This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ TIETOKANNAN PERUSTAMINEN - TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TOIMIHENKILÖ (TEHTÄVÄRYHMÄ III)

Paikka : Bryssel ; Luxemburg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Yksikkö : 00-Euroopan parlamentti
Viite : ICT officer (function group III)
Opas hakijoille :

KIINNOSTUKSENILMAISUPYYNTÖ

TIETOKANNAN PERUSTAMINEN

Tieto- ja viestintätekniikan alan sopimussuhteiset toimihenkilöt

Tieto- ja viestintätekniikan toimihenkilö (tehtäväryhmä III)

1.      Yleistä

Euroopan parlamentin pääsihteeristö julkaisee kiinnostuksenilmaisupyynnön kattavan tietokannan perustamiseksi hakijoista, jotka hakevat tieto- ja viestintätekniikan alan sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimea (tehtäväryhmä III). Tämän sopimussuhteisia toimihenkilöitä koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön (”CA-AMI”) tavoitteena on ensisijaisesti tukea innovoinnin ja teknisen tuen pääosastoa (PO ITEC).

Tietokantaan valitaan parlamentin moninaisiin tieto- ja viestintäteknisiin profiileihin soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan toimihenkilöiksi hakevia henkilöitä, joilla on laaja-alaista osaamista ja kokemusta. Heitä voidaan ottaa palvelukseen parlamentin kolmeen toimipaikkaan ja erityisesti Strasbourgin toimipaikkaan. 

Hakijoita, joiden nimi on kirjattu tietokantaan, voidaan tarpeen mukaan valita ylimääräisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden toimiin Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 b artiklan määräysten mukaisesti.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja ottaa hakemukset vastaan hakijoilta syrjimättä ketään sukupuolen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

Jos haluat, että nimesi kirjataan tietokantaan, luo ensin APPLY4EP-alustalla tili ja lataa sinne ansioluettelosi ja täytä hakemus. Lue tämä kiinnostuksenilmaisupyyntö huolellisesti ja varmista, että täytät edellytykset. Napsauta sen jälkeen painiketta ”Hae verkossa” ja seuraa sähköisen hakumenettelyn vaiheita. Muista myös lukea huolellisesti tämän pyynnön liitteenä oleva opas. APPLY4EP-tilejä voi olla vain yksi. Tiliin liittyviä henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725, ja niitä on mahdollista muuttaa niiden pitämiseksi ajan tasalla. APPLY4EP:n tietosuojaseloste on saatavilla alustan etusivulla.

2.      Toimenkuva

Tieto- ja viestintätekniikan toimihenkilöt vastaavat tietokonejärjestelmiin, laitteistoihin ja ohjelmistoihin liittyvän teknisen tuen ja avun antamisesta. Heidän tehtävänään on varmistaa organisaation tieto- ja viestintäteknisten resurssien moitteeton toiminta. 

Keskeisiin vastuualueisiin voivat kuulua seuraavat tehtävät: 

       tekninen tuki, tuen antaminen tietokonejärjestelmiin, muun muassa ohjelmistoihin ja laitteistoihin, liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi joko etänä tai paikan päällä

       ylläpito ja parannukset, verkkojärjestelmien ja tietokoneiden säännölliset tarkastukset ja ylläpito moitteettoman toiminnan varmistamiseksi; näihin tehtäviin kuuluvat myös tietokonelaitteistojen, ohjelmistojen, järjestelmien, verkkojen, monitoimilaitteiden, tulostimien ja skannereiden asentaminen ja asetusten määritys

       käyttäjien avustaminen ja kouluttaminen, parlamentin jäsenten, henkilöstön tai asiakkaiden auttaminen joko paikan päällä tai puhelimitse eri toimenpitein saattamaan järjestelmät toimintakuntoon tai ratkaisemaan ongelmia; käyttäjien kouluttaminen uusien järjestelmien ja ohjelmistosovellusten käyttämiseen ja ohjeistaminen parhaista tietotekniikkakäytännöistä

       laitteisto- tai ohjelmistovikojen etsintä, määritys ja korjaaminen; näihin kuuluvat verkko-ongelmien määrittäminen, järjestelmävirheiden määrittäminen ja välittömien ratkaisujen löytäminen niihin tai monimutkaisten ongelmien eskalointi seuraavan tason IT-asiantuntijoille

       dokumentointi kirjaamalla tiedot ongelmista ja niihin löydetyistä ratkaisuista, päivittämällä järjestelmädokumentaatiota ja huolehtimalla tietoteknisestä inventaariosta ja omaisuudenhoidosta

       tieto- ja datajärjestelmien seuranta ja analysointi, dataan liittyvien ongelmien määrittäminen tietojen eheyden varmistamiseksi

       kyberturvallisuus: turvallisuusprotokollien täytäntöönpano ja seuranta tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, järjestelmien suojaaminen varajärjestelmillä tietojen häviämisen ehkäisemiseksi ja sen varmistaminen, että virustorjuntaohjelmat ja palomuurit on päivitetty ja että ne toimivat asianmukaisesti

       tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen ylläpito ja kehittäminen sen varmistamiseksi, että ne pysyvät käyttökunnossa ja soveltuvat käyttötarkoitukseensa

       testiskenaarioiden suunnittelu parlamentin sovelluksille, testauksen (toiminnallinen ja tutkiva sekä regressiotestaus, yhteensopivuus parlamentin vakiokonfiguraation kanssa) suorittaminen useissa parlamentin tieto- ja viestintäteknisissä ympäristöissä, testitulosten arviointi, vikojen raportointi ja seuranta, testiraporttien laatiminen projekteja ja sovellustiimejä varten

       tieto- ja viestintäteknisten projektien ja tiimien tukeminen, projektidokumentaation laatiminen ja päivittäminen, mukaan lukien projektien aikataulut, tilanneraportit, esitykset, resurssit, suunnitelmat, viestintä projektin sidosryhmien kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan toimihenkilöt ovat keskeisessä asemassa parlamentin päivittäisissä toiminnoissa, sillä he varmistavat, että kaikki tieto- ja viestintätekniset resurssit ovat toimintakunnossa. Näin mahdollistetaan se, että parlamentin jäsenet ja työntekijät voivat suorittaa tehtävänsä tehokkaasti ja tuloksellisesti. 

Tehtäväalaan voivat kuulua seuraavat:

-       tieto- ja viestintätekninen infrastruktuuri, mukaan lukien pilvipalvelut, verkot ja väliohjelmistot

-       virtuaaliset työtilat, toimistoautomaatio, mobiili tietotekniikka ja mobiilitulostus

-       tieto- ja viestintäteknisten sovellusten kehittäminen, konfigurointi, testaus, käyttö ja ylläpito sekä käyttövalmiiden ratkaisujen hankinta, käyttöönotto ja ylläpito

-       Agile-menetelmät, DevSecOps-menetelmät, sovellusten/infrastruktuurin seuranta ja tarkkailu, ITIL

-       tiedonhallinta, tietomallinnus ja data-analytiikka

-       kyberturvallisuus

-       tekoäly.

3.      Tehtävät

Tieto- ja viestintätekniikan toimihenkilöt toimivat parlamentin elinten ja/tai johdon määrittelemien ohjelmien ja painopisteiden mukaisesti ja vastaavien virkamiesten alaisuudessa, ja he huolehtivat muun muassa seuraavista tehtävistä sen mukaan, mihin yksikköön heidät otetaan palvelukseen:

1)     yhteydenpito loppukäyttäjiin, tarvearviointien toteuttaminen ja neuvonta asiaankuuluvilla vastuualueilla

2)     toimistojärjestelmäkorjausten, ohjelmistojen, laitteistojen tai oheislaitteiden asentaminen, vianmääritys ja käyttöönotto etänä tai paikan päällä suunnittelu- tai asennuserittelyjen mukaisesti

3)     ohjelmisto- tai laitteistotoimenpiteitä koskeviin käyttäjätiedusteluihin vastaaminen, tietojen kirjaaminen päivittäisestä yhteydenpidosta, kyselyistä ja suoritetuista korjaustoimista tai asennuksista

4)     sovellusohjelmoijien, järjestelmäkehittäjien ja muiden tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten tieto- ja viestintäteknisten tuotteiden ja palvelujen kehittämis-, ylläpito- ja testaustoimien koordinointi

5)     tiedonhallintavälineisiin liittyvä neuvonta ja tuki, tiedonhallintaan liittyvien ongelmien määrittäminen, tietojen turvaamisen ja eheyden varmistaminen

6)     toiminta-analyysien ja teknisten analyysien suorittaminen yhteistyössä käyttäjien ja teknisten tiimien kanssa

7)     käyttäjille tiedottaminen ja/tai käyttäjäkoulutus: kirjallisten ohjeiden laatiminen käyttäjille, sovelluksiin liittyvä dokumentointi, osallistuminen asiaankuuluvan tietämyskannan parantamiseen

8)     päivittäisten tehtävien suorittaminen, tietämyskannan käyttö ja tietojen syöttäminen kantaan, sovitun menettelyn ja työnkulkujen seuranta, hyväksytyn palvelupyyntöjärjestelmän ja muiden asiaankuuluvien järjestelmien käyttö

9)     mahdollisten häiriöiden havaitseminen ja ilmenevien tarpeiden tunnistaminen sekä näihin liittyvän tiedon välittäminen esihenkilöille

10)  tekoäly- ja data-analytiikkahankkeiden tukeminen avustamalla datan valmistelussa ja mallien kehittämisessä

11)  käyttäjätuki etä- tai hybridikokouksissa.

Erityisosaaminen

Seuraavassa luetellaan eri asiantuntemusaloja. Ne ovat tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön kannalta oleellisia aloja, mutta avoimissa toimissa ei edellytetä niiden kaikkien tuntemusta. Edellytettävä asiantuntemus määräytyy sen mukaan, mihin yksikköön hakija otetaan palvelukseen. Hakijat valitaan heidän erityisasiantuntemuksensa ja avoimena olevaan toimeen vaadittavan hakijaprofiilin mukaan. 

1)     Tietokoneiden laitteistokomponenttien, oheislaitteiden, monitoimilaitteiden, tulostimien ja skannereiden sekä laitteistojen vianmäärityksen tuntemus

2)     käyttöjärjestelmien ja ohjelmistosovellusten tuntemus, mukaan lukien toimisto-ohjelmistot, sähköpostijärjestelmät ja parlamenttia koskevat erikoisohjelmistot

3)     sovellusten elinkaaren hallinnan tuntemus, mukaan lukien DevSecOps- ja Agile‑menetelmät, kontit, pitkälle kehitetty seuranta ja tarkkailtavuus

4)     palvelinympäristöjen, tietokantahallinnan ja pilvipalvelujen tuntemus

5)     ymmärrys datahallinnon ja tiedonhallinnan menettelyistä (kerääminen, analyysi, jakelu), nykyaikaisten tietokanta- ja tietojärjestelmäteknologioiden tuntemus

6)     kyky määritellä ja ratkaista tehokkaasti teknisiä ongelmia; kyky hakea ratkaisuja uusiin ongelmiin tai eskaloida ongelmat asianmukaisesti

7)     ohjelmisto- ja/tai kehittämispakettien (ohjelmointi, kielet, tietokantojen hallintajärjestelmät) tuntemus

8)     tieto- ja viestintätekniikan alan standardien ja teknologioiden tuntemus

9)     erittäin hyvä yhteistyö-, videoneuvottelu- ja multimediavälineiden tuntemus

10)  projektinjohtamismenetelmien (PMI, PRINCE2) tuntemus

11)  testien suunnittelussa ja toteuttamisessa käytettävien testaustekniikoiden tuntemus, kokemus testauksen automatisoinnissa tai siinä avustamisessa käytettävistä ohjelmistovälineistä, erilaisten testausmenetelmien (Waterfall, iterointi, Agile, Scrum jne.) tuntemus

12)  teknisten käsitteiden selventämisessä muille kuin ammattikäyttäjille tarvittavat erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot

13)  sitoutuneisuus pysymään ajan tasalla tieto- ja viestintäteknisen tuen viimeisimmästä teknologisesta kehityksestä ja parhaista käytännöistä

14)  vahva sitoutuminen laadukkaan tuen antamiseen pyrkien parantamaan käyttäjätyytyväisyyttä; kyky selvitä kuormittavista tilanteista rauhallisesti ja ammattimaisesti

15)  kyky työskennellä tiimissä ja itsenäisesti.

4.      Osallistumisedellytykset

Jotta hakija voidaan tulevaisuudessa ottaa palvelukseen avoimeen sopimussuhteisen toimihenkilön toimeen, hänen on täytettävä seuraavat yleiset ja erityisedellytykset:

a.      Yleiset edellytykset 

·        Hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen.

·        Hakijan on oltava täyttänyt kyseisen maan asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.

·        Hakijan on täytettävä tehtäviensä hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b.     Erityisedellytykset 

1) Vaadittavat tutkinnot ja pätevyys:

i) korkea-asteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, 

tai

ii) keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus, 

            tai

iii) toimielimen edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus tai työkokemus.

Hakijoita pyydetään ennen mahdollista palvelukseen ottamista toimittamaan asiakirjat, jotka todistavat hakemuksessa esitetyt tiedot oikeiksi (tutkintotodistukset, todistukset ja muut asiakirjatodisteet).

Sekä EU:n jäsenvaltiossa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnettyjen tutkintotodistusten on oltava EU:n jäsenvaltion virallisen elimen, kuten opetusministeriön, hyväksymiä. 

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on esitettävä tutkintotodistustensa vastaavuus EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta löytyy ENIC-NARIC-verkostoista (https://www.enic-naric.net/).

2) Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen (kieli 1) perusteellinen taito (vähintään taso C1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro 

ja

englannin tai ranskan kielen (kieli 2) tyydyttävä taito (vähintään taso B2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. 

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kaikilta hakijoilta, joiden ensimmäinen kieli on englanti tai ranska, edellytetään jonkin toisen Euroopan unionin virallisen kielen tyydyttävää taitoa.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan hakemuksessa mainitun kielitaidon kaikkiin osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu). Nämä taidot vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Taso C2 on kehyksen korkein taso, kun taas A1 on alhaisin taso.

Pääosastojen yksiköissä ja parlamentin poliittisissa ja hallinnollisissa elimissä sekä näiden välisessä viestinnässä käytetään enimmäkseen englannin ja ranskan kieliä.

Koska asiaankuuluvilla aloilla käytössä oleviin laitteisiin ja menettelyihin liittyvä kieli on englanti, on englannin kielen taito erityisen tärkeää. Englantia käytetään kansainvälisesti ja suurimmassa osassa EU:n toimielimistä pääasiallisena kielenä tietotekniikkaan liittyvässä viestinnässä ja tietoteknisissä kehittämistehtävissä, kuten IT-ohjelmoijien, -analyytikkojen ja -arkkitehtien tehtävissä. Näin ollen englannin kielen taito on avoimena olevissa toimissa olennaisen tärkeä.

Euroopan parlamentin tietotekniikan yksiköissä ja pääosastoissa käytetään myös yleisesti ranskan kieltä. Koska asiaankuuluvat toimet on pääasiassa sijoitettu Luxemburgiin ja Strasbourgiin, joissa toimii huomattava määrä ranskankielisiä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tarjoajia, on ranskan kielen taito erityisen tärkeä tehokkaan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi kyseisten toimijoiden kanssa. 

Tämän vuoksi palvelukseen otettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden on voitava työskennellä ja viestiä tehokkaasti englanniksi tai ranskaksi, jotta he voivat ryhtyä hoitamaan tehtäviään mahdollisimman pian ja suorittaa ne tehokkaasti.

3) Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava edellä 4 kohdan b alakohdan i alakohdassa mainitun vaaditun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, 3 kohdassa määriteltyyn toimenkuvaan liittyvä vähintään yhden vuoden työkokemus.

5.      Tietokanta

Jos

·        täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja

·        olet täyttänyt hakemuksen APPLY4EP-alustalla (ks. jäljempänä ”Hakeminen”) vaaditun mukaisesti ja määräaikaan mennessä,

nimesi kirjataan tietokantaan.

Päätös kirjata nimesi tietokantaan perustuu ainoastaan hakemuksessa antamiisi tietoihin ja siihen liitettyihin asiakirjoihin. Nämä tiedot ja asiakirjat tarkistetaan myöhemmin, jos sinulle tarjotaan tointa.

Rekrytointiyksiköt etsivät tarpeen tullen tietokannasta tarpeitaan vastaavia hakijoita ja laativat heistä esivalintaluettelon hakijoiden hakemuksissaan antamien tietojen perusteella. Jos sinut valitaan esivalintaluetteloon, sinut kutsutaan rekrytointiyksikköjen järjestämiin kokeisiin ja/tai haastatteluihin. Kokeiden ja/tai haastattelujen tarkoituksena on arvioida soveltuvuuttasi asiaankuuluvaan toimeen. Menettelyssä voidaan lisäksi arvioida kielitaitoa.

Jos hakijan toimittamien tietojen ja tarkistuksessa vahvistettavien seikkojen välillä todetaan poikkeavuuksia, hakija suljetaan pois valintamenettelystä, hänen tietonsa poistetaan tietokannasta eikä hänelle tarjota sopimusta. 

6.      Hakeminen – kuinka kiinnostuksenilmaisu tehdään?

Jos olet kiinnostunut avoinna olevasta toimesta, sinun on täytettävä ja jätettävä hakemus APPLY4EP -verkkoalustalla. Kiinnostuksenilmaisun voi tehdä ainoastaan verkkoalustalla.

Luotuasi tilin lataa järjestelmään yksityiskohtainen ansioluettelo. Sinun on käytettävä Europass-mallia (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Täytä sen jälkeen hakulomakkeen loppuosa. 

Kiinnostuksenilmaisujen määräaika on 

30. kesäkuuta 2025 klo 17.00 (Luxemburgin aikaa)

Tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon. 

Nimesi merkitseminen tietokantaan tai se, että sinut kutsutaan kokeeseen tai haastatteluun, ei ole tae siitä, että sinulle tarjotaan työpaikkaa. 

Euroopan parlamentti noudattaa valintamenettelyissään ehdottomasti yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja varmistaa kaikkien hakijoiden tasapuolisen kohtelun.

Työehdot Euroopan unionin toimielimissä määritetään Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa. Nämä ehdot ovat luettavissa seuraavan linkin kautta:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=FI (IV osasto, ”Sopimussuhteiset toimihenkilöt”)

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruskuukausipalkka tehtäväryhmässä III on ollut 1. heinäkuuta 2023 alkaen hakijan koulutuksen ja työkokemuksen mukaan 3 111,21‑5 768,76 euroa.

Tietokanta on voimassa 31. joulukuuta 2025 saakka. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Jos voimassaoloaikaa jatketaan, luetteloon kirjatuille hakijoille ilmoitetaan asiasta hyvissä ajoin.