This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KVIETIMAS PAREIKŠTI SUSIDOMĖJIMĄ IRT SAUGUMO ADMINISTRATORIAI (AD6/AD8)

Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 22/04/2024 17:00
Tarnyba : 12-Naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas
Numeris : AMI ITEC 2023
Vadovas kandidatams :

 

DĖL DUOMENŲ BAZĖS SUDARYMO

IRT saugumo administratoriai (AD 6) ir IRT saugumo ekspertai (AD 8) Briuselyje ir Liuksemburge

Laikinieji tarnautojai

 

1. Bendra informacija

Europos Parlamento generalinis sekretoriatas skelbia šį kvietimą pareikšti susidomėjimą, siekdamas sudaryti kandidatų, kuriuos domintų IRT saugumo administratoriaus arba IRT saugumo eksperto laisvos darbo vietos, duomenų bazę.

Į duomenų bazę bus įtrauktas kandidatų, kurie ateityje galės būti įdarbinti IRT saugumo administratoriais arba IRT saugumo ekspertais Europos Parlamente, rezervas. Šiuos specialistus visų pirma įdarbina Naujovių ir technologinės pagalbos generalinis direktoratas (ITEC GD).

Sudarius duomenų bazę, vadovaujantis Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2b straipsnio nuostatomis į duomenų bazę įtraukti asmenys gali būti kaip laikinieji tarnautojai atrinkti į Naujovių ir technologinės pagalbos generaliniame direktorate (ITEC GD) atsiradusias laisvas IRT saugumo administratoriaus arba IRT saugumo eksperto darbo vietas. Atranka vyksta vadovaujantis Parlamento Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas, 4 straipsnio (Jungtinis komitetas (COPAR)) nuostatomis.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

Asmenys, pageidaujantys, kad jų vardai ir pavardės būtų įtraukti į duomenų bazę, turėtų platformoje APPLY4EP susikurti paskyrą ir joje pateikti gyvenimo aprašymą bei užpildyti paraiškos formą.  Norėdami tai padaryti, jie turėtų atidžiai perskaityti šį skelbimą, spustelėti mygtuką „Pateikite paraišką internetu“ ir sekti elektroninės paraiškų teikimo procedūros etapus. Jie taip pat turėtų atidžiai perskaityti prie šio skelbimo pridedamą vadovą. Platformoje APPLY4EP gali būti sukurta tik viena paskyra.  Paskyroje įrašyti asmens duomenys bus tvarkomi visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ir, prireikus duomenis atnaujinti, juos bus galima keisti.  Platformos APPLY4EP pareiškimas dėl privatumo pateikiamas jos pradžios tinklalapyje.

2. Pareigų aprašymas

IRT saugumo administratorius arba IRT saugumo ekspertas turėtų turėti reikiamos kompetencijos bent vienoje iš šių sričių:

 • galinių įrenginių apsauga;
 • saugumo bazinių reikalavimų veiksmingai apsaugai užtikrinti rengimas ir įgyvendinimas;
 • saugumo įvykių stebėsena;
 • IRT saugumo incidentų valdymas ir patikimumo užtikrinimas;
 • pažeidžiamumų valdymas;
 • viešojo rakto infrastruktūra ir kriptografija;
 • saugumo rizikos vertinimas (t. y. priemonių ir pagalbos teikimas įvairiems IT projektams ir pagalba vertinant naują programinę įrangą kibernetinio saugumo kontekste);
 • informuotumas apie naudotojų kibernetinį saugumą (t. y. naudotojų informuotumo didinimas rengiant ad hoc kibernetinio saugumo kampanijas galutiniams naudotojams ir rengiant bei skaitant pranešimus kibernetinio saugumo klausimais; pagalbos teikimas didesnės rizikos komandiruočių atveju);
 • saugus programinės įrangos kūrimo ciklas ir politikos formavimas IT saugumo valdymo, rizikos, atitikties srityje;
 • įmonės rizikos valdymas (pagalba rizikos valdytojams, taip pat ir rizikos registro priežiūros klausimu);
 • informacijos apie kibernetines grėsmes rinkimas ir ataskaitų teikimas;
 • saugumo priemonių įdiegimas debesijos aplinkoje;
 • saugumo priemonių įdiegimas biuro programinės įrangos aplinkoje;
 • saugumo kontrolės apibrėžimas ir automatizavimas;
 • tapatybės ir prieigos valdymo sistema (IAM); privilegijuotos prieigos valdymas (PAM);
 • operacinės sistemos ir duomenų bazės stiprinimas;
 • kompiuterių ekspertizė;
 • tinklo saugumas;
 • perimetro saugumas;
 • daiktų interneto saugumas.

3. Pareigos

 Atsižvelgiant į Parlamento organų ir (arba) vadovybės nustatytas programas bei prioritetus ir vadovaujant atsakingiems pareigūnams:

 • nustatyti, analizuoti, vertinti kibernetines grėsmes, teikti ataskaitas bei informuoti apie jas ir kovoti su jomis;
 • vykdyti sutrikimų ir trikčių, susijusių su IRT saugumu, tyrimus; atlikti nustatytų įvykių koreliaciją;
 • įtraukti IT saugumą į visų rūšių IT sistemų, įskaitant debesija grindžiamas sistemas, gyvavimo ciklą;
 • nuolat vertinti Europos Parlamento saugumo reikalavimus ir stebėti technologijų pažangą atitinkamose rinkose, kad būtų galima pasiūlyti tinkamų sprendimų;
 • vykdyti poreikių vertinimus, galimybių studijas ir funkcines bei sistemų analizes savo veiklos srityje;
 • atstovauti skyriui projektų grupėse, vidaus ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, profesinėse organizacijose ir (arba) profesiniuose susitikimuose;
 • prižiūrėti ir koordinuoti specialiuosius projektus.

Reikalaujama speciali kompetencija:

 • nuolatinis tobulinimasis;
 • lankstumas;
 • komandos dvasia ir bendradarbiavimas;
 • orientavimasis į rezultatus;
 • patikimumas;
 • gebėjimas save kontroliuoti ir įsivertinti krizinėse situacijose;
 • kruopštumas;
 • problemų sprendimu grindžiamas požiūris;
 • atsparumas.

Darbo aplinka:

 • būtinybė galėti dirbti ne savo darbo vietoje;
 • kintantis ir (arba) lankstus darbo grafikas ir laikas;
 • dažni skubūs darbai;
 • dažni ryšiai su Parlamente ir už jo ribų dirbančiais asmenimis.

4. Atitikties reikalavimai

Kad galėtumėte ateityje būti įdarbinti laisvoje darbo vietoje, turite atitikti toliau nurodytus bendruosius ir specialiuosius kriterijus.

a. Bendrieji kriterijai

 • Būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiu (-e).
 • Būti atlikusiam ( iai) visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles.
 • Turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b. Specialieji kriterijai

i. Reikalaujama kvalifikacija ir įgūdžiai

AD 6 pareigų lygis – turėti bent:

 • diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes kaip trejų metų universitetines studijas,

arba

 • lygiavertį profesinį pasirengimą, kai tai pagrįsta tarnybos interesais.

AD 8 pareigų lygis – turėti bent:

 • diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas universitetines studijas, kai įprasta universitetinių studijų trukmė yra ne mažesnė kaip ketveri metai,

arba

 • diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas universitetines studijas ir ne mažiau kaip vienų metų atitinkamą profesinę patirtį, kai įprasta universitetinių studijų trukmė yra ne mažesnė kaip treji metai,

arba

 • lygiavertį profesinį pasirengimą, kai tai pagrįsta tarnybos interesais.

Prieš įdarbinant atrinktus kandidatus, kurių vardai ir pavardės įtraukti į duomenų bazę, jų bus paprašyta pateikti paraiškos formoje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus (diplomus, pažymėjimus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus).

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti Sąjungos valstybės narės oficialios įstaigos, pavyzdžiui, ES valstybės narės švietimo ministerijos.

Kandidatai, turintys ne ES šalyje išduotus diplomus, turi pateikti jų lygiavertiškumą ES išduotiems diplomams patvirtinančius dokumentus. Daugiau informacijos apie ne ES šalių kvalifikacijų pripažinimą galima rasti ENIC-NARIC tinkluose (https://www.enic-naric.net/).

Bus atsižvelgiama į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į vadove pateikiamą lentelę.

ii. Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai (bent C1 lygiu) mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1‑oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių; čia pageidautina kaip 1-ą kalbą pasirinkti savo gimtąją kalbą,

ir

pakankamai gerai (bent B2 lygiu) mokėti anglų arba prancūzų kalbą (2‑oji kalba). 2-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios. Jei 1‑oji kalba yra anglų arba prancūzų, reikalaujama pakankamai gerai (bent B2 lygiu) mokėti vieną iš kitų 23 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad minėtas minimalus reikalaujamas lygis taikomas kiekvienai paraiškos formoje nurodytai kalbos įgūdžių sričiai (kalbėjimui, rašymui, skaitymui, klausymui). Šie gebėjimai atitinka nurodytuosius Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos svetainėje (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Kandidatai informuojami, kad šios duomenų bazės sudarymo tikslais dvi kalbos, t. y. anglų ir prancūzų k., yra nurodytos kaip procedūros 2‑oji kalba atsižvelgiant į tarnybos, konkrečiai IRT saugumo administratorių ir IRT saugumo ekspertų darbo vietų, interesus.

 Iš tiesų anglų ir prancūzų kalbos yra dažniausiai vartojamos vykdant šio kvietimo 3 punkte išvardytas pareigas.

 Todėl, kad galėtų iškart vykdyti savo pareigas, įdarbinti kandidatai turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti anglų arba prancūzų kalba.

iii. Reikalaujama profesinė patirtis

Kandidatai, įgiję 4 skirsnio b punkto i papunktyje nurodytą kvalifikaciją, turi turėti:

 • bent dvejų metų profesinę patirtį, susijusią su 3 skirsnyje nurodytomis pareigomis, jei kandidatuoja į AD 6 lygio pareigas;
 • bent aštuonerių metų profesinę patirtį, susijusią su 3 skirsnio a arba b punkte nurodytomis pareigomis, jei kandidatuoja į AD 8 lygio pareigas.

5. Duomenų bazė

Jei Jūs:

 • atitinkate bendruosius atitikties reikalavimams kriterijus ir
 • iki nustatyto termino laikydamiesi nurodymų APPLY4EP platformoje užpildėte paraiškos formą (žr. skirsnį „Paraiškos“),

jūsų vardas ir pavardė bus įtraukti į duomenų bazę.

Jūsų vardas ir pavardė į duomenų bazę bus įtraukti remiantis tik paraiškos formoje ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija. Ši informacija ir šie dokumentai bus tikrinami vėliau, jei jums bus pateiktas darbo pasiūlymas.

6. Paraiškos. Kaip pareikšti susidomėjimą?

Susidomėję asmenys turi užpildyti paraiškos formą internetinėje platformoje APPLY4EP. Paraiškos gali būti teikiamos tik toje platformoje.

Susikūrę paskyrą, turite įkelti išsamų gyvenimo aprašymą. Gyvenimo aprašymas turi būti pateiktas Europass formatu (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Tada turite užpildyti likusią paraiškos formos dalį.  

Ši informacija turi būti pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

Turite pasirinkti pareigų lygį, dėl kurio teikiate paraišką: AD 6 arba AD 8.

Papildomus nurodymus, kaip pareikšti susidomėjimą, galite rasti prie šio kvietimo pareikšti susidomėjimą pridedamame vadove.

Galutinis terminas pareikšti susidomėjimą – 2023 m. balandžio 22 d. 17 val. (Briuselio ir Liuksemburgo laiku). Paraišką pateikite platformoje APPLY4EP. Paraiškos susidomėjimui pareikšti, gautos pasibaigus terminui, nebus priimamos.

Tai, kad jūsų vardas ir pavardė buvo įtraukti į duomenų bazę arba kad išlaikėte pokalbį ir (arba) atrankos testą, negarantuoja, kad jums bus pasiūlytas darbas. Jei atsiras laisva darbo vieta, įdarbinančiosios tarnybos patikrins duomenų bazę ir išsiųs kvietimus tiems kandidatams, kurių profiliai geriausiai atitinka atitinkamoms pareigoms keliamus reikalavimus. Paaiškėjus, kad kandidato (‑ės) pateikta informacija yra neteisinga, jis (ji) bus pašalintas (‑a) iš procedūros ir jo (jos) vardas ir pavardė bus išbraukti iš duomenų bazės.

Siekdamas užtikrinti vienodas sąlygas visiems kandidatams, Europos Parlamentas savo atrankos procedūrose taiko griežtą lygių galimybių politiką.

Darbo ES institucijose sąlygos nustatytos Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Išsami informacija apie darbo tvarką pateikiama čia: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LT (II antraštinė dalis (Laikinai priimti tarnautojai)).

Asmenys bus priimti į AD 6 lygio pirmos pakopos arba AD 8 lygio pirmos pakopos pareigas. AD 6 lygio darbuotojo mėnesinis bazinis darbo užmokestis – 6 066,59 EUR, o AD 8 – 7 766,14 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Sąjungos mokestis ir kiti Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas valstybių narių mokesčiais. Įdarbinamų atrankos laimėtojų pareigų pakopa gali būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Duomenų bazė galios iki 2025 m. gruodžio 31 d. Paskyrimų tarnybos sprendimu jos galiojimas galės būti pratęstas. Tokiu atveju į sąrašą įtraukti kandidatai bus apie tai informuoti reikiamu laiku.