This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OSALEMISKUTSE ANDMEBAASI LOOMINE - IKT-AMETNIK (III TEGEVUSÜKSUS)

Koht : Brüssel ; Luxembourg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Teenistus : 00-Euroopa Parlament
Ref. : ICT officer (function group III)
Juhend kandidaatidele :

OSALEMISKUTSE

ANDMEBAASI LOOMINE

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna lepingulised töötajad:

IKT-ametnik (III tegevusüksus) 

1.      Üldised märkused

Euroopa Parlamendi sekretariaat avaldab käesoleva kutse eesmärgiga luua lai kandidaatide andmebaas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna III tegevusüksuse lepinguliste töötajate värbamiseks. Lepingulistele töötajatele suunatud osalemiskutse eesmärk on toetada peamiselt tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraati (DG ITEC).

Andmebaasi kantavatest kandidaatidest moodustub IKT-ametnike reserv. See hõlmab mitmesuguseid institutsioonisiseseid IKT-profiile, et tagada laialdased oskused ja kogemused, mis on vajalikud võimalikuks tulevaseks värbamiseks Euroopa Parlamendi kolme peamisse töökohta, peamiselt Luxembourgi ja Strasbourgi. 

Vajaduse tekkides võidakse isikutele, kelle nimi on andmebaasi kantud, pakkuda vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b sätetele lepingulise abitöötaja ametikohta.

Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu, pereolude või muul alusel.

Kui soovite, et Teie nimi lisataks andmebaasi, esitage palun oma CV ja täitke kandideerimisavaldus platvormi APPLY4EP kaudu. Selleks tuleb kõigepealt luua konto. Lugege palun käesolev kutse tähelepanelikult läbi ja kontrollige, kas vastate kriteeriumidele. Seejärel klõpsake nupul „Kandideeri veebis“ ja läbige veebis kandideerimise etapid. Tutvuge hoolikalt ka käesolevale kutsele lisatud juhendiga. Igaüks võib platvormil APPLY4EP luua ainult ühe konto. Kontole salvestatud isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ning neid on võimalik edaspidi ajakohastada. APPLY4EP isikuandmete kaitse põhimõtted on kättesaadavad platvormi kodulehel.

2.      Ametikoha kirjeldus

IKT-ametnikud vastutavad arvutisüsteemide, riist- ja tarkvaraga seotud tehnilise toe ja abi andmise eest. Nende ülesanne on tagada organisatsioonis IKT-ressursside sujuv toimimine. 

Põhiülesanded võivad hõlmata järgmist: 

       tehniline tugi arvutisüsteemide, sealhulgas tark- ja riistvaraga seotud probleemide lahendamiseks kas kaugühenduse teel või kohapeal;

       võrgusüsteemide ja arvutite hooldus ja uuendamine, korrapärane kontroll ja hooldus, et tagada nende korrektne toimimine. See hõlmab ka arvuti riist- ja tarkvara, süsteemide, võrkude, mitmeotstarbeliste seadmete, printerite ja skannerite installeerimist ja konfigureerimist;

       kasutajate abistamine ja koolitus, Euroopa Parlamendi liikmete, töötajate või klientide kas näost näkku või telefoni teel juhendamine teatavate toimingute juures, et aidata konfigureerida süsteeme või lahendada probleeme; – kasutajate koolitamine uute süsteemide ja tarkvararakenduste teemal ning juhendamine IT-alaste parimate tavade tutvustamiseks;

       riist- või tarkvara rikete otsing, diagnostika ja lahendamine. See hõlmab võrguprobleemide rikkeotsingut, süsteemivigade diagnostikat ja koheste lahenduste pakkumist või keerukate probleemide edasisuunamist kõrgema tasandi IT-spetsialistidele;

       probleemide ja lahenduste registreerimisega seotud dokumenteerimine, süsteemi dokumentatsiooni ajakohastamine ning IT-varade loendi pidamine ja haldamine;

       teabe- ja andmesüsteemide seire ja analüüs, andmetega seotud probleemide diagnoosimine, et tagada andmeterviklus;

       küberturvalisuse jaoks vajalike turvaprotokollide rakendamine ja seiramine, et kaitsta andmeid loata juurdepääsu eest, süsteemide varundamine andmekaotuse vältimiseks ning viirusetõrje- ja tulemüürisüsteemide ajakohastamise ja korrektse toimimise tagamine;

       IKT-lahenduste hooldamine ja arendamine, et tagada nende kasutuskõlblikkus ja otstarbekohasus;

       testimisstsenaariumide kavandamine Euroopa Parlamendi (EP) rakenduste jaoks, testide tegemine mitmes Euroopa Parlamendi IKT-keskkonnas (talitluse testimine, regressioon- ja uuringtestimine, ühilduvus EP standardite konfiguratsiooniga), testitulemuste hindamine, vigadest teatamine ja nendega seotud järeltoimingud, testimisaruannete koostamine projekti- ja rakendusmeeskondade jaoks;

       IKT-projektide ja -meeskondade toetamine, projektidokumentide, sealhulgas projekti ajakavade, olukorraaruannete, tutvustuste, ressursside, plaanide kavandamine ja haldamine, teabevahetus projekti huvipooltega.

IKT-ametnikel on meie organisatsiooni igapäevases tegevuses oluline roll, kuna neil tuleb tagada, et kõik IKT-ressurssid oleksid töökorras, nii et parlamendiliikmed ja töötajad saaksid täita oma ülesandeid tõhusalt ja tulemuslikult. 

Tegevusvaldkond võib hõlmata järgmist:

-       IKT-taristu, sealhulgas pilv, võrgud ja vahetarkvara;

-       digitaalne töökoht, bürooautomaatika, mobiilne andmetöötlus, mobiilne printimine;

-       IKT-rakenduste väljatöötamine, konfigureerimine, testimine, käitus ja hooldus, valmislahenduste hankimine, teostus ja hooldus;

-       välemetoodikad, DevSecOps, rakenduste/taristu seire ja jälgitavus, ITIL;

-       andmehaldus, andmemodelleerimine ja andmeanalüütika;

-       küberturvalisus;

-       tehisintellekt.

3.      Tööülesanded

IKT-ametnikul tuleb kooskõlas Euroopa Parlamendi organite ja/või juhtkonna poolt kindlaks määratud programmide ja prioriteetidega ning vastutavate ametnike alluvuses täita oma töös järgmisi ülesandeid, sõltuvalt teenistusest, kuhu ta tööle võetakse:

1)     suhelda lõppkasutajatega, hinnata vajadusi ja anda vastavates vastutusvaldkondades nõu;

2)     installida, diagnoosida ja parandada kaugühenduse teel või kohapeal kontorisüsteeme, tarkvara, riistvara või välisseadmeid vastavalt projekteerimis- või installimisspetsifikatsioonidele;

3)     vastata kasutajate päringutele tark- või riistvara käituste kohta, registreerida andmed igapäevaste sidetehingute, päringute ja võetud parandusmeetmete ning installimistoimingute kohta;

4)     koordineerida rakenduste programmeerijaid, süsteemide arendajaid ja teisi IKT-spetsialiste, et arendada, hooldada ja testida IKT-tooteid ja -teenuseid;

5)     hõlbustada ja toetada andmehaldusvahendeid, diagnoosida andmetega seotud probleeme, tagada andmeturve ja -terviklus;

6)     teha äri- ja tehnilist analüüsi koostöös kasutajate ja tehniliste meeskondadega;

7)     teavitada ja/või koolitada kasutajaid: koostada kasutajale kirjalikke juhiseid, dokumenteerida rakendusi, aidata parandada asjakohast teadmusbaasi;

8)     täita igapäevaülesandeid, jälgida ja täiendada asjakohast teadmusbaasi, järgida kokkulepitud protseduuri ja töövooge, kasutada heakskiidetud piletisüsteemi ja muid asjakohaseid süsteeme;

9)     tuvastada võimalikku väärtalitlust ja tekkivaid vajadusi ning edastada vastavad teadmised juhtkonnale;

10)  toetada tehisintellekti ja andmeanalüütika projekte, aidates kaasa andmete ettevalmistamisele ja mudelite väljatöötamisele;

11)  pakkuda kasutajatuge kaug- või hübriidkoosolekutel.

Nõutavad eriteadmised

Alljärgnevalt on loetletud eri pädevusvaldkonnad. Seejuures on oluline silmas pidada, et kuigi need teadmiste valdkonnad on vajalikud, ei ole kõik loetletud punktid nõutavad kõigi vabade töökohtade puhul. Allpool loetletud teadmiste vajalikkus oleneb konkreetsest teenistusest, kuhu kandidaate tööle võetakse. Kandidaadid valitakse nende erialase ettevalmistuse ja vaba ametikoha täitmiseks vajaliku profiili alusel. 

1)     Teadmised arvuti riistvara komponentidest, välisseadmetest, mitmeotstarbelistest seadmetest, printeritest ja skanneritest ning riistvaraprobleemide diagnoosimisest;

2)     teadmised operatsioonisüsteemidest ja tarkvararakendustest, sealhulgas kontoritarkvarast, meiliklientidest ja organisatsiooni jaoks olulisest eritarkvarast;

3)     teadmised rakenduste elutsükli haldamisest, sealhulgas DevSecOpsist, välemetoodikatest, konteineritest, täiustatud seirest ja jälgitavusest;

4)     teadmised serverikeskkondadest, andmebaaside haldamisest ja pilveteenustest;

5)     andmevalitsemise ja andmehalduse protseduuride (kogumine, analüüs, levitamine) mõistmine, kaasaegsete andmebaaside ja infosüsteemide tehnoloogiate tundmine;

6)     oskus tehnilisi probleeme tõhusalt diagnoosida ja lahendada; suutlikkus leida uutele probleemidele lahendusi või probleemid asjakohasel moel edasi suunata;

7)     teadmised tarkvara- ja/või arenduspakettidest (programmeerimine, keeled, andmebaaside haldussüsteemid);

8)     teadmised IKT-tööstuse standarditest ja tehnoloogiatest;

9)     väga head teadmised koostöö-, videokonverentside ja multimeediavahenditest;

10)  teadmised projektijuhtimise metoodikatest (PMI, PRINCE2);

11)  teadmised testide kavandamiseks ja tegemiseks kasutatavatest testimistehnikatest, kogemus testimise automatiseerimiseks või hõlbustamiseks kasutatavate tarkvaravahenditega, eri testimismetoodikate tundmine (koskmudel, iteratiivne, välemetoodika, Scrum jne);

12)  väga hea suuline ja kirjalik suhtlemisoskus, et selgitada tehnilisi mõisteid tehnikakaugetele kasutajatele;

13)  soov hoida end kursis uusimate tehnoloogiliste edusammude ja IKT-toe parimate tavadega;

14)  kindel püüd pakkuda kvaliteetset tuge, et suurendada kasutajate rahulolu; suutlikkus jääda stressiolukorras rahulikuks ja asjatundlikuks;

15)  võime töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt.

4.      Kandideerimistingimused

Et kandidaate võidaks tulevikus lepingulise töötaja ametikohale tööle võtta, peavad nad vastama järgmistele üldistele ja spetsiifilistele kriteeriumidele.

a.      Üldised kandideerimistingimused 

·        Kandidaat peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

·        Ta peab olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused.

·        Ta peab esitama tööülesannete täitmiseks vajalikke isikuomadusi tõendava iseloomustuse.

b.     Spetsiifilised kandideerimistingimused 

1)        Nõutav kvalifikatsioon ja oskused:

i) diplomiga tõendatud keskharidusjärgne haridus 

või

ii) diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab jätkata õpinguid keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus 

            või

iii) kui see on teenistuse huvides põhjendatud, samaväärsel tasemel erialane koolitus või erialane töökogemus.

Kandidaatidel, kelle nimi on kantud andmebaasi, palutakse enne töölevõtmist esitada kandideerimisvormil nõutud teavet tõendavad dokumendid (diplomid, tunnistused ja muud tõendavad dokumendid).

Nii liikmesriigis kui ka kolmandas riigis välja antud diplomeid peab olema tunnustanud ELi liikmesriigi ametiasutus, näiteks haridusministeerium. 

Kui diplom on välja antud kolmandas riigis, peab kandidaat esitama tõendi, et tema diplom on ELis väljaantuga samaväärne. Lisateavet kolmandates riikides omandatud kvalifikatsiooni tunnustamise kohta saab ENIC-NARIC võrgustikest (https://www.enic-naric.net/).

2) Keeleoskus

Kandidaat peab tundma põhjalikult (vähemalt tasemel C1) ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt

ja

oskama rahuldavalt (vähemalt B2-tasemel) inglise või prantsuse keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev.

Võrdse kohtlemise tagamiseks peavad kõik kandidaadid, kelle esimene keel on inglise või prantsuse keel, oskama rahuldavalt veel ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisvormil märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need oskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) sätestatule. C2 on selles raamistikus kõrgeim tase ja A1 madalaim tase.

Nii inglise kui ka prantsuse keel on peadirektoraatide üksustes ning parlamendi poliitilistes ja haldusorganites ja nendevahelisel suhtlemisel kõige sagedamini kasutatavad keeled.

Arvestades, et neis spetsialiseeritud valdkondades olemasolevad seadmed ja väljakujunenud protseduurid on inglise keeles, on hea inglise keele oskus väga oluline. Inglise keel on peamine keel, mida IT-valdkonnas suhtlemisel ja arendamisel kasutatakse, nii rahvusvaheliselt kui ka enamikus ELi institutsioonides. Seda kasutavad näiteks programmeerijad, analüütikud ja arhitektid. Seetõttu on inglise keele oskus vabade ametikohtade puhul väga oluline.

Prantsuse keelt kasutatakse Euroopa Parlamendi ja selle peadirektoraatide IT-teenustes laialdaselt. Kuna ametikohad asuvad peamiselt Luxembourgis ja Strasbourgis, kus on palju prantsuskeelseid IKT-teenuste osutajaid, on prantsuse keele hea oskus oluline, et hõlbustada tõhusat suhtlemist nende meeskondadega. 

Seega peavad töölevõetud lepingulised töötajad olema võimelised töötama ja suhtlema tõhusalt inglise või prantsuse keeles, et nad saaksid oma ülesandeid tõhusalt täita ja võimalikult kiiresti tööle asuda.

3) Nõutav töökogemus

Pärast punkti 4 alapunkti b alapunktis i nimetatud kvalifikatsiooni saamist peab kandidaat olema omandanud vähemalt üheaastase töökogemuse, mis on seotud punktis 3 nimetatud tööülesannetega.

5.      Andmebaas

Kui te

·        vastate üldistele osalemistingimustele ning

·        olete platvormil APPLY4EP täitnud kandideerimisvormi (vt allpool „Kandideerimisavaldused“) vastavalt menetluskorrale ja ettenähtud tähtajaks,

kantakse teie nimi andmebaasi.

Nime andmebaasi kandmisel lähtutakse üksnes kandideerimisvormil ja sellele lisatud dokumentides esitatud teabest. Teavet ja dokumente kontrollitakse hiljem, kui saate tööpakkumise.

Vajaduse tekkimisel teevad töölevõtvad teenistused andmebaasis otsingu ja koostavad nimekirja teatavast arvust kandidaatidest, kes vastavad nende nõudmistele, tuginedes kandideerimisavaldustes esitatud teabele. Kui teid kantakse sellisesse nimekirja, kutsutakse teid töölevõtvate teenistuste korraldatud katsetele ja/või vestlustele. Katsete ja/või vestluste eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust vastavale ametikohale. Ühtlasi võidakse hinnata ka keeleoskust.

Pange tähele, et kui kontrollimise käigus leitakse esitatud teabe ja tegelike asjaolude vahel lahknevusi, jäetakse kandidaat valikumenetlusest välja, tema andmed kustutatakse andmebaasist ja lepingut ei pakuta. 

6.      Kandideerimisvaldused – kuidas väljendada huvi?

Kui olete huvitatud, täitke palun kandideerimisvorm veebiplatvormii APPLY4EP.  Kandideerida saab üksnes selle platvormi kaudu.

Pärast konto loomist tuleb üles laadida üksikasjalik elulookirjeldus. Kasutada tuleb Europassi vormi (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Seejärel tuleb täita kandideerimisvormi ülejäänud osa. 

Osalemiskutsele vastamise tähtaeg on 

30. juuni 2025 kell 17.00 (Luxembourgi aja järgi).

Pärast seda kuupäeva laekunud kandideerimisavaldusi vastu ei võeta. 

Nime andmebaasi kandmine ega katsele või vestlusele kutsumine ei taga tööpakkumist. 

Euroopa Parlament kohaldab oma valikumenetlustes ranget võrdsete võimaluste poliitikat, et tagada kõigi kandidaatide võrdne kohtlemine.

ELi institutsioonide töötingimused on kehtestatud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes. Töökorralduse üksikasjad leiate siit:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=ET (IV jaotis, „Lepingulised töötajad“).

Alates 1. juulist 2023 on (III tegevusüksuse lepinguliste töötajate) igakuine põhipalk 3111,21 kuni 5768,76 eurot, sõltuvalt kandidaadi väljaõppest ja konkreetsest töökogemusest.

Andmebaas kehtib kuni 31. detsembrini 2025. Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega võib kehtivust pikendada. Pikendamisest antakse nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.