This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA UPRAVNI USLUŽBENCI ZA VARNOST IKT (AD6/AD8)

Publication end on external website : 22/04/2024 17:00
Pristojna služba : 12-Generalni direktorat za inovacije in tehnološko podporo
Ref. : AMI ITEC 2023
Vodnik za kandidate (Navodila) :

 

VZPOSTAVITEV PODATKOVNE ZBIRKE

Upravni uslužbenci za varnost IKT (AD6) in strokovnjaki za varnost IKT (AD8) v Bruslju in Luxembourgu

Začasni uslužbenci

 

1. Splošne opombe

Sekretariat Evropskega parlamenta objavlja ta razpis za prijavo interesa, ker želi vzpostaviti podatkovno zbirko kandidatov, ki bi jih zanimalo prosto delovno mesto upravnega uslužbenca za varnost IKT ali strokovnjaka za varnost IKT.

Podatkovna zbirka bo služila kot nabor kandidatov za morebitne prihodnje postopke zaposlovanja upravnih uslužbencev za varnost IKT ali strokovnjakov za varnost IKT v Evropskem parlamentu. Te specialiste najpogosteje zaposluje generalni direktorat za inovacije in tehnološko podporo (GD ITEC).

Ko bo podatkovna zbirka pripravljena, bodo vanjo uvrščene osebe lahko izbrane za začasne uslužbence za zapolnitev prostih delovnih mest upravnih uslužbencev za varnost IKT ali strokovnjakov za varnost IKT v generalnem direktoratu za inovacije in tehnološko podporo (GD ITEC) v skladu z določbami člena 2b Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Izbor poteka v skladu z določbami člena 4 Splošnih izvedbenih določb o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta (skupni odbor (COPAR)).

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez vsakršne diskriminacije, na primer na podlagi spola, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

Kandidati, ki želijo biti vključeni v podatkovno zbirko, naj najprej na platformi APPLY4EP ustvarijo račun, nato pa predložijo življenjepis in izpolnijo prijavnico. Najprej naj pozorno preberejo to obvestilo, kliknejo zavihek „Prijava prek spleta“ ter sledijo korakom spletnega prijavnega postopka. Ravno tako naj pozorno preberejo vodnik, priložen temu obvestilu. Na platformi APPLY4EP je mogoče ustvariti samo en račun. Osebni podatki, navedeni v računu, se obdelajo popolnoma v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in jih je mogoče spreminjati in posodabljati. Izjava o varstvu osebnih podatkov za platformo APPLY4EP je objavljena na domači strani te platforme.

2. Opis delovnega mesta

Upravni uslužbenec za varnost IKT ali strokovnjak za varnost IKT bi moral imeti ustrezne kompetence najmanj na enem od naslednjih področij:

 • zaščita končnih uporabnikov;
 • zasnova in uvedba varnostnih izhodišč za učinkovito zaščito;
 • spremljanje varnostnih dogodkov;
 • upravljanje varnostnih incidentov IKT in zagotavljanje varnosti;
 • obvladovanje ranljivosti;
 • infrastruktura javnih ključev in kriptografija;
 • ocena varnostnih tveganj (orodja in pomoč za različne projekte IT ter pomoč pri oceni nove programske opreme v zvezi s kibernetsko varnostjo);
 • ozaveščanje uporabnikov o kibernetski varnosti (priprava kampanj o kibernetski varnosti za boljšo ozaveščenost končnih uporabnikov ter priprava in izvedba predstavitev o kibernetski varnosti; pomoč pri občutljivih nalogah);
 • varni življenjski cikel razvoja programske opreme in razvoj politike na naslednjih področjih varnosti IT: upravljanje, tveganja in izpolnjevanje zahtev;
 • upravljanje tveganj v podjetju (podpora osebam, odgovornim za upravljanje tveganj, tudi pri vzdrževanju registra tveganj);
 • zbiranje informacij in poročanje o kibernetskih grožnjah;
 • izvajanje varnostnih ukrepov v okoljih v oblaku;
 • izvajanje varnostnih ukrepov v okoljih programske opreme za pisarniško produktivnost;
 • opredelitev in avtomatizacija varnostnih kontrol;
 • upravljanje identitete in dostopa (IAM), upravljanje privilegiranih dostopov (PAM);
 • varnostne prilagoditve operacijskih sistemov in podatkovnih zbirk;
 • računalniška forenzika;
 • varnost omrežij;
 • perimetrična zaščita;
 • varnost interneta stvari.

3. Naloge

 V skladu s programi in prednostnimi nalogami, ki jih opredelijo organi in/ali vodstvo Parlamenta ter pod vodstvom pristojnih uradnikov:

 • prepoznavanje, analiza, ocena in obravnava tveganj za kibernetsko varnost ter poročanje in komunikacija o njih;
 • preiskava nepravilnosti in motenj, ki vplivajo na varnost IKT, povezovanje zaznanih dogodkov;
 • vključevanje varnosti IT v celoten življenjski cikel različnih sistemov IT, tudi sistemov v oblaku;
 • stalno ocenjevanje varnostnih zahtev Evropskega parlamenta ter spremljanje tehnologije na zadevnih trgih, na podlagi tega pa predlaganje ustreznih rešitev;
 • ocene potreb, študije izvedljivosti ter funkcijske in sistemske analize;
 • predstavljanje službe v projektnih skupinah, v notranjih in medinstitucionalnih delovnih skupinah, v strokovnih združenjih in/ali na strokovnih srečanjih;
 • usmerjanje in usklajevanje specifičnih projektov.

Zahtevane posebne kompetence:

 • stalno izboljševanje,
 • prožnost,
 • skupinski duh in sodelovanje,
 • usmerjenost v rezultate,
 • zanesljivost,
 • samoobvladanje in ocena v kriznih situacijah,
 • doslednost,
 • usmerjenost v reševanje problemov,
 • odpornost.

Delovno okolje:

 • Treba je biti na razpolago tudi zunaj delovnega mesta.
 • Potek in razporeditev delovnega časa sta spremenljiva in fleksibilna.
 • Pogosto je nujno delo.
 • Veliko je stikov znotraj in zunaj Parlamenta.

4. Pogoji za uvrstitev v prihodnje postopke zaposlovanja

Da bi se lahko uvrstili v morebitne prihodnje postopke zaposlovanja na prosta delovna mesta, morate izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje:

a. Splošni pogoji

 • Ste državljan ene od držav članic Evropske unije.
 • Izpolnili ste vse zakonske obveznosti svoje države glede služenja vojaškega roka.
 • Predložite lahko dokazila o osebnostnih lastnostih, potrebnih za opravljanje dela.

b. Posebni pogoji

i. Zahtevani nazivi, diplome in znanja:

Za razred AD 6 najmanj

 • izobrazba, ki ustreza vsaj triletnemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo,

ali

 • kadar je to v interesu službe, poklicno usposabljanje na enakovredni ravni.

Za razred AD 8 najmanj

 • izobrazba, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, ki običajno traja štiri leta ali več,

ali

 • izobrazba, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, in ustrezne najmanj enoletne poklicne izkušnje, če študij običajno traja najmanj tri leta,

ali

 • kadar je to v interesu službe, poklicno usposabljanje na enakovredni ravni.

Kandidati, ki bodo vključeni v podatkovno zbirko, bodo morali pred zaposlitvijo predložiti dokazila za informacije, ki so jih navedli v prijavnici (diplome, potrdila in druga dokazila).

Diplome, izdane v državi članici ali tretji državi, mora priznati uradni organ države članice EU, kot je ministrstvo za izobraževanje.

Kandidati z diplomo, izdano v tretji državi, morajo predložiti potrdilo o enakovrednosti EU za svojo diplomo. Več informacij o priznavanju kvalifikacij tretjih držav najdete v omrežju ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Razlike v izobraževalnih sistemih se bodo upoštevale. V vodniku za kandidate je razpredelnica, v kateri so primeri najnižjih zahtevanih diplom.

ii. Znanje jezikov

Kandidati morajo imeti temeljito znanje (najmanj na ravni C1) enega uradnega jezika Evropske unije (jezik 1), ki so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina. Po možnosti za jezik 1 izberite svoj materni jezik.

Poleg tega morajo imeti

zadovoljivo znanje (najmanj na ravni B2) angleščine ali francoščine (jezik 2). Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1. Če je jezik 1 angleščina ali francoščina, se zahteva zadovoljivo znanje (raven B2) enega od drugih 23 uradnih jezikov Evropske unije.

Navedene najnižje zahtevane ravni veljajo za vsa področja jezikovne usposobljenosti (govorjenje, pisanje, slušno in bralno razumevanje), navedena v prijavnici. Ta znanja ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills)

 

Kandidate obveščamo, da sta bili za ta postopek vzpostavitve podatkovne zbirke angleščina in francoščina kot jezik 2 določeni v interesu službe in posebej za delovna mesta upravnih uslužbencev za varnost IKT ter strokovnjakov za varnost IKT.

Angleščina in francoščina sta namreč najpogosteje uporabljana jezika za izpolnjevanje nalog, naštetih v točki 3 tega razpisa.

Zato morajo biti izbrani kandidati sposobni delati in uspešno komunicirati v angleščini ali francoščini, da bi lahko takoj prevzeli svoje naloge.

iii. Zahtevane delovne izkušnje

Kandidati morajo imeti po pridobitvi kvalifikacij, navedenih v razdelku 4.b.i,

 • za razred AD 6 najmanj dve leti delovnih izkušenj, povezanih z nalogami iz razdelka 3;
 • za razred AD 8 najmanj osem let delovnih izkušenj, povezanih z nalogami iz razdelkov 3.a ali 3.b.

5. Podatkovna zbirka

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje in
 • ste izpolnili prijavnico na platformi APPLY4EP (gl. spodaj pod „Prijave“) v skladu s postopkom in v zahtevanem roku,

bo vaše ime vključeno v podatkovno zbirko.

Odločitev o vključitvi vašega imena bo temeljila izključno na informacijah v prijavnici in priloženih dokumentih. Te informacije in dokumenti se bodo preverili kasneje, če vam bo ponujena zaposlitev.

6. Prijave – kako izraziti interes?

Zainteresirani kandidati morajo izpolniti prijavnico na spletni platformi APPLY4EP. Prijavo interesa je mogoče oddati samo prek te platforme.

Najprej si ustvarite račun, nato pa vanj shranite podroben življenjepis, za kar uporabite obliko Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Nato izpolnite še preostali del prijavnice.     

Navedbe morajo biti podprte z ustreznimi dokazili.

Obvezno izberite razred, za katerega se prijavljate: bodisi AD 6 bodisi AD 8.

Dodatna navodila v zvezi s prijavo interesa so v vodniku, ki je priložen temu razpisu.

Rok za prijavo interesa je 22. april 2024, do 17.00 ure (po bruseljskem/luksemburškem času). Prijaviti se je treba prek platforme Apply4EP. Prijave, prejete po tem datumu, bodo zavrnjene.

Uvrstitev vašega imena v podatkovno zbirko ali uspešno opravljeni izbirni preizkusi ne zagotavljajo, da vam bo ponujeno delovno mesto. Če se bodo pokazale možnosti za zaposlitev, bo kadrovska služba v podatkovni zbirki poiskala in povabila kandidate, katerih profili najbolj ustrezajo zahtevam delovnega mesta. Če se bodo informacije, ki so jih kandidati navedli, izkazale za netočne, bodo izključeni iz postopka, njihovo ime pa bo izbrisano iz podatkovne zbirke.

Evropski parlament v izbirnih postopkih dosledno izvaja politiko enakih možnosti, da bi zagotovil enako obravnavo vseh kandidatov.

Delovni pogoji v evropskih institucijah so določeni v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Podrobnosti o delovnih pogojih najdete na naslovu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Naslov II), „Začasni uslužbenci“.

Uspešni kandidati bodo uvrščeni v plačilni razred AD 6, prva stopnja, ali AD 8, prva stopnja. Osnovna plača za razred AD 6 je 6.066,59 EUR, za razred AD 8 pa 7.766,14 EUR. Od plače se obračunajo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so določeni v pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Plača je izvzeta iz plačila nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se bodo zaposlili uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila.

Podatkovna zbirka velja do 31. decembra 2025. Njeno veljavnost lahko s sklepom podaljša organ za imenovanja. V tem primeru bodo kandidati, ki so uvrščeni v zbirko, pravočasno obveščeni.