This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KONKURSAS PE/AD/299/2023/TRAD - KALBŲ IR TARPKULTŪRIŠKUMO SPECIALISTAS (-Ė) (AD 5 LYGIS)

Vieta : Liuksemburgas
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 12/01/2024 17:00
Tarnyba : 09-Vertimo raštu generalinis direktoratas
Numeris : PE/AD/299/2023/TRAD
Vadovas kandidatams :
Kvalifikacijos vertinimo forma :

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo apie konkursą. Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo apie konkursą dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką. 

 

TURINYS

 A.               PAREIGŲ POBŪDIS IR KONKURSO REIKALAVIMAI

 B.               KONKURSO EIGA

 C.               PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 PRIEDAI:         EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMUOSE KONKURSUOSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

                          KVALIFIKACIJOS VERTINIMO FORMA

 

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR KONKURSO REIKALAVIMAI

1.      Bendra informacija

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalį Europos Parlamentas nusprendė paskelbti viešąjį konkursą (AD 5) pareigūnams Vertimo raštu generaliniame direktorate įdarbinti.

Parlamentas ieško kalbų ir tarpkultūriškumo specialistų šių kalbų:

 

1. vokiečių k. (12 konkurso laimėtojų);

2. kroatų k. (12 konkurso laimėtojų);            

3. lietuvių k. (12 konkurso laimėtojų);

4. vengrų k. (12 konkurso laimėtojų);

5. slovėnų k. (12 konkurso laimėtojų).

 

Taigi šis konkursas skelbiamas dėl penkių kalbų. Pateikti paraišką galite tik dėl vienos iš jų. Kalbą turite pasirinkti registruodamiesi internetu. Kai Jūsų elektroninė paraiška bus patvirtinta, pasirinktos kalbos keisti nebegalėsite. 

Įdarbinama į AD pareigų grupės 5 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis – 5 453,02 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Sąjungos mokestis ir kiti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant konkurso laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente įdarbinant vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos nagrinėjamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 

2.      Pareigų pobūdis

Vertimo raštu generalinis direktoratas (toliau – Vertimo raštu GD) teikia vertimo raštu paslaugas Europos Parlamente, kad spausdintinė ir elektroninė komunikacija vyktų visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Pagrindiniai Vertimo raštu GD uždaviniai:

·        užtikrinti, kad visi dokumentai, susiję su Parlamento, kaip vienos iš teisėkūros institucijų ir vienos iš dviejų biudžeto valdymo institucijų, vaidmeniu, būtų parengti visomis oficialiosiomis ir darbo kalbomis, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos teisėkūros ir biudžeto sudarymo procesų legitimumą ir skaidrumą;

·        sudaryti Europos Parlamentui sąlygas vykdyti savo įsipareigojimus dėl daugiakalbystės politikos, kuria siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į visas kalbas ir taip sudaryti galimybes visiems Europos Sąjungos piliečiams bendrauti su institucijomis ir susipažinti su jų dokumentais savo kalba;

·        vartojant aiškią kalbą užtikrinti, kad tekstai būtų kuo paprastesni ir suprantamesni, o Parlamentas pasiekiamesnis ir prieinamesnis piliečiams, be kita ko, pasitelkiant naujus formatus, kurie atspindi ateityje naudotinus skaitymo būdus;

·        užtikrinti, kad visos šios paslaugos būtų teikiamos kuo veiksmingiau.

Vertimo raštu GD misija – tiesti tiltus tarp įvairių kalbų ir kultūrų ir populiarinti tvarią daugiakalbystę, nes ji yra neatsiejama Europos demokratijos idealo dalis.

Kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai dirba Liuksemburge ir savo gimtąja kalba užtikrina geresnę komunikaciją tarp Europos Parlamento ir plačiosios visuomenės. Jie turi vartoti aiškią kalbą visose savo darbo srityse, atsižvelgdami į atitinkamos šalies ar šalių kultūrinį kontekstą. Jie verčia tekstus, skirtus skaityti, klausyti ar žiūrėti, lokalizuoja šių tekstų turinį, tikrina kolegų išverstus tekstus ir teikia pagalbą ne teisėkūros dokumentų autoriams rengiant ir redaguojant tekstus. Jie taip pat turi adaptuoti tekstus savo gimtąja kalba. Labai svarbu sugebėti gerai dirbti komandoje ir turėti tvirtų bendravimo įgūdžių, nes kalbų ir tarpkultūriškumo specialistai dirba glaudžiai bendradarbiaudami su kitų Vertimo raštu GD skyrių kolegomis ir retkarčiais palaiko ryšius su vertimą užsakančiomis tarnybomis.

Kalbų ir tarpkultūriškumo specialisto pareigos:

·        vartojant aiškią kalbą palengvinti komunikaciją su piliečiais savo gimtąja kalba;

·        versti visų tipų tekstus į gimtąją kalbą, juos adaptuoti, perkurti tekstus ir tikrinti vertimus;

·        dirbti vartojant ne mažiau kaip dvi kitas oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas teikiant kalbinio ir tarpkultūrinio tarpininkavimo paslaugas (tokias kaip subtitravimas ar audiovizualinio turinio, tinklalaidžių ar interneto svetainių tekstų kalbinis adaptavimas);

·        teikti pagalbą rengiant ne teisėkūros dokumentus;

·        prisidėti prie veiklos, susijusios su mokymais, terminologinio darbo ir kompiuterinių bei komunikacijos priemonių kūrimo;

·        nuolat palaikyti ryšius su vertimus užsakančiomis tarnybomis;

·        prisidėti prie kokybės užtikrinimo bei kontrolės veiklos ir užtikrinti, kad būtų laikomasi gerosios patirties, siekiant aukščiausios Vertimo raštu GD rengiamų tekstų kokybės.

Tekstuose, su kuriais dirbama ir kurie dažnai būna sudėtingi, paprastai aptariamos politinės, teisinės, ekonominės, finansinės, mokslo ar techninės temos, apimančios visas Europos Sąjungos veiklos sritis. 

Vykdant šias pareigas reikia aktyviai naudoti specialias kompiuterines ir susijusias priemones. Šiame darbe taip pat reikia vykdyti kalbinį ir tarpkultūrinį tarpininkavimą pasitelkiant audiovizualinio turinio vertimą ir subtitravimą.

Kalbų ir tarpkultūriškumo specialistas (-ė) turi gebėti greitai prisitaikyti, suvokti įvairaus pobūdžio ir dažnai sudėtingas problemas, greitai reaguoti į kintančias aplinkybes ir efektyviai bendrauti. Kandidatai turi gebėti nuolat intensyviai dirbti savarankiškai ir komandoje daugiakultūrėje darbo aplinkoje. Be to, jie turėtų siekti per visą karjerą kelti savo kvalifikaciją.

 

3.      Konkurso reikalavimai 

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino turite atitikti toliau nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

a)      Bendrieji reikalavimai

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 28 straipsnį turite:

–          būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,

–          naudotis visomis piliečio teisėmis,

–          būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

–          turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

 

b)      Specialieji reikalavimai

i)       Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Turite turėti vienoje iš Sąjungos valstybių narių oficialiai pripažintu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes kaip trejų metų universitetines studijas.

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti Sąjungos valstybės narės oficialios įstaigos, pavyzdžiui, ES valstybės narės švietimo ministerijos.

Kandidatai, turintys ne Sąjungos valstybėje narėje išduotus diplomus, turi prie paraiškos pridėti jų lygiavertiškumą Sąjungoje išduotiems diplomams patvirtinančius dokumentus. Daugiau informacijos apie ne ES šalyse įgytų kvalifikacijų pripažinimą galima rasti ENIC-NARIC tinkluose (https://www.enic-naric.net/). Konkurso komisija atsižvelgia į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į Kandidatams skirtame vadove pateikiamą lentelę.

Informacijos apie tai galite rasti Europos Parlamento rengiamuose konkursuose dalyvaujantiems kandidatams skirto vadovo I priede.

 

ii)      Kalbų mokėjimas

  Turite mokėti ne mažiau kaip tris oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas. Šiame skelbime apie konkursą reikalaujama mokėti šias kalbas:

          1-oji kalba – pagrindinė kalba, pasirinkta iš penkių šio konkurso kalbų (vokiečių, kroatų, lietuvių, vengrų, slovėnų) (mokėti puikiai kaip gimtąją);

          2-oji kalba – anglų arba prancūzų (mokėti labai gerai bent C1 lygiu);

          3-oji kalba – viena iš 24 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (mokėti labai gerai, bent B2 lygiu). 3-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios ir 2-osios.

Šiam konkursui pasirinktos kalbos nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais. Kalbų ir tarpkultūriškumo specialisto pareigoms eiti dėl jų pobūdžio reikalinga speciali kvalifikacija, nurodyta šio skelbimo apie konkursą A skirsnio 2 dalyje. 

Todėl įdarbinami asmenys turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti trimis kalbomis, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir padėtų užtikrinti tinkamą Vertimo raštu GD veikimą. 

Prancūzų ir anglų k. yra dažniausiai vartojamos kalbos bendraujant Vertimo raštu GD ir palaikant ryšius su kitais Europos Parlamento generaliniais direktoratais ir politiniais organais. Todėl įdarbinami asmenys turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir padėtų užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą.

Be to, anglų ir prancūzų kalbos – tai pagrindinės kalbos, kuriomis yra rengiami versti skirti dokumentai: anglų k. parengiama 80 proc. versti skirtų dokumentų, prancūzų k. – 10 proc. ir visomis kitomis kalbomis – 10 proc.

 

iii)     Reikiama profesinė patirtis

Profesinės patirties turėti nebūtina. Vis dėlto bet kuri profesinė patirtis tik 1-ąja kalba, įgyta šiame skelbime apie konkursą nurodytoje srityje (žr. dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytų kalbų ir tarpkultūriškumo specialisto pareigų sąrašą), bus laikoma privalumu.

  

B.        KONKURSO EIGA 

Konkursą sudaro du etapai

1. pirminė atranka:

a.      klausimų su keliais atsakymų variantais testas;

b.      kvalifikacijos vertinimas; 

2. egzaminai.

 

1.      Pirminė atranka

a) Klausimų su keliais atsakymų variantais testas

Būsite pakviesti atlikti pirminės atrankos (klausimų su keliais atsakymų variantais) testą, jei pateikėte savo paraišką laikydamiesi:

– C skirsnyje pateiktos tvarkos ir

– C skirsnyje numatyto termino.

Klausimų su keliais atsakymų variantais testas vyksta 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų). 

Klausimų su keliais atsakymų variantais testą sudaro ne daugiau kaip 40 klausimų, kuriais siekiama įvertinti Jūsų gebėjimus identifikuoti informaciją, susijusią su Europos Sąjungos vertybėmis ir Europos Parlamento vaidmeniu. Iki testo dienos reikiamu metu gausite klausimų pavyzdžių.

Testas trunka ne ilgiau kaip 80 minučių ir jis rengiamas internetu naudojant kompiuterį.

Jei į konkursą užsiregistravusių atitinkamos kalbos kandidatų skaičius yra mažesnis nei didžiausias kandidatų, kuriems leidžiama dalyvauti kvalifikacijos vertinimo etape (žr. toliau B skirsnio 1 dalies b punktą), skaičius, klausimų su keliais atsakymų variantais testas atitinkama konkurso kalba (-omis) nerengiamas. Konkurso komisija iš karto pereina prie visų atitinkamų kandidatų atsakymų, pateiktų kvalifikacijos vertinimo formoje, vertinimo.

 

b) Kvalifikacijos vertinimas

Prie skelbimo apie konkursą pridedama kvalifikacijos vertinimo forma. Ją turite užpildyti ir įtraukti į savo elektroninę paraišką iki paraiškų teikimo galutinio termino dienos ir valandos (C skirsnis). Kvalifikacijos vertinimo formą galite pildyti ir savo 2-ąja kalba (anglų arba prancūzų) – tai palengvintų konkurso komisijos darbą.

Patikrinkite, kad Jūsų kvalifikacijos vertinimo formoje nurodytos kalbos atitiktų Jūsų paraiškoje nurodytas kalbas.  Jeigu kvalifikacijos vertinimo formoje nurodytos 1-oji, 2-oji ir 3-oji kalbos neatitinka paraiškoje nurodytų kalbų, konkurso komisija atsižvelgia tik į paraiškoje nurodytas kalbas. 

Kvalifikacijos vertinimo formoje pateiktus atsakymus konkurso komisija vertins, jei patekote tarp geriausiai klausimų su keliais atsakymų variantais testą atlikusių kandidatų.  Juos konkurso komisija nustato atrinkdama po 150 kiekvienos kalbos kandidatų, surinkusių daugiausia balų minėtame teste. Prireikus konkurso komisija atrenka visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą, nepriklausomai nuo jų skaičiaus. 

Perėjusi prie kandidatų kvalifikacijos vertinimo etapo, konkurso komisija nagrinėja kvalifikacijos vertinimo formoje pateiktus atsakymus. Už kiekvieną atsakymą skiriama nuo 0 iki 4 balų. Konkurso komisija gali nuspręsti kiekvienam atrankos kriterijui skirti koeficientą nuo 1 iki 3, priklausomai nuo kriterijaus svarbos. Tokiu atveju kiekvienam atsakymui skirti balai padauginami iš šio koeficiento. Siekiant nustatyti, kurių kandidatų kvalifikacija geriausiai atitinka pareigas, sudedami kiekvieno kandidato surinkti balai.

Konkurso komisija atrenka 60 geriausiai įvertintų kiekvienos kalbos kandidatų, kuriems bus leidžiama dalyvauti egzaminuose raštu, ir vertindama ji remiasi tik atsakymais, pateiktais kvalifikacijos vertinimo formoje. Atlikusi kvalifikacijos vertinimą konkurso komisija tikrina, ar kandidatai atitinka specialiuosius reikalavimus (A skirsnio 3 dalis) ir ar kandidatų atsakymai pagrįsti jų paraiškoje pateikiamais patvirtinamaisiais dokumentais.

Jei į konkursą užsiregistravusių atitinkamos kalbos kandidatų skaičius yra mažesnis nei didžiausias kandidatų, kviečiamų į egzaminus raštu, skaičius, konkurso komisija visus kandidatus, kurie atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (A skirsnio 3 dalis), pakviečia tiesiai į egzaminus raštu.

 

2.         Egzaminai

Vertimo raštu ir teksto rengimo aiškia kalba egzaminai

a)      Su Europos Parlamento teisėkūros veikla susijusio teksto vertimas raštu iš 2-osios kalbos į 1-ąją. 

Ilgiausia egzamino trukmė – 90 minučių (maždaug 450–500 žodžių tekstas).

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Kandidatų, kurie nesurinko minimalaus šio egzamino balų skaičiaus, b ir c punktuose nurodytų egzaminų darbai netikrinami.

 

b)     Kalbos arba piliečiams skirto pranešimo vertimas raštu iš 3-osios kalbos į 1-ąją.

Ilgiausia egzamino trukmė – 90 minučių (maždaug 450–500 žodžių tekstas).

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Kandidatų, kurie nesurinko minimalaus šio egzamino balų skaičiaus, c punkte nurodyto egzamino darbas netikrinamas.

 

c)      Teksto rengimo egzaminas: remiantis sudėtingu 2-ąja kalba parengtu tekstu piliečiams skirto teksto 1-ąja kalba rengimas vartojant aiškią kalbą. Šio egzamino tikslas – įvertinti Jūsų 2-osios kalbos žinias ir gebėjimą nustatyti pagrindines mintis ir vartojant aiškią kalbą jas išreikšti 1-ąja kalba.

Ilgiausia egzamino trukmė – 60 minučių.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

 

Šie egzaminai bus rengiami internetu naudojant kompiuterį. 

Daugiausia balų per egzaminą raštu surinkę 24 kiekvienos konkurso kalbos kandidatai kviečiami dalyvauti egzaminuose žodžiu, jei jie surinko bent minimalų reikalaujamą kiekvieno egzamino balų skaičių. Prireikus konkurso komisija į egzaminus žodžiu pakviečia visus po vienodą balų skaičių surinkusius kiekvienos kalbos kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

 

Egzaminai žodžiu

d)      Pokalbis su konkurso komisija 2-ąja kalba, leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti Jūsų gebėjimą eiti dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytas pareigas ES institucijoje, taip pat Jūsų gebėjimą tobulėti ir Jūsų patikimumą. Konkurso komisija gali nuspręsti patikrinti kitų oficialiųjų kalbų, nurodytų Jūsų paraiškoje, mokėjimą.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Kandidatų, kurie nesurinko minimalaus d punkte nurodyto egzamino balų skaičiaus, e punkte nurodyto egzamino darbas netikrinamas.

 

e)      Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis 2-ąja kalba, pagal kurią konkurso komisija įvertina Jūsų gebėjimą prisitaikyti, bendradarbiauti, orientuotis į rezultatus ir dirbti komandoje einant A skirsnio 2 dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytas pareigas.

Grupės diskusijos trukmę nustato konkurso komisija, atsižvelgdama į galutinę grupių sudėtį.

Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 25 minutės.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10).

 

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu. 

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai vyks konkrečiai nustatytą dieną ir konkrečiu laiku. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, Jūs galite būti pašalinti iš konkurso. Privalote griežtai laikytis kvietime pateiktų nurodymų. Jei elgsitės ne pagal nurodymus ar jų nesilaikysite, būsite nedelsiant pašalinti iš konkurso. 

 

3.      Tinkamų kandidatų sąrašas

Konkurso komisija sudaro kiekvienos konkurso kalbos tinkamų kandidatų, gavusių geriausią galutinį įvertinimą per egzaminus, sąrašą, kaip nurodyta A skirsnio 1 dalyje „Bendra informacija“. Galutinį įvertinimą sudaro per visus a, b ir c punktuose nurodytus egzaminus raštu ir d bei e punktuose nurodytus egzaminus žodžiu surinktų balų skaičius, jei kandidatai surinko bent minimalų reikalaujamą kiekvieno egzamino balų skaičių. Į sąrašą gali būti įtraukti visi kiekvienos kalbos po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą sąraše. Laimėtojai į sąrašą bus įrašomi abėcėlės tvarka.

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. Jis gali būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti kandidatai apie tai informuojami reikiamu laiku.

Konkurso laimėtojai apie jų rezultatus informuojami atskirai, o tinkamų kandidatų sąrašas skelbiamas oficialioje Europos Parlamento interneto svetainėje.

Jei Jums bus pasiūlytas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) teisės ir garantijos būti įdarbintam (-ai).

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Kaip pateikti paraišką

Paraišką turite pateikti platformoje Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT.

Prieš užpildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, turite atidžiai perskaityti Europos Parlamento rengiamuose konkursuose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 

2024 m. sausio 12 d. 17.00 val. (Liuksemburgo laiku).

 

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.

Kandidatų prašoma dėl šio konkurso Europos Parlamento tarnyboms NESKAMBINTI.