствено на определено място.

Кандидатите ще получат своевременно инструкции относно изпитите. Събеседването ще се проведе в точно определен час и на точно определена дата. Ако даден кандидат не отговори на поканата, ако с кандидата не може се осъществи връзка чрез електронната поща или ако кандидатът не се яви на изпита, той/тя ще бъде дисквалифициран(а), освен в случаите на непреодолима сила. Кандидатите трябва да следват стриктно инструкциите. Всяко неспазване на инструкциите или действие, което не съответства на инструкциите, ще доведе до незабавно дисквалифициране. 

 

3.       Списък с подходящите кандидати

Комисията за подбор ще изготви списък с подходящите кандидати с имената на 90-те кандидати, отговарящи на условията за допустимост и получили най-високите общи резултати от изпитите, както е посочено в Раздел А, точка 1 „Общи забележки“. Общият резултат е общият брой точки, получени при изпита за изготвяне на текст и при събеседването с комисията за подбор, посочени съответно в раздел Б, точка 2, букви а) и б), при условие че кандидатът е получил минималната допустима оценка и при двата изпита. В списъка ще може да се включат всички кандидати, класирани на последно място с еднакъв резултат. Имената на подходящите кандидати ще бъдат включени в списъка в азбучен ред.

Списъкът с подходящите кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2027 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаването и в този случай кандидатите, чиито имена са включени в списъка, ще бъдат уведомени своевременно.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани лично за своите резултати, а списъкът с подходящите кандидати ще бъде публикуван на официалния уебсайт на Европейския парламент.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите за проверка оригиналите на всички изисквани документи, включително дипломи и служебни бележки.

Включването в списък с подходящите кандидати не съставлява нито право на назначаване, нито гаранция за назначаване.

Важно е да се отбележи, че както гласи член 3 („Назначаване“) от решението на Бюрото, с цел „да се гарантира спазването на задължението да не се запазват длъжности за граждани на определени държави членки, както е предвидено в член 27 от Правилника за персонала, и без да се засягат конкурсите, организирани в съответствие с член 29, параграф 3 от Правилника за персонала, одобрените кандидати от конкурсите, организирани на основание член 2 от настоящите разпоредби, са равнопоставени с одобрените кандидати от други конкурси, организирани от Европейския парламент или EPSO“.

 

В. КАНДИДАТУРИ

Как да кандидатствате:

Трябва да кандидатствате чрез платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search 

Трябва да прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите по конкурси, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните оправдателни документи.

Крайна дата за подаване на кандидатурите:

Крайният срок за подаване на кандидатурите е

 

12 април 2024 г., 12.00 ч. на обяд (брюкселско време).

  

Веднага щом формулярът Ви за кандидатстване бъде валидиран, ще получите автоматично потвърждение за получаването му.

Следва да комуникирате относно настоящия конкурс единствено чрез профила си в Apply4EP. Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА с въпроси относно настоящия конкурс. 

Носите отговорност да проверявате редовно входящата електронна поща на електронния адрес, който сте посочили в профила си в Apply4EP.