This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - ZAČASNI USLUŽBENEC, STROKOVNO-TEHNIČNI USLUŽBENEC NA PODROČJU ODNOSOV Z NACIONALNIMI ORGANI (AST 5)

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 30/09/2021 12:00
Pristojna služba : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Vodnik za kandidate (Navodila) :

Splošne opombe

Pred prijavo skrbno preberite vodič za kandidate, ki je priložen razpisu.

Vodič je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto – v njem so razložena pravila, ki veljajo za izbirne postopke Evropskega parlamenta, in način prijave.


KAZALO

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA: VODIČ ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

1. Splošne pripombe

Evropski parlament se je odločil začeti izbirni postopek za zasedbo začasnega delovnega mesta strokovno-tehničnega uslužbenca (AST 5) na področju odnosov z nacionalnimi organi v kabinetu generalnega sekretarja.

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Uspešni kandidat bo uvrščen v plačilni razred AST 5 (prva stopnja) in bo prejemal osnovno mesečno plačo v višini 4917,29 EUR. Od plače se obračuna davek Unije in drugi odtegljaji iz Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (UL L 56, 4.3.1968, str. 1), spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št.°723/2004 z dne 22. marca 2004 (UL L 124, 27.4.2004, str. 1) ter nazadnje z Uredbo (EU, Euratom) št.°1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013, ki spreminja Kadrovske predpise za uradnike Evropske unije in Pogoje za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropske unije (UL L 287, 29.10.2013, str. 15)). Plača je oproščena nacionalnega davka. Stopnja, v katero bo uvrščen uspešni kandidat, bo prilagojena glede na njegove delovne izkušnje. Osnovni plači bodo pod določenimi pogoji prišteta nadomestila.

Z zaposlitvijo začasnih uslužbencev želi institucija pridobiti za delo najsposobnejše, najučinkovitejše in neoporečne uradnike, ki jih izbira na najširšem možnem geografskem območju med državljani držav članic Evropske unije.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.