This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - AJUTINE TEENISTUJA, RIIKLIKE AMETIASUTUSTEGA SUHTLEMISE EEST VASTUTAV ASSISTENT (AST 5)

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 30/09/2021 12:00
Teenistus : 01-Peasekretäri kantselei, Innovatsiooni ja kesksete teenistuste direktoraat
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Juhend kandidaatidele :

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi käesoleva töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning selles selgitatakse Euroopa Parlamendi korraldatavate valikumenetluste reegleid ja kandideerimiskorda.


SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

B. MENETLUSE ETAPID

C. KANDIDEERIMINE

LISA: JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

1. Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud korraldada menetluse peasekretäri kantseleis riiklike ametiasutustega suhtlemise eest vastutava assistendi ajutise ametikoha (AST 5) täitmiseks.

Leping sõlmitakse tähtajatult. Assistent võetakse tööle palgaastme AST 5 esimesse järku, mille puhul on põhipalk 4917,29 eurot kuus. Palgast peetakse kinni ühenduse maks ja muud maksud, mis on sätestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes (nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1), mida on muudetud nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1) ning viimati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15)). Töötasu ei maksustata ühegi riikliku maksuga. Väljavalitud kandidaat võidakse võtta tööle ka muusse järku, olenevalt tema töökogemusest. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda ka hüvitised.

Ajutiste teenistujate töölevõtmisel lähtutakse eesmärgist saada institutsiooni teenistusse võimalikult võimekad, tõhusad ja usaldusväärsed liidu liikmesriikide kodanikud, kes valitakse võimalikult laialt geograafiliselt alalt.

Euroopa Parlament on võrdsete võimaluste poliitikat kohaldav tööandja ja võtab kandideerimisavaldusi vastu ilma igasuguse diskrimineerimiseta, sealhulgas soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

2. Ametikoha kirjeldus

Peasekretäri kantseleis töötav riiklike ametiasutustega suhtlemise eest vastutav assistent vastutab kontaktide eest riiklike ja piirkondlike ametiasutustega peamiselt kolmes Euroopa Parlamendi töökohariigis – Prantsusmaal, Luksemburgis ja Belgias. Peamiselt valmistab assistent ette ja toetab riiklike ja piirkondlike ametiasutustega koostööd tegevate töörühmade tegevust haldus- ja poliitilisel tasandil mitmes parlamendi tegevusvaldkonnas ning võtab selle suhtes järelmeetmeid. Samuti on assistendi ülesanneteks:

 • piirkondlike ja riiklike ametiasutustega, sealhulgas kõrgeimal tasandil, peetava kirjavahetuse koostamine, peamiselt prantsuse keeles,
 • partnerluslepingute ja külastajatega tegelemine,
 • suhtlemine Euroopa asjadega tegelevate ühendustega, eelkõige Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis ja Saksamaa piirialadel.

Selleks on vaja head organiseerimisvõimet. Kasuks tuleb varasem kogemus rahvusvahelises keskkonnas ja eriti mõnes parlamendis. Kuna ametikoht hõlmab ulatuslikku sise- ja välissuhtlust, on nõutav suurepärane kirjutamisoskus, väga arenenud diplomaatiatunne, suur vilumus teabe edastamisel ja väga hea suhtlemisoskus.

Ametikoht asub Brüsselis, kuid võidakse üle viia Euroopa Parlamendi teistesse töökohtadesse. See hõlmab regulaarset reisimist Euroopa Parlamendi kolme töökoha (Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg) vahel ja ka mujale.

Peamised tööülesanded on järgmised:

 • eelkõige Prantsusmaa, Luksemburgi ja Belgia riiklike ja piirkondlike ametiasutustega koostööd tegevate töörühmade tegevuse ettevalmistamine, toetamine ja järelmeetmete võtmine, teabe edastamine hierarhias üles-alla;
 • kontaktide loomine ja suhtlemine riiklike ja piirkondlike ametiasutustega, eelkõige Prantsusmaal, Luksemburgis ja Belgias;
 • riiklike ja piirkondlike ametiasutustega koostööd tegevate töörühmade abistamine mitmesuguste haldusülesannete täitmisel, eelkõige protokollide koostamisel;
 • riiklike või piirkondlike ametiasutustega, samuti Euroopa asjadega tegelevate ühendustega, eelkõige Prantsusmaal, Belgias, Luksemburgis ja Saksamaa piirialadel, sõlmitavaid halduslepinguid käsitlevate läbirääkimiste ettevalmistamine, nende pidamise toetamine ja lõpuleviimine;
 • toimikute koostamine kindlaksmääratud korra kohaselt paberkandjal või elektrooniliselt ning lõplikult vormistatud toimikute ja vajaduse korral asjakohase taustteabe esitamine otsuseid tegevatele asutustele;
 • otsuste suhtes järelmeetmete võtmine, käimasoleva töö edenemist puudutavatele küsimustele vastamine, kokkuvõtete koostamine, sageli lühikese tähtajaga;
 • külastuste korraldamine, külastajate vastuvõtmine ja muude osakonna tegevusvaldkonda kuuluvate eriülesannete täitmine.

Tööülesanded eeldavad järgmisi oskusi:

 • organiseerimis- ja planeerimisoskus
 • analüüsi- ja mõistmisoskus
 • hoolikus
 • suhtlemis- ja võrgustike loomise oskus
 • konfidentsiaalsus/diskreetsus
 • suutlikkus saavutada tulemusi ajalise surve all
 • takti- ja diplomaatiatunne

3. Osalemistingimused

Kandidaadid peavad kandideerimisavalduste esitamise tähtajal vastama järgmistele tingimustele:

a) Üldtingimused

Kooskõlas Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikega 2 peab kandidaat

 • olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,
 • omama kõiki kodanikuõigusi,
 • olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused,
 • omama ülalnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikke iseloomuomadusi.

b) Eritingimused

(i) Nõutav kvalifikatsioon ja oskused

Kandidaadil peab olema

 • diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus

või

 • diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab jätkata õpinguid keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus. Neid kolme töökogemuse aastat ei võeta arvesse allpool nõutud töökogemuse hindamisel.

Valikukomisjon võtab arvesse liikmesriikide haridussüsteemide erinevusi. Nõutava miinimumkvalifikatsiooni näited on esitatud tabelis, mis on lisatud Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele koostatud juhendile.

(ii) Nõutav töökogemus

Pärast eespool osutatud kvalifikatsiooni saavutamist peab kandidaadil olema vähemalt viieaastane töökogemus A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesannetega seotud valdkonnas. Kasuks tuleb varasem kogemus rahvusvahelises keskkonnas ja eriti mõnes parlamendis.

(iii) Keeleoskus

Kandidaat peab tundma põhjalikult (tase C1) ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel), milleks on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel,

ning

põhjalikult (tase C1) prantsuse keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev. Kui 1. keel on prantsuse keel, on nõutav ühe Euroopa Liidu ülejäänud 23 ametliku keele rahuldav oskus (tase B2).

Kasuks tuleb saksa ja/või hollandi keele oskus.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need võimed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/et/common-european-framework-reference) määratletutele.

Kandidaatidele antakse teada, et konkreetne keelenõue, st põhjalik prantsuse keele tundmine, on kehtestatud teenistuse huvides seoses ametikoha erinõuetega.

Konkreetsemalt on prantsuse keel peamine keel suhtlemisel Euroopa Parlamendi kolme töökoha riikide (Prantsusmaa, Belgia ja Luksemburgi) riiklike ja piirkondlike ametiasutustega ning üks keeltest, mida Euroopa Parlamendi sisesuhtluses kõige sagedamini kasutatakse. Seetõttu peab tööle võetud ajutine teenistuja käesoleva töölevõtmise teadaande A osa punktis 2 nimetatud ülesannete täitmiseks ja teenistuse tõrgeteta toimimise tagamiseks olema võimeline töötama ja tulemuslikult suhtlema prantsuse keeles.

Kasuks tuleb saksa ja/või hollandi keele oskus, kuna hollandi keele oskust võib olla vaja suhtluses Belgia ametiasutustega ja saksa keele oskust suhtluses Luksemburgi ametiasutustega ja Euroopa asjadega tegelevate ühendustega Saksamaa piirialadel.

Võrdse kohtlemise kaalutlustel peab iga kandidaat, isegi kui tema esimeseks ametlikuks keeleks on prantsuse keel, oskama lisaks rahuldaval tasemel teist keelt, mis peab olema üks Euroopa Liidu ülejäänud ametlikest keeltest.

B. MENETLUSE ETAPID

1. Valikumenetluses osalema lubamine

Menetlus põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

Kui kandidaat

 • vastab üldistele osalemistingimustele ning
 • on esitanud kandideerimisavalduse vastavalt kindlaksmääratud korrale ja nimetatud tähtajaks,

hindab valikukomisjon tema avaldust osalemise eritingimustest lähtudes.

Eritingimustele vastavatel kandidaatidel lubab valikukomisjon
valikumenetluses osaleda.

Valikukomisjon tugineb kandideerimisavalduste läbivaatamisel ainult kandideerimisavalduses toodud teabele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid (üksikasjalikum teave on esitatud juhendis Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele).

2. Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomisjon hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud kaksteist parimat kandidaati, kes kutsutakse kirjalikule katsele.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon eelkõige arvesse järgmisi aspekte (mida peavad tõendama kandideerimisavaldusele lisatud tõendavad dokumendid):

 • ametiülesandeid arvestades asjakohased lisakvalifikatsioonid ja diplomid;
 • dokumentide koostamise kogemus;
 • prantsuse keeles kirjade koostamise, märkmete tegemise ning kokkuvõtete ja protokollide koostamise kogemus;
 • riiklike ja piirkondlike ametiasutustega suhtlemise kogemus;
 • haldusülesannete täitmisel abistamise ja otsustele järgneva tegevuse korraldamise kogemus;
 • töökogemus mitmekultuurilises ja mitmerahvuselises keskkonnas.

Punktiskaala: 0–20 punkti.

3. Katsed

Kirjalik katse

a) Prantsuse keeles kirjaliku teksti koostamine ette antud dokumentide põhjal, et hinnata, kas kandidaat on suuteline täitma A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning mõistma tööalaseid nõudmisi, pakkuma lahendusi ja toetama lõppkasutajaid.

Katse kestus: 90 minutit.
Punktiskaala: 0–20 punkti (läbimiseks nõutav vähemalt 10 punkti).

Katse võidakse korraldada kaugosaluse teel ja veebis (arvutipõhiselt).

Kõige rohkem punkte kogunud kuus kandidaati kutsutakse suulistele katsetele, tingimusel et nad kogusid katsel vähemalt vajaliku arvu punkte.

Suulised katsed

b) Vestlus valikukomisjoniga prantsuse keeles. Vestluse käigus hinnatakse kõiki kandideerimisavalduses esitatud andmeid arvesse võttes kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomisjon võib otsustada hinnata kandidaadi kandideerimisavalduses esitatud keeleoskust.

Katse kestus: 45 minutit.
Punktiskaala: 0–40 punkti (läbimiseks nõutav vähemalt 20 punkti).
Katse võidakse korraldada kaugosaluse teel ja veebis (arvutipõhiselt).

c) Rollimäng või rühmatöö prantsuse keeles. Katse käigus hindab valikukomisjon kandidaadi kohanemisvõimet, läbirääkimis- ja suhtlemisoskust.

Katse kestus: 25 minutit.
Punktiskaala: 0–20 punkti (läbimiseks nõutav vähemalt 10 punkti).
Katse võidakse korraldada kaugosaluse teel ja veebis (arvutipõhiselt).

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või katsele ei ilmu, jäetakse konkursilt välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, jäetakse ta kohe konkursilt välja.

4. Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses nende kolme kandidaadi nimed, kes kogusid menetluses (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad kogusid igal katsel vähemalt vajaliku arvu punkte.

Iga kandidaati teavitatakse tema tulemustest kirjalikult.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis.

Sobivate kandidaatide nimekiri aegub 31. detsembril 2024, kuid nimekirja kehtivusaega võidakse pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

C. KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks peab Teil olema konto platvormil Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET. Võite luua omale ainult ÜHE konto. Selleks klõpsake lehekülje allosas oleval nupul „Kandideeri veebis“.

Enne kandideerimisavalduse täitmist lugege tähelepanelikult läbi juhend Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele ja esitage asjakohased tõendavad dokumendid.

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on

30. september 2021 kell 12.00 (keskpäev) Brüsseli aja järgi.

Pärast kandideerimisavalduse kinnitamist saadetakse Teile automaatselt vastuvõtuteatis.

Palume menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.