This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - ZAČASNI USLUŽBENEC, STROKOVNO-TEHNIČNI USLUŽBENEC NA PODROČJU ODNOSOV Z NACIONALNIMI ORGANI (AST 5)

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 30/09/2021 12:00
Pristojna služba : 01-Urad generalnega sekretarja, Direktorat za inovacije in centralne storitve
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Vodnik za kandidate (Navodila) :

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu.

Vodič je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto – v njem so razložena pravila, ki veljajo za izbirne postopke Evropskega parlamenta, in način prijave.


KAZALO

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA: VODIČ ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

1. Splošne pripombe

Evropski parlament se je odločil začeti izbirni postopek za zasedbo začasnega delovnega mesta strokovno-tehničnega uslužbenca (AST 5) na področju odnosov z nacionalnimi organi v kabinetu generalnega sekretarja.

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Uspešni kandidat bo uvrščen v plačilni razred AST 5 (prva stopnja) in bo prejemal osnovno mesečno plačo v višini 4917,29 EUR. Od plače se obračuna davek Unije in drugi odtegljaji iz Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (UL L 56, 4.3.1968, str. 1), spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št.°723/2004 z dne 22. marca 2004 (UL L 124, 27.4.2004, str. 1) ter nazadnje z Uredbo (EU, Euratom) št.°1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013, ki spreminja Kadrovske predpise za uradnike Evropske unije in Pogoje za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropske unije (UL L 287, 29.10.2013, str. 15)). Plača je oproščena nacionalnega davka. Stopnja, v katero bo uvrščen uspešni kandidat, bo prilagojena glede na njegove delovne izkušnje. Osnovni plači bodo pod določenimi pogoji prišteta nadomestila.

Z zaposlitvijo začasnih uslužbencev želi institucija pridobiti za delo najsposobnejše, najučinkovitejše in neoporečne uradnike, ki jih izbira na najširšem možnem geografskem območju med državljani držav članic Evropske unije.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

2. Opis nalog

Strokovno-tehnični uslužbenec na področju odnosov z nacionalnimi organi bo v uradu generalnega sekretarja odgovoren za stike z nacionalnimi in regionalnimi organi predvsem v vseh treh državah, kjer so kraji dela Evropskega parlamenta, to so Francija, Luksemburg in Belgija. Uslužbenec bo z nacionalnimi in regionalnimi organi na upravni in politični ravni sodeloval pri pripravah, podpori in naknadnih ukrepih za delovne skupine na številnih področjih dejavnosti Parlamenta. Poleg tega bo:

 • pripravljal dopise (pretežno v francoščini) z regionalnimi in nacionalnimi organi, tudi na najvišji ravni,
 • imel opraviti s partnerskimi sporazumi in obiskovalci,
 • vzdrževal stike z združenji, ki sodelujejo pri evropskih zadevah, zlasti v Franciji, Belgiji, Luksemburgu in mejnih nemških regijah.

Za te naloge so potrebne dobre organizacijske sposobnosti. Predhodne izkušnje z delom v mednarodnem okolju, še posebej v parlamentu, pomenijo prednost. Na delovnem mestu je treba vzdrževati številne notranje in zunanje stike, zato so zanj potrebne odlične pisne sposobnosti, visoko razvit občutek za diplomacijo in sproščeno komuniciranje ter zelo dobre medosebne veščine.

Delovno mesto je v Bruslju, vendar se lahko premesti v enega od drugih krajev dela Parlamenta. Pogosto zahteva potovanje med vsemi tremi kraji dela Parlamenta (Brusljem, Luxembourgom in Strasbourgom) ter v druge kraje.

Glavne delovne naloge bodo med drugim:

 • priprava, podpora in naknadni ukrepi v zvezi z dejavnostmi delovnih skupin z nacionalnimi in regionalnimi organi, zlasti iz Francije, Luksemburga in Belgije, ter poročanje nadrejenim in podrejenim;
 • vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z nacionalnimi in regionalnimi organi, zlasti francoskimi, luksemburškimi in belgijskimi;
 • pomoč delovnim skupinam z nacionalnimi in regionalnimi organi pri različnih upravnih nalogah, zlasti pisanje zapisnikov;
 • priprava in podpora pri izvajanju in zaključku pogajanj o upravnih sporazumih z nacionalnimi ali regionalnimi organi in združenji, ki sodelujejo pri evropskih zadevah, zlasti v Franciji, Luksemburgu, Belgiji in obmejnih nemških regijah;
 • priprava dosjejev po ustaljenih postopkih, v papirni ali elektronski obliki, ter predložitev končnih dosjejev organom odločanja, po potrebi z ustreznimi informacijami o ozadju;
 • izpolnjevanje odločitev, obveščanje in odgovarjanje na poizvedbe o napredku posameznih zadev ter priprava povzetkov, pogosto v zelo kratkih rokih;
 • organizacija obiskov, sprejemanje obiskovalcev in izvajanje drugih specifičnih nalog na področju dejavnosti kabineta.

Za te naloge so potrebne naslednje kompetence:

 • organizacijske sposobnosti in sposobnost načrtovanja
 • analitične spretnosti in sposobnost razumevanja
 • natančnost
 • medosebne veščine in sposobnost navezovanja stikov
 • zaupnost/diskretnost
 • sposobnost dela pod časovnim pritiskom
 • takt in diplomacija

3. Pogoji za sprejem

Na dan, ki je določen kot končni datum za oddajo prijav, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) Splošni pogoji

V skladu s členom 12(2) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev morajo kandidati:

 • biti državljan ene od držav članic Evropske unije,
 • uživati vse državljanske pravice,
 • imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter
 • predložiti ustrezna dokazila o primernosti za opravljanje zahtevanih nalog.

(b) Posebni pogoji

(i) Zahtevana kvalifikacija in znanja

Kandidati morajo imeti:

 • z diplomo potrjeno višješolsko izobrazbo

ali

 • s spričevalom potrjeno srednješolsko izobrazbo, ki omogoča nadaljnje izobraževanje na višješolski stopnji, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, povezanem z zahtevanimi nalogami. Ta tri leta izkušenj se ne upoštevajo pri izračunu spodaj navedenih zahtevanih delovnih izkušenj.

Izbirni odbor bo upošteval razlike v izobraževalnih sistemih držav članic. Primeri minimalnih zahtevanih kvalifikacij so navedeni v tabeli v Vodiču za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament.

(ii) Zahtevane delovne izkušnje

Po pridobitvi zgoraj navedenih kvalifikacij se zahteva najmanj pet let delovnih izkušenj na področju, povezanem z nalogami, določenimi v točki A.2. Predhodne izkušnje z delom v mednarodnem okolju, še posebej v parlamentu, pomenijo prednost.

(iii) Znanje jezikov

Pogoj za prijavo je temeljito znanje (najmanj stopnja C1) enega od uradnih jezikov Evropske unije (jezik 1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina

ter

temeljito znanje (stopnja C1) francoščine (jezik 2). Jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1. Če je jezik 1 francoščina, je potrebno zadovoljivo znanje (stopnja B2) enega od preostalih 23 uradnih jezikov Evropske unije.

Znanje nemščine in/ali nizozemščine pomenita prednost.

Minimalne zahtevane stopnje znanja veljajo za vse štiri jezikovne spretnosti (govorno sporazumevanje, pisno sporočanje ter bralno in slušno razumevanje). Te spretnosti ustrezajo tistim v Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezik (https://europa.eu/europass/sl/common-european-framework-reference).

Kandidate obveščamo, da je posebna zahteva po znanju jezika, tj. temeljitem znanju francoščine, določena v skladu z interesom službe in posebnimi zahtevami na delovnem mestu.

Francoščina je namreč glavni jezik komunikacije z nacionalnimi in regionalnimi organi vseh treh držav, v katerih so kraji dela Evropskega parlamenta, torej Francije, Belgije in Luksemburga, in eden od najpogosteje uporabljenih jezikov v interni komunikaciji v Evropskem parlamentu. Za opravljanje svojih nalog iz točke A. 2 tega razpisa za prosto delovno mesto mora biti uspešni začasni uslužbenec torej dejansko sposoben delati in komunicirati v francoščini.

Znanje nemščine in/ali nizozemščine pomeni prednost, ker bi bila nizozemščina lahko potrebna pri komunikaciji z belgijskimi, nemščina pa pri komunikaciji z luksemburškimi organi in združenji, ki sodelujejo pri evropskih zadevah, iz obmejnih nemških regij.

Poleg tega morajo vsi kandidati zaradi enake obravnave, tudi tisti, ki francoščino prijavijo kot prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati tudi drug jezik, ki mora biti eden od drugih evropskih uradnih jezikov.

B. POSTOPEK

1. Sprejem v izbirni postopek

Postopek poteka na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje za prijavo in
 • ste prijavo oddali v skladu z zahtevami in v predpisanem roku,

bo izbirni odbor vašo prijavo ocenil in pri tem upošteval posebne pogoje.

Če izpolnjujete posebne pogoje, vas bo izbirni odbor uvrstil v
izbirni postopek.

Izbirni odbor se odloča izključno na podlagi navedb iz prijavnice, ki so podprte z dokazili (podrobnejše informacije so v Vodiču za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament).

2. Ocenjevanje kvalifikacij

Izbirni odbor bo po vnaprej določeni lestvici ocenil kvalifikacije kandidatov, sprejetih v izbirni postopek, ter pripravil seznam dvanajst najboljših kandidatov, ki bodo povabljeni na pisni preizkus.

Pri ocenjevanju kvalifikacij kandidatov bo zlasti upošteval naslednje vidike (na podlagi dokazil, priloženih prijavi):

 • dodatne kvalifikacije in diplome, povezane z zahtevanimi nalogami;
 • izkušnje s pripravo dosjejev;
 • izkušnje s pisanjem pisem, povzetkov in zapisnikov v francoščini;
 • izkušnje z vzdrževanjem stikov z nacionalnimi in regionalnimi organi;
 • izkušnje s pomočjo pri upravnih nalogah in izvajanju sklepov;
 • delovne izkušnje v večkulturnem in večnacionalnem okolju.

Ocena: od 0 do 20 točk.

3. Preizkusi

Pisni preizkus

a) Pisna naloga v francoščini na podlagi svežnja dokumentov, s katero se preverja sposobnost opravljanja nalog, opisanih pod točko A.2., ter sposobnost razumevanja poslovnih zahtev, iskanja rešitev in podpore končnim uporabnikom.

Trajanje preizkusa: 90 minut.
Ocena: od 0 do 20 točk (najnižje potrebno število točk: 10 točk).

Preizkus lahko poteka na daljavo in prek spleta (prek računalnika).

Šest kandidatov, ki bodo zbrali največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, če bodo zbrali najnižje potrebno število točk.

Ustna preizkusa

b) Razgovor z izbirnim odborom v francoščini, na katerem se ob upoštevanju vseh informacij, ki ste jih navedli v prijavi, oceni vaša primernost za opravljanje nalog iz razdelka A.2. Izbirni odbor se lahko odloči za preizkus vašega jezikovnega znanja v skladu s podatki, navedenimi v prijavnici.

Trajanje preizkusa: 45 minut.
Ocena: od 0 do 40 točk (najnižje potrebno število točk: 20 točk).
Preizkus lahko poteka na daljavo in prek spleta (prek računalnika).

c) Igra vlog ali skupinska vaja v francoščini, na podlagi katere izbirni odbor oceni vašo prilagodljivost, pogajalske sposobnosti in medosebne veščine.

Trajanje preizkusa: 25 minut.
Ocena: od 0 do 20 točk (najnižje potrebno število točk: 10 točk).
Preizkus lahko poteka na daljavo in prek spleta (prek računalnika).

Navodila za pisni in ustni preizkus boste prejeli pravočasno. Preizkusa bosta potekala na določen dan in ob določenem času. Če ne boste sprejeli vabila, če ne boste dosegljivi prek elektronske pošte ali če ne boste prišli na preizkus, boste izločeni iz izbirnega postopka. Navodila morate natančno upoštevati. Če navodil ne boste upoštevali ali če ne boste ravnali v skladu z njimi, boste nemudoma izločeni iz postopka izbora.

4. Seznam uspešnih kandidatov

Na seznam uspešnih kandidatov bodo po vrsti glede na skupno oceno uvrščeni trije kandidati, ki bodo zbrali najvišje skupno število točk v izbirnem postopku (skupna ocena kvalifikacij in preizkusov) in ki bodo zbrali potrebno število točk v vsakem od preizkusov.

Kandidati bodo posamično pisno obveščeni o rezultatih.

Seznam uspešnih kandidatov bo objavljen v intranetu Evropskega parlamenta.

Seznam uspešnih kandidatov bo veljaven do 31. decembra 2024, njegova veljavnost pa se lahko podaljša. Kandidati, uvrščeni na seznam, bodo o morebitnem podaljšanju pravočasno obveščeni.

Če vam bo ponujeno delovno mesto, boste morali v pregled predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, tudi diplom in potrdil o zaposlitvi.

Uvrstitev na seznam uspešnih kandidatov ne pomeni pravice do zaposlitve in te tudi ne zagotavlja.

C. ODDAJA PRIJAV

Za prijavo potrebujete uporabniški račun na spletni platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL. Ustvarite lahko samo EN uporabniški račun. Račun ustvarite tako, da kliknete na zavihek „prijava na spletu“.

Preden izpolnite prijavnico in pošljete ustrezna dokazila, pozorno preberite vodič za kandidate v izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament.

Rok za prijavo je

30. september 2021 ob 12.00 (poldne) po bruseljskem času.

Potem ko bo vaša prijavnica validirana, boste prejeli samodejno obvestilo o njenem prejemu.

Kandidate prosimo, naj NE KLIČEJO PO TELEFONU, če imajo vprašanje o časovnem poteku postopka.