This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OSALEMISKUTSE IKT TURBE ADMINISTRAATORID (AD6/AD8)

Publication end on external website : 22/04/2024 17:00
Teenistus : 12-Tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraat
Ref. : AMI ITEC 2023
Juhend kandidaatidele :

 

ANDMEBAASI LOOMINE

IKT turbe administraatorid (AD6) ja IKT turbe eksperdid (AD8) Brüsselis ja Luxembourgis

Ajutised teenistujad

 

1. Üldised märkused

Euroopa Parlamendi sekretariaat avaldab käesoleva osalemiskutse eesmärgiga luua andmebaas kandidaatide kohta, kes oleksid huvitatud IKT turbe administraatori või IKT turbe eksperdi ametikohast.

Andmebaasi kasutatakse kandidaatide reservina IKT turbe administraatorite ja IKT turbe ekspertide võimalikul tulevasel töölevõtmisel Euroopa Parlamenti. Need spetsialistid võetakse tööle peamiselt tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraati (DG ITEC).

Kui andmebaas on loodud, võib isikuid, kelle nimi on andmebaasi kantud, vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2b sätetele valida ajutiseks teenistujaks tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadi (DG ITEC) IKT turbe administraatorite või IKT turbe ekspertide vabade ametikohtade täitmiseks. Valik tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi konkursside ja valikumenetluse ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmise ja nende palgaastme määramise üldiste rakendussätete artiklile 4 („Ühiskomitee (COPAR)“).

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

Kui soovite, et teie nimi kantaks andmebaasi, peate esitama elulookirjelduse ja täitma platvormil APPLY4EP kandideerimisvormi, milleks tuleb kõigepealt luua konto. Selleks lugege palun hoolikalt käesolevat teadet, klõpsake nupul „Kandideeri veebis“ ja läbige veebipõhise kandideerimismenetluse etapid. Hoolikalt tuleks läbi lugeda ka käesolevale teatele lisatud juhend. Igaüks võib platvormil APPLY4EP luua ainult ühe konto. Kontole salvestatud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ning neid on võimalik edaspidi ajakohastada. APPLY4EP isikuandmete kaitse põhimõtted on kättesaadavad platvormi kodulehel.

2. Ametikoha kirjeldus

IKT turbe administraatoril või IKT turbe eksperdil peaks olema asjakohane pädevus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

 • lõppseadmete turve;
 • etalonturbe kavandamine ja rakendamine tulemusliku kaitse tagamiseks;
 • turvasündmuste jälgimine;
 • IKT turvasündmuste haldamine ja turvalisuse tagamine;
 • nõrkade kohtade haldamine;
 • avaliku võtme taristu ja krüptograafia;
 • turvariskide hindamine (st vahendite ja abi pakkumine eri IT-projektidele ning uue tarkvara hindamise toetamine küberturbe kontekstis);
 • kasutajate küberturbeteadlikkus (st kasutajate teadlikkuse suurendamine lõppkasutajatele suunatud sihtotstarbeliste küberturbekampaaniate väljatöötamise ning küberturbeesitluste koostamise ja esitamise kaudu; abi osutamine tundlike missioonide raames);
 • turvalise tarkvaraarendustsükli ja poliitika väljatöötamine IT-turvalisuse juhtimise, riskide ja nõuete täitmise valdkonnas;
 • ettevõtte riskijuhtimine (riskijuhtide toetamine, sealhulgas riskiregistri pidamisel);
 • küberohte puudutava teabe kogumine ja aruandlus;
 • turvameetmete rakendamine pilvekeskkondades;
 • turvameetmete rakendamine kontoritarkvara keskkondades;
 • turvameetmete määratlemine ja automatiseerimine;
 • identiteedi- ja pääsuhaldus (IAM), eelisõigusega juurdepääsu haldus (PAM);
 • operatsioonisüsteemi ja andmebaaside tugevdamine;
 • arvutikriminalistika;
 • võrguturve;
 • perimeetri turve;
 • asjade interneti turve.

3. Tööülesanded

Tööülesandeid täidetakse kooskõlas parlamendi organite ja/või juhtkonna kindlaks määratud programmide ja prioriteetidega ning vastutavate ametnike järelevalve all ning need on järgmised:

 • küberturvalisuse riskide tuvastamine, analüüsimine, hindamine ja aruandlus, riskidest teavitamine ja nende käsitlemine;
 • IKT turvet mõjutavate kõrvalekallete ja rikete uurimine, mis on seotud tuvastatud juhtumitega;
 • IT-turbe integreerimine iga liiki IT-süsteemide, sealhulgas pilvepõhiste süsteemide elutsüklisse;
 • Euroopa Parlamendi turvanõuete pidev hindamine ning tehnoloogia jälgimine asjaomastel turgudel, et välja pakkuda sobivaid lahendusi;
 • vajaduste hindamine, teostatavusuuringud ning funktsionaalsed ja süsteemianalüüsid tegevusvaldkonnas;
 • osakonna esindamine projektimeeskondades, institutsioonisisestes ja institutsioonidevahelistes töörühmades, kutseühingutes ja/või ametialastel kohtumistel;
 • konkreetsete projektide juhtimine ja koordineerimine.

Nõutavad omadused:

 • pidev enesetäiendamine,
 • paindlikkus,
 • meeskonnavaim ja koostöö,
 • tulemustele orienteeritus,
 • usaldusväärsus,
 • enesekontrolli- ja hindamissuutlikkus kriisiolukordades,
 • hoolikus,
 • probleemide lahendamise oskus,
 • vastupidavus.

Töökeskkond:

 • vajadus olla kättesaadav väljaspool töökohta;
 • muutuv ja/või paindlik töötempo ja tööaeg;
 • sagedane erakorraline töö;
 • sage kontakt inimestega parlamendis ja väljaspool parlamenti.

4. Kandideerimistingimused

Et tulevikus vabale ametikohale tööle asuda, peab kandidaat vastama järgmistele üld- ja erikriteeriumidele.

a. Üldtingimused

 • Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.
 • Ta peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused.
 • Ta peab esitama tööülesannete täitmiseks vajalikke isikuomadusi tõendava iseloomustuse.

b. Eritingimused

i. Nõutav kvalifikatsioon ja oskused

Palgaastme AD 6 puhul vähemalt:

 • kolmeaastase nominaalõppeajaga lõpetatud ülikooliõpingutele vastav haridustase, mida tõendab diplom,

või

 • kui see on teenistuse huvides õigustatud, samaväärsel tasemel erialane koolitus.

Palgaastme AD 8 puhul vähemalt:

 • lõpetatud ülikooliõpingutele vastav haridustase, mida tõendab diplom ja mille omandamiseks vajalike ülikooliõpingute kestus on tavapäraselt neli aastat või rohkem,

või

 • lõpetatud ülikooliõpingutele vastav haridustase, mida tõendab diplom, ja vähemalt aastane kutsealane töökogemus, kui ülikooliõpingute tavaline kestus on vähemalt kolm aastat,

või

 • kui see on teenistuse huvides õigustatud, samaväärsel tasemel erialane koolitus.

Kandidaatidel, kelle nimi on kantud andmebaasi, palutakse enne töölevõtmist esitada kandideerimisvormil nõutud teavet tõendavad dokumendid (diplomid, tunnistused ja muud tõendavad dokumendid).

Nii liikmesriigis kui ka kolmandas riigis välja antud diplomeid peab olema tunnustanud ELi liikmesriigi ametiasutus, näiteks haridusministeerium.

Kui diplom on välja antud kolmandas riigis, peab kandidaat esitama tõendi, et tema diplom on ELis väljaantuga samaväärne. Lisateavet kolmandates riikides omandatud kvalifikatsiooni tunnustamise kohta saab ENIC-NARIC võrgustikest (https://www.enic-naric.net/).

Arvesse võetakse haridussüsteemide erinevusi. Näited nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud kandidaatide juhendi tabelis.

ii. Keeleoskus

Kandidaat peab põhjalikult tundma (vähemalt tasemel C1) üht Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt. Eelistatav on valida 1. keeleks oma emakeel;

ja

rahuldavalt tundma (vähemalt tasemel B2) inglise või prantsuse keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev. Kui 1. keel on inglise või prantsuse keel, on nõutav veel ühe keele rahuldav oskus (tase B2) Euroopa Liidu ülejäänud 23 ametliku keele seast.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisvormil märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need oskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) sätestatule.

 

Juhime tähelepanu sellele, et teenistuse huve ja eelkõige IKT turbe administraatorite ja IKT turbe ekspertide ametikohti silmas pidades on selle andmebaasi koostamise käigus teist keelt võimalik valida üksnes kahe keele, s.o inglise ja prantsuse keele vahel.

Konkursikutse punktis 3 loetletud ülesannete täitmiseks kasutatakse kõige sagedamini inglise või prantsuse keelt.

Seetõttu peavad töölevõetud kandidaadid oma ülesannete täitmiseks olema võimelised inglise või prantsuse keeles töötama ja ladusalt suhtlema.

iii. Nõutav töökogemus

Pärast eespool punktis 4.b.i nimetatud kvalifikatsiooni omandamist peab kandidaat olema omandanud

 • palgaastme AD 6 puhul: vähemalt kaheaastase töökogemuse punktis 3 nimetatud ametiülesannetega seotud valdkonnas;
 • palgaastme AD 8 puhul: vähemalt kaheksa-aastase erialase töökogemuse punktides 3.a või 3.b nimetatud ametiülesannetega seotud valdkonnas.

5. Andmebaas

Kui kandidaat

 • vastab üldistele osalemistingimustele ning
 • on platvormil APPLY4EP täitnud kandideerimisvormi (vt allpool „Kandideerimisavaldused“) vastavalt menetluskorrale ja ettenähtud tähtajaks,

kantakse tema nimi andmebaasi.

Nime andmebaasi kandmisel lähtutakse üksnes kandideerimisvormil ja sellele lisatud dokumentides esitatud teabest. Teavet ja dokumente kontrollitakse hiljem, kui kandidaadile tehakse tööpakkumine.

6. Kandideerimisvaldused – kuidas kandideerida?

Kandideerimisvorm tuleb täita veebiplatvormil APPLY4EP. Kandideerida saab üksnes selle platvormi kaudu.

Pärast konto loomist tuleb üles laadida üksikasjalik elulookirjeldus. Kasutada tuleb Europassi vormi (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Seejärel tuleb täita kandideerimisvormi ülejäänud osa.

See teave tuleb esitada koos tõendavate dokumentidega.

Tuleb valida palgaaste, millele kandideerida: AD 6 või AD 8.

Üksikasjalikud kandideerimisjuhised on esitatud käesolevale osalemiskutsele lisatud juhendis.

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on 22. aprill 2024 kell 17.00 (Brüsseli/Luksemburgi aja järgi). Palume esitada kandideerimisavaldus platvormi APPLY4EP kaudu. Pärast seda kuupäeva laekunud kandideerimisavaldusi vastu ei võeta.

Kandidaadi nime andmebaasi kandmine ega vestluse ja/või valikutesti läbimine ei taga tööpakkumist. Kui mõni ametikoht vabaneb, tutvuvad töölevõtvad teenistused andmebaasiga ja saadavad kutsed kandidaatidele, kelle profiil vastab kõige paremini täitmist vajava ametikoha nõuetele. Kui selgub, et kandidaadi esitatud teave on vale, jäetakse ta menetlusest kõrvale ja tema nimi kustutatakse andmebaasist.

Euroopa Parlament kohaldab oma valikumenetlustes ranget võrdsete võimaluste poliitikat, et tagada kõigi kandidaatide võrdne kohtlemine.

ELi institutsioonide töötingimused on kehtestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Töökorralduse üksikasjad leiab siit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (II jaotis) „Ajutised töötajad“.

Tööle võetakse palgaastme AD 6 esimesele järgule või palgaastme AD 8 esimesele järgule. Põhipalk on palgaastme AD 6 puhul 6066,59 eurot ja palgaastme AD 8 puhul 7766,14 eurot. Palgast peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Palk on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaat võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule, olenevalt tema töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatud tingimustel hüvitised.

Andmebaas kehtib kuni 31. detsembrini 2025. Seda tähtaega võib ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega pikendada. Sel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.