This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС АДМИНИСТРАТОРИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ИКТ (AD6/AD8)

Край на публикуването на външен уебсайт : 22/04/2024 17:00
Отдел : 12-Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване
Относно: : AMI ITEC 2023
Ръководство на вниманието на кандидатите :

 

СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ

Администратори в областта на сигурността на ИКТ (AD6 ) и експерти в областта на сигурността на ИКТ (AD8) в Брюксел и Люксембург.

Персонал на временни длъжности

 

1. Общи положения

Секретариатът на Европейския парламент отправя настоящата покана за изразяване на интерес за съставяне на база данни от кандидати, които биха проявили интерес към свободни длъжности за администратор в областта на сигурността на ИКТ или за експерт в областта на сигурността на ИКТ.

Базата данни ще служи като набор от данни за кандидати с оглед евентуално бъдещо назначаване в Европейския парламент на администратори в областта на сигурността на ИКТ или на експерти в областта на сигурността на ИКТ. Гореспоменатите специалисти се назначават предимно от Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC), която:

След като базата данни бъде създадена лицата, чиито имена са включени в базата данни, могат да бъдат избирани за срочно наети служители за попълване на свободни работни места за администратори в областта на сигурността на ИКТ или експерти в областта на сигурността на ИКТ в Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC) в съответствие с разпоредбите на член 2б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Подборът се осъществява в съответствие с разпоредбите на член 4 (Съвместна комисия („COPAR“)) на Общите разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на социален пол, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Лицата, които проявяват интерес да бъдат включени във въпросната база данни, следва да подадат автобиография и да попълнят кандидатурата си чрез платформата APPLY4EP, като предварително създадат свой профил. За тази цел те следва да прочетат внимателно настоящото известие, да щракнат върху раздел „Кандидатствай онлайн“ и да следват стъпките на процедурата за кандидатстване онлайн. Те следва също така да прочетат внимателно ръководството, приложено към настоящото известие. В APPLY4EP може да бъде създаден само един профил. Запазените в профила лични данни ще бъдат обработвани при пълно зачитане на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и ще подлежат на изменение, за да се позволи тяхното актуализиране. Декларацията за поверителност за APPLY4EP е достъпна на неговата начална страница.

2. Длъжностна характеристика

Администраторът по сигурността на ИКТ или експертът по сигурността на ИКТ следва да притежава съответните компетенции в поне една от следните области:

 • защита на крайните точки;
 • разработване и прилагане на базови линии за сигурност с цел ефективна защита;
 • наблюдение на събития, свързани със сигурността;
 • управление на инциденти със сигурността на ИКТ и гарантиране на сигурността;
 • управление на уязвимости;
 • публична инфраструктура от ключово значение и криптография;
 • оценка на рисковете за сигурността (т.е. предоставяне на инструменти и помощ за различни проекти в областта на информационните технологии и подпомагане на оценката на нов софтуер в контекста на киберсигурността);
 • осведоменост на ползвателите на киберсигурността (т.е. повишаване на осведомеността на потребителите чрез разработване на специални кампании за киберсигурност за крайните ползватели и създаване и предоставяне на презентации в областта на киберсигурността; предоставяне на помощ в контекста на чувствителни мисии);
 • жизнен цикъл на разработването на защитен софтуер и разработване на политики в областта на управлението на сигурността на информационните технологии, риска, съответствието;
 • управление на риска за предприятията (подпомагане на управлението на риска, включително относно поддържането на регистъра на риска);
 • събиране и докладване на информация за киберзаплахи;
 • прилагане на мерки за сигурност в среда в облак;
 • прилагане на мерки за сигурност в софтуерна среда за офис продуктивност;
 • определяне и автоматизиране на контрола за сигурност;
 • управление на идентичността и достъпа (IAM), управление на привилегирован достъп (PAM);
 • укрепване на защитата (hardening) на операционните системи и базите данни;
 • компютърна криминалистика;
 • мрежова сигурност;
 • сигурност на периметъра;
 • сигурност на интернет на нещата.

3. Задачи

В съответствие с програмите и приоритетите, определени от органите и/или ръководството на Парламента, и под ръководството на отговорните длъжностни лица:

 • идентифициране, анализ, оценка, докладване, съобщаване и третиране на рисковете за киберсигурността;
 • провеждане на разследвания на аномалии и неизправности, които имат отношение към сигурността на ИКТ, като се следи за взаимовръзка между откритите събития;
 • интегриране на сигурността на ИТ през целия жизнен цикъл на всички видове информационни системи, включително базираните в облак;
 • непрекъснато оценяване на изискванията за сигурност на Европейския парламент, както и поддържане на технологично наблюдение на съответните пазари, за да се предложат подходящи решения;
 • извършване на оценки на нуждите, предпроектни проучвания и функционални и системни анализи в областта на дейност;
 • представляване на отдела в екипите по проекта, вътрешните и междуинституционалните работни групи, в професионалните органи и/или на професионални срещи;
 • управление и координиране на конкретни проекти.

Необходими специфични качества:

 • непрекъснато подобряване
 • гъвкавост
 • умение за работа в екип и сътрудничество
 • насоченост към постигането на резултати
 • надеждност
 • умение за самоконтрол и оценка при кризисни ситуации
 • прецизен подход
 • подход за разрешаване на проблеми
 • издръжливост

Работна среда:

 • необходимо е да бъде на разположение и извън работното си място
 • променливи и/или гъвкави темп и работно време
 • чести случаи на работа при извънредни ситуации
 • чести контакти с хора във и извън Парламента

4. Условия за допустимост

За да отговаряте на условията за евентуално бъдещо наемане на свободна длъжност, ще трябва да отговаряте на общите и специфичните критерии, които следват:

а.         Общи условия

 • Да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз.
 • Да са изпълнили задълженията си по отношение на военната служба съгласно националното законодателство.
 • Да представят необходимите писмени препоръки относно своята годност за изпълнение на задълженията си.

б.         Специфични условия

i. Необходими квалификации и умения

За степен AD 6 най-малкото:

 • ниво на образование, съответстващо на завършено най-малко тригодишно университетско обучение, удостоверено с диплома,

или

 • ако е оправдано в интерес на службата — професионален опит на еквивалентно равнище.

За степен AD 8 най-малкото:

 • образователна степен, съответстваща на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското образование е четири години или повече,

или

 • образователна степен, съответстваща на завършено университетско обучение, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко една година, когато нормалната продължителност на университетското образование е най-малко три години,

или

 • ако е оправдано в интерес на службата — професионален опит на еквивалентно равнище.

Преди да бъдат назначени, избраните кандидати, чиито имена са включени в базата данни ще бъдат поканени да представят документи, които потвърждават съдържащите се във формуляра за кандидатстване сведения (дипломи, удостоверения и други удостоверителни документи).

Дипломите, независимо дали са издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава – членка на ЕС, например министерството на образованието на държава – членка на ЕС.

Кандидатите, които притежават дипломи, издадени в държава извън ЕС, трябва да предоставят декларация за еквивалентност за ЕС за своите дипломи. Допълнителна информация относно признаването на квалификации от държави извън ЕС можете да намерите в мрежите ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

Различията между образователните системи ще бъдат взети предвид. Примери за изискваната минимална квалификация са включени в таблицата, представена в Ръководството на вниманието на кандидатите.

ii. Езикови знания

Необходимо е кандидатите да владеят задълбочено (поне ниво С1) на един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски. За предпочитане е тук като език 1 да изберете Вашия майчин език.

както и

да притежавате задоволителни познания (поне ниво B2) по английски или френски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1. Ако английският или френският език е език 1, се изисква задоволително владеене (ниво B2) на един от другите 23 официални езика на Европейския съюз.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

 

Кандидатите се уведомяват, че двата варианта за втори език за тази процедура за създаване на база данни, а именно - френски и английски език, са определени в интерес на службата, и по-специално за длъжностите на администратор в областта на сигурността на ИКТ или експерт в областта на сигурността на ИКТ.

В действителност английски или френски са езиците, които най-много се използват за изпълнение на задълженията, изброени в точка 3 от настоящата покана.

Следователно с оглед на незабавната си оперативност, назначените кандидати трябва да са в състояние да работят и да общуват ефективно на английски или френски език.

iii. Необходим професионален опит

След като са получили квалификациите, посочени в раздел (4.б.i) по-горе, кандидатите трябва да са придобили

 • за степен AD 6: поне две години професионален опит, свързан със задълженията, посочени по-горе в раздел 3;
 • за степен AD 8: поне осем години професионален опит, свързан със задълженията, посочени по-горе в раздел 3.a или 3.б.

5. База данни

Ако

 • отговаряте на общите условия за допустимост и
 • сте попълнили формуляра за кандидатстване чрез платформата APPLY4EP (вж. по-долу „Подаване на кандидатури“) съгласно изисквания начин и в указаните срокове,

името Ви ще бъде включено в базата данни.

Включването на името Ви ще се основава единствено на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на приложените документи. Тази информация и тези документи ще бъдат проверени на по-късна дата, ако получите предложение за наемане на работа.

6. Кандидатури — как да изразите интерес?

Заинтересованите лица трябва да попълнят формуляра за кандидатстване чрез онлайн платформата APPLY4EP. Изразяването на интерес може да се подава единствено чрез посочената платформа.

След като създадете своя профил, трябва да качите подробна автобиография. Необходимо е да използвате формата „Европас“ (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

След това трябва да попълните останалата част от формуляра за кандидатстване.       

Тази информация трябва да бъде подкрепена с удостоверителни документи.

Трябва да изберете степента, за която кандидатствате: AD 6 или AD 8.

Можете да намерите допълнителни инструкции за това как да изразите интереса си в ръководството, приложено към настоящата покана за изразяване на интерес.

Крайният срок за заявяване на интерес е 22 април 2023 г., 17.00 ч. (брюкселско/люксембургско време). Моля, кандидатствайте чрез платформата APPLY4EP. Заявления за изразяване на интерес, получени след тази дата, няма да бъдат приемани.

Включването на Вашето име в базата данни или успешното преминаване интервю и/или на тест за подбор не е гаранция, че ще ви бъде предложена работа. При възможност за предлагане на договор службите по назначаване ще преглеждат базата данни и ще поканят кандидатите, чийто профил отговаря в най-голяма степен на изискванията за съответната длъжност. Ако бъде установено, че предоставените сведения са неточни, кандидатурата на съответното лице ще бъде изключена и името му ще бъде премахнато от базата данни.

В своите процедури за подбор Европейският парламент прилага стриктно политика на равните възможности, за да гарантира равно третиране на всички кандидати.

Условията на работа в европейските институции се определят от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. За да направите справка с Условията на работа в тяхната цялост, ползвайте следния адрес:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Дял II), „Срочно нает персонал“.

Набирането на персонал ще бъде в степен AD 6, първа стъпка или степен AD 8, първа стъпка. Основната заплата е 6 066,59 EUR за степен AD 6 и 7 766,14 EUR за степен AD 8. Тази заплата подлежи на облагане с общностен данък и на други удръжки, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Тя е освободена от национален данък. Стъпката, на която се назначават успешните кандидати, може да бъде коригирана в съответствие с нейния/неговия професионален опит. Освен това, при определени обстоятелства, към основаната заплата се начисляват допълнителни надбавки.

Базата данни ще бъде валидна до 31 декември 2025 г. Валидността ѝ може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.