This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/258/S - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ, АСИСТЕНТ ЗА ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ОРГАНИ (AST 5)

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 30/09/2021 12:00
Отдел : 01-Кабинет на генералния секретар, Дирекция за иновации и централни услуги
Ref. : PE/258/S - TEMPORARY STAFF (Assistant)
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Преди да кандидатствате трябва внимателно да прочетете Ръководството на вниманието на кандидатите, което е приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството e неразделна част от обявлението за наемане на работа. То ще Ви помогне да разберете правилата, ръководещи процедурите по подбор, организирани от Европейския парламент, както и по какъв начин да подадете своята кандидатура.


СЪДЪРЖАНИЕ

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б. ПРОЦЕДУРА

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

1. Общи бележки

Европейският парламент взе решение да открие процедура за заемане на длъжност на срочно нает служител в кабинета на генералния секретар – асистент (AST 5) за връзки с националните органи.

Договорът ще бъде сключен за неограничен във времето период. Успешният кандидат ще бъде назначен на степен AST 5, първа стъпка, с основна месечна заплата 4 917,29 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (Регламент ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стp. 1), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. (ОВ L 124, 27.4.2004 г., стp. 1) и на последно място с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стp. 15). Тя се освобождава от национално данъчно облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това при определени условия към основната заплата може да се прибавят надбавки.

Назначаването на срочно наети служители има за цел да осигури на институцията услугите на лица, които притежават най-високи професионални качества, ефикасност и почтеност, наети на възможно най-широка географска основа измежду гражданите на държавите – членки на Съюза.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без разлика на основание пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или изповедание, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

2. Длъжностна характеристика

При работата си в кабинета на генералния секретар асистентът за връзки с националните органи ще отговаря за контактите с националните и регионалните органи, основно в трите държави, където са разположени местата на работа на Европейския парламент - Франция, Люксембург и Белгия. Основна задача на сътрудника ще бъде да подготвя, подпомага и проследява дейността на работни групи с националните и регионалните органи на административно и политическо равнище в различните области на дейност на Парламента. Асистентът също така ще:

 • подготвя кореспонденция, основно на френски език, с регионалните и националните органи, включително на най-високо равнище,
 • отговаря за споразуменията за партньорство и посетителите,
 • отговаря за асоциациите, активни по европейските въпроси, в частност във Франция, Белгия, Люксембург и граничните региони на Германия.

В тази връзка се изискват солидни организационни умения. Предишен опит в международна среда и особено в Парламента се счита за предимство. Тъй като длъжността предполага множество вътрешни и външни контакти, за нея се изискват отлични умения за писане, високоразвито чувство за дипломатичност, голяма лекота за комуникация и много добри междуличностни умения.

Длъжността е разположена в Брюксел, но може да бъде прехвърлена към някое от другите места на работа на Парламента. Тя включва редовни пътувания между трите места на работа на Парламента (Брюксел, Люксембург и Страсбург), както и до други места.

Основните служебни задължения включват следното:

 • подготовка, подпомагане и проследяване на дейността на работни групи с националните и регионалните органи, в частност тези от Франция, Люксембург и Белгия, като се предава информация нагоре и надолу по различните нива на йерархията;
 • установяване на контакти и връзки с националните и регионалните органи, по-специално тези на Франция, Люксембург и Белгия;
 • подпомагане на работните групи с националните и регионалните органи при различни административни задачи, по-специално за изготвяне на протоколи;
 • подготовка, подпомагане на провеждането и финализиране на преговори за административни договорености с националните или регионалните органи, както и с асоциации, активни по европейските въпроси, в частност във Франция, Белгия, Люксембург и граничните региони на Германия;
 • компилиране на досиета на хартиен или електронен носител според установените процедури и предоставяне на органите, отговорни за вземането на решения, на финализирани досиета с необходимата обща информация, ако е необходимо;
 • проследяване на решения, предоставяне на информация в отговор на запитвания относно напредъка по случаите, изготвяне на резюмета, често в кратки срокове;
 • организиране на посещения, приемане на посетители и извършване на други специфични задачи в областта на дейност на департамента.

За тези задължения се изискват следните компетенции:

 • организационни умения и умения за планиране
 • аналитични умения и способност за разбиране
 • стриктност
 • умения за междуличностно общуване и установяване на контакти
 • поверителност/дискретност
 • способност за работа под времеви натиск
 • тактичност и дипломатичност

3. Условия за допустимост

Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

а) Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители като кандидат трябва:

 • да бъдете гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз,
 • да се ползвате от своите граждански права,
 • да сте изпълнили задълженията си по отношение законодателството относно военната служба.
 • да притежавате необходимите високи нравствени качества за изпълняване на определените служебни задължения.

б) Специфични условия

(i) Изисквани квалификации и умения

Кандидатите трябва да притежават:

 • образователна степен след завършено средно образование, удостоверена с диплома,

или

 • завършено средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до висше образование, както и най-малко три години професионален опит, съответстващ на служебните задължения. Тези три години трудов стаж няма да бъдат взети предвид при оценката на необходимия трудов стаж съгласно изискванията по-долу.

Комисията за подбор ще взема предвид различията между образователните системи на държавите членки. Примери за минималните изисквани квалификации са включени в таблицата в Ръководството на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент.

(ii) Необходим професионален опит

След придобиването на горепосочените квалификации трябва да разполагате с най-малко пет години професионален опит, отговарящ на служебните задължения, посочени в раздел А.2. Предишен опит в международна среда и особено в Парламента се счита за предимство.

(iii) Езикови познания

Кандидатите трябва да притежават задълбочени познания (ниво С1 ) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски,

както и

задълбочени познания (ниво С1 ) по френски (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1. В случай, че език 1 е френски се изисква задоволително владеене (ниво B2) на един от останалите 23 официални езика на Европейския съюз :

Владеенето на немски и/или нидерландски език се счита за предимство.

Моля, имайте предвид, че изискваните по-горе минимални нива се отнасят до всички области на езикови умения (говорене, писане, четене, слушане), посочени във формуляра за кандидатстване. Тези умения съответстват на посочените в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/bg/common-european-framework-reference).

Кандидатите се уведомяват, че специфичното езиково изискване, т.е. задълбочено владеене на френски език, е установено в интерес на службата предвид специфичните изисквания за длъжността.

По-специално, френският е основният език за комуникация с националните и регионалните органи в трите държави, където са разположени местата на работа на Европейския парламент - Франция, Люксембург и Белгия и е един от езиците, които се използват най-често при вътрешноведомственото общуване в Европейския парламент. Следователно, за да изпълнява своите служебни задължения, както са посочени в раздел А.2 на настоящото обявление за наемане на работа, както и за гарантиране на доброто функциониране на службата, срочно наетият служител трябва да бъде способен да работи и комуникира ефективно на френски език.

Владеенето на немски и/или нидерландски език е предимство, тъй като нидерландски може да бъде изискван за комуникацията с белгийските органи, а немски за комуникацията с люксембургските органи и с асоциации от граничните региони на Германия, активни по европейските въпроси.

Освен това, с оглед на равното третиране, всеки кандидат, дори да посочи френски като първи официален език, трябва да има достатъчни познания по втория език, който трябва да бъде един от останалите официални езици на Европейския съюз.

Б. ПРОЦЕДУРА

1. Допускане до процедурата за подбор

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

Ако:

 • отговаряте на общите условия за допускане и
 • сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията за подбор ще се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи (за допълнителна информация вж. Ръководството на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент).

2. Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установена схема за оценяване комисията за подбор ще оцени квалификациите на допуснатите до процедурата на подбор кандидати и ще изготви списък на дванайсетте най-добри кандидати, които ще бъдат поканени на писмения изпит.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

 • допълнителни квалификации и дипломи във връзка с естеството на служебните задължения;
 • опит при компилирането на досиета;
 • опит при изготвянето на писма, ноти, резюмета и протоколи на френски език;
 • опит във връзките с национални и регионални органи;
 • опит при оказването на съдействие в административни задачи и решения за последващи действия.
 • професионален опит в мултикултурна и многонационална среда.

Оценяване: от 0 до 20 точки

3. Изпити

Писмен изпит

а) Изпит за изготвяне на текст на френски език въз основа на набор от документи, за да се провери способността Ви да изпълнявате задачите, описани в раздел А.2, и да разбирате служебните изисквания, да предлагате решения и да подпомагате крайните потребители.

Продължителност на изпита: 90 минути
Оценяване: 0 до 20 точки (минимум за преминаване: 10 точки).

Изпитът може да бъде организиран дистанционно и онлайн (на компютър).

Онези шестима кандидати, които получат най-висок брой точки на писмения изпит, ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изисквания минимален брой точки.

Устни изпити

б) Събеседване на френски език с комисията за подбор, за да се оцени, предвид цялата информация, съдържаща се в заявлението Ви за кандидатстване, способността Ви да изпълнявате служебните задължения, посочени в раздел А.2. Комисията за подбор може да реши да изпита езиковите Ви познания, както са посочени в заявлението за кандидатстване.

Продължителност на изпита: 45 минути
Оценяване: 0 до 40 точки (минимум за преминаване: 20 точки).
Този изпит може да бъде организиран дистанционно и онлайн (на компютър).

в) Ролева игра или групово упражнение на френски език, за да се позволи на комисията за подбор да оцени адаптивността и уменията за водене на преговори и междуличностните умения.

Продължителност на изпита: 25 минути
Оценяване: 0 до 20 точки (минимум за преминаване: 10 точки).
Този изпит може да бъде организиран дистанционно и онлайн (на компютър).

Инструкции относно писмените и устните изпити ще получите своевременно. Изпитите ще се проведат в точно определен час на точно определена дата. Ако не отговорите на покана, не може да бъде установен контакт с Вас по електронна поща или не се явите на изпит, ще бъдете дисквалифицирани. Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всяко неспазване на инструкциите или всяко действие, което не съответства на инструкциите, ще доведе до незабавната Ви дисквалификация.

4. Списък на успешно преминалите процедурата за подбор

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще съдържа, по реда на постигнатите резултати, имената на тримата кандидати, които са получили най-голям брой точки в цялостната процедура (оценка на квалификацията и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите.

За своите резултати кандидатите ще бъдат уведомени лично в писмен вид.

Списъкът на успешно преминалите кандидати ще бъде публикуван на интранет страницата на Европейския парламент.

Списъкът на успешно преминалите процедурата по подбор е валиден до 31 декември 2024 г.; валидността му обаче може да бъде удължена. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, от Вас ще се изиска да представите за проверка оригиналите на всички изисквани документи, включително дипломи и удостоверения за трудов стаж.

Включването Ви в списъка на успешно преминалите процедурата по подбор кандидати не съставлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

За да подадете своята кандидатура трябва да разполагате с профил в платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG Можете да създадете само един профил. За целта кликнете върху полето „Кандидатстване онлайн“ в долната част на страницата.

Трябва внимателно да прочетете Ръководството на вниманието на кандидатите по процедури за подбор, организирани от Европейския парламент, преди да попълните заявлението за кандидатстване, както и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Крайният срок за подаване на кандидатурата е

12.00 ч. (на обед), брюкселско време, на 30 септември 2021 г.

Веднага след като заявлението Ви за кандидатстване бъде валидирано ще получите автоматично потвърждение за получаване.

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТ Е ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика на процедурата.