This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

VZPOSTAVITEV PODATKOVNE ZBIRKE POGODBENI USLUŽBENCI (FUNKCIONALNA SKUPINA IV) NA PODROČJU KOMUNICIRANJA PREDSTAVNIK/PREDSTAVNICA ZA STIKE Z MEDIJI IN UPRAVLJAVEC/UPRAVLJAVKA SPLETNIH SKUPNOSTI

Pristojna služba : 06-Generalni direktorat za informiranje
Ref. : COMM IV 2022
Vodnik za kandidate (Navodila) :

RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA

VZPOSTAVITEV PODATKOVNE ZBIRKE

Pogodbeni uslužbenci (funkcionalna skupina IV) na področju komuniciranja

Predstavnik/predstavnica za stike z mediji in upravljavec/upravljavka spletnih skupnosti

 

 1. Splošno

Sekretariat Evropskega parlamenta objavlja to obvestilo, ker želi vzpostaviti podatkovno zbirko kandidatov (pogodbeni uslužbenci v funkcionalni skupini IV) na področju komuniciranja v Generalnem direktoratu za komuniciranje (GD COMM).

Podatkovna zbirka se bo uporabljala kot nabor kandidatov za morebitno zaposlitev v državah članicah EU (v pisarnah Evropskega parlamenta za stike).

Po vzpostavitvi zbirke bodo kandidati, ki so izrazili interes, lahko izbrani na prosta delovna mesta pomožnih pogodbenih uslužbencev v Generalnem direktoratu za komuniciranje (GD COMM) v skladu z določbami člena 3b Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Izbor poteka v skladu z določbami člena 7 (Skupni odbor za izbor pomožnih pogodbenih uslužbencev (COSCON)) in člena 8 (Izbirni postopek za pogodbene uslužbence) Splošnih izvedbenih določb o natečajih in izbirnih postopkih, zaposlovanju in uvrstitvi v plačilni razred za uradnike in druge uslužbence Evropskega parlamenta.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnih ali drugih stališč, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

Kandidati, ki želijo biti vključeni v podatkovno zbirko, naj najprej na platformi APPLY4EP ustvarijo račun, nato pa predložijo življenjepis in izpolnijo prijavnico. Najprej naj pozorno preberejo to obvestilo, kliknejo zavihek „Prijava prek spleta“ ter sledijo korakom spletnega prijavnega postopka. Ravno tako naj pozorno preberejo navodila, priložena temu obvestilu. Na platformi APPLY4EP je mogoče ustvariti samo en račun. Osebni podatki, navedeni v računu, se obdelajo popolnoma v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta in jih je mogoče spreminjati in posodabljati. Izjava o varstvu osebnih podatkov za platformo APPLY4EP je objavljena na domači strani te platforme.

 

 1. Opis delovnega mesta

Naloga GD COMM je krepiti ugled Evropske unije s poudarjanjem njene demokratične legitimnosti, ki jo pooseblja Evropski parlament, ki mu demokratično moč in vpliv podeljuje mandat njegovih volivcev v vseh državah članicah. Vse odločitve Unije imajo velik vpliv na državljane. Glavni cilj GD COMM je državljanom in medijem posredovati celovite in nepristranske informacije o delu Parlamenta ter državljane opolnomočiti za vključevanje v evropski demokratični proces. Za uresničitev teh ciljev GD COMM uporablja več pomembnih kanalov, prek katerih sporoča, kaj Parlament počne in za kaj se zavzema; med temi so tudi odnosi z mediji, pisarne za stike v državah članicah, storitve za obiskovalce, lastni in plačani tradicionalni in spletni mediji, mreže javnih in zasebnih multiplikatorjev ter skupnost angažiranih državljanov in vplivnežev. 

Poleg tega GD COMM poslancem pomaga pri komunikacijskih dejavnostih ter političnim organom Parlamenta nudi strokovno podporo in svetovanje na področju komuniciranja.

GD COMM išče:

a) predstavnike/predstavnice za stike z mediji,

b) upravljavce/upravljavke spletnih skupnosti.

Predstavniki za stike z mediji in upravljavci spletnih skupnosti delajo v pisarnah Parlamenta za stike v državah članicah, od njih pa se lahko pričakuje opravljanje ene ali več naslednjih nalog:

 

 1. Naloge

V skladu s programi in prednostnimi nalogami, ki jih opredelijo organi in/ali vodstvo Parlamenta ter pod vodstvom pristojnih uradnikov:

a) Predstavniki/predstavnice za stike z mediji

 • Priprava, urejanje, objava in širjenje informacij o dejavnostih Parlamenta medijem in/ali splošni javnosti;
 • prilagajanje in pisanje besedil v jeziku države in njihovo posredovanje ustreznim medijem;
 • vzpostavljanje odnosov z mediji, obiskovanje medijskih hiš, redno vključevanje novih novinarjev in ustvarjalcev vsebin;
 • pomoč poslancem Evropskega parlamenta pri stikih z mediji: priprava informativnih sestankov v živo in prek spleta, skrb za prisotnost novinarjev in organizacija intervjujev;
 • sodelovanje pri kampanjah ali medijskih dejavnostih, povezanih z uredniškimi prednostnimi usmeritvami, projekti pisarne Evropskega parlamenta za stike ali glavnimi temami zakonodajnih dejavnosti Parlamenta;
 • identificiranje novinarjev in medijev ter osredotočanje nanje na podlagi njihovih interesov, kompetenc in sloga, da se jim lahko zagotovi prilagojena ponudba; sprotno obveščanje novinarjev o dogajanju v realnem času prek aplikacij za takojšnje sporočanje;
 • vabila novinarjem na plenarna zasedanja Parlamenta ali druge komunikacijske dogodke ter pomoč novinarjem pri teh potovanjih;
 • priprava seminarjev in informativnih sestankov za medije (prek spleta, v živo in v hibridni obliki) v Bruslju, Strasbourgu ali v državah članicah;
 • opozarjanje na morebitne dezinformacije ali napačne informacije o Parlamentu in pomoč pri pripravi odgovorov, če in ko je potrebno;
 • spremljanje nacionalnega in lokalnega tiska, priprava medijskih analiz, opozarjanje na politično dogajanje in drugo koristno poročanje;
 • promoviranje multimedijskih proizvodov, storitev in infrastrukture, ki je na voljo, ter pomoč novinarjem pri uporabi;
 • prispevanje k dobremu upravnemu in finančnemu vodenju oddelka v skladu z veljavnimi predpisi.

Zahtevana posebna znanja

 • Pisne spretnosti (sporočila za javnost, besedila za splošno javnost itd.);
 • poznavanje novinarstva, odnosov z mediji in komunikacijskih strategij ter priprave medijskih strategij in načrtov;
 • poznavanje medijskega prostora v državah članicah;
 • poznavanje komunikacijskih trendov;
 • poznavanje multimedijskih storitev, digitalnega komuniciranja, uporabe družbenih medijev v novinarstvu in odnosih z mediji;
 • splošno poznavanje evropskih zadev;
 • poznavanje upravnih in proračunskih postopkov ter postopkov vodenja na ustreznem področju.

b) Upravljavci/upravljavke spletnih skupnosti

 • Vodenje in ohranjanje prisotnosti Parlamenta na vseh spletnih platformah ter priprava in objava izvirnih vsebin ter spremljanje in moderiranje gradiva tretjih strani;
 • spremljanje in moderiranje pogovorov v družbenih medijih v realnem času za opredeljevanje aktualnih vprašanj javnosti;
 • vodenje digitalnih komunikacijskih dejavnosti v pisarnah Evropskega parlamenta za stike, zlasti spremljanje, vzdrževanje in uporaba podatkovne zbirke za upravljanje odnosov s strankami (CRM);
 • skrb za izvedbo ocene učinka za komunikacijske dejavnosti pisarne Parlamenta za stike in/ali medijske storitve;
 • zasnova in razvoj vseh razpoložljivih orodij za komuniciranje in obveščanje: spletišč in družbenih medijev, avdiovizualne koprodukcije, objav za splošno javnost itd.;
 • načrtovanje, priprava in izvajanje komunikacijskih dejavnosti z državljani, deležniki, oblikovalci javnega mnenja, mladimi, civilno družbo, šolami, univerzami itd.;
 • vodenje in ohranjanje prisotnosti oddelka na družbenih omrežjih.

Zahtevana posebna znanja

 • Poznavanje rabe družbenih omrežij;
 • poznavanje tehnik komuniciranja v spletnih medijih;
 • poznavanje analitičnih orodij in upravljanja na podlagi podatkov, povezanega s področjem dejavnosti, da se določijo, analizirajo in razložijo trendi in vzorci v kompleksnih naborih podatkov;
 • poznavanje notranjih, nacionalnih in mednarodnih političnih razmer;
 • poznavanje grafičnih orodij in orodij multimedijske produkcije (vrste Adobe);
 • poznavanje uporabe družbenih omrežij v novinarstvu;
 • poznavanje tehnik multimedijskega novinarstva, metod spletnega založništva, uredniških strategij za nove medije, postopkov elektronskega razširjanja in tehnik spletnega komuniciranja;
 • poznavanje medijev na enem ali več geografskih območjih v državi zaposlitve;
 • poznavanje upravnih in proračunskih postopkov ter postopkov vodenja na ustreznem področju.

 

 1. Merila za izbiro

a. Splošna merila

 • Ste državljan ene od držav članic Evropske unije;
 • izpolnili ste vse zakonske obveznosti svoje države glede služenja vojaškega roka;
 • predložite lahko dokazila o osebnostnih lastnostih, potrebnih za opravljanje dela.

b. Posebna merila

i. Zahtevani nazivi, diplome in znanja:

 • stopnja izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo,

 ali

 • kadar je to v interesu službe, poklicno usposabljanje na enakovredni ravni.

Kandidati, ki bodo vključeni v podatkovno zbirko, bodo morali pred zaposlitvijo predložiti dokazila za informacije, ki so jih navedli v prijavnici (diplome, potrdila in druga dokazila).

Diplome, izdane v državi članici ali tretji državi, mora priznati uradni organ države članice EU, kot je ministrstvo za izobraževanje.

Kandidati z diplomo, izdano v tretji državi, morajo predložiti potrdilo o enakovrednosti EU za svojo diplomo. Več informacij o priznavanju kvalifikacij tretjih držav najdete na omrežju ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

ii. Znanje jezikov

Kandidati morajo imeti odlično znanje (najmanj raven C1) enega uradnega jezika Evropske unije (jezik 1), ki so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.

ter

zelo dobro znanje (najmanj raven B2) angleščine (jezik 2). Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1. Če je jezik 1 angleščina, se zahteva zadovoljivo znanje (raven B2) enega od drugih 23 uradnih jezikov Evropske unije.

Navedene najnižje zahtevane ravni veljajo za vsa področja jezikovne usposobljenosti (govorjenje, pisanje, branje, poslušanje), navedena v prijavnici. Ta znanja ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills)

Kandidate obveščamo, da je bila za ta postopek vzpostavitve podatkovne zbirke angleščina kot jezik 2 določena v interesu službe, zlasti Generalnega direktorata za komuniciranje. Od kandidatov, vključenih v to podatkovno zbirko, se zahteva uspešno komuniciranje s sedežem v Bruslju.

Angleščina je namreč jezik, ki se najpogosteje uporablja za komunikacijo v oddelkih generalnega direktorata in med njimi. Ravno tako se najpogosteje uporablja v odnosih z drugimi direktorati Generalnega direktorata za komuniciranje, drugimi generalnimi direktorati ter političnimi in upravnimi organi Parlamenta.

Poleg tega sedanje aplikacije in okviri za upravljanje spletnih skupnosti, zlasti sistemi za upravljanje odnosov s strankami (CRM) ter programska oprema za spletno sodelovanje, kot zaledni jezik uporabljajo angleščino. Poleg tega so v angleščini tudi najpomembnejše aplikacije, ki jih pri svojem delu redno uporablja strokovnjak za sodelovanje.

Med redne naloge predstavnikov za stike z mediji sodijo tudi stiki s poslanci Evropskega parlamenta in novinarji iz drugih držav ter priprava novinarskih konferenc, seminarjev in informativnih sestankov z mednarodno ali vseevropsko razsežnostjo.

Zato morajo biti izbrani kandidati sposobni delati in uspešno komunicirati v angleščini, da lahko opravljajo svoje naloge.

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave vsi kandidati, tudi tisti, ki angleščino prijavijo kot prvi jezik, zadovoljivo obvladati tudi drugi jezik, ki mora biti eden od drugih jezikov Evropske unije.

iii. Zahtevane delovne izkušnje

Kandidati morajo imeti po pridobitvi kvalifikacij, navedenih v razdelku 4.b.i, najmanj eno leto delovnih izkušenj, povezanih z nalogami iz razdelkov 3a ali 3b.

 

 1. Podatkovna zbirka

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje
 • in ste izpolnili prijavnico na platformi APPLY4EP ter pravilno navedli kode (gl. spodaj pod „Prijave“), kot zahteva postopek in v zahtevanem roku,

bo vaše ime vključeno v podatkovno zbirko.

Odločitev o vključitvi vašega imena bo temeljila izključno na informacijah v prijavnici in priloženih dokumentih. Te informacije in dokumenti se bodo preverili kasneje, če vam bo ponujena zaposlitev.

Po vključitvi v podatkovno zbirko boste morda povabljeni na izbirne preizkuse in takrat boste prejeli tudi več informacij o njih.

 

 1. Prijave – kako izraziti interes?

Zainteresirani kandidati morajo izpolniti prijavnico na spletni platformi APPLY4EP. Prijavo interesa je mogoče oddati samo prek te platforme.

Najprej si ustvarite račun, nato pa naložite podroben življenjepis, za kar uporabite obliko Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Nato izpolnite še preostali del prijavnice.

Kandidati naj v svoji prijavnici za del o delovnih izkušnjah uporabijo posebne kode. Kandidati naj pri opisu vsake izkušnje v razdelku Delovne naloge dodajo eno ali več kod, kot je ustrezno. Tako bodo lahko pri opisu delovnih izkušenj opozorili na posebne spretnosti in znanja. Glede na izkušnje lahko uporabijo več kod. Pri vsaki izkušnji naj na koncu besedilnega okenca za delovne naloge dodajo eno ali več kod. Primer (posnetek zaslona), kako dodati kode v prijavnico, je na voljo v navodilih za kandidate. S temi kodami (npr. [MJ], enako v vseh jezikih) je mogoče poiskati kandidate s posebnimi tehničnimi znanji in spretnostmi. Vsaka koda ustreza posebni spretnosti oziroma znanju.

Kandidati lahko uporabijo naslednje kode:

Predstavniki/ce za stike z mediji- Mediji – Posebne kode, kot je ustrezno

 • [MJ] Novinarstvo
 • [MN] Nacionalni mediji
 • [MD] Digitalni mediji
 • [MPSO] Organizacija seminarjev za medije
 • [MRM] Upravljanje odnosov z mediji
 • [MEU] Zadeve EU

Upravljavci/ke spletnih skupnosti - Družbeni mediji (SM) – Posebne kode, kot je ustrezno

 • [SMCM] Upravljanje spletnih skupnosti
 • [SMDOLC] Digitalna/spletna komunikacija
 • [SMSMP] Platforme družbenih medijev/Upravljanje
 • [SMCRM] Upravljanje odnosov s strankami
 • [SMNEU] Nacionalne zadeve in zadeve EU

Te navedbe morajo biti podprte z ustreznimi dokazili.

Rok za prijavo interesa je 15. marec 2023. Prijave, prejete po tem datumu, bodo zavrnjene.

Uvrstitev vašega imena v podatkovno zbirko ali uspešno opravljeni izbirni preizkusi ne zagotavljajo, da vam bo ponujeno delovno mesto. Če se bodo pokazale možnosti za zaposlitev, bo kadrovska služba v podatkovni zbirki poiskala in povabila kandidate, katerih profili najbolj ustrezajo zahtevam delovnega mesta. Če se bodo navedene informacije izkazale za netočne, bodo ti kandidati izključeni iz postopka in njihovo ime odstranjeno iz podatkovne zbirke.

Evropski parlament v izbirnih postopkih dosledno izvaja politiko enakih možnosti, da bi zagotovil enako obravnavo vseh kandidatov.

Delovni pogoji v evropskih institucijah so določeni v Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Podrobnosti o delovnih pogojih najdete na povezavi:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (Naslov IV) Pogodbeni uslužbenci.

Od 1. julija 2022 znaša osnovna mesečna plača med 3 877,47 EUR in 7 189,80 (funkcionalna skupina IV) glede na izobrazbo in delovne izkušnje.

Podatkovna zbirka velja do 31. decembra 2025. Njeno veljavnost lahko s sklepom podaljša organ za imenovanja. V tem primeru bodo kandidati s seznama pravočasno obveščeni.