This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - MIDLERTIDIGT ANSAT, ASSISTENT TIL PLEJE AF FORBINDELSERNE MED NATIONALE MYNDIGHEDER (AST 5)

Tjenestested : Bruxelles
Publication end on external website : 30/09/2021 12:00
Enhed : 01-Cabinet du Secrétaire général
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bør du nøje læse den vejledning for ansøgere, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling.

Vejledningen er en integreret del af bekendtgørelsen. Den vil gøre det lettere at forstå reglerne for den udvælgelsesprocedure, som Europa-Parlamentet afholder, og hvordan der skal ansøges.


INDHOLD

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

B. PROCEDURE

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG: VEJLEDNING FOR ANSØGERE I UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

 

 

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

1. Generelt

Europa-Parlamentet har besluttet at indkalde ansøgninger til en midlertidig stilling som assistent (AST 5) til pleje af forbindelserne med nationale myndigheder i Generalsekretærens kabinet.

Kontrakten vil indgås for en ubestemt periode. Ansættelse sker i lønklasse AST 5, første løntrin, hvor grundløn er 4 917,29 EUR per måned. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser som fastsat i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (EUT L 56 af 4.3.1968, s. 1) som ændret ved Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1) og senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15)). Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, den udvalgte ansøger ansættes på, kan tilpasses i forhold til den pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Det skal ved ansættelse af midlertidigt ansatte tilstræbes, at institutionen sikres medarbejdere, der opfylder de højeste krav til kvalifikationer, indsats og integritet, og som udvælges på et så bredt geografisk grundlag som muligt blandt statsborgere i Unionens medlemsstater.

Europa-Parlamentet går i sin personalepolitik ind for ligestilling og accepterer ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.