This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

DĖL KANDIDATŲ DUOMENŲ BAZĖS SUDARYMO KOMUNIKACIJOS SRITIES SUTARTININKAI (IV PAREIGŲ GRUPĖ): ATSTOVAS (‑Ė) SPAUDAI IR BENDRUOMENĖS ADMINISTRATORIUS (‑Ė)

Tarnyba : 06-Komunikacijos generalinis direktoratas
Numeris : COMM IV 2022
Vadovas kandidatams :

KVIETIMAS PAREIKŠTI SUSIDOMĖJIMĄ

DĖL KANDIDATŲ DUOMENŲ BAZĖS SUDARYMO

Komunikacijos srities sutartininkai (IV pareigų grupė):

atstovas (‑ė) spaudai ir bendruomenės administratorius (‑ė)

 

 1. Bendrosios pastabos

Europos Parlamento generalinis sekretoriatas skelbia šį skelbimą, siekdamas sudaryti Komunikacijos generalinio direktorato (COMM GD) komunikacijos srities kandidatų (IV pareigų grupės sutartininkų) duomenų bazę.

Į duomenų bazę bus įtrauktas kandidatų, kurie ateityje gali būti įdarbinti ES valstybėse narėse (Europos Parlamento ryšių biuruose), rezervas.

Sudarius duomenų bazę, vadovaujantis Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3b straipsnio nuostatomis, susidomėjimą pareiškę asmenys gali būti atrinkti į Komunikacijos generaliniame direktorate atsiradusias laisvas pagalbinių sutartininkų darbo vietas. Atranka vyksta vadovaujantis Parlamento Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas, 7 straipsnio (Jungtinis pagalbinių sutartininkų atrankos komitetas) ir 8 straipsnio (Sutartininkų atrankos procedūra) nuostatomis.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

Asmenys, pageidaujantys, kad jų vardai ir pavardės būtų įtraukti į duomenų bazę, turėtų platformoje APPLY4EP susikurti paskyrą ir joje pateikti gyvenimo aprašymą bei užpildyti paraiškos formą. Norėdami tai padaryti, jie turėtų atidžiai perskaityti šį skelbimą, spustelėti mygtuką „Pateikite paraišką internetu“ ir sekti elektroninės paraiškų teikimo procedūros etapus. Jie taip pat turėtų atidžiai perskaityti prie šio skelbimo pridedamą vadovą. Platformoje APPLY4EP gali būti sukurta tik viena paskyra. Paskyroje įrašyti asmens duomenys bus tvarkomi visapusiškai laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ir, prireikus duomenis atnaujinti, juos bus galima keisti. Platformos APPLY4EP pareiškimas dėl privatumo pateikiamos jos pradžios tinklalapyje.

 

 1. Pareigų aprašymas

Komunikacijos generalinio direktorato uždavinys – stiprinti Europos Sąjungos reputaciją propaguojant jos demokratinį teisėtumą, kurį įkūnija Europos Parlamentas, kadangi Parlamento demokratinė galia ir įtaka priklauso nuo jo rinkėjų suteiktų įgaliojimų visose valstybėse narėse. Visi ES priimti sprendimai daro didelį poveikį piliečiams. Pagrindinis Komunikacijos generalinio direktorato tikslas – teikti piliečiams bei žiniasklaidai išsamią ir nešališką informaciją apie Parlamento nuveiktus darbus ir įgalinti piliečius dalyvauti Europos demokratiniame procese. Kad pasiektų šiuos tikslus, Komunikacijos generalinis direktoratas, pranešdamas apie tai, ką veikia ir už ką kovoja Parlamentas, naudoja kelis pagrindinius komunikacijos kanalus, įskaitant ryšius su spauda, ryšių biurus valstybėse narėse, paslaugų lankytojams tarnybas, tradicines ir internetines valdomas bei mokamas medijas, viešuosius ir privačiuosius sklaidos tinklus, aktyvių piliečių ir nuomonės formuotojų bendruomenę. 

Be to, Komunikacijos generalinis direktoratas padeda Parlamento nariams vykdyti komunikacijos veiklą ir teikia Parlamento politiniams organams komunikacijos srities ekspertinę pagalbą bei konsultacijas.

Komunikacijos generalinis direktoratas ieško:

a) atstovų spaudai;

b) bendruomenės administratorių.

Europos Parlamento ryšių biuruose valstybėse narėse dirbsiantiems atstovams spaudai ir bendruomenės administratoriams gali būti pavesta vykdyti vieną ar kelias toliau nurodytas funkcijas.

 

 1. Pareigos

Atsižvelgiant į Parlamento organų ir (arba) vadovybės nustatytas programas bei prioritetus ir vadovaujant atsakingiems pareigūnams:

a) Atstovai spaudai

 • Rengti, redaguoti, skelbti ir platinti žiniasklaidai ir (arba) plačiajai visuomenei informaciją apie Parlamento veiklą.
 • Pritaikyti ir rengti tekstus savo šalies kalba ir juos išplatinti atitinkamoms žiniasklaidos priemonėms.
 • Plėtoti naujus ryšius su žiniasklaida, lankytis viešųjų ryšių agentūrose, reguliariai pasitelkti naujus žurnalistus ir turinio kūrėjus.
 • Teikti pagalbą Europos Parlamento nariams, šiems palaikant ryšius su spauda: rengti fizinio ir internetinio formato informacinius susirinkimus, užtikrinti žurnalistų dalyvavimą ir organizuoti interviu.
 • Padėti rengti kampanijas ar žiniasklaidos veiksmus, susijusius su redakciniais prioritetais, EP ryšių biurų projektais ir svarbiausiais Parlamento teisėkūros veiklos klausimais.
 • Identifikuoti žurnalistus ir žiniasklaidą atsižvelgiant į jų interesus, kompetenciją bei stilių ir su jais susisiekti, kad jiems būtų pateikti ad hoc pasiūlymai. Naudojantis tikralaikių pranešimų programėlėmis informuoti žurnalistus apie tikruoju laiku vykstančius pokyčius.
 • Kviesti žurnalistus į Parlamento plenarines sesijas ar kitus komunikacijos renginius ir teikti jiems pagalbą žiniasklaidos atstovų kelionių metu.
 • Rengti spaudos seminarus ir informacines spaudos konferencijas (internetinius, ne internetinius ir mišraus formato) Briuselyje, Strasbūre arba valstybėse narėse.
 • Įspėti dėl galimos dezinformacijos ir (arba) klaidingos informacijos apie Parlamentą ir prireikus padėti rengti atsakomuosius veiksmus.
 • Stebėti nacionalinę ir vietos spaudą, rengti žiniasklaidos analizes, įspėti apie politinius pokyčius ir teikti kitas naudingas ataskaitas.
 • Populiarinti multimedijų produktus, paslaugas ir įrenginius ir teikti pagalbą jais besinaudojantiems žurnalistams.
 • Padėti vykdyti patikimą padalinio administracinį ir finansinį valdymą pagal galiojančius teisės aktus.

Reikalaujamos specialiosios žinios:

 • Rašymo įgūdžiai (pranešimai spaudai, plačiajai visuomenei skirti tekstai ir t. t.).
 • Žurnalistikos sektoriaus, ryšių su žiniasklaida ir komunikacijos strategijų, įskaitant žiniasklaidos strategijų ir žiniasklaidos planų rengimą, srities žinios.
 • Žiniasklaidos aplinkos valstybėse narėse išmanymas.
 • Komunikacijos tendencijų išmanymas.
 • Multimedijų, skaitmeninės komunikacijos, socialinių medijų naudojimo žurnalistikoje ir ryšių su žiniasklaida išmanymas.
 • Bendrosios žinios apie Europos reikalus.
 • Atitinkamos srities administracinių, biudžeto ir valdymo procedūrų išmanymas.

b) Bendruomenės administratoriai

 • Valdyti ir palaikyti Parlamento veiklą visose interneto platformose, be kita ko, rengti ir skelbti originalų turinį, taip pat stebėti ir moderuoti trečiųjų asmenų medžiagą.
 • Tikruoju laiku stebėti ir moderuoti pokalbius socialinėse medijose siekiant identifikuoti dabartinius visuomenei susirūpinimą keliančius klausimus.
 • Vykdyti skaitmeninės komunikacijos veiklą EP ryšių biuruose, visų pirma vykdyti ryšių su klientais valdymo duomenų bazės stebėseną, priežiūrą ir aktyvavimą.
 • Užtikrinti, kad būtų atliktas EP ryšių biurų ir (arba) žiniasklaidos tarnybų komunikacijos veiklos poveikio vertinimas.
 • Kurti ir plėtoti visas turimas komunikacijos ir informavimo priemones: interneto svetaines ir socialines medijas, bendrą audiovizualinę produkciją, plačiajai visuomenei skirtus leidinius ir t. t.
 • Planuoti, organizuoti ir įgyvendinti komunikacijos su piliečiais, suinteresuotaisiais subjektais, nuomonės skleidėjais, jaunimu, pilietine visuomene, mokyklomis, universitetais ir kitą veiklą.
 • Valdyti ir palaikyti padalinio veiklą socialiniuose tinkluose.

Reikalaujamos specialiosios žinios:

 • Socialinių tinklų naudojimo išmanymas.
 • Interneto žiniasklaidos komunikacijos metodų išmanymas.
 • Su veiklos sritimi susijusių analitinių priemonių ir duomenimis grindžiamo valdymo išmanymas, siekiant nustatyti, analizuoti ir interpretuoti sudėtingų duomenų rinkinių tendencijas ar modelius.
 • Vidaus, nacionalinės ir tarptautinės politikos klausimų išmanymas.
 • Grafinių ir daugialypės terpės gamybos priemonių (Adobe tipo) išmanymas.
 • Socialinių medijų naudojimo žurnalistikoje išmanymas.
 • Daugialypės terpės žurnalistikos metodų, internetinės leidybos metodų, redakcinių strategijų naujose medijose, elektroninio platinimo procesų ir žiniatinklio komunikacijos metodų išmanymas.
 • Šalies, kurioje dirbama, vieno ar kelių geografinių sektorių medijų išmanymas.
 • Atitinkamos srities administracinių, biudžeto ir valdymo procedūrų išmanymas.

 

 1. Atitiktis reikalavimams

a. Bendrieji kriterijai

 • Būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiu (‑te).
 • Būti atlikusiam (‑iai) visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles.
 • Turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b. Specialieji kriterijai

i. Reikalaujama kvalifikacija ir įgūdžiai

 • Turėti diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes kaip trejų metų universitetines studijas,

 arba

 • lygiavertį profesinį pasirengimą, kai tai pagrįsta tarnybos interesais.

Prieš įdarbinant atrinktus kandidatus, kurių vardai ir pavardės įtraukti į duomenų bazę, jų bus paprašyta pateikti paraiškos formoje nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus (diplomus, pažymėjimus ir kitus patvirtinamuosius dokumentus).

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti Sąjungos valstybės narės oficialios įstaigos, pavyzdžiui, ES valstybės narės švietimo ministerijos.

Kandidatai, turintys ne ES šalyje išduotus diplomus, turi pateikti jų lygiavertiškumą ES išduotiems diplomams patvirtinančius dokumentus. Daugiau informacijos apie ne ES šalių kvalifikacijų pripažinimą galima rasti ENIC-NARIC tinkluose (https://www.enic-naric.net/).

ii. Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai (bent C1 lygiu) mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1‑oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, prancūzų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių,

ir

labai gerai (bent B2 lygiu) mokėti anglų kalbą (2‑oji kalba). 2‑oji kalba būtinai turi skirtis nuo 1‑osios kalbos. Jei 1‑oji kalba yra anglų, reikalaujama pakankamai gerai (bent B2 lygiu) mokėti vieną iš kitų 23 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Šie gebėjimai atitinka nurodytuosius Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos svetainėje (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidatai informuojami, kad šios duomenų bazės sudarymo tikslais anglų kalba yra nurodyta kaip procedūros 2‑oji kalba atsižvelgiant į tarnybos, konkrečiai Komunikacijos generalinio direktorato, interesus. Asmenys, kurių vardai ir pavardės yra įtraukti į duomenų bazę, turi turėti galimybę veiksmingai bendrauti su būstine Briuselyje.

Iš tiesų anglų kalba yra dažniausiai vartojama bendraujant generalinio direktorato skyriuose ir tarp jų. Ši kalba taip pat dažniausiai vartojama palaikant ryšius su kitais Komunikacijos generalinio direktorato direktoratais, kitais generaliniais direktoratais ir Parlamento politiniais bei administraciniais organais.

Be to, anglų kalba yra sukurtos esamos bendruomenės administravimo taikomosios programos ir sistemos: dauguma ryšių su klientais valdymo sistemų ir dalyvavimui internete skirtos programinės įrangos kaip vidinę kalbą vartoja anglų kalbą, kaip ir pagrindinės taikomosios programos, naudojamos kasdienėms įtraukties specialisto užduotims atlikti.

Spaudos atstovų ryšiai su Parlamento nariais ir žurnalistais iš kitų šalių, taip pat tarptautinio ar europinio pobūdžio spaudos konferencijų, seminarų ir informacinių susirinkimų organizavimas yra jų kasdienių užduočių dalis.

Todėl, kad galėtų vykdyti savo pareigas, įdarbinti kandidatai turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti anglų kalba.

Siekiant sudaryti vienodas sąlygas, visi kandidatai, net jei jų pirmoji oficialioji kalba yra anglų kalba, privalo pakankamai gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti viena iš kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

iii. Reikiama profesinė patirtis

Kandidatai turi turėti bent vienų metų profesinę patirtį, susijusią su 3 skirsnio a arba b punktuose nurodytomis pareigomis, įgytą gavus 4 skirsnio b punkto i papunktyje nurodytą kvalifikaciją.

 

 1. Duomenų bazė

Jeigu

 • atitinkate bendruosius atitikties reikalavimams kriterijus
 • ir iki nustatyto termino laikydamiesi nurodymų APPLY4EP platformoje užpildėte paraiškos formą bei teisingai nurodėte kodus (žr. skirsnį „Paraiškos“),

jūsų vardas ir pavardė bus įtraukti į duomenų bazę.

Jūsų vardas ir pavardė į duomenų bazę bus įtraukti remiantis tik paraiškos formoje ir pridedamuose dokumentuose pateikta informacija. Ši informacija ir šie dokumentai bus tikrinami vėliau, jei jums bus pateiktas darbo pasiūlymas.

Jei būsite įtrauktas (‑a) į duomenų bazę, galite būti pakviestas (‑a) laikyti atrankos testo. Jei būsite pakviestas (‑a) laikyti atrankos testo, jums bus pateikta daugiau informacijos apie jo pobūdį.

 

 1. Paraiškos. Kaip pareikšti susidomėjimą?

Susidomėję asmenys turi užpildyti paraiškos formą internetinėje platformoje APPLY4EP. Paraiškos gali būti teikiamos tik toje platformoje.

Susikūrę paskyrą, turite įkelti išsamų gyvenimo aprašymą. Gyvenimo aprašymas turi būti pateiktas Europass formatu (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Tada turite užpildyti likusią paraiškos formos dalį.

Kandidatų prašoma savo paraiškos skiltyje Profesinė patirtis nurodyti konkrečius kodus. Jei aktualu, kandidatų prašoma laukelyje Pareigų aprašymas pateikti su atitinkamos srities patirtimi susijusį vieną ar kelis kodus, kad aprašant tą profesinę patirtį būtų atkreiptas dėmesys į tam tikrus įgūdžius. Priklausomai nuo patirties, kandidatai gali nurodyti kelis kodus. Laukelio Pareigų aprašymas apačioje kandidatai gali nurodyti su kiekvienos srities patirtimi susijusį kodą (‑us). Pavyzdys, kaip paraiškoje galima nurodyti kodą (ekrano vaizdas), pateikiamas kandidatams skirtame vadove. Kodai (pavyzdžiui, [MJ], – vienodi visomis kalbomis) yra skirti tam, kad būtų galima nustatyti konkrečių techninių įgūdžių turinčius kandidatus. Kiekvienas kodas atitinka konkrečius įgūdžius.

Kandidatai gali naudoti šiuos kodus:

Atstovai spaudai – Žiniasklaida. Jei aktualu, naudotini šie specialieji kodai:

 • [MJ] Žurnalistika
 • [MN] Nacionalinė žiniasklaida
 • [MD] Skaitmeninė žiniasklaida
 • [MPSO] Spaudos seminarų organizavimas
 • [MRM] Ryšių su žiniasklaida valdymas
 • [MEU] ES reikalai

Bendruomenės administratoriai – Socialinės medijos. Jei aktualu, naudotini šie specialieji kodai:

 • [SMCM] Bendruomenės administravimas
 • [SMDOLC] Skaitmeninė / internetinė komunikacija
 • [SMSMP] Socialinių medijų platformos / administravimas
 • [SMCRM] Ryšių su klientais valdymas
 • [SMNEU] Nacionaliniai ir ES reikalai

Ši informacija turi būti pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

Galutinis terminas pareikšti susidomėjimą – 2023 m. kovo 15 d. Paraiškos, gautos pasibaigus terminui, nebus priimamos.

Tai, kad jūsų vardas ir pavardė buvo įtraukti į duomenų bazę arba kad išlaikėte atrankos testą, negarantuoja, kad jums bus pasiūlytas darbas. Jei atsiras laisva darbo vieta, įdarbinančiosios tarnybos patikrins duomenų bazę ir išsiųs kvietimus tiems kandidatams, kurių profiliai geriausiai atitinka atitinkamoms pareigoms keliamus reikalavimus. Paaiškėjus, kad kandidato (‑ės) pateikta informacija yra neteisinga, jis (ji) bus pašalintas (‑a) iš procedūros ir jo (jos) vardas ir pavardė bus išbraukti iš duomenų bazės.

Siekdamas užtikrinti vienodas sąlygas visiems kandidatams, Europos Parlamentas savo atrankos procedūrose taiko griežtą lygių galimybių politiką.

Darbo ES institucijose sąlygos nustatytos Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Išsami informacija apie darbo tvarką pateikiama čia:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LT (IV antraštinė dalis („Sutartininkai“)).

Nuo 2022 m. liepos 1 d. bazinis mėnesinis darbo užmokestis yra nuo 3 877,47 EUR iki 7 189,80 EUR (IV pareigų grupė), priklausomai nuo kandidato išsilavinimo ir konkrečios profesinės patirties.

Duomenų bazė galios iki 2025 m. gruodžio 31 d. Paskyrimų tarnybos sprendimu jos galiojimas gali būti pratęstas. Jei duomenų bazės galiojimas pratęsiamas, apie tai per pagrįstą terminą informuojami į sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai.