This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OSALEMISKUTSE ANDMEBAASI LOOMINE LEPINGULISED TÖÖTAJAD (IV TEGEVUSÜKSUS) KOMMUNIKATSIOONI VALDKONNAS: PRESSINÕUNIK JA DIGIVÕRGUSTIKU KOORDINAATOR

Teenistus : 06-Kommunikatsiooni peadirektoraat
Ref. : COMM IV 2022
Juhend kandidaatidele :

OSALEMISKUTSE

ANDMEBAASI LOOMINE

Lepingulised töötajad (IV tegevusüksus) kommunikatsiooni valdkonnas:

pressinõunik ja digivõrgustiku koordinaator

 

 1. Üldised märkused

Euroopa Parlamendi sekretariaat loob kommunikatsiooni peadirektoraadis (DG COMM) kommunikatsiooni valdkonnas kandidaatide (IV tegevusüksuse lepinguliste töötajate) andmebaasi.

Andmebaasi kasutatakse kandidaatide reservina võimalikuks tulevaseks töölevõtmiseks ELi liikmesriikides (Euroopa Parlamendi bürood – EPLOd).

Pärast andmebaasi loomist võidakse huvi väljendanud isikuid valida kommunikatsiooni peadirektoraadi (DG COMM) lepinguliste abiteenistujate vabadele ametikohtadele vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b sätetele. Valik tehakse Euroopa Parlamendi konkursse ja valikumenetlusi ning Euroopa Parlamendi ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist reguleerivate üldiste rakendussätete artikli 7 (Lepinguliste abiteenistujate valiku ühiskomitee) ja artikli 8 (Lepinguliste töötajate valiku menetlus) alusel.

Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu, pereolude või muul alusel.

Isik, kes soovib, et tema nimi kantaks andmebaasi, peab esitama elulookirjelduse ja täitma kandideerimisavalduse platvormi APPLY4EP kaudu, milleks tuleb kõigepealt luua konto. Selleks palutakse tal käesolev teade hoolikalt läbi lugeda, klõpsata nupul „Kandideeri veebis“ ja läbida veebipõhise kandideerimismenetluse etapid. Hoolikalt tuleks läbi lugeda ka käesolevale teatele lisatud juhend. Igaüks võib platvormil APPLY4EP luua ainult ühe konto. Kontole salvestatud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ning neid on võimalik edaspidi ajakohastada. APPLY4EP isikuandmete kaitse põhimõtted on kättesaadavad platvormi kodulehel.

 

 1. Ametikoha kirjeldus

Kommunikatsiooni peadirektoraadi ülesanne on Euroopa Liidu maine kujundamine ning tähelepanu juhtimine liidu demokraatlikule legitiimsusele ja Euroopa Parlamendile kui selle kehastusele, kuna parlamendi demokraatlik võim ja mõju rajanevad tema valijate mandaadil liikmesriikides. Kõigil ELi otsustel on kodanikele suur mõju. Kommunikatsiooni peadirektoraadi peamine eesmärk on teavitada kodanikke ja meediat põhjalikult ja erapooletult Euroopa Parlamendi tööst ning anda kodanikele võimalus osaleda Euroopa demokraatlikus protsessis. Nende eesmärkide saavutamiseks kasutab peadirektoraat mitmeid olulisi kanaleid, sealhulgas suhted ajakirjandusega, bürood liikmesriikides, külastusteenistused, traditsioonilised ja veebipõhised tasulised meediaväljaanded, avalikud ja eraõiguslikud arvamuskujundajate võrgustikud, kaasatud kodanike ja mõjutajate kogukond. Eelkõige edastatakse nende kaudu teavet selle kohta, mida parlament teeb ja mille eest ta seisab.

Peale selle abistab kommunikatsiooni peadirektoraat parlamendiliikmeid nende kommunikatsiooniga seotud tegevuses ning pakub parlamendi poliitilistele organitele selles valdkonnas eksperdiabi ja -nõu.

Kommunikatsiooni peadirektoraat otsib:

a) pressinõunikke,

b) digivõrgustiku koordinaatoreid.

Liikmesriikides asuvates Euroopa Parlamendi büroodes tööle asuvatel pressinõunikel ja digivõrgustiku koordinaatoritel võivad olla järgmised tööülesanded.

 

 1. Ülesanded

Tööülesandeid täidetakse kooskõlas parlamendi organite ja/või juhtkonna kindlaks määratud programmide ja prioriteetidega ning vastutavate ametnike järelevalve all.

a) Pressinõunikud

 • valmistavad ette, toimetavad, avaldavad ja edastavad meediale ja/või üldsusele parlamendi tegevust käsitlevat teavet;
 • kohandavad ja koostavad tekste oma riigi keeles ning suunavad neid meediale;
 • loovad uusi suhteid meediaesindajatega, külastavad meediaettevõtteid, kaasavad korrapäraselt uusi ajakirjanikke ja sisu loojaid;
 • abistavad Euroopa Parlamendi liikmeid suhtlemisel ajakirjandusega: korraldavad teabetunde, sh veebis, tagavad ajakirjanike kohaloleku ja korraldavad intervjuusid;
 • aitavad korraldada kampaaniaid või meediategevust, mis on seotud redaktsiooniliste prioriteetide, Euroopa Parlamendi büroode projektide ja parlamendi seadusandliku tegevuse oluliste teemadega;
 • selgitavad välja sobivad ajakirjanikud ja meediaväljaanded ning suhtlevad nendega sihipäraselt nende huvisid, pädevust ja stiili arvesse võttes, et pakkuda neile kohast sisu; teavitavad ajakirjanikke kiirsõnumirakenduste kaudu reaalajas toimuvast;
 • kutsuvad ajakirjanikke parlamendi täiskogu istungitele või muudele teabevahetusüritustele ning abistavad neid pressireisidel;
 • korraldavad pressiseminare ja teabetunde (sh veebis ja hübriidvormis) Brüsselis, Strasbourgis või liikmesriikides;
 • hoiatavad parlamenti käsitleva võimaliku desinformatsiooni/väärinformatsiooni eest ning aitavad vajaduse korral sellele reageerida;
 • jälgivad riiklikku ja kohalikku ajakirjandust, koostavad meediaanalüüse, annavad poliitilisest arengust ja muudest olulistest teemadest ülevaateid;
 • edendavad kasutusel olevaid multimeediatooteid, -teenuseid ja -vahendeid ning toetavad neid kasutavaid ajakirjanikke;
 • panustavad osakonna usaldusväärsesse haldus- ja finantsjuhtimisse vastavalt kehtivatele reeglitele.

Nõutavad eriteadmised

 • kirjutamisoskus (pressiteated, üldsusele suunatud tekstid jne);
 • teadmised ajakirjandussektorist, meediasuhetest ja kommunikatsioonistrateegiatest, sealhulgas meediastrateegiate ja meediakavade koostamine;
 • liikmesriikide meediamaastiku tundmine;
 • teadmised kommunikatsiooni suundumustest;
 • teadmised multimeediast, digitaalsest kommunikatsioonist, sotsiaalmeedia kasutamisest ajakirjanduses ja meediasuhetes;
 • üldteadmised Euroopa asjadest;
 • teadmised valdkonna haldus-, eelarve- ja juhtimismenetlustest.

b) Digivõrgustiku koordinaatorid

 • tagavad parlamendi esindatuse kõigil veebiplatvormidel ja korraldavad seda, sealhulgas valmistavad ette ja avaldavad originaalsisu ning jälgivad ja modereerivad kolmandate poolte materjali;
 • jälgivad ja modereerivad sotsiaalmeedia vestlusi reaalajas, et selgitada välja üldsuse hetkemured;
 • korraldavad digitaalset teabevahetust Euroopa Parlamendi büroodes, eelkõige jälgivad, hooldavad ja hoiavad töös kliendisuhete korraldamise andmebaasi;
 • tagavad, et koostataks Euroopa Parlamendi büroode ja/või meediateenistuste kommunikatsioonitegevust kajastav mõjuhinnang;
 • täiustavad ja arendavad edasi kõiki kasutusel olevaid kommunikatsiooni- ja teabevahendeid: sh veebisait ja sotsiaalmeedia, audiovisuaalne ühistoodang, üldsusele suunatud väljaanded jne;
 • kavandavad, korraldavad ja viivad ellu kommunikatsioonitegevust kodanike, sidusrühmade, arvamuskujundajate, noorte, kodanikuühiskonna, koolide, ülikoolidega jne;
 • tagavad osakonna esindatuse sotsiaalvõrgustikes ja korraldavad seda.

Nõutavad eriteadmised

 • teadmised sotsiaalvõrgustike kasutamisest;
 • teadmised internetimeedia kommunikatsioonitehnikatest;
 • teadmised tegevusvaldkonnaga seotud analüütilistest vahenditest ja andmepõhisest juhtimisest, et teha kindlaks, analüüsida ja tõlgendada keerukates andmekogumites esinevaid suundumusi või mustreid;
 • arusaam sise-, riiklikust ja rahvusvahelisest poliitikast;
 • teadmised (Adobe’i tüüpi) graafilistest ja multimeedia tootmisvahenditest;
 • teadmised sotsiaalmeedia kasutamisest ajakirjanduses;
 • teadmised ajakirjanduslikest tehnikatest multimeedias, veebis avaldamise meetoditest, uue meedia toimetamisstrateegiatest, elektroonilise levitamise protsessidest ja veebisuhtluse tehnikatest;
 • teadmised töökohariigi ühe või mitme geograafilise piirkonna meediast;
 • teadmised valdkonna haldus-, eelarve- ja juhtimismenetlustest.

 

 1. Kandideerimistingimused

a. Üldtingimused

 • Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.
 • Ta peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused.
 • Ta peab esitama tööülesannete täitmiseks vajalikke isikuomadusi tõendava iseloomustuse.

b. Eritingimused

i. Nõutav kvalifikatsioon ja oskused

 • vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom,

 või

 • kui see on teenistuse huvides õigustatud, samaväärsel tasemel erialane koolitus.

Kandidaatidel, kelle nimed on kantud andmebaasi, palutakse enne töölevõtmist esitada kandideerimisavalduses nõutud teavet tõendavad dokumendid (diplomid, tunnistused ja muud tõendavad dokumendid).

Nii liikmesriigis kui ka kolmandas riigis välja antud diplomeid peab olema tunnustanud ELi liikmesriigi ametiasutus, näiteks haridusministeerium.

Kui diplom on välja antud kolmandas riigis, peab kandidaat esitama tõendi, et tema diplom on ELis väljaantuga samaväärne. Lisateavet kolmandate riikide kvalifikatsioonide tunnustamise kohta leiate ENIC-NARIC võrgustikest (https://www.enic-naric.net/).

ii. Keelteoskus

Kandidaat peab tundma põhjalikult (vähemalt tasemel C1) ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt

ja

oskama väga hästi (vähemalt tasemel B2) inglise keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev. Kui 1. keel on inglise keel, peab kandidaat oskama rahuldavalt (tasemel B2) veel ühte Euroopa Liidu 23 ametlikust keelest.

Eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need oskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) sätestatule.

Inglise keel määrati andmebaasi loomise menetluse 2. keeleks teenistuse ja eelkõige kommunikatsiooni peadirektoraadi huvides. Isikud, kelle nimed kantakse andmebaasi, peavad olema võimelised Brüsselis asuva peakorteriga ladusalt suhtlema.

Inglise keel on selle peadirektoraadi üksustes ja nendevahelises suhtluses kõige sagedamini kasutatav keel. Seda kasutatakse kõige sagedamini ka suhtlemisel kommunikatsiooni peadirektoraadi teiste direktoraatide, teiste peadirektoraatide ning parlamendi poliitiliste ja haldusorganitega.

Lisaks on ingliskeelsed võrgustikuga suhtlemise koordineerimisel kasutatavad rakendused ja raamistikud – enamik kliendisuhete korraldamise (CRM) süsteemidest ja tarkvarast, mis on mõeldud veebipõhiseks suhtluseks, kasutavad taustakeelena inglise keelt – ning peamised rakendused, mida suhtlusspetsialist kasutab oma igapäevaste ülesannete täitmisel.

Pressinõunike igapäevaste ülesannete hulka kuuluvad kontaktid parlamendiliikmete ja teiste riikide ajakirjanikega ning rahvusvahelise või üleeuroopalise mõõtmega pressikonverentside, seminaride ja teabetundide korraldamine.

Seetõttu peavad töölevõetud kandidaadid oma ülesannete täitmiseks olema võimelised inglise keeles töötama ja ladusalt suhtlema.

Et tagada võrdne kohtlemine, peavad kõik kandidaadid ka juhul, kui inglise keel on nende esimene ametlik keel, oskama rahuldaval tasemel teist keelt, mis peab olema mõni muu Euroopa Liidu ametlik keel.

iii. Nõutav töökogemus

Pärast punkti 4 alapunkti b alapunktis i nimetatud kvalifikatsiooni saamist peab kandidaat olema omandanud vähemalt üheaastase töökogemuse, mis on seotud punkti 3 alapunktis a või punkti 3 alapunktis b nimetatud tööülesannetega.

 

 1. Andmebaas

Kui kandidaat

 • vastab üldistele kandideerimistingimustele
 • ning on platvormil APPLY4EP täitnud kandideerimisavalduse ja märkinud õiged koodid (vt allpool „Kandideerimisavaldused“) vastavalt menetluskorrale ja ettenähtud tähtajaks,

kantakse tema nimi andmebaasi.

Nime andmebaasi kandmisel lähtutakse üksnes kandideerimisavalduses ja sellele lisatud dokumentides esitatud teabest. Teavet ja dokumente kontrollitakse hiljem, kui kandidaadile tehakse tööpakkumine.

Pärast andmebaasi kandmist võidakse kandidaat kutsuda osalema valikutestis. Kui talle kutse saadetakse, antakse talle ka lisateavet eesootava testi kohta.

 

 1. Kandideerimisvaldused – kuidas väljendada huvi?

Huvitatud isik peab täitma kandideerimisvormi veebiplatvormil APPLY4EP. Vormi saab esitada üksnes selle platvormi kaudu.

Pärast konto loomist tuleb üles laadida üksikasjalik elulookirjeldus. Kasutada tuleb Europassi vormi (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

Seejärel tuleb täita kandideerimisvormi ülejäänud osa.

Töökogemust käsitlevas osas peab kandidaat kasutama spetsiaalseid koode. Iga sisestatud töökogemuse puhul palutakse kandidaadil lisada jaotisesse Töö sisu üks või mitu koodi, et rõhutada selle töökogemuse kirjeldamisel teatavaid oskusi. Kandidaat võib sõltuvalt oma taustast kasutada mitut koodi. Kandidaat võib lisada iga töökogemuse puhul koodi(d) töö sisu kirjeldava tekstivälja lõppu. Näite (kuvatõmmis) selle kohta, kuidas koodi kandideerimisavaldusele lisada, leiate kandidaatidele mõeldud juhendist. Koodid (nt [MJ], kõikides keeltes sama) on mõeldud spetsiifiliste tehniliste oskustega kandidaatide tuvastamiseks. Iga kood vastab teatavale erioskusele.

Kandidaat võib kasutada järgmisi koode:

Pressinõunikud – Meedia – Kasutatavad erikoodid:

 • [MJ] ajakirjandus
 • [MN] riiklik meedia
 • [MD] digitaalmeedia
 • [MPSO] pressiseminaride korraldamine
 • [MRM] meediasuhete korraldamine
 • [MEU] ELi asjad

Digivõrgustiku koordinaatorid – Sotsiaalmeedia (SM) – Kasutatavad erikoodid:

 • [SMCM] võrgustikuga suhtlemise koordineerimine
 • [SMDOLC] digitaalne/veebipõhine kommunikatsioon
 • [SMSMP] sotsiaalmeedia platvormid/haldamine
 • [SMCRM] kliendisuhete korraldamine
 • [SMNEU] riiklikud ja ELi asjad

See teave tuleb esitada koos tõendavate dokumentidega.

Osalemiskutsele vastamise tähtpäev on 15. märts 2023. Pärast seda kuupäeva laekunud kandideerimisavaldusi vastu ei võeta.

Nime andmebaasi kandmine ega valikutesti läbimine ei taga tööpakkumist. Kui mõni ametikoht vabaneb, tutvuvad töölevõtvad teenistused andmebaasiga ja saadavad kutsed kandidaatidele, kelle profiil vastab kõige paremini täitmist vajava ametikoha nõuetele. Kui selgub, et kandidaadi esitatud teave on vale, jäetakse ta menetlusest kõrvale ja tema nimi kustutatakse andmebaasist.

Euroopa Parlament kohaldab oma valikumenetlustes ranget võrdsete võimaluste poliitikat, et tagada kõigi kandidaatide võrdne kohtlemine.

ELi institutsioonide töötingimused on kehtestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Töökorralduse üksikasjad leiate siit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=ET (IV jaotis, „Lepingulised töötajad“).

Alates 1. juulist 2022 on igakuine põhipalk 3877,47 kuni 7189,80 eurot (IV tegevusüksus), sõltuvalt kandidaadi väljaõppest ja töökogemusest.

Andmebaas kehtib kuni 31. detsembrini 2025. Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega võib kehtivust pikendada. Pikendamisest antakse nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.