This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ĦOLQIEN TA' BAŻI TA' DATA PERSUNAL BIL-KUNTRATT (GRUPP TA' FUNZJONIJIET IV) FIL-QASAM TAL-KOMUNIKAZZJONI: UFFIĊJAL TAL-ISTAMPA U MANIĠER TAL-KOMUNITÀ

Servizz : 06-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni
Ref. : COMM IV 2022
Gwida għall-kandidati :

SEJĦA GĦAL ESPRESSJONI TA' INTERESS

ĦOLQIEN TA' BAŻI TA' DATA

Persunal bil-kuntratt (grupp ta' funzjonijiet IV) fil-qasam tal-komunikazzjoni:

Uffiċjal tal-Istampa u Maniġer tal-Komunità

 

 1. Rimarki ġenerali

Is-Segretarjat tal-Parlament Ewropew qed joħroġ dan l-avviż bil-għan li tinħoloq bażi ta' data ta' kandidati (persunal bil-kuntratt fil-grupp ta' funzjonijiet IV) fil-qasam tal-komunikazzjoni fid-Direttorat Ġenerali tiegħu għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM).

Il-bażi ta' data se sservi bħala riżerva ta' kandidati għal reklutaġġ futur possibbli fl-Istati Membri tal-UE (l-Uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew – EPLOs).

Ladarba l-bażi ta' data tkun ġiet stabbilita, il-persuni li jkunu esprimew l-interess tagħhom jistgħu jintgħażlu għal postijiet vakanti ta' persunal bil-kuntratt awżiljarju bil-kuntratt li jirriżultaw fid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM), skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3b tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). Is-selezzjoni ssir f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7 ("Kumitat Konġunt għas-selezzjoni tal-persunal bil-kuntratt awżiljarju (COSCON)") u l-Artikolu 8 ("Proċedura ta' selezzjoni għall-persunal bil-kuntratt") tad-"Dispożizzjonijiet ġenerali ta' implimentazzjoni dwar il-kompetizzjonijiet u l-proċeduri ta' selezzjoni u l-gradi ta' uffiċjali u ta' aġenti oħra tal-Parlament Ewropew".

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta' opportunitajiet indaqs u jaċċetta l-applikazzjonijiet mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

Persuni interessati li jkollhom isimhom inkluż fil-bażi ta' data għandhom jibagħtu CV u jimlew il-formola ta' applikazzjoni permezz tal-pjattaforma APPLY4EP, billi l-ewwel joħolqu kont. Biex jagħmlu dan, għandhom jaqraw dan l-avviż bir-reqqa, jikklikkjaw fuq it-tab "Applika online" u jsegwu l-passi tal-proċedura ta' applikazzjoni online. Huma għandhom ukoll jaqraw bir-reqqa l-gwida mehmuża ma' dan l-avviż. Jista' jinħoloq kont wieħed biss fuq APPLY4EP. Id-data personali rreġistrata fil-kont se tiġi pproċessata f'konformità sħiħa mar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u se tibqa' modifikabbli, sabiex tkun tista' tiġi aġġornata. L-istqarrija ta' privatezza għall-APPLY4EP hija disponibbli fuq il-paġna ewlenija tagħha.

 

 1. Deskrizzjoni tax-xogħol

Il-missjoni tad-DĠ COMM hija li "jibni r-reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea billi juri l-leġittimità demokratika tagħha, inkorporata fil-Parlament Ewropew", peress li l-poter demokratiku u l-influwenza tal-Parlament jistrieħu fuq il-mandat tal-votanti tiegħu fl-Istati Membri kollha. Id-deċiżjonijiet kollha meħuda mill-UE għandhom impatt qawwi fuq iċ-ċittadini. L-objettiv ewlieni tad-DĠ COMM huwa li jagħti informazzjoni sħiħa u imparzjali liċ-ċittadini u lill-media dwar il-ħidma li jwettaq il-Parlament, u li jagħti s-setgħa liċ-ċittadini biex jinvolvu ruħhom fil-proċess demokratiku Ewropew. Biex jintlaħqu dawn l-għanijiet, id-DĠ COMM għandu diversi mezzi ewlenin biex jikkomunika dwar x'jagħmel u x'jirrappreżenta l-Parlament, inklużi r-relazzjonijiet mal-istampa, l-uffiċċji ta' kollegament fl-Istati Membri, is-servizzi tal-viżitaturi, il-media tradizzjonali u online, in-networks multiplikaturi pubbliċi u privati, komunità ta' ċittadini involuti u influwenzaturi. 

Barra minn hekk, id-DĠ COMM jassisti lill-Membri fl-attivitajiet ta' komunikazzjoni tagħhom u jipprovdi appoġġ espert u pariri lill-awtoritajiet politiċi tal-Parlament fil-qasam tal-komunikazzjoni.

Id-DĠ COMM qed ifittex:

a) Uffiċjali tal-Istampa

b) Maniġers tal-Komunità

Stazzjonati fl-Uffiċċji ta' Kollegament fl-Istati Membri (EPLOs), l-uffiċjali tal-istampa u l-maniġers tal-komunità jistgħu jintalbu jwettqu waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin:

 

 1. Dmirijiet

F'konformità mal-programmi u l-prijoritajiet definiti mill-korpi u/jew mill-maniġment tal-Parlament, u fl-ambitu tal-awtorità tal-uffiċjali responsabbli:

a) Uffiċjali tal-Istampa

 • Iħejju, jeditjaw, jippubblikaw u jiddistribwixxu informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Parlament lill-media u/jew lill-pubbliku ġenerali.
 • Jadattaw u jabbozzaw testi fil-lingwa nazzjonali tagħhom u jqassmuhom lill-media rilevanti.
 • Jiżviluppaw relazzjonijiet ġodda mal-media, iżuru soċjetajiet medjatiċi, regolarment jinvolvu lil ġurnalisti u kreaturi tal-kontenut ġodda.
 • Jassistu lill-Membri tal-Parlament Ewropew (MEPs) fil-kuntatti mal-istampa: jorganizzaw laqgħat ta' informazzjoni offline u online, jiżguraw il-preżenza ta' ġurnalisti u jorganizzaw intervisti.
 • Jikkontribwixxu għal kampanji jew azzjonijiet tal-media marbuta ma' prijoritajiet editorjali, proġetti EPLOs u punti ewlenin tal-attività leġiżlattiva tal-Parlament.
 • Jidentifikaw u jimmiraw lill-ġurnalisti u lill-media abbażi tal-interessi, il-kompetenzi u l-istil tagħhom bil-għan li jagħmlulhom offerta ad hoc. Jaġġornaw lill-ġurnalisti dwar l-iżviluppi f'ħin reali permezz ta' applikazzjonijiet ta' messaġġerija istantanja.
 • Jistiednu lill-ġurnalisti għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament jew avvenimenti oħra ta' komunikazzjoni u jassistuhom fil-vjaġġi tagħhom għall-istampa.
 • Jorganizzaw seminars għall-istampa u laqgħat għall-istampa (online, offline u f'forma ibrida) fi Brussell, Strażburgu jew fl-Istati Membri.
 • Javżaw dwar il-possibbiltà ta' diżinformazzjoni/miżinformazzjoni dwar il-Parlament u jgħinu fit-tfassil tar-reazzjonijiet jekk u meta jkun hemm bżonn.
 • Jimmonitorjaw l-istampa nazzjonali u lokali, jipproduċu analiżi tal-media, javżaw dwar żviluppi politiċi u rappurtar utli ieħor.
 • Jippromwovu prodotti, servizzi u faċilitajiet multimedjali disponibbli u jgħinu lill-ġurnalisti li jużawhom.
 • Jikkontribwixxu għall-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja tajba tad-dipartiment, skont ir-regolamenti fis-seħħ.

Għarfien speċifiku mfittex

 • Ħiliet fil-kitba (stqarrijiet għall-istampa, testi għall-pubbliku ġenerali, eċċ.).
 • Għarfien tas-settur tal-ġurnaliżmu, tar-relazzjonijiet mal-media u tal-istrateġiji ta' komunikazzjoni, inkluż it-tħejjija ta' strateġiji għall-media u pjanijiet għall-media.
 • Għarfien tax-xenarju tal-media fl-Istati Membri.
 • Għarfien tax-xejriet tal-komunikazzjoni.
 • Għarfien dwar il-multimedia, il-komunikazzjoni diġitali, l-użu tal-media soċjali fil-ġurnaliżmu u r-relazzjonijiet mal-media.
 • Għarfien ġenerali tal-affarijiet Ewropej.
 • Għarfien tal-proċeduri amministrattivi, baġitarji u ta' ġestjoni fil-qasam rilevanti.

b) Maniġers tal-Komunità

 • Jiġġestixxu u jżommu l-preżenza tal-Parlament fuq il-pjattaformi online kollha kif ukoll iħejju u jippubblikaw kontenut oriġinali u jimmonitorjaw u jimmoderaw materjal ta' partijiet terzi.
 • Jimmonitorjaw u jimmoderaw l-konverżazzjoni tal-media soċjali f'ħin reali biex jidentifikaw it-tħassib pubbliku attwali.
 • Imexxu attivitajiet ta' komunikazzjoni diġitali fl-Uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew (EPLOs), u speċifikament jimmonitorjaw, iżommu u jattivaw il-bażi ta' data tal-Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti.
 • Jiżguraw li ssir valutazzjoni tal-impatt fuq l-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-EPLOs u/jew tas-servizzi tal-media.
 • Ifasslu u jiżviluppaw l-istrumenti kollha ta' komunikazzjoni u informazzjoni disponibbli: is-sit web u l-media soċjali, il-koproduzzjonijiet awdjoviżivi, il-pubblikazzjonijiet maħsuba għall-pubbliku ġenerali, eċċ.
 • Ifasslu, jorganizzaw u jimplimentaw attivitajiet ta' komunikazzjoni maċ-ċittadini, il-partijiet ikkonċernati, il-multiplikaturi tal-opinjonijiet, iż-żgħażagħ, is-soċjetà ċivili, l-iskejjel, l-universitajiet, eċċ.
 • Jiġġestixxu u jżommu preżenza għad-dipartiment fin-networks soċjali.

Għarfien speċifiku mfittex

 • Għarfien dwar l-użu tan-networks soċjali.
 • Għarfien dwar it-tekniki ta' komunikazzjoni tal-media fuq l-internet.
 • Għarfien dwar l-għodod analitiċi u ġestjoni bbażata fuq id-data rilevanti għall-qasam tal-attivitajiet, sabiex jiġu identifikati, analizzati u interpretati xejriet jew mudelli f'settijiet kumplessi ta' data.
 • Fehim ta' kwistjonijiet politiċi interni, nazzjonali u internazzjonali.
 • Għarfien dwar l-għodod ta' produzzjoni grafiċi u multimedjali (tat-tip Adobe).
 • Għarfien dwar l-użu tal-media soċjali fil-ġurnaliżmu.
 • Għarfien dwar it-tekniki tal-ġurnaliżmu multimedjali, metodi ta' pubblikazzjoni online, strateġiji editorjali dwar il-media l-ġdida, proċessi ta' distribuzzjoni elettronika u tekniki ta' komunikazzjoni bl-internet.
 • Għarfien tal-media ta' settur ġeografiku wieħed jew aktar fil-pajjiż tal-impjieg.
 • Għarfien tal-proċeduri amministrattivi, baġitarji u ta' ġestjoni fil-qasam rilevanti.

 

 1. Eleġibilità

a. Kriterji ġenerali

 • Il-kandidati jridu jkunu ċittadini ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.
 • Il-kandidati jridu jkunu ssodisfaw kwalunkwe obbligu impost fuqhom mil-liġijiet nazzjonali relatati mas-servizz militari.
 • Il-kandidati jridu jipproduċu r-referenzi xierqa dwar il-karattru tagħhom għat-twettiq ta' dmirijiethom.

b. Kriterji speċifiċi

i. Kwalifiki u ħiliet meħtieġa

 • livell ta' edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji kompluti ta' mill-inqas tliet snin attestati b'diploma,

 jew

 • fejn ikun ġustifikat fl-interessi tas-servizz, taħriġ professjonali ta' livell ekwivalenti.

Qabel ma jiġu rreklutati, il-kandidati magħżula li l-ismijiet tagħhom huma inklużi fil-bażi ta' data se jintalbu jipprovdu dokumenti li jissostanzjaw l-informazzjoni li tinsab fil-formola ta' applikazzjoni (diplomi, ċertifikati u dokumenti ġustifikattivi oħrajn).

Id-diplomi, kemm jekk maħruġa fi Stat Membru jew f'pajjiż mhux tal-UE, iridu jiġu rikonoxxuti minn korp uffiċjali ta' Stat Membru tal-UE, bħall-ministeru tal-edukazzjoni.

Il-kandidati li jkollhom diplomi maħruġa f'pajjiż mhux tal-UE jeħtiġilhom jipprovdu ekwivalenza tal-UE għad-diplomi tagħhom. Tista' ssib aktar informazzjoni dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki mhux tal-UE fin-networks ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

ii. Għarfien lingwistiku

Il-kandidati jrid ikollhom għarfien tajjeb ħafna (mill-inqas ta' livell C1) ta' waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (lingwa 1): il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Ispanjol, l-Iżvediż, il-Kroat, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, it-Taljan jew l-Ungeriż.

u

għarfien tajjeb ħafna (mill-inqas ta' livell B2) tal-Ingliż (lingwa 2). Il-lingwa 2 trid tkun differenti mil-lingwa 1. Jekk il-lingwa 1 tkun l-Ingliż, ikun meħtieġ għarfien sodisfaċenti (livell B2) ta' waħda mit-23 lingwa uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea.

Jekk jogħġbok kuf af li l-livelli minimi meħtieġa hawn fuq japplikaw għal kull qasam ta' aptitudni lingwistika (taħdit, kitba, qari, smigħ) imsemmija fil-formola tal-applikazzjoni. Dawn il-kapaċitajiet jikkorrispondu għal dawk speċifikati fil-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

L-applikanti huma infurmati li l-Ingliż bħala l-lingwa 2 għal din il-proċedura biex tiġi stabbilita bażi ta' data ġiet speċifikata fl-interess tas-servizz u, speċifikament, tad-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni. Il-persuni li isimhom huwa inkluż fil-bażi ta' data għandhom ikunu jistgħu jikkomunikaw b'mod effettiv mal-Kwartieri Ġenerali fi Brussell.

Fil-fatt, l-Ingliż huwa l-lingwa li tintuża l-aktar għall-komunikazzjoni fi ħdan u fost l-unitajiet fid-Direttorat Ġenerali. Hija wkoll il-lingwa l-aktar użata fir-relazzjonijiet mad-direttorati l-oħra fid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni, id-Direttorati Ġenerali l-oħra u l-awtoritajiet politiċi u amministrattivi tal-Parlament.

Barra minn hekk, l-applikazzjonijiet u l-oqfsa eżistenti għall-ġestjoni tal-komunità – il-biċċa l-kbira tas-sistemi u s-software tal-Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti għall-parteċipazzjoni online jużaw l-Ingliż bħala l-lingwa back-end tagħhom u l-applikazzjonijiet ewlenin li jintużaw għat-twettiq tal-kompiti ta' kuljum ta' speċjalista fl-involviment – huma stabbiliti bl-Ingliż.

Għall-Uffiċjali tal-Istampa, il-kuntatti mal-Membri tal-Parlament (MEPs) u l-ġurnalisti minn pajjiżi oħra, kif ukoll l-organizzazzjoni ta' konferenzi stampa, seminars u laqgħat ta' informazzjoni b'dimensjoni transnazzjonali jew pan-Ewropea huma parti mill-kompiti tagħhom ta' kuljum.

Għaldaqstant, sabiex iwettqu l-funzjonijiet tagħhom, il-kandidati rreklutati għandhom ikunu jistgħu jaħdmu u jikkomunikaw b'mod effettiv bl-Ingliż.

Għal raġunijiet ta' trattament indaqs, il-kandidati kollha, anke jekk ikollhom l-Ingliż bħala l-ewwel lingwa uffiċjali tagħhom, huma meħtieġa li jkollhom għarfien sodisfaċenti tat-tieni lingwa, li trid tkun waħda mil-lingwi uffiċjali l-oħra tal-Unjoni Ewropea.

iii. Esperjenza professjonali meħtieġa

Wara li jkunu kisbu l-kwalifiki msemmija fit-taqsima (4.b.i) hawn fuq, l-applikanti jridu jkunu kisbu mill-inqas sena esperjenza professjonali rilevanti għad-dmirijiet speċifikati fit-taqsima 3.a jew 3.b, hawn fuq.

 

 1. Bażi ta' data

Jekk int

 • tissodisfa l-kriterji ġenerali ta' eliġibbiltà,
 • u mlejt il-formola ta' applikazzjoni permezz tal-pjattaforma APPLY4EP u indikajt il-kodiċijiet b'mod korrett (ara hawn taħt, "Applikazzjonijiet") f'konformità mal-proċedura u sal-iskadenza,

ismek se jiġi inkluż fil-bażi ta' data.

L-inklużjoni ta' ismek se tkun ibbażata biss fuq l-informazzjoni mogħtija fil-formola ta' applikazzjoni u fid-dokumenti mehmuża. Din l-informazzjoni u dawn id-dokumenti se jiġu vverifikati aktar tard, jekk tintbagħatlek offerta ta' reklutaġġ.

Wara li tiġi inkluż fil-bażi ta' data, tista' tiġi mistieden/mistiedna tipparteċipa f'test ta' selezzjoni. Jekk tiġi mistieden/mistiedna għal test ta' selezzjoni, tirċievi aktar informazzjoni dwar in-natura tiegħu f'dak il-mument.

 

 1. Applikazzjonijiet – kif tesprimi l-interess tiegħek?

Il-persuni interessati jeħtiġilhom jimlew il-formola ta' applikazzjoni tagħhom permezz tal-pjattaforma online APPLY4EP. L-espressjonijiet ta' interess jistgħu jintbagħtu biss permezz ta' dik il-pjattaforma.

Ladarba tkun ħloqt il-kont tiegħek, jeħtieġlek ittella' curriculum vitae ddettaljat. Jeħtieġlek tuża l-format tal-Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Imbagħad jeħtieġlek timla l-bqija tal-formola tal-applikazzjoni.

Il-kandidati huma mitluba jużaw il-kodiċijiet speċifiċi fl-applikazzjoni tagħhom għall-parti dwar l-Esperjenza Professjonali. Għal kull esperjenza, jekk rilevanti, il-kandidati huma mistiedna jżidu kodiċi wieħed jew aktar fit-taqsima Deskrizzjoni tal-funzjoni biex jenfasizzaw ċerti ħiliet meta jiddeskrivu dik l-esperjenza professjonali. Il-kandidati jistgħu jużaw aktar minn kodiċi wieħed, skont il-formazzjoni tagħhom. Il-kandidati jistgħu jpoġġu l-kodiċi(jiet) għal kull esperjenza fl-aħħar tal-kaxxa tat-test għad-deskrizzjoni tal-funzjoni. Eżempju (ritratt tal-iskrin) ta' kif kodiċi jista' jiżdied mal-applikazzjoni jista' jinstab fil-gwida għall-kandidati. Il-kodiċijiet (eż. [MJ], l-istess bil-lingwi kollha) huma maħsuba biex jippermettu l-identifikazzjoni tal-kandidati b'ħiliet tekniċi u speċifiċi. Kull kodiċi jaqbel ma' ħila speċifika.

Il-kandidati jistgħu jużaw il-kodiċijiet li ġejjin:

Uffiċjali tal-Istampa – Media – Kodiċijiet speċjali li għandhom jintużaw, jekk applikabbli:

 • [MJ] Ġurnaliżmu
 • [MN] Media Nazzjonali
 • [MD] Media Diġitali
 • [MPSO] Organizzazzjoni ta' Seminars għall-Istampa
 • [MRM] Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Media
 • [MEU] Affarijiet tal-UE

Maniġers tal-Komunità – Media Soċjali (SM) – Kodiċijiet speċjali li għandhom jintużaw, jekk applikabbli:

 • [SMCM] Ġestjoni tal-Komunità
 • [SMDOLC] Komunikazzjoni Diġitali/Online
 • [SMSMP] Pjattaformi/Ġestjoni tal-Media Soċjali
 • [SMCRM] Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti
 • [SMNEU] Affarijiet Nazzjonali u tal-UE

Din l-informazzjoni trid tiġi ssostanzjata b'dokumenti ġustifikattivi.

Id-data tal-għeluq għall-espressjonijiet ta' interess hija l-15 ta' Marzu 2023. L-applikazzjonijiet li jaslu wara dik id-data mhumiex se jiġu aċċettati.

L-inklużjoni ta' ismek fil-bażi ta' data jew li tgħaddi mit-test ta' selezzjoni mhijiex garanzija li se tiġi offrut/a impjieg. Jekk isir disponibbli kuntratt, is-servizzi ta' reklutaġġ se jikkonsultaw il-bażi ta' data u joħorġu stediniet lil dawk il-kandidati li l-profili tagħhom jaqblu l-aktar mar-rekwiżiti tal-kariga inkwistjoni. Jekk jirriżulta li l-informazzjoni li jkunu pprovdew ma tkunx korretta, il-kandidati jiġu esklużi mill-proċedura u isimhom jitneħħew mill-bażi ta' data.

Il-Parlament Ewropew japplika politika stretta ta' opportunitajiet indaqs fil-proċeduri ta' selezzjoni tiegħu, sabiex jiggarantixxi trattament indaqs tal-kandidati kollha.

Il-kondizzjonijiet tal-impjieg fl-istituzzjonijiet tal-UE huma stipulati fil-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea (CEOS). Id-dettalji kollha dwar l-arranġamenti tax-xogħol jistgħu jinstabu hawn:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=MT (Titolu IV, "Persunal bil-kuntratt")

Mill-1 ta' Lulju 2022, is-salarju bażiku ta' kull xahar kien ta' bejn EUR 3 877.47 u EUR 7 189.80 (grupp ta' funzjonijiet IV) skont it-taħriġ u l-esperjenza professjonali speċifika tal-kandidat.

Il-bażi ta' data se tibqa' valida sal-31 ta' Diċembru 2025. Il-validità tagħha tista' tiġi estiża b'deċiżjoni tal-awtorità tal-ħatra. Jekk tiġi estiża, il-kandidati li isimhom ikun ġie mniżżel fil-lista jiġu informati fi żmien debitu.