This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

UDVÆLGELSESPRØVE PE/AD/299/2023//TRAD - INTERKULTUREL SPROGSPECIALIST (AD 5)

Tjenestested : Luxembourg
Publication end on external website : 12/01/2024 17:00
Enhed : 09-Generaldirektoratet for Oversættelse
Ref. : PE/AD/299/2023/TRAD
Vejledning til ansøgere :
Talent screener :

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bør du nøje læse den vejledning for ansøgere, der er vedføjet denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Vejledningen er en integrerende del af meddelelsen og vil gøre det lettere at forstå reglerne vedrørende proceduren og ansøgningsvilkårene. 

  

INDHOLD

 A.               STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

 B.               AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN

 C.               INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

 BILAG: VEJLEDNING FOR ANSØGERE I UDVÆLGELSESPØVER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

               TALENT SCREENER

 

A. STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER 

1.      Generelt

Europa-Parlamentet har på grundlag af artikel 29, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union besluttet at afholde en almindelig udvælgelsesprøve (AD 5) med henblik på rekruttering af tjenestemænd til Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD). 

Der søges interkulturelle sprogspecialister inden for følgende sprog:

 

1. tysk                         (12 ansøgere)

2. kroatisk                   (12 ansøgere)             

3. litauisk                    (12 ansøgere)

4. ungarsk                   (12 ansøgere)

5. slovensk                  (12 ansøgere)

 

Denne meddelelse om udvælgelsesprøve dækker således fem sprog. Man kan kun tilmelde sig prøven i ét sprog. Ansøgeren skal vælge sprog i forbindelse med sin tilmelding online. Dette valg kan ikke længere ændres, efter ansøgeren har valideret sit elektroniske ansøgningsskema. 

Ansættelse vil ske i lønklasse AD 5, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 5 453,02 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet ønsker ligestilling og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

 

2.      Stillingsbeskrivelse

Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD) leverer oversættelsestjenester for Europa-Parlamentet med henblik på kommunikation på alle Den Europæiske Unions officielle sprog, såvel på papir som elektronisk.

GD TRAD har følgende opgaver:

·        at sikre, at alle dokumenter, der berører Parlamentets rolle som lovgivningspart og en af budgetmyndighedens to grene, er tilgængelige på alle officielle sprog eller arbejdssprog for at sikre legitimiteten og gennemsigtigheden af Unionens lovgivnings- og budgetprocedure

·        at sætte Parlamentet i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til politikken for flersprogethed, som har til formål at sikre ligebehandling af sprogene og give alle EU-borgere mulighed for at kommunikere med institutionerne og få adgang til disses dokumenter på deres eget sprog

·        at gøre teksterne enklere og lettere at læse ved at benytte et klart sprog og dermed gøre Parlamentet mere nærværende og tilgængeligt for borgerne, herunder ved at benytte nye formater, der repræsenterer fremtidens måde at læse på

·        at sikre, at alle disse tjenester leveres så effektivt som muligt.

GD TRAD ser det som sit kald at bygge bro mellem forskellige sprog og kulturer og at fremme en varig flersprogethed, som er et centralt element i det europæiske demokratiske ideal.

De interkulturelle sprogspecialister formidler fra deres tjenestested i Luxembourg kommunikationen mellem Europa-Parlamentet og den brede offentlighed på deres respektive modersmål. De skal anvende et klart sprog i alle aspekter af deres arbejde under hensyntagen til det eller de pågældende landes kulturelle kontekst. De oversætter og lokaltilpasser indhold, der er beregnet til at blive læst, hørt eller set, foretager revision af deres kollegers arbejde og hjælper tekstforfattere med affattelse og redigering af ikkelovgivningsmæssige dokumenter. De foretager også tilpasning af indhold på deres modersmål. Sans for teamwork og solide interpersonelle færdigheder er afgørende, da interkulturelle sprogspecialister arbejder tæt sammen med kolleger fra andre enheder i GD TRAD og lejlighedsvis er i kontakt med de rekvirerende tjenester.

Den interkulturelle sprogspecialist har følgende arbejdsområder:

·        at lette kommunikationen med borgerne i klart sprog på sit modersmål

·        at oversætte, tilpasse, transkreere og revidere alle typer indhold på sit modersmål

·        at varetage sproglig og interkulturel formidling fra mindst to andre officielle EU-sprog (f.eks. undertekstning og sproglig tilpasning af audiovisuelt indhold, i podcasts eller på websteder)

·        at yde bistand med affattelse af ikke-lovgivningsmæssige tekster

·        at bidrage til uddannelsesaktiviteter, terminologiarbejde og udvikling af IT- og kommunikationsværktøjer

·        at varetage den løbende kontakt med de rekvirerende tjenester

·        at bidrage til kvalitetssikrings- og kontrolprocesser og efterlevelse af god praksis for at sikre en høj kvalitet af det indhold, der produceres af GD TRAD.

De ofte komplekse emnefelter vedrører generelt politiske, juridiske, økonomiske, finansielle, videnskabelige eller tekniske spørgsmål inden for alle EU's aktivitetsområder. 

Udførelsen af disse opgaver indebærer intensiv brug af specifikke IT-værktøjer og dertil knyttede værktøjer. Arbejdet omfatter også sproglig og interkulturel formidling i form af oversættelse af audiovisuelt indhold og undertekstning.

Arbejdet som interkulturel sprogspecialist kræver en veludviklet tilpasningsevne, evne til at sætte sig ind i problemer af varierende og ofte kompleks karakter, til at reagere hurtigt på skiftende omstændigheder og til at kommunikere effektivt. Ansøgerne skal være i stand til regelmæssigt at arbejde under pres, både selvstændigt og i et team, i et multikulturelt arbejdsmiljø. Endelig skal de være indstillet på løbende at efteruddanne sig.

 

3.      Adgangsbetingelser 

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende almindelige og særlige betingelser:

a)      Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 28 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union skal en ansøger:

–          være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

–          være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

–          have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

–          opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

 

b)      Særlige betingelser

i)       Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgeren skal have gennemført en universitetsuddannelse, hvis normerede studietid er mindst tre år, og som er afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

Eksamensbeviser, der er udstedt i en medlemsstat eller et land uden for EU, skal være anerkendt af et officielt organ i en af Unionens medlemsstater som f.eks. undervisningsministeriet i en medlemsstat.

Ansøgere med eksamensbeviser udstedt af en ikke- EU-medlemsstat skal vedlægge deres ansøgning en europæisk ligestilling af deres eksamensbeviser. Yderligere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU findes i ENIC-NARIC-netværkene, se siden https://www.enic-naric.net/. Udvælgelseskomitéen vil i denne forbindelse tage højde for, at uddannelsessystemerne kan være forskellige. Tabellen i vejledningen for ansøgere indeholder eksempler på de eksamensbeviser, der kræves som et minimum.

Se bilag I til vejledningen for deltagere i udvælgelsesprøver, afholdt af Europa-Parlamentet.

 

ii)      Sprogkundskaber

  Ansøgerne skal beherske mindst tre officielle EU-sprog. I denne meddelelse om udvælgelsesprøve anvendes følgende betegnelser for sprog:

          sprog 1: det sprog, der er valgt som førstesprog blandt de fem, udvælgelsesprøven omfatter (tysk, kroatisk, litauisk, ungarsk, slovensk), perfekt kendskab på modersmålsniveau

          sprog 2: engelsk eller fransk, indgående kendskab (mindst niveau C1)

          sprog 3: et af Den Europæiske Unions 24 officielle sprog, indgående kendskab (mindst niveau B2). Sprog 3 skal være et andet end sprog 1 og 2.

De sprog, der kan vælges ved denne udvælgelsesprøve, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse. Stillingen som interkulturel sprogspecialist kræver således specifikke kvalifikationer, jf. stillingsbeskrivelsen i afsnit A, punkt 2, i denne meddelelse. 

For at kunne udføre deres opgaver og sikre, at GD TRAD kan yde sine tjenester på bedste vis, skal de valgte ansøgere derfor være i stand til at arbejde og kommunikere effektivt på tre sprog. 

Mere konkret er fransk og engelsk de to sprog, der hyppigst anvendes i kommunikationen internt i GD TRAD og kommunikationen med de øvrige generaldirektorater og de politiske organer i Europa-Parlamentet. For at kunne udføre deres opgaver og sikre, at tjenesten fungerer godt, skal de valgte ansøgere derfor kunne arbejde og kommunikere effektivt på mindst et af disse to sprog.

Desuden er de fleste af de dokumenter, der skal oversættes, på enten engelsk eller fransk: Engelsk tegner sig for ca. 80 % af de originale dokumenter, der skal oversættes, fransk for 10 % og de øvrige sprog for 10 % til sammen.

 

iii)     Nødvendig erhvervsfaring

Der kræves ingen erhvervserfaring. Dog vil enhver erhvervserfaring, som ansøgeren måtte have udelukkende vedrørende sit sprog 1 inden for det område, udvælgelsesprøven omfatter (se listen over den interkulturelle sprogspecialists arbejdsområder under punktet "Stillingsbeskrivelse"), være en fordel. 

 

B. AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN 

Udvælgelsesprøven har to faser

1. Foreløbig udvælgelsesfase:

a.      multiple choice-test

b.      talent screener

2. Prøvefasen.

 

1.      Foreløbig udvælgelsesfase

a) Multiple choice-test

Ansøgeren indkaldes til en foreløbig udvælgelsesprøve (multiple choice-test), hvis ansøgningen er indgivet:

- efter reglerne i punkt C, og

- inden for fristen i punkt C.

Multiple choice-testen foregår på sprog 2 (engelsk eller fransk). 

Multiple choice-testen indeholder maksimalt 40 spørgsmål, som skal gøre det muligt at vurdere ansøgernes evne til at indkredse oplysninger, der vedrører Den Europæiske Unions værdier og Europa-Parlamentets rolle. Ansøgerne vil i god tid inden testdatoen modtage eksempler på typen af spørgsmål.

Testen har en varighed på maksimalt 80 minutter og gennemføres online på computer.

Hvis antallet af ansøgere pr. sprog i udvælgelsesprøven ikke overstiger det maksimale antal ansøgere, der får adgang til talent screener-fasen (se afsnit B.1(b) nedenfor), vil multiple choice-spørgeskemaet ikke blive organiseret for det eller de relevante sprog i udvælgelsesprøven. Udvælgelseskomitéen vurderer direkte alle de berørte ansøgeres svar i talent screeneren.

 

b) Talent screener

Ansøgerne skal udfylde talent screeneren, der er vedhæftet meddelelsen om udvælgelsesprøve, og føje den til deres elektroniske ansøgningsskema. Talent screeneren skal indgå i ansøgningsskemaet senest på datoen for ansøgningsfristens udløb (punkt C). Det er muligt at udfylde talent screeneren på ansøgerens sprog 2 (engelsk eller fransk), hvilket letter udvælgelseskomitéens arbejde.

Sørg for, at de sprog, der er angivet i talent screeneren, er de samme som dem, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis sprog 1, 2 eller 3, der er angivet i ansøgerens talent screener, ikke svarer til dem, der er angivet i ansøgningsskemaet, tager udvælgelseskomitéen udelukkende hensyn til de sprog, der er angivet i ansøgningsskemaet. 

Hvis ansøgeren er blandt de bedste ansøgere ved multiple choice-testen, vil udvælgelseskomitéen bedømme de svar, ansøgeren har givet i talent screeneren. Udvælgelseskomitéen medtager i denne forbindelse de 150 ansøgere pr. sprog i udvælgelsesprøven, der har opnået flest point ved denne prøve. Hvor det er relevant medtager udvælgelseskomitéen på sidstepladsen alle ansøgere på lige fod uden begrænsning af antal. 

Med henblik på udvælgelsen på grundlag af kvalifikationer gennemgår udvælgelseskomitéen ansøgernes svar i talent screeneren. Hvert svar tildeles mellem 0 og 4 point. Udvælgelseskomitéen kan beslutte at tildele hvert udvælgelseskriterium en vægtning, der afspejler dets relative betydning, fra 1 til 3. I så fald multipliceres de point, der tildeles hvert svar, med denne vægtning. Pointene for hver kandidat lægges sammen for at finde frem til de personer, hvis profil bedst svarer til de opgaver, der skal udføres.

Ved udvælgelsen af de 60 bedste ansøgere for hvert sprog, der får adgang til de skriftlige prøver, baserer komitéen sig udelukkende på de svar, der er givet i talent screeneren. I forlængelse af denne evaluering kontrollerer komitéen, at ansøgerne opfylder de almindelige og særlige adgangsbetingelser (punkt A.3), og at ansøgernes svar er underbygget af den dokumentation, der er vedlagt ansøgningsskemaet.

I det tilfælde, hvor antallet af ansøgere, der er opført pr. sprog i udvælgelsesprøven, ikke overstiger det maksimale antal ansøgere, der indbydes til de skriftlige prøver, indbyder udvælgelseskomitéen direkte alle de ansøgere, der opfylder de almindelige og generelle adgangsbetingelser (punkt A.3) til de skriftlige prøver.

 

2.         Prøver

Prøver i oversættelse og skriftlig fremstilling i klart sprog

a)      Oversættelse af en tekst knyttet til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige aktiviteter fra sprog 2 til sprog 1. 

Varighed: højst 90 minutter til en tekst på ca. 450-500 ord

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Prøve b) og c) Ansøgere, der ikke har opnået det krævede mindste pointtal ved denne prøve, vil ikke få deres besvarelse bedømt.

 

b)      Oversættelse af en tale eller meddelelse henvendt til borgerne fra sprog 3 til sprog 1.

Varighed: højst 90 minutter til en tekst på ca. 450-500 ord

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Prøve c) Ansøgere, der ikke har opnået det krævede mindste pointtal ved denne prøve, vil ikke få deres besvarelse bedømt.

 

c)      Prøve i skriftlig fremstilling: skriftlig affattelse i klart sprog på sprog 1 af en tekst, der henvender sig til borgerne, på grundlag af en kompleks tekst på sprog 2, Formålet med denne prøve er at bedømme ansøgerens kendskab til sprog 2 samt ansøgerens evne til at indkredse de centrale pointer og udtrykke dem i klart sprog på sprog 1.

Varighed: højst 60 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

 

Disse prøver skal aflægges online på computer. 

De 24 ansøgere for hvert sprog i udvælgelsesprøven, der har opnået flest point ved de skriftlige prøver, indkaldes til de mundtlige prøver, forudsat at de har opnået det krævede mindste pointtal i hver prøve. Hvor det er relevant medtager udvælgelseskomitéen alle ansøgere på lige fod på sidstepladsen for hvert sprog.

 

Mundtlige prøver

d)      Samtale med udvælgelseskomitéen på sprog 2 for på grundlag af samtlige elementer i ansøgerens ansøgning at vurdere dennes evne til at udføre de opgaver, der anført i "stillingsbeskrivelsen", i en EU-institution, samt ansøgerens evne til at forbedre sig og dennes pålidelighed. Udvælgelseskomitéen kan beslutte at teste ansøgerens kendskab til andre officielle sprog, der er angivet i ansøgningsskemaet.

Varighed: højst 45 minutter.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20/40)

Prøve e) Ansøgere, der ikke har opnået det krævede mindste pointtal ved prøve d), vil ikke få deres besvarelse bedømt.

 

e)      Prøve i form af en gruppediskussion eller et rollespil på sprog 2 for at sætte udvælgelseskomitéen i stand til at bedømme ansøgerens tilpasnings- og samarbejdsevner, om ansøgeren er resultatorienteret og besidder holdånd inden for den kontekst af de opgaver, der anført i "stillingsbeskrivelsen" i afsnit A, punkt 2.

Varigheden af gruppediskussionsprøven vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen alt efter gruppernes konkrete sammensætning.

Den maksimale varighed af rollespilsprøven er 25 minutter.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10/20)

 

Prøverne kan afholdes som fjernprøver.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, risikerer at blive udelukket fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse.

 

3.      Liste over egnede ansøgere

Udvælgelseskomitéen opstiller for hvert af udvælgelsesprøvens sprog en liste over egnede ansøgere med navnene på de ansøgere, der samlet har opnået flest point ved prøverne, som anført i punkt A.1 "Generelt". Disse samlede point er det pointtal, der samlet set er opnået for de skriftlige prøver a), b) og c) og de mundtlige prøver d) og e), under forudsætning af at ansøgeren har opnået krævede mindsteantal point i hver prøve. Listen kan omfatte alle ansøgere på lige fod på listens sidsteplads for hvert sprog. Navnene på dem, der har bestået udvælgelsesproceduren, opstilles i alfabetisk rækkefølge.

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2026. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. Såfremt den forlænges, vil ansøgerne på listen blive underrettet herom i god tid.

De beståede ansøgere vil blive underrettet individuelt om deres resultater, og listen over egnede ansøgere vil blive offentliggjort på Europa-Parlamentets officielle websted.

En person på listen, der får tilbudt en stilling, skal i attesteringsøjemed forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, navnlig eksamensbeviser og arbejdsattester.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere udgør hverken en ret til eller en garanti for ansættelse.

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgningsvilkår:

Ansøgninger indgives via Apply4EP-platformen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, er det nødvendigt nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag.

 

Frist for ansøgning

Ansøgningsfristen udløber den 

12. januar 2024, kl. 17.00, Luxembourg-tid.

 

Der vil automatisk blive sendt en kvittering for modtagelsen, så snart ansøgningsskemaet er blevet valideret.

Ansøgerne bedes venligst UNDLADE AT HENVENDE SIG TELEFONISK til Europa-Parlamentets tjenestegrene for at få oplysninger om udvælgelsesprøven.