This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - LAIKINASIS DARBUOTOJAS, ASISTENTAS RYŠIAMS SU NACIONALINĖMIS VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS (AST 5)

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 30/09/2021 12:00
Tarnyba : 01-Generalinio sekretoriaus kabinetas, Naujovių ir centrinių tarnybų direktoratas
Numeris : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Vadovas kandidatams :

Prieš pateikiant paraišką būtina atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti Europos Parlamento rengiamų atrankos procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.


TURINYS

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

 

 

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

1. Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos procedūrą laikinajam tarnautojui (AST 5) – generalinio sekretoriaus kabinete dirbsiančiam asistentui ryšiams su nacionalinėmis valdžios institucijomis – įdarbinti.

Sutartis bus sudaroma neapibrėžtam laikui. Bus priimama į AST 5 lygio (pirmos pakopos) pareigas; mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 4 917,29 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose numatyti išskaitymai (Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (OL L 56, 1968 3 4, p. 1), iš dalies pakeistas 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, 2004 4 27, p. 1) ir paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013 10 29, p. 15)). Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Atranką laimėjusio kandidato pareigų pakopa įdarbinant gali būti koreguojama atsižvelgiant į jo ar jos profesinę patirtį. Be to, tam tikromis aplinkybėmis šalia bazinio atlyginimo bus skiriamos išmokos.

Laikinieji darbuotojai įdarbinami siekiant užtikrinti, kad institucijoje dirbtų gabiausi, darbingiausi ir sąžiningiausi pareigūnai, kuo platesnės geografinės aprėpties pagrindu atrinkti iš Sąjungos valstybių narių piliečių tarpo.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant nė vienu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

2. Pareigų pobūdis

Dirbdamas generalinio sekretoriaus kabinete, asistentas ryšiams su nacionalinėmis valdžios institucijomis bus atsakingas už ryšius su nacionalinėmis ir regioninėmis dažniausiai trijų valstybių, kuriose dirba Europos Parlamentas, t. y. Prancūzijos, Liuksemburgo ir Belgijos, valdžios institucijomis. Pagrindinės asistento pareigos apims administracinio ir politinio lygmens parengiamąjį ir pagalbinį bei sprendimų vykdymo užtikrinimo darbą su darbo grupėmis, kuriose dalyvaus nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų atstovai, įvairiose Parlamento veiklos srityse. Kitos asistento pareigos:

 • korespondencijos su regioninėmis ir nacionalinėmis valdžios institucijomis – taip pat ir aukščiausiuoju lygmeniu – rengimas, daugiausia prancūzų kalba,
 • su partnerysčių susitarimais ir lankytojais susijusi veikla,
 • su asociacijomis (visų pirma Prancūzijos, Belgijos, Liuksemburgo ir Vokietijos pasienio regionų), kurios dalyvauja sprendžiant Europos reikalus, susijusi veikla.

Atsižvelgiant į tai, keliamas labai gerų organizacinių įgūdžių reikalavimas. Ankstesnė darbo tarptautinėje aplinkoje, ypač Parlamente, patirtis būtų privalumas. Kadangi dirbant šį darbą bus palaikomi intensyvūs vidaus ir išorės kontaktai, jam atlikti būtini nepriekaištingi rašymo įgūdžiai, puikūs diplomatiniai įgūdžiai, gebėjimas itin sklandžiai komunikuoti ir labai geri bendravimo įgūdžiai.

Darbo vieta yra Briuselyje, tačiau ji gali būti perkelta į vieną iš kitų Europos Parlamento darbo vietų. Darbas apima reguliarias keliones tarp trijų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselio, Liuksemburgo ir Strasbūro) bei kitur.

Pagrindinės pareigos:

 • darbo grupių su nacionalinėmis ir regioninėmis (visų pirma Prancūzijos, Liuksemburgo ir Belgijos) institucijomis veiklos parengimas, pagalba ją įgyvendinant ir su ja susijusių sprendimų vykdymo užtikrinimas, informaciją perduodant įvairiais hierarchijos lygmenimis;
 • ryšių su nacionalinėmis ir regioninėmis (visų pirma Prancūzijos, Liuksemburgo ir Belgijos) valdžios institucijomis mezgimas ir palaikymas;
 • pagalba darbo grupėms su nacionalinėmis ir regioninėmis institucijomis atliekant įvairų administracinį darbą, visų pirma rengiant protokolus;
 • pasirengimas deryboms dėl administracinių susitarimų su nacionalinėmis ir regioninėmis institucijomis bei asociacijomis (visų pirma Prancūzijos, Liuksemburgo, Belgijos ir Vokietijos pasienio regionų), kurios dalyvauja sprendžiant Europos reikalus, talkinimas jų metu ir jų užbaigimas;
 • bylų popierine arba elektronine forma rengimas laikantis nustatytų procedūrų; parengtų bylų bei prireikus svarbios informacinės medžiagos perdavimas sprendimų priėmimo organams;
 • sprendimų vykdymo užtikrinimas, informacijos pateikimas atsakant į užklausas dėl konkrečiais atvejais padarytos pažangos, santraukų rengimas – neretai per labai trumpą laiką;
 • vizitų organizavimas, lankytojų priėmimas ir kitos specialios užduotys, susijusios su tarnybos veiklos sritimi.

Kompetencijos, būtinos šioms pareigoms atlikti:

 • organizaciniai ir planavimo įgūdžiai
 • analitiniai įgūdžiai ir gebėjimas suprasti
 • kruopštumas
 • bendravimo ir tinklaveikos įgūdžiai
 • konfidencialumas / diskretiškumas
 • gebėjimas veiksmingai dirbti spaudžiant laikui
 • taktiškumas ir diplomatiškumas.

3. Atrankos reikalavimai

Dieną, kai baigiasi paraiškų pateikimo terminas, kandidatai turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

Vadovaujantis Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalimi, kandidatas privalo:

 • būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietis,
 • naudotis visomis piliečio teisėmis,
 • būti įvykdęs visas su karine tarnyba susijusių įstatymų nustatytas prievoles,
 • turėti jo tarnybinėms pareigoms atlikti reikiamas charakterio savybes.

b) Specialieji reikalavimai

(i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Kandidatai turi būti įgiję:

 • diplomu patvirtintą aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą

arba

 • diplomu, suteikiančiu teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo, patvirtintą vidurinį išsilavinimą ir po to mažiausiai trejų metų profesinę patirtį su pareigomis susijusioje srityje. Vertinant toliau nurodytą reikalaujamą profesinę patirtį, į šiuos trejus patirties metus atsižvelgiama nebus.

Atrankos komisija atsižvelgs į valstybių narių švietimo sistemų skirtumus. Reikalaujamos minimalios kvalifikacijos pavyzdžiai įtraukti į lentelę, pateiktą Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtame vadove.

(ii) Reikalaujama profesinė patirtis

Įgiję pirmiau nurodytą kvalifikaciją, kandidatai turi būti sukaupę mažiausiai penkerių metų profesinę patirtį, susijusią su A skyriaus 2 dalyje paaiškintomis pareigomis. Ankstesnė darbo tarptautinėje aplinkoje, ypač Europos Parlamente, patirtis būtų privalumas.

(iii) Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai (C1 lygiu) mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

puikiai (C1 lygiu) mokėti prancūzų kalbą (2-oji kalba). 2-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios. Jeigu 1-oji kalba yra prancūzų, kandidatai turi pakankamai gerai (B2 lygiu) mokėti vieną iš kitų 23 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Vokiečių ir (arba) nyderlandų kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pirmiau paminėtas minimalus reikalaujamas lygis taikomas kiekvienai paraiškos formoje nurodytai kalbos įgūdžių sričiai (kalbėjimui, rašymui, skaitymui, klausymui). Šie įgūdžiai atitinka nurodytuosius Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje (https://europa.eu/europass/lt/common-european-framework-reference).

Informuojame kandidatus, kad šis specifinis kalbos reikalavimas, t. y. puikus prancūzų kalbos mokėjimas, buvo nustatytas atsižvelgus į tarnybos interesus, susijusius su konkrečiais šioms pareigoms keliamais reikalavimais.

Kalbant konkrečiau, prancūzų kalba yra pagrindinė kalba palaikant ryšius su trijų valstybių, kuriose yra Europos Parlamento darbo vietos, t. y. Prancūzijos, Belgijos ir Liuksemburgo, nacionalinėmis ir regioninėmis institucijomis bei viena iš Europos Parlamento vidaus komunikacijai dažniausiai vartojamų kalbų. Taigi, kad galėtų atlikti savo pareigas, paaiškintas šio skelbimo dėl atrankos A skyriaus 2 dalyje, ir užtikrinti sklandų tarnybos darbą, atrinktas laikinasis darbuotojas turi gebėti veiksmingai dirbti ir komunikuoti prancūzų kalba.

Vokiečių ir (arba) nyderlandų kalba būtų privalumas, kadangi nyderlandų kalbos gali prireikti komunikuojant su Belgijos valdžios institucijomis, o vokiečių – su Liuksemburgo valdžios institucijomis ir Vokietijos pasienio regionų asociacijomis, dalyvaujančiomis sprendžiant Europos reikalus.

Be to, siekiant sudaryti vienodas sąlygas, reikalaujama, kad visi kandidatai, net ir tie, kuriems prancūzų kalba yra pirmoji, pakankamai gerai mokėtų antrąją – vieną iš kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

B. PROCEDŪRA

1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

Jei kandidatai

 • atitinka bendruosius atrankos reikalavimus ir
 • savo paraišką laikydamiesi nurodytos tvarkos pateikė iki nustatyto termino,

atrankos komisija jų paraiškas nagrinės atsižvelgdama į specialiuosius reikalavimus.

Jei kandidatai atitinka specialiuosius reikalavimus, atrankos komisija jiems leidžia dalyvauti
atrankos procedūroje.

Atrankos komisija remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais (išsamesnė informacija pateikiama Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtame vadove).

2. Kvalifikacijos vertinimas

Atrankos komisija, remdamasi iš anksto parengta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir sudaro dvylikos geriausių kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminą raštu, sąrašą.

Vertindama kandidatų kvalifikaciją, atrankos komisija ypatingą dėmesį skirs toliau išvardytiems aspektams (kurie turi būti pagrįsti prie paraiškos pridėtais patvirtinamaisiais dokumentais):

 • papildomai kvalifikacijai ir diplomams, susijusiems su pareigomis,
 • patirčiai rengiant dokumentų rinkinius,
 • patirčiai rengiant laiškus, raštus, santraukas, protokolus prancūzų kalba,
 • patirčiai palaikant ryšius su nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis,
 • patirčiai padedant dirbti administracinį darbą ir užtikrinant sprendimų įgyvendinimą,
 • darbo daugiakultūrėje ir daugiatautėje aplinkoje patirčiai.

Įvertinimas: 0–20 balų.

3. Egzaminai

Egzaminas raštu

a) dokumento prancūzų kalba parengimas naudojantis dokumentų rinkiniu, siekiant įvertinti kandidatų gebėjimą atlikti pareigas, aprašytas A skyriaus 2 dalyje, suprasti veiklos reikalavimus ir siūlyti sprendimus bei pagalbą galutiniams naudotojams.

Egzaminui skirtas laikas: 90 minučių
Įvertinimas: 0–20 balų (praeinamasis balas: 10).

Egzaminas gali būti surengtas nuotoliniu būdu ir internetu (naudojantis kompiuteriu).

Šeši kandidatai, surinkę daugiausia balų, bus pakviesti į egzaminus žodžiu, tačiau su sąlyga, kad jie pelnė praeinamąjį balą.

Egzaminai žodžiu

b) Pokalbis su atrankos komisija prancūzų kalba, kad, atsižvelgus į visą kandidato paraiškoje pateiktą informaciją, būtų įvertintas jo gebėjimas atlikti A skyriaus 2 dalyje nurodytas pareigas. Atrankos komisija gali nuspręsti patikrinti kandidato paraiškoje nurodytų kalbų žinias.

Egzaminui skirtas laikas: 45 minutės
Įvertinimas: 0–40 balų (praeinamasis balas: 20).
Šis egzaminas gali būti surengtas nuotoliniu būdu ir internetu (naudojantis kompiuteriu).

c) Vaidmenų arba grupinė užduotis prancūzų kalba, kad atrankos komisija galėtų įvertinti kandidatų gebėjimą prisitaikyti ir derybų bei bendravimo įgūdžius.

Egzaminui skirtas laikas: 25 minutės
Įvertinimas: 0–20 balų (praeinamasis balas: 10).
Šis egzaminas gali būti surengtas nuotoliniu būdu ir internetu (naudojantis kompiuteriu).

Egzaminų raštu ir žodžiu instrukcijos kandidatams bus pateiktos deramu metu. Egzaminai vyks nustatytą dieną ir nustatytu laiku. Kandidatai, kurie neatsiliepia į kvietimą, su kuriais neįmanoma susisiekti e. paštu arba kurie neatvyksta į egzaminą, diskvalifikuojami. Kandidatai turi laikytis laiške pateiktų nurodymų. Kandidatai, kurie nesilaiko nurodymų arba elgiasi ne pagal nurodymus, iš karto diskvalifikuojami.

4. Tinkamų kandidatų sąrašas

Į tinkamų kandidatų sąrašą pagal gautą įvertinimą bus įtrauktos trijų kandidatų, kvalifikacijos vertinimo ir egzaminų procedūros metu pelniusių aukščiausią bendrą įvertinimą ir išlaikiusių visus egzaminus, pavardės.

Apie rezultatus kandidatai bus asmeniškai informuoti raštu.

Tinkamų kandidatų sąrašas bus paskelbtas Europos Parlamento intranete.

Tinkamų kandidatų sąrašas galios iki 2024 m. gruodžio 31 d., tačiau jo galiojimas gali būti pratęstas. Tokiu atveju į sąrašą įtraukti kandidatai bus apie tai deramu laiku informuoti.

Jei kandidatui pasiūlomas darbas, jis turės pristatyti patikrinti visų reikalaujamų dokumentų, įskaitant diplomus ir darbo pažymėjimus, originalus.

Tai, kad asmuo įtraukiamas į tinkamų kandidatų sąrašą, nėra tapatu nei teisei būti įdarbintam, nei įdarbinimo garantijai.

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Norint pateikti paraišką, reikia turėti paskyrą platformoje APPLY4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT. Galima susikurti tik VIENĄ paskyrą. Norint tai padaryti, reikia paspausti mygtuką „Pateikite paraišką internetu“ puslapio apačioje.

Prieš baigiant pildyti paraiškos formą, būtina atidžiai perskaityti Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą ir pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

2021 m. rugsėjo 30 d. 12 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

Patvirtinimas, kad paraiška gauta, automatiškai išsiunčiamas kai tik patvirtinama kandidato paraiška.

Prašytume NESIKREIPTI TELEFONU dėl atrankos procedūros tvarkaraščio.