This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ (ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА IV) В ОБЛАСТТА НА КОМУНИКАЦИЯТА СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКИ С ПРЕСАТА И МЕНИДЖЪР НА ОБЩНОСТ

Отдел : 06-Генерална дирекция за комуникация
Ref. : COMM IV 2022
Ръководство на вниманието на кандидатите :

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ

Договорно наети служители (функционална група IV) в областта на комуникацията

Служител за връзки с пресата и мениджър на общност

 

 1. Общи положения

Генералният секретариат на Европейския парламент публикува настоящото известие с цел съставяне на база данни от кандидати (договорно наети служители от функционална група IV) в областта на комуникацията в рамките на Генерална дирекция за комуникация (ГД COMM).

Базата данни ще служи като набор от данни за кандидати с оглед евентуално бъдещо назначаване в държавите — членки на ЕС (бюрата за връзка на Европейския парламент — бюрата за връзка на ЕП).

След като базата данни бъде създадена лицата, които са изразили интерес, могат да бъдат избирани за свободни работни места за договорно наети служители със спомагателни функции в Генерална дирекция за комуникация (ГД COMM) в съответствие с разпоредбите на член 3б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС). Подборът се осъществява в съответствие с разпоредбите на член 7 (Съвместен комитет за подбор на договорно наети служители със спомагателни функции) и член 8 („Процедура за подбор на договорно наети служители“)  на „Общите разпоредби за прилагане във връзка с конкурсите и процедурите по подбор, назначаването и класирането в степен на длъжностните лица и другите служители на Европейския парламент“.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на социален пол, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Лицата, които проявяват интерес да бъдат включени във въпросната база данни, следва да подадат автобиография и да попълнят кандидатурата си чрез платформата APPLY4EP, като предварително създадат свой профил. За тази цел те следва да прочетат внимателно настоящото известие, да щракнат върху раздел „Кандидатствай онлайн“ и да следват стъпките на процедурата за кандидатстване онлайн. Те следва също така да прочетат внимателно ръководството, приложено към настоящото известие. В APPLY4EP може да бъде създаден само един профил. Запазените в профила лични данни ще бъдат обработвани при пълно зачитане на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и ще подлежат на изменение, за да се позволи тяхното актуализиране. Декларацията за поверителност за APPLY4EP е достъпна на неговата начална страница.

 

 1. Естество на служебните задължения

Мисията на ГД COMM е „да изгради репутацията на Европейския съюз, като демонстрира неговата демократична легитимност, въплътена в Европейския парламент“, тъй като демократичната власт и влиянието на Парламента се основават на мандата на неговите гласоподаватели във всички държави членки. Всички решения, взети от ЕС, оказват силно въздействие върху гражданите. Основната цел на ГД COMM е да предоставя пълна и безпристрастна информация на гражданите и медиите относно работата, извършена от Парламента, и да дава възможност на гражданите да участват в европейския демократичен процес. За постигането на тези цели ГД COMM разполага с няколко ключови канала за комуникация относно това, което Парламентът прави и защитава, включително връзки с пресата, бюра за връзка в държавите членки, услуги за посетители, традиционни и онлайн медии, както и платени медии, обществени и частни мрежи за разпространение на информация, общност от ангажирани граждани и влиятелни личности. 

Освен това ГД COMM подпомага членовете на ЕП в техните комуникационни дейности и предоставя на политическите органи на Парламента експертна подкрепа и съвети в областта на комуникацията.

ГД COMM търси:

a. Служители за връзки с медиите

б. Мениджъри на общност

 

Командировани в бюрата за връзка в държавите членки (бюрата за връзка на ЕП), от служителите за връзки с медиите и мениджърите на общност може да се изисква да извършват една или повече от следните дейности:

 

 1. Задачи

В съответствие с програмите и приоритетите, определени от органите и/или ръководството на Парламента, и под ръководството на отговорните длъжностни лица:

a. Служители за връзки с медиите

 • Подготовка, редактиране, публикуване и разпространение на информация относно дейностите на Парламента сред медиите и/или широката общественост.
 • Адаптиране и изготвяне на текстове на техния национален език и разпространението им сред съответните медии.
 • Развиване на нови връзки с медиите, посещаване на медийни издатели, редовно включване на нови журналисти и създатели на съдържание.
 • Подпомагане на членовете на Европейския парламент при контактите с медиите: организиране на офлайн и онлайн брифинги, осигуряване на присъствието на журналисти и организиране на интервюта.
 • Осигуряване на принос за кампании или медийни действия, свързани с редакционни приоритети, проекти на бюрата за връзка на ЕП и основни елементи от законодателната дейност на Парламента.
 • Идентифициране и насочване на вниманието към журналисти и медии въз основа на техните интереси, компетентности и стил, за да им се направи подходящо предложение. Информиране на журналистите за новостите в реално време чрез приложения за изпращане на съобщения в реално време.
 • Отправяне на покани към журналисти за пленарни заседания на Парламента или други комуникационни прояви и оказване на съдействие при техните медийни пътувания.
 • Организиране на семинари за медиите и брифинги за медиите (онлайн, офлайн и в хибридна форма) в Брюксел, Страсбург или в държавите членки.
 • Предупреждаване за възможна дезинформация/невярна информация за Парламента и помощ при формулирането на отговори, ако/когато е необходимо.
 • Наблюдение на националните и местните медии, изготвяне на медиен анализ, сигнализиране за политическите събития и други полезни репортажи.
 • Популяризиране на наличните мултимедийни продукти, услуги и съоръжения и подпомагане на журналистите, които ги използват.
 • Допринасяне за доброто административно и финансово управление на отдела в съответствие с действащите разпоредби.

Търсени специфични познания

 • Умения за писане (съобщения за медиите, текстове за широката общественост и др.).
 • Познаване на журналистическия сектор, връзките с медиите и комуникационните стратегии, включително изготвянето на медийни стратегии и медийни планове.
 • Познаване на медийната среда в държавите членки.
 • Познаване на тенденциите в комуникацията.
 • Познаване на мултимедиите, цифровата комуникация, използването на социалните медии в журналистиката и връзките с медиите.
 • Общи познания по европейските въпроси.
 • Познаване на административните, бюджетните и управленските процедури в съответната област.

б. Мениджъри на общност

 • Управление и поддържане на присъствието на Парламента във всички онлайн платформи, включително подготовката и публикуването на оригинално съдържание, както и наблюдението и модерирането на материали на трети страни.
 • Наблюдение и модериране на разговорите в социалните медии в реално време, за да се установят настоящите опасения на обществеността.
 • Провеждане на цифрови комуникационни дейности в бюрата за връзка на Европейския парламент (БВЕП), по-специално наблюдение, поддържане и активиране на базата данни за управление на връзките с клиентите (CRM).
 • Гарантиране, че се извършва оценка на въздействието на комуникационните дейности на бюрата за връзка на ЕП и/или на медийните услуги.
 • Проектиране и разработване на всички налични комуникационни и информационни инструменти: уебсайтове и социални медии, съвместни аудио-визуални продукции, публикации, предназначени за широката общественост и др.
 • Разработване, организиране и осъществяване на комуникационни дейности с гражданите, заинтересованите страни, лицата, формиращи общественото мнение, младите хора, гражданското общество, училищата, университетите и др.
 • Управление и поддържане на присъствието на отдела в социалните мрежи.

Търсени специфични познания

 • Познаване на използването на социалните мрежи.
 • Познаване на техниките за медийна комуникация в интернет.
 • Познаване на аналитичните инструменти и основаното на данни управление, свързани с областта на дейност, с цел идентифициране, анализиране и тълкуване на тенденции или модели в сложни набори от данни.
 • Разбиране на вътрешните, националните и международните политически проблеми.
 • Познаване на инструментите за графично и мултимедийно производство (от типа Adobe).
 • Познаване на използването на социалните медии в журналистиката.
 • Познаване на техниките на мултимедийна журналистика, онлайн издателски методи, редакционни стратегии за новите медии, процеси на електронно разпространение и техники за интернет комуникация.
 • Познаване на медиите в един или повече географски сектори в държавата на заетост.
 • Познаване на административните, бюджетните и управленските процедури в съответната област.

 

 1. Допустимост

a. Общи критерии

 • Да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз.
 • Да са изпълнили задълженията си по отношение на военната служба съгласно националното законодателство.
 • Да представят необходимите писмени препоръки относно своята годност за изпълнение на задълженията си.

б. Специфични критерии

i. Необходими квалификации и умения

 • ниво на образование, съответстващо на завършено най-малко тригодишно университетско обучение, удостоверено с диплома,

 или

 • ако е оправдано в интерес на службата — професионален опит на еквивалентно равнище.

Преди да бъдат назначени, избраните кандидати, чиито имена са включени в базата данни ще бъдат поканени да представят документи, които потвърждават съдържащите се във формуляра за кандидатстване сведения (дипломи, удостоверения и други удостоверителни документи).

Дипломите, издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например Министерството на образованието на държава — членка на ЕС.

Кандидатите, които притежават дипломи, издадени в държава извън ЕС, трябва да предоставят декларация за еквивалентност за ЕС за своите дипломи.  Допълнителна информация относно признаването на квалификации от държави извън ЕС можете да намерите в мрежите ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

ii. Езикови знания

Необходимо е кандидатите да владеят задълбочено (поне ниво С1) на един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

както и

да притежават много добри познания (поне ниво B2) по английски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1. Ако английският език е език 1, се изисква задоволително владеене (ниво B2) на един от другите 23 официални езика на Европейския съюз.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Кандидатите се уведомяват, че английският език беше определен като език 2 за целите на настоящата процедура за създаване на база данни в интерес на службата, и по-специално на Генерална дирекция за комуникация. Лицата, чиито имена са включени в базата данни, трябва да могат да общуват ефективно с централата в Брюксел.

На практика английският е най-често използваният език в отношенията в рамките на и между службите на генералната дирекция. Това е и най-често използваният език в отношенията с другите дирекции в Генерална дирекция за комуникация, другите генерални дирекции и политическите и административните органи на Парламента.

Освен това съществуващите приложения и рамки за управление на общността — повечето системи за управление на връзките с клиенти (CRM) и софтуерът за онлайн ангажиране, използват английски като основен език и основните приложения, които се използват за изпълнение на ежедневните задачи на специалист в областта на ангажираността — са създадени на английски език.

За служителите от пресслужбите контактите с членове на Парламента (членове на ЕП) и журналисти от други държави, както и организирането на пресконференции, семинари и брифинги с транснационално или общоевропейско измерение са част от ежедневните им задачи.

Следователно, за да изпълняват служебните си задължения, назначените кандидати трябва да са в състояние, да работят и да общуват ефективно на английски език.

Поради съображения, свързани с равното третиране, всички кандидати, дори техният първи официален език да е английски език, трябва да притежават достатъчни познания по втория език, който трябва да бъде един от другите официални езици на Европейския съюз.

iii. Необходим професионален опит:

След като са получили квалификациите, посочени в раздел (4.б.i) по-горе, кандидатите трябва да са придобили поне една година професионален опит, свързан със задълженията, посочени в раздел 3.a или 3.б по-горе.

 

 1. База данни

Ако

 • отговаряте на общите условия за допустимост
 • и сте попълнили формуляра за кандидатстване чрез платформата APPLY4EP, като сте посочили правилно кодовете (вж по-долу „Подаване на кандидатури“) съгласно изисквания начин и в указаните срокове,

името Ви ще бъде включено в базата данни.

Включването на името Ви ще се основава единствено на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на приложените документи. Тази информация и тези документи ще бъдат проверени на по-късна дата, ако получите предложение за наемане на работа.

След като сте включени в базата данни, можете да бъдете поканен/а да участвате в тест за подбор. Ако бъдете поканен/а на тест за подбор, тогава ще получите повече информация за неговото естество.

 

 1. Кандидатури — как да изразите интерес?

Заинтересованите лица трябва да попълнят формуляра за кандидатстване чрез онлайн платформата APPLY4EP. Изразяването на интерес може да се подава единствено чрез посочената платформа.

След като създадете своя профил, трябва да качите подробна автобиография. Необходимо е да използвате формата „Европас“ (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1).

След това трябва да попълните останалата част от формуляра за кандидатстване.

От кандидатите се изисква да използват специални кодове в своята кандидатура за частта относно професионалния опит. За всеки опит, ако е уместно, кандидатите се приканват да добавят един или няколко кода в раздел Съдържание на длъжността, за да подчертаят определени умения, когато описват този професионален опит. Кандидатите могат да използват няколко кода в зависимост от опита и квалификацията си. Кандидатите могат да поставят кода(‑овете) за всеки професионален опит в края на текстовото поле за съдържанието на длъжността. Пример (снимка на екрана) за това как даден код може да бъде добавен към кандидатурата може да бъде намерен в ръководството за кандидатите. Кодовете (напр. [MJ], еднакви на всички езици) имат за цел да предоставят възможност за идентифициране на кандидати със специфични технически умения. Всеки код съответства на специфично умение.

Кандидатите могат да използват следните кодове:

Служители за връзки с медиите — Медии — специални кодове, които да се използват, ако е приложимо:

 • [MJ] Журналистика
 • [MN] Национални медии
 • [MD] Цифрови медии
 • [MPSO] Организиране на прессеминари
 • [MRM] Управление на връзките с клиенти
 • [MEU] Европейски въпроси

Мениджъри на общността — Социални медии (SM) — специални кодове, които да се използват, ако е приложимо:

 • [SMCM] Управление на общността
 • [SMDOLC] Цифрова/онлайн комуникация
 • [SMSMP] Платформи на социалните медии/Управление
 • [SMCRM] Управление на връзките с клиенти
 • [SMNEU] Национални и европейски въпроси

Тази информация трябва да бъде подкрепена с удостоверителни документи.

Крайният срок за заявяване на интерес е 15 март 2023 г. След тази дата не се приемат кандидатури.

Включването на Вашето име в базата данни или успешното преминаване на теста за подбор не е гаранция, че ще ви бъде предложена работа. При възможност за предлагане на договор службите по назначаване ще преглеждат базата данни и ще поканят кандидатите, чийто профил отговаря в най-голяма степен на изискванията за съответната длъжност. Ако бъде установено, че предоставените сведения са неточни, кандидатурата на съответното лице ще бъде изключена и името му ще бъде премахнато от базата данни.

В своите процедури за подбор Европейският парламент прилага стриктно политика на равните възможности, за да гарантира равно третиране на всички кандидати.

Условията на работа в европейските институции се определят от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. За да направите справка с Условията на работа в тяхната цялост, ползвайте следния адрес:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=EN (дял IV, „Договорно наети служители“)

Основното месечно възнаграждение към 1 юли 2022 г. се определя между 3877,47 и 7189,80 евро (функционална група IV), в зависимост от образованието и специфичния професионален опит на кандидата.

Базата данни ще бъде валидна до 31 декември 2025 г. Валидността ѝ може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.