This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KILPAILU PE/AD/299/2023/TRAD - KIELI- JA KULTTUURIASIANTUNTIJA (AD 5)

Paikka : Luxemburg
Publication end on external website : 12/01/2024 17:00
Yksikkö : 09-Käännöspääosasto
Ref. : PE/AD/299/2023/TRAD
Opas hakijoille :
Kykyjen kartoitus :

Lue tämän kilpailuilmoituksen liitteenä oleva opas huolellisesti ennen hakemuksen jättämistä. Kyseinen opas on erottamaton osa kilpailuilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

SISÄLLYS

 A.               TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

 B.               KILPAILUN KULKU

 C.               HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

 LIITTEET:        OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN KILPAILUIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

                          KYKYJEN KARTOITUS

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET KILPAILUUN OSALLISTUMISELLE

1.      Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti yleisen kilpailun (AD 5) virkamiesten palvelukseenottamiseksi käännöspääosastoon (DG TRAD).

Tällä kilpailulla haetaan kieli- ja kulttuuriasiantuntijoita seuraavia kieliä varten:

 

1. saksa                       (12 hakijaa soveltuvien hakijoiden luetteloon)

2. kroaatti                    (12 hakijaa soveltuvien hakijoiden luetteloon)

3. liettua                      (12 hakijaa soveltuvien hakijoiden luetteloon)

4. unkari                      (12 hakijaa soveltuvien hakijoiden luetteloon)

5. sloveeni                   (12 hakijaa soveltuvien hakijoiden luetteloon).

 

Tämä kilpailuilmoitus kattaa siis viisi kieltä. Voit valita vain yhden niistä. Kieli valitaan verkossa tehtävän rekisteröitymisen yhteydessä, eikä valintaa voi muuttaa enää sähköisen hakulomakkeen validoinnin jälkeen.

Palvelukseen otettavat hakijat nimitetään palkkaluokan AD 5 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 5 453,02 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, etnisen alkuperän, ihonvärin, yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

 

2.      Toimenkuva

Käännöspääosasto (DG TRAD) tarjoaa käännöspalveluja Euroopan parlamentissa kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä kaikissa muodoissa – sekä paperilla että sähköisesti – tapahtuvaa viestintää varten.

Käännöspääosaston tehtävänä on

·        huolehtia siitä, että kaikki asiakirjat, jotka liittyvät parlamentin asemaan lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä, ovat saatavilla kaikilla virallisilla kielillä tai työkielillä, jotta voidaan taata unionin lainsäädäntä- ja talousarvioprosessin legitimiteetti ja avoimuus

·        mahdollistaa se, että parlamentti noudattaa monikielisyyspolitiikasta johtuvia sitoumuksia; monikielisyyspolitiikalla pyritään takaamaan kielten tasaveroinen kohtelu ja mahdollistamaan se, että kaikki unionin kansalaiset voivat viestiä toimielinten kanssa ja tutustua asiakirjoihin omalla kielellään

·        tehdä teksteistä yksinkertaisempia ja luettavampia selkeän kielen ansiosta, jotta parlamentti olisi kansalaisille helpommin lähestyttävä, myös käyttämällä uusia muotoja, jotka vastaavat tulevaisuuden lukukokemusta

·        huolehtia siitä, että nämä palvelut tarjotaan mahdollisimman tehokkaasti.

Käännöspääosaston keskeisenä tehtävänä on luoda yhteyksiä eri kielten ja kulttuurien välille ja edistää kestävää monikielisyyttä, joka on olennainen osa eurooppalaista demokratian ihannetta.

Kieli- ja kulttuuriasiantuntijoiden asemapaikka on Luxemburg. He helpottavat viestintää äidinkielellään Euroopan parlamentin ja suuren yleisön välillä. Heidän on käytettävä kaikessa työssään selkeää kieltä ja otettava huomioon kyseisen maan (kyseisten maiden) kulttuuriympäristö. He kääntävät ja lokalisoivat sisältöjä, jotka on tarkoitettu luettaviksi, kuunneltaviksi ja katsottaviksi, tarkastavat kollegoidensa töitä ja avustavat muiden kuin lainsäädäntötekstien laatijoita tekstien laatimisessa ja editoinnissa. He myös mukauttavat sisältöjä äidinkielellään. Hyvä ryhmähenki ja vahvat vuorovaikutustaidot ovat olennaisen tärkeitä, sillä kieli- ja kulttuuriasiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä käännösosaston muiden yksiköiden työntekijöiden kanssa ja ovat toisinaan yhteydessä tilaajiin.

Kieli- ja kulttuuriasiantuntijan tehtävät ovat seuraavat:

·        helpottaa äidinkielellään viestintää kansalaisten kanssa selkeää kieltä käyttäen

·        kääntää, luova kääntäminen mukaan lukien, mukauttaa ja tarkastaa kaiken tyyppistä sisältöä äidinkielellään

·        työskennellä vähintään kahdesta muusta Euroopan unionin virallisesta kielestä lähdekielenä kielen- ja kulttuurinvälityksen alalla (esimerkiksi tekstitys, audiovisuaalisten sisältöjen, podcastien tai verkkosivustojen kielellinen mukauttaminen)

·        avustaa muiden kuin lainsäädäntötekstien laatimisessa

·        osallistua koulutuksen järjestämiseen, terminologiatyöhön sekä tietoteknisten ja viestintävälineiden kehittämiseen

·        pitää säännöllisesti yhteyttä tilaajiin

·        osallistua laadunvarmistus- ja -valvontaprosesseihin ja huolehtia hyvien käytäntöjen noudattamisesta, niin että varmistetaan käännöspääosaston tuottamien sisältöjen erinomainen laatu.

Sisällöt ovat usein monimutkaisia ja käsittelevät yleensä poliittisia, oikeudellisia, taloudellisia, rahoitukseen liittyviä, tieteellisiä tai teknisiä kysymyksiä kaikilla Euroopan unionin toiminnan aloilla. 

Näiden tehtävien suorittaminen edellyttää erityisten tietoteknisten ja niihin liittyvien välineiden intensiivistä käyttöä. Työhön kuuluu myös kielen- ja kulttuurinvälitystä audiovisuaalisten sisältöjen kääntämisen ja tekstityksen muodossa.

Kieli- ja kulttuuriasiantuntijalta edellytetään erinomaista sopeutumiskykyä, kykyä selvittää erilaisia ja usein monitahoisia ongelmia, reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä viestiä tehokkaasti. Hakijoiden on pystyttävä säännöllisesti intensiiviseen työskentelyyn – sekä itsenäisesti että ryhmässä – monikulttuurisessa työympäristössä. Lisäksi heidän on huolehdittava ammattitaitonsa täydentämisestä koko uransa ajan.

 

3.      Edellytykset kilpailuun osallistumiselle 

Sinun on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat yleiset ja erityisedellytykset:

a)      Yleiset edellytykset

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 28 artiklan mukaisesti

–          sinun on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

–          sinulla on oltava täydet kansalaisoikeudet

–          sinun on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutesi

–          sinun on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

 

b)      Erityisedellytykset

i)       Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Sinulla on oltava yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu jossakin unionin jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu tutkintotodistus, kun kyseisten opintojen tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta.

Tutkintotodistuksen on oltava EU:n jäsenvaltion viranomaisen (esimerkiksi opetushallituksen) tunnustama riippumatta siitä, onko se annettu jäsenvaltiossa vai EU:n ulkopuolisessa maassa.

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on liitettävä hakemukseensa päätös tutkintotodistustensa vastaavuudesta EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta löytyy ENIC-NARIC-verkostoista (https://www.enic-naric.net/). Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy hakijoille tarkoitettuun oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

Lisätietoja on Euroopan parlamentin järjestämiin kilpailuihin osallistuville hakijoille tarkoitetun oppaan liitteessä I.

 

ii)      Kielitaito

Sinun on osattava vähintään kolmea Euroopan unionin virallista kieltä. Tässä kilpailuilmoituksessa kieliin viitataan seuraavasti:

          kieli 1: pääkieli, jonka on oltava yksi tämän kilpailun viidestä kielestä (saksa, kroaatti, liettua, unkari ja sloveeni), äidinkielen tasoa oleva täydellinen taito

          kieli 2: englanti tai ranska, perusteellinen taito (vähintään C1-taso)

          kieli 3: jokin Euroopan unionin 24 virallisesta kielestä, perusteellinen taito (vähintään B2-taso); kielen 3 on oltava muu kuin kielet 1 ja 2.

Tässä kilpailussa kielivaihtoehdot on valittu toimielimen edun mukaisesti. Kieli- ja kulttuuriasiantuntijan virka edellyttää tämän kilpailuilmoituksen A osan 2 kohdassa esitetystä toimenkuvasta johtuen tiettyä pätevyyttä.

Sen vuoksi palvelukseen otettavien henkilöiden on tehtäviensä hoitamiseksi ja käännöspääosaston hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä työskentelemään ja viestimään tehokkaasti kolmella kielellä.

Englanti ja ranska ovat kielet, joita käytetään yleisimmin käännöspääosaston sisäisessä viestinnässä sekä viestinnässä Euroopan parlamentin muiden pääosastojen ja poliittisten elinten kanssa. Sen vuoksi palvelukseen otettavien henkilöiden on tehtäviensä hoitamiseksi ja yksikön hyvän toiminnan varmistamiseksi pystyttävä työskentelemään ja viestimään tehokkaasti ainakin yhdellä näistä kahdesta kielestä.

Englanti ja ranska ovat myös käännettävien asiakirjojen tärkeimmät lähdekielet. Käännettävistä asiakirjoista englantia on noin 80 prosenttia, ranskaa 10 prosenttia ja muita kieliä yhteensä 10 prosenttia.

 

iii)     Vaadittava työkokemus

Työkokemusta ei vaadita. Kilpailussa tarkoitetulta alalta (katso ”Toimenkuva”-kohdassa luetellut kieli- ja kulttuuriasiantuntijan tehtävät) hankittu työkokemus on kuitenkin etu mutta vain, jos kohdekieli on ollut kieli 1. 

 

B. KILPAILUN KULKU 

Kilpailussa on kaksi vaihetta:

1. esivalinta

a.      monivalintakoe

b.      kykyjen kartoitus 

2. kokeet.

 

1.      Esivalinta

a)      Monivalintakoe

Sinut kutsutaan tekemään esivalintakoe (monivalintakoe), jos olet jättänyt hakemuksesi

– C osan ohjeita noudattaen ja

– C osassa mainitussa määräajassa.

Monivalintakoe tehdään kielellä 2 (englanti tai ranska).

Monivalintakoe sisältää enintään 40 kysymystä, joilla pyritään arvioimaan valmiuksiasi yksilöidä Euroopan unionin arvoihin ja Euroopan parlamentin rooliin liittyviä tietoja. Sinulle lähetetään esimerkkejä kysymyksistä hyvissä ajoin ennen kokeen ajankohtaa.

Kokeen kesto on enintään 80 minuuttia, ja se järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Jos hakijoiden määrä jotakin kilpailun kieltä kohti ei ylitä kykyjen kartoitukseen (ks. jäljempänä B osan 1 kohdan b alakohta) hyväksyttävien hakijoiden enimmäismäärää, kyseiselle kilpailun kielelle ei järjestetä monivalintakoetta. Valintalautakunta arvioi tällöin suoraan kyseisten hakijoiden kykyjen kartoitukseen antamat vastaukset.

 

b)      Kykyjen kartoitus

Sinun on täytettävä kilpailuilmoituksen liitteenä oleva kykyjen kartoitus ja liitettävä se sähköiseen hakemukseesi. Sinun on liitettävä kykyjen kartoitus hakemukseesi viimeistään hakemusten jättämisen määräaikana (C osa). Voit täyttää kykyjen kartoituksen kielellä 2 (englanti tai ranska), sillä se helpottaa valintalautakunnan työskentelyä.

Varmista, että kykyjen kartoituksessa mainitsemasi kielet ovat samat kuin hakemuksessa ilmoittamasi kielet. Jos kykyjen kartoituksessa mainitsemasi kielet 1, 2 ja 3 eivät vastaa hakemuksessa ilmoittamiasi kieliä, valintalautakunta ottaa huomioon ainoastaan hakemuksessa mainitsemasi kielet. 

Jos olet monivalintakokeen parhaiten suorittaneiden hakijoiden joukossa, valintalautakunta arvioi kykyjen kartoituksessa antamasi vastaukset. Tätä varten valintalautakunta ottaa huomioon jokaista kilpailun kieltä kohti 150 tässä kokeessa eniten pisteitä saanutta hakijaa. Tarvittaessa valintalautakunta hyväksyy viimeiselle hyväksyttävälle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat lukumäärää rajoittamatta.

Valintalautakunta tekee valintansa pätevyyden perusteella ja tarkastelee tätä varten hakijoiden kykyjen kartoituksessa antamia vastauksia. Jokaiselle vastaukselle annetaan 0–4 pistettä. Valintalautakunta voi päättää antaa kullekin valintakriteerille sen merkitystä kuvaavan painotuskertoimen 1–3. Tässä tapauksessa kullekin vastaukselle annetut pisteet kerrotaan tällä painotuskertoimella. Kunkin hakijan pisteet lasketaan yhteen niiden henkilöiden määrittämiseksi, joiden profiili soveltuu parhaiten suoritettaviin tehtäviin.

Valintalautakunta perustaa arvionsa yksinomaan kykyjen kartoituksessa annettuihin vastauksiin ja hyväksyy jokaista kilpailun kieltä kohti 60 parasta hakijaa kirjallisiin kokeisiin. Tämän arvioinnin jälkeen valintalautakunta tarkistaa, että hakijat täyttävät kilpailuun osallistumisen yleiset ja erityisedellytykset (A osan 3 kohta) ja että hakijat ovat esittäneet hakemuksessaan asiakirjatodisteet vastaustensa tueksi.

Jos hakijoiden määrä kilpailun kieltä kohti ei ylitä kirjallisiin kokeisiin kutsuttavien hakijoiden enimmäismäärää, valintalautakunta kutsuu kirjallisiin kokeisiin suoraan kaikki hakijat, jotka täyttävät kilpailuun osallistumisen yleiset ja erityisedellytykset (A osan 3 kohta).

 

2.         Kokeet

Kääntämistä ja tekstin laatimista selkeällä kielellä koskevat kokeet

a)      Euroopan parlamentin lainsäädäntötoimintaan liittyvän tekstin kääntäminen kielestä 2 kieleen 1 

Kokeen enimmäiskesto: 90 minuuttia, tekstin pituus: noin 450–500 sanaa

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

Jos hakija ei saa vähimmäispistemäärää tästä kokeesta, hänen kokeitaan b ja c ei korjata.

 

b)      Puheen tai kansalaisille tarkoitetun viestisisällön kääntäminen kielestä 3 kieleen 1

Kokeen enimmäiskesto: 90 minuuttia, tekstin pituus: noin 450–500 sanaa

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

Jos hakija ei saa vähimmäispistemäärää tästä kokeesta, hänen koettaan c ei korjata.

 

c)      Tekstinlaadintakoe: kansalaisille tarkoitetun selkeäkielisen tekstin laatiminen kielellä 1 kielellä 2 olevan monimutkaisen asiakirjan pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida kielen 2 taitoa ja kykyä tunnistaa tekstin tärkeimmät ajatukset ja ilmaista ne selkeästi kielellä 1.

Kokeen enimmäiskesto: 60 minuuttia

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

 

Nämä kokeet järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen. 

Ne 24 hakijaa kilpailun kutakin kieltä kohti, jotka saavat kirjallisista kokeista korkeimmat pistemäärät, kutsutaan suullisiin kokeisiin, edellyttäen että he ovat saaneet kustakin kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän. Valintalautakunta kutsuu kussakin kielessä suulliseen kokeeseen tarvittaessa myös hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä.

 

Suulliset kokeet

d)      Valintalautakunta haastattelee hakijaa kielellä 2. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä suoriutua kohdassa ”Toimenkuva” kuvatuista tehtävistä Euroopan unionin toimielimessä sekä hakijan kehityskykyä ja luotettavuutta ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta voi päättää testata hakijan hakulomakkeessa mainitsemaa muiden virallisten kielten taitoa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia

Pisteytys: 0–40 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 20/40

Jos hakija ei saa vähimmäispistemäärää kokeesta d, hänen koettaan e ei arvostella.

 

e)      Ryhmäkeskustelu- tai roolipelikoe kielellä 2. Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumis- ja yhteistyökykyä, tuloshakuisuutta ja valmiuksia toimia ryhmässä A osan 2 kohdassa ”Toimenkuva” kuvatuissa tehtävissä.

Valintalautakunta määrittää ryhmäkeskustelukokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.

Roolipelikokeen enimmäiskesto on 25 minuuttia.

Pisteytys: 0–20 pistettä – vaadittu vähimmäismäärä: 10/20

 

Nämä kokeet voidaan mahdollisesti järjestää etäyhteyden avulla. 

Sinulle annetaan aikanaan ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään tiettynä määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut voidaan hylätä. Ohjeita on noudatettava ehdottoman tarkasti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

 

3.      Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaaminen

Valintalautakunta laatii jokaiselle kilpailun kielelle soveltuvien hakijoiden luettelon, johon kirjataan ne hakijat, jotka ovat saaneet kokeista korkeimmat kokonaispistemäärät, A osan 1 kohdassa ”Yleistä” ilmoitetun mukaisesti. Kokonaispistemäärään lasketaan kirjallisissa kokeissa a, b ja c ja suullisissa kokeissa d ja e saadut pisteet edellyttäen, että hakija on saanut kustakin kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän. Luetteloon voidaan ottaa kussakin kielessä myös hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä. Luetteloon kirjattujen hakijoiden nimet ovat aakkosjärjestyksessä.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2026 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan aikanaan asiasta.

Tulokset ilmoitetaan luetteloon kirjatuille henkilökohtaisesti. Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla.

Jos sinulle tarjotaan työpaikkaa, sinun on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkinto- ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että sinulla olisi oikeus tulla otetuksi palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

 

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Kilpailuun osallistuminen:

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustan kautta: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI

Tutustu huolellisesti oppaaseen Euroopan parlamentin järjestämiin kilpailuihin osallistuville hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liitä hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

 

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään 

12. tammikuuta 2024 klo 17.00 Luxemburgin aikaa.

 

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

Euroopan parlamentin yksiköt EIVÄT ANNA hakijoille PUHELIMITSE tietoja kilpailusta.