This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - VÄLIAIKAINEN HENKILÖSTÖ, SUHTEISTA KANSALLISIIN VIRANOMAISIIN VASTAAVA AVUSTAJA (AST 5)

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 30/09/2021 12:00
Yksikkö : 01-Pääsihteerin kabinetti, Innovoinnin ja keskusyksiköiden osasto
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Opas hakijoille :

Hakijaa pyydetään lukemaan huolellisesti ennen hakemuksen jättämistä tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas valintamenettelyihin osallistuville hakijoille.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta. Sen tarkoituksena on selvittää Euroopan parlamentin järjestämiä valintamenettelyjä koskevia sääntöjä ja sitä, kuinka hakemus jätetään.


SISÄLTÖ

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELYN KULKU

C. HAKEMUKSET

LIITE: OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt järjestää menettelyn suhteista kansallisiin viranomaisiin vastaavan avustajan väliaikaisen toimen (AST 5) täyttämiseksi pääsihteerin kabinetissa.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AST 5 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 4 917,29 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1), joita on muutettu 22. maaliskuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 723/2004 (EUVL L 124, 27.4.2004, s. 1) ja viimeksi Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. lokakuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 1023/2013 (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15), mukaiset muut pidätykset. Palkasta ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija nimitetään, voidaan mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan myös tietyin edellytyksin maksaa muita korvauksia.

Ottamalla palvelukseen väliaikaisia toimihenkilöitä pyritään takaamaan se, että parlamentilla on palveluksessaan mahdollisimman päteviä, tehokkaita ja ehdottoman luotettavia virkamiehiä unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

2. Toimenkuva

Pääsihteerin kabinetissa työskentelevä suhteista kansallisiin viranomaisiin vastaava avustaja huolehtii yhteydenpidosta pääasiassa Euroopan parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan isäntävaltioiden, eli Ranskan, Luxemburgin ja Belgian, kansallisiin ja alueellisiin viranomaisiin. Avustajan pääasiallisena tehtävänä on valmistella, tukea ja seurata hallinnollisen ja poliittisen tason kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa perustettujen työryhmien työtä parlamentin toiminnan eri aloilla. Avustajan tehtävänä on lisäksi:

 • alueellisten ja kansallisten viranomaisten, myös korkean tason viranomaisten, kanssa pääasiassa ranskan kielellä käytävän kirjeenvaihdon valmistelu,
 • kumppanuussopimusten käsittely ja vierailujen järjestäminen,
 • suhteiden ylläpitäminen Eurooppa-asioita käsitteleviin järjestöihin, erityisesti Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Saksan raja-alueilla toimiviin järjestöihin.

Tämä edellyttää vahvaa organisointikykyä. Aiempi kokemus kansainvälisessä ympäristössä ja etenkin parlamentaarisessa ympäristössä toimimisesta katsotaan eduksi. Koska toimeen sisältyy paljon yhteydenpitoa sisäisiin ja ulkopuolisiin tahoihin, se edellyttää erinomaisia kirjallisia taitoja, kehittynyttä diplomatian tajua, erittäin sujuvia viestintätaitoja ja erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja.

Viran asemapaikka on Bryssel mutta se saatetaan siirtää jollekin muulle Euroopan parlamentin työskentelypaikkakunnalle. Työhön kuuluu säännöllisesti matkoja Euroopan parlamentin kolmen toimipaikkakunnan (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg) välillä sekä niiden ulkopuolelle.

Pääasialliset tehtävät:

 • erityisesti Ranskan, Luxemburgin ja Belgian kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa perustettujen työryhmien toiminnan valmistelu, tukeminen ja seuranta ja tietojen välittäminen eri hierarkiatasojen välillä,
 • yhteyksien luominen ja yhteydenpito kansallisten ja alueellisten viranomaisten, erityisesti Ranskan, Luxemburgin ja Belgian viranomaisten, kanssa,
 • kansallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa perustettujen työryhmien avustaminen erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä, erityisesti pöytäkirjojen laatimisessa,
 • kansallisten ja alueellisten viranomaisten ja Eurooppa-asioita käsittelevien järjestöjen, erityisesti Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Saksan raja-alueilla toimivien järjestöjen, kanssa tehtäviä hallinnollisia sopimuksia koskevien neuvottelujen valmistelu, tukeminen ja päätökseen saattaminen,
 • asiakirjojen kokoaminen sähköisinä tai paperimuodossa vakiintuneita menettelyjä noudattaen ja valmiiden asiakirjojen toimittaminen päätöksentekoelimille tarvittaessa asiaan kuuluvien taustatietojen kanssa,
 • päätösten seuranta, tietojen toimittaminen vastauksena asioiden edistymistä koskeviin kyselyihin ja tiivistelmien laatiminen usein tiukkoja määräaikoja noudattaen,
 • vierailujen järjestäminen, vieraiden vastaanottaminen ja erityistehtävien suorittaminen osaston toiminta-alalla.

Tehtävät edellyttävät seuraavia kykyjä:

 • organisointi- ja suunnittelukykyä
 • analysointi- ja päättelykykyä
 • huolellisuutta
 • vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
 • luotettavuutta ja harkintakykyä.
 • paineensietokykyä
 • hienovaraisuutta ja sovittelevuutta

3. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Yleiset edellytykset

Unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

 • hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen
 • hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet
 • hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa
 • hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat
  vaatimukset.

b) Erityisedellytykset

(i) Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys

Hakijalla on oltava

 • korkea-asteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus,

tai

 • toisen asteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, joka oikeuttaa korkea-asteen koulutukseen, sekä toimenkuvaan suoraan liittyvää työkokemusta vähintään kolmen vuoden ajalta. Tätä kolmen vuoden pituista työkokemusta ei oteta huomioon jäljempänä vaadittavaa työkokemusta arvioitaessa.

Valintalautakunta ottaa huomioon jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy taulukosta, joka sisältyy Oppaaseen Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille.

(ii) Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava edellä mainitun vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, A osan 2 kohdassa määriteltyyn toimenkuvaan liittyvä vähintään 5 vuoden työkokemus. Aiempi kokemus kansainvälisessä ympäristössä ja etenkin parlamentaarisessa ympäristössä toimimisesta katsotaan eduksi.

(iii) Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen (kieli 1) perusteellinen taito (taso C1): nämä kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro,

ja

ranskan kielen (kieli 2) perusteellinen taito (taso C1). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. Jos kieli 1 on ranska, hakijalla on oltava yhdestä Euroopan unionin 23 muusta virallisesta kielestä tyydyttävä taito (taso B2).

Saksan ja/tai hollannin kielen taito katsotaan eduksi.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan hakemuksessa mainittuun kielitaitoon (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu). Nämä taidot vastaavat Kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference.

Hakijoita pyydetään panemaan merkille, että erityinen kielitaitovaatimus, eli ranskan perusteellinen taito, on asetettu toimielimen edun mukaisesti toimeen liittyvien erityisvaatimusten huomioon ottamiseksi.

Ranska on tärkein yhteydenpidossa Euroopan parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan isäntävaltioiden, Ranskan, Belgian ja Luxemburgin, kansallisiin ja alueellisiin viranomaisiin käytettävä kieli, ja se on yksi yleisimmistä Euroopan parlamentin sisäisessä viestinnässä käytetyistä kielistä. Tämän palvelukseenottoilmoituksen A osan 2 kohdassa määritettyjen tehtävien hoitamiseksi ja yksikön sujuvan toiminnan varmistamiseksi palvelukseen otettavan väliaikaisen toimihenkilön on näin ollen pystyttävä työskentelemään ja kommunikoimaan tehokkaasti ranskaksi.

Saksan ja/tai hollannin kielen taito lasketaan eduksi, sillä hollantia voidaan tarvita yhteydenpidossa Belgian viranomaisiin ja saksaa yhteydenpidossa Luxemburgin viranomaisiin ja Saksan raja-alueilla toimiviin Eurooppa-asioita käsitteleviin järjestöihin.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kaikkien hakijoiden, myös heidän, joiden ensimmäinen kieli on ranska, on silti osattava tyydyttävästi toista kieltä, jonka on oltava jokin muu Euroopan unionin virallinen kieli.

B. MENETTELYN KULKU

1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

Jos hakija

 • täyttää valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
 • on jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta arvioi hakemuksen valintamenettelyn erityisedellytysten perusteella.

Jos hakija täyttää erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hänet
valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakijan hakulomakkeessa antamiin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein (Lisätietoja on Oppaassa Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille).

2. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä aiemmin vahvistamiaan perusteita käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kirjalliseen kokeeseen.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat (hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat) seikat:

 • toimenkuvaan liittyvät muut tutkintotodistukset
 • kokemus asiakirjojen kokoamisesta
 • kokemus ranskankielisten kirjeiden, muistioiden, tiivistelmien ja pöytäkirjojen laatimisesta
 • kokemus yhteydenpidosta kansallisiin ja alueellisiin viranomaisiin
 • kokemus avustamisesta hallinnollisissa tehtävissä ja päätösten seurannasta
 • työkokemus monikulttuurisessa ja monikansallisessa ympäristössä.

Pisteytys: 0–20 pistettä.

3. Kokeet

Kirjallinen koe

a) Tekstin laatiminen ranskan kielellä asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä ymmärtää toiminnalliset vaatimukset, löytää ratkaisuja ja tukea loppukäyttäjiä.

Kokeen kesto: 90 minuuttia.
Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 10 pistettä).

Koe voidaan järjestää (tietokoneavusteisesti) etäyhteyden välityksellä verkossa.

Ne kuusi hakijaa, jotka saavat kirjallisesta kokeesta korkeimmat pistemäärät, kutsutaan suullisiin kokeisiin edellyttäen, että he ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän.

Suulliset kokeet

b) Valintalautakunta haastattelee hakijoita ranskan kielellä. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta voi päättää testata hakijoiden hakulomakkeessa mainitsemaa muuta kielitaitoa.

Kokeen kesto: 45 minuuttia.
Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).
Koe voidaan järjestää (tietokoneavusteisesti) etäyhteyden välityksellä verkossa.

c) Roolipeli tai ryhmätyöharjoitus ranskan kielellä. Valintalautakunta arvioi kokeen avulla hakijoiden sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Kokeen kesto: 25 minuuttia.
Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 10 pistettä).
Koe voidaan järjestää (tietokoneavusteisesti) etäyhteyden välityksellä verkossa.

Hakijoille toimitetaan kirjallista ja suullista koetta koskevat ohjeet hyvissä ajoin. Kokeet järjestetään tiettynä ajankohtana. Hakija, joka ei vastaa kutsuun, jota ei tavoiteta sähköpostitse tai joka ei osallistu kokeeseen, hylätään. Ohjeita on noudatettava ehdottoman tarkasti. Hakija, joka ei noudata ohjeita tai joka toimii ohjeiden vastaisesti, hylätään välittömästi.

4. Soveltuvien hakijoiden luettelo

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan ansioituneisuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet menettelystä korkeimmat kokonaispistemäärät (tutkintotodistusten arviointi ja kokeet) ja jotka ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti kirjallisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo julkistetaan Euroopan parlamentin intranet-sivustolla.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2024 asti. Sen voimassaoloaikaa voidaan pidentää. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille hakijoille ilmoitetaan asiasta aikanaan.

Hakijan, jolle tarjotaan tointa, on todentamista varten esitettävä myöhemmin alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkintotodistukset ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon ottaminen ei oikeuta palvelukseenottoon eikä takaa palvelukseenottoa.

C. HAKEMUKSET

Hakemuksen jättämistä varten hakijalla on oltava tili Apply4EP-alustalla: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI. Tilejä voi olla vain YKSI. Tilin luomiseksi on napsautettava palvelukseenottoilmoituksen lopussa olevaa painiketta ”Hae verkossa”.

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti opas Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liittämään hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakemuksen jättämisen määräaika on

30. syyskuuta 2021 klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen hakijalle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

Hakijoita pyydetään OLEMAAN PYYTÄMÄTTÄ PUHELIMITSE tietoja valintamenettelyn aikataulusta.