This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ TVT-TURVALLISUUSVASTAAVAT (AD6/AD8)

Publication end on external website : 22/04/2024 17:00
Yksikkö : 12-Direction générale de l'innovation et du support technologique
Ref. : AMI ITEC 2023
Opas hakijoille :

 

TIETOKANNAN PERUSTAMINEN

TVT-turvallisuusvastaavat (AD6) ja TVT-turvallisuusasiantuntijat (AD8) Brysselissä ja Luxemburgissa

Väliaikainen henkilöstö

 

1. Yleistä

Euroopan parlamentin pääsihteeristö julkaisee tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön tietokannan perustamiseksi ehdokkaista, jotka ovat kiinnostuneita TVT-turvallisuusvastaavan tai TVT-turvallisuusasiantuntijan toimesta.

Tietokannasta voidaan tulevaisuudessa ottaa Euroopan parlamentin palvelukseen henkilöitä TVT-turvallisuusvastaaviksi tai TVT-turvallisuusasiantuntijoiksi. Nämä asiantuntijat otetaan pääosin innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston (PO ITEC) palvelukseen.

Kun tietokanta on perustettu, henkilöitä, joiden nimi on lisätty tietokantaan, voidaan valita innovoinnin ja teknisen tuen pääosastossa (DG ITEC) vapautuviin väliaikaisen toimihenkilön toimiin TVT-turvallisuusvastaaviksi tai TVT-turvallisuusasiantuntijoiksi Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 b artiklan määräysten mukaisesti. Valinta suoritetaan Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön kilpailuja ja valintamenettelyjä, palvelukseen ottamista ja palkkaluokan määrittämistä koskevien yleisten täytäntöönpanosäännösten 4 artiklan (Pariteettikomitea) mukaisesti.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Tietokantaan haluavan henkilön on ensin luotava tili APPLY4EP-alustalla, ladattava sen jälkeen ansioluettelonsa järjestelmään ja täytettävä hakemus. Hakijan on luettava tämä ilmoitus huolellisesti, napsautettava painiketta ”Hae verkossa” ja seurattava sähköisen hakumenettelyn vaiheita. Hakijan on myös luettava huolellisesti tämän ilmoituksen liitteenä oleva opas. Yhdellä henkilöllä saa olla vain yksi APPLY4EP-tili. Tiliin liittyviä henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, ja niitä on mahdollista muuttaa niiden pitämiseksi ajan tasalla. APPLY4EP:n tietosuojaseloste on saatavilla sen etusivulla.

2. Toimenkuva

TVT-turvallisuusvastaavalla tai TVT-turvallisuusasiantuntijalla on oltava asiaankuuluvat taidot vähintään yhdellä seuraavista aloista:

 • päätepisteiden suojaus
 • perustason tietoturvavaatimusten suunnittelu ja toteuttaminen tehokasta suojausta varten
 • tietoturvatapahtumien seuranta
 • TVT-turvapoikkeamien hallinta ja turvavarmistus
 • haavoittuvuuksien hallinta
 • julkisen avaimen infrastruktuuri ja salaustekniikka
 • turvallisuusriskien arviointi (välineiden ja avun tarjoaminen eri tietotekniikkahankkeille ja osallistuminen uusien ohjelmistojen arviointiin kyberturvallisuuden osalta)
 • käyttäjien kyberturvallisuustietoisuus (käyttäjien tietoisuuden lisääminen kehittämällä loppukäyttäjille suunnattuja tapauskohtaisia kyberturvallisuuskampanjoita sekä laatimalla ja pitämällä kyberturvallisuusesityksiä; avun antaminen arkaluonteisissa tehtävissä)
 • turvallisuuden varmistaminen ohjelmistokehityksen kaikissa vaiheissa sekä tietotekniikan turvallisuutta koskevien hyvään hallintotapaan, riskienhallintaan ja vaatimustenmukaisuuteen (GRC) liittyvien toimintaperiaatteiden kehittäminen
 • toimintariskien hallinta (riskinhallintavastaavien tukeminen muun muassa riskirekisterien ylläpidossa)
 • kyberuhkatietojen kerääminen ja niistä raportointi
 • turvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen pilvipalveluympäristöissä
 • turvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen tuottavuusohjelmistoympäristöissä
 • turvavalvontatoimenpiteiden määrittely ja automatisointi
 • identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä (IAM), korotettujen käyttöoikeuksien hallinta (PAM)
 • käyttöjärjestelmien ja tietokantojen tietoturvan vahvennus
 • tietokoneforensiikka
 • verkkoturvallisuus
 • turva-alue
 • esineiden internetin turvallisuus.

3. Tehtävät

 Parlamentin elinten ja/tai johdon määrittelemien ohjelmien ja painopisteiden mukaisesti ja asiasta vastaavien virkamiesten alaisuudessa:

 • kyberturvallisuusriskien tunnistaminen, analysointi, arviointi ja käsittely sekä niistä raportoiminen ja viestiminen
 • TVT-turvallisuuteen vaikuttavien poikkeamien ja toimintahäiriöiden tutkinta ja havaittujen tapahtumien korrelointi
 • tietotekniikan turvallisuuden integrointi kaikenlaisten tietojärjestelmien, myös pilvipohjaisten järjestelmien, koko elinkaareen
 • Euroopan parlamentin turvallisuusvaatimusten jatkuva arviointi sekä teknologian seuranta merkityksellisillä markkinoilla asianmukaisten ratkaisujen esittämiseksi
 • tarvearviointien, toteutettavuustutkimusten sekä toiminta- ja järjestelmäanalyysien tekeminen toiminta-alalla
 • yksikön edustaminen hankeryhmissä, sisäisissä ja toimielinten välisissä työryhmissä, ammattialajärjestöissä ja/tai ammattialan kokouksissa
 • yksittäisten hankkeiden ohjaus ja koordinointi.

Erityisvalmiudet

 • jatkuva itsensä kehittäminen
 • joustavuus
 • ryhmähenki ja yhteistyökyky
 • tulossuuntautuneisuus
 • luotettavuus
 • itseohjaavuus ja arviointikyky kriisitilanteissa
 • huolellisuus
 • ongelmanratkaisulähtöisyys
 • paineensietokyky

Työskentely-ympäristö

 • oltava käytettävissä työpaikan ulkopuolella
 • vaihteleva ja/tai joustava työtahti ja -aika
 • säännöllinen kiiretyö
 • säännölliset yhteydet parlamentissa ja sen ulkopuolella oleviin ihmisiin

4. Osallistumisedellytykset

Jotta hakija voidaan tulevaisuudessa ottaa palvelukseen avoimeen virkaan, hänen on täytettävä seuraavat yleiset ja erityisedellytykset:

a. Yleiset edellytykset

 • Hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen.
 • Hakijan on oltava täyttänyt kyseisen maan asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.
 • Hakijan on täytettävä tehtäviensä hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b. Erityisedellytykset

i. Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys:

Palkkaluokka AD 6, vähintään

 • kolmevuotisia yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus

tai

 • yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus.

Palkkaluokka AD 8, vähintään

 • yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus, kun yliopisto-opintojen tavanomainen kesto on vähintään neljä vuotta,

tai

 • yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus ja vähintään vuoden pituinen soveltuva työkokemus, kun yliopisto-opintojen tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta,

tai

 • yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus.

Tietokantaan kirjattuja ehdokkaita pyydetään ennen mahdollista palvelukseen ottamista toimittamaan asiakirjat, jotka todistavat hakemuksessa esitetyt tiedot oikeiksi (tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjatodisteet).

Sekä EU:n jäsenvaltiossa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnettyjen tutkintotodistusten on oltava EU:n jäsenvaltion virallisen elimen, kuten opetusministeriön, hyväksymiä.

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on esitettävä tutkintotodistustensa vastaavuus EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta löytyy ENIC-NARIC-verkostoista (https://www.enic-naric.net/).

Eri koulutusjärjestelmien väliset erot otetaan huomioon. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

ii. Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen (kieli 1) perusteellinen taito (vähintään taso C1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro. On suositeltavaa valita äidinkieli kieleksi 1.

ja

englannin tai ranskan kielen (kieli 2) tyydyttävä taito (vähintään taso B2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. Jos kieli 1 on englanti tai ranska, hakijalla on oltava yhdestä Euroopan unionin 23 muusta virallisesta kielestä tyydyttävä taito (taso B2).

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan hakemuksessa mainitun kielitaidon kaikkiin osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu). Nämä taidot vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Tämän tietokannan perustamista koskevan menettelyn kaksi vaihtoehtoa toiseksi kieleksi (englanti tai ranska) on valittu toimielimen edun mukaisesti ja ottaen erityisesti huomioon TVT-turvallisuusvastaavien ja TVT-turvallisuusasiantuntijoiden toimiin liittyvät vaatimukset.

 Englanti ja ranska ovat pyynnön 3 kohdassa esitettyjen tehtävien hoidossa yleisimmin käytetyt kielet.

Tämän vuoksi palvelukseen otettujen hakijoiden on voitava työskennellä ja viestiä tehokkaasti englanniksi tai ranskaksi, jotta he voivat ryhtyä välittömästi hoitamaan tehtäviään.

iii. Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava edellä 4 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa mainitun vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu

 • palkkaluokan AD 6 osalta 3 kohdassa määriteltyyn toimenkuvaan liittyvä vähintään kahden vuoden työkokemus
 • palkkaluokan AD 8 osalta 3 kohdan a tai b alakohdassa määriteltyyn toimenkuvaan liittyvä vähintään kahdeksan vuoden työkokemus. 

5. Tietokanta

Jos

 • täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
 • olet täyttänyt hakemuksen APPLY4EP-alustalla (ks. jäljempänä ”Hakeminen”), vaaditun mukaisesti ja määräaikaan mennessä,

nimesi kirjataan tietokantaan.

Päätös kirjata nimesi tietokantaan perustuu ainoastaan hakemuksessa antamiisi tietoihin ja siihen liitettyihin asiakirjoihin. Nämä tiedot ja asiakirjat tarkistetaan myöhemmin, jos sinulle tarjotaan tointa.

6. Hakeminen – kuinka kiinnostuksenilmaisu tehdään?

Jos olet kiinnostunut avoinna olevasta toimesta, sinun on täytettävä ja jätettävä hakemus APPLY4EP-verkkoalustalla. Kiinnostuksenilmaisun voi tehdä ainoastaan verkkoalustalla.

Luotuasi tilin lataa järjestelmään yksityiskohtainen ansioluettelo. Sinun on käytettävä Europass-mallia (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Täytä sen jälkeen hakulomakkeen loppuosa.

Tietojen tueksi on toimitettava asiakirjatodisteet.

Sinun on valittava palkkaluokka, johon haet: AD 6 tai AD 8.

Lisäohjeita siitä, kuinka kiinnostuksenilmaisu tehdään, on tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön liitteenä olevassa oppaassa.

Kiinnostuksenilmaisujen tekemiselle asetettu määräaika on 22. huhtikuuta 2024 klo 17.00 (Brysselin/Luxemburgin aikaa). Tee hakemus Apply4EP-alustan kautta. Tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Nimen merkitseminen tietokantaan tai haastattelun ja/tai valintakokeen läpäiseminen ei ole tae siitä, että sinulle tarjotaan työpaikkaa. Jos toimen täyttäminen tulee ajankohtaiseksi, rekrytointiyksiköt etsivät tietokannasta täytettävään toimeen parhaiten soveltuvat ehdokkaat ja ottavat heihin yhteyttä. Jos käy ilmi, että hakijan ilmoittamat tiedot eivät pidä paikkaansa, hänen hakemustaan ei oteta huomioon ja hänen nimensä poistetaan tietokannasta.

 Euroopan parlamentti noudattaa valintamenettelyissään ehdottomasti yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja varmistaa kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Työehdot Euroopan unionin toimielimissä määritetään Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa. Nämä ehdot ovat luettavissa seuraavan linkin kautta:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501 (IV osasto, ”Sopimussuhteiset toimihenkilöt”).

Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AD 6 ensimmäiseen palkkatasoon tai palkkaluokan AD 8 ensimmäiseen palkkatasoon. Palkkaluokassa AD 6 peruspalkka on 6 066,59 euroa kuukaudessa, ja palkkaluokassa AD 8 peruspalkka on 7 766,14 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Palkasta ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, jolle valintamenettelyn läpäissyt hakija palkataan, voidaan mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan myös tietyin edellytyksin maksaa muita korvauksia.

Tämä tietokanta on voimassa 31. joulukuuta 2025 saakka. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Jos voimassaoloaikaa jatketaan, luetteloon otetuille hakijoille ilmoitetaan asiasta hyvissä ajoin.