This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER OPRETTELSE AF EN DATABASE - IKT-MEDARBEJDER (ANSÆTTELSESGRUPPE III)

Tjenestested : Bruxelles ; Luxembourg ; Strasbourg
Publication end on external website : 30/06/2025 17:00
Enhed : 00-Europa-Parlamentet
Reference : ICT officer (function group III)
Vejledning til ansøgere :

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER

OPRETTELSE AF EN DATABASE

Kontraktansatte inden for informations- og kommunikationsteknologi:

IKT-medarbejder (ansættelsesgruppe III)

1.      Generelt

Europa-Parlamentets Generalsekretariat udsender denne indkaldelse med henblik på at oprette en omfattende database over ansøgere til kontraktansættelse i ansættelsesgruppe III på IKT-området.  Denne indkaldelse af interessetilkendegivelser for kontraktansættelse har primært til formål at støtte Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC).

Databasen vil fungere som en pulje af kandidater, der omfatter en række IKT-profiler med en bred vifte af færdigheder og erfaringer med henblik på eventuel fremtidig ansættelse på Europa-Parlamentets tre vigtigste arbejdssteder, idet det primære fokus er på vores arbejdssteder i Luxembourg og Strasbourg. 

Efter behov kan personer, hvis navne er opført i databasen, udvælges og tilbydes stillinger som kontraktansatte hjælpeansatte i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA). 

Europa-Parlamentet er en arbejdsgiver med en ligestillingspolitik og byder kandidater velkommen uden forskelsbehandling på grund af køn, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

Hvis du ønsker, at dit navn skal indgå i databasen, skal du indsende dit CV og udfylde ansøgningsskemaet via APPLY4EP-platformen.  Start med at oprette en konto.  Læs denne indkaldelse omhyggeligt for at sikre, at du opfylder kriterierne. Klik derefter på fanen "Ansøg online" og følg trinnene i onlineansøgningsproceduren. Sørg for, at du også omhyggeligt læser den vejledning, der er vedhæftet denne indkaldelse. Der kan kun oprettes én konto i APPLY4EP. De personlige oplysninger, som registreres på kontoen, vil blive behandlet i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725, og kan til enhver tid ændres og opdateres. Databeskyttelseserklæringen for APPLY4EP er tilgængelig på APPLY4EP-hjemmesiden.

2.      Stillingsbeskrivelse

IKT-medarbejdere er ansvarlige for at yde teknisk støtte og bistand i forbindelse med computersystemer, hardware og software. De har til opgave at sikre, at IKT-ressourcerne i organisationen fungerer gnidningsløst. 

De vigtigste ansvarsområder kan omfatte: 

       teknisk support, der tilbyder støtte til at løse problemer med computersystemer, herunder software og hardware, enten på afstand eller personligt

       vedligeholdelse og opgraderinger, regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af netværkssystemer og computere for at sikre, at de fungerer korrekt. Dette omfatter også installation og konfiguration af computerhardware, software, systemer, netværk, multifunktionelle enheder, printere og scannere 

       brugerassistance og læring, der hjælper medlemmer af Parlamentet, personale eller kunder gennem en række foranstaltninger, enten ansigt til ansigt eller over telefonen, for at hjælpe med at oprette systemer eller løse problemer - give brugerne læring om nye systemer og softwareapplikationer og vejlede dem om bedste IT-praksis 

       fejlfinding, diagnosticering og løsning af hardware- eller softwarefejl. Dette omfatter fejlfinding af netværksproblemer, diagnosticering af systemfejl og levering af øjeblikkelige løsninger eller eskalering af komplekse problemer til IT-specialister på højere niveau 

       dokumentation ved at føre fortegnelser over problemer og løsninger, ajourføre systemdokumentationen og vedligeholde IT-fortegnelsen og forvaltningen af aktiver

       overvågning og analyse af informations- og datasystemer, fejlfinding af datarelaterede problemer for at sikre dataintegritet

       cybersikkerhed ved at gennemføre og overvåge sikkerhedsprotokoller for at beskytte data mod uautoriseret adgang, sikkerhedskopiere systemer for at forhindre datatab og sikre, at antivirus- og firewallsystemer er opdaterede og fungerer korrekt

       vedligeholdelse og udvikling af IKT-løsninger for at sikre, at de er egnede til brug og formålstjenlige

       udformning af testscenarier for Parlamentets applikationer, udførelse af test (funktionelle, regressive, sonderende, kompatibilitet med Europa-Parlamentets standardkonfiguration) i flere af Europa-Parlamentets IKT-miljøer, vurdering af testresultater, rapportering og opfølgning på defekter, udarbejdelse af testrapporter for projekter og applikationsteams

       -yde støtte til IKT-projekter og -hold, udarbejde og vedligeholde projektdokumentation, herunder projektplaner, statusrapporter, præsentationer, ressourcer, planer og kommunikation med projektinteressenter.

IKT-medarbejdere spiller en afgørende rolle i den daglige drift af vores organisation ved at sikre, at alle IKT-ressourcer er operationelle, hvilket gør det muligt for medlemmer og medarbejdere at udføre deres opgaver effektivt. 

Aktivitetsområdet kan omfatte:

-       IKT-infrastruktur, herunder cloud, netværk og middleware

-       digital arbejdsplads, kontorautomatisering, mobil databehandling, mobil udskrivning

-       udvikling, konfiguration, afprøvning, drift og vedligeholdelse af IKT-applikationer, erhvervelse, implementering og vedligeholdelse af standardløsninger

-       Agile-metoder, DevSecOps, tilsyn med og observation af applikationer/infrastruktur, ITIL

-       dataforvaltning, datamodellering og dataanalyse

-       cybersikkerhed

-       kunstig intelligens.

3.      Opgaver

I overensstemmelse med de programmer og prioriteter, der er fastlagt af Parlamentets organer og/eller ledelse og under de ansvarlige tjenestemænds myndighed, vil IKT-medarbejderen bl.a. foretage følgende, afhængigt af hvilken tjeneste vedkommende ansættes i:

1)     interagere med slutbrugerne, foretage behovsvurderinger og yde rådgivning inden for de relevante ansvarsområder 

2)     installere, fejlfinde og udføre, eksternt eller personligt, reparationer af kontorsystemer, software, hardware eller perifert udstyr efter konstruktions- eller installationsspecifikationer

3)     besvare brugerforespørgsler vedrørende software- eller hardwareoperationer, føre fortegnelser over daglige kommunikationstransaktioner, forespørgsler og afhjælpende foranstaltninger, der er truffet, eller installationsaktiviteter 

4)     koordinere applikationsprogrammører, systemudviklere og andre IKT-fagfolk med henblik på at udvikle, vedligeholde og afprøve IKT-produkter og -tjenester 

5)     bistå og støtte datastyringsværktøjer, fejlfinding af datarelaterede problemer, sikring af datasikkerhed og -integritet

6)     udføre forretningsmæssig og teknisk analyse i samarbejde med brugere og tekniske teams

7)     informere og/eller uddanne brugerne: udarbejde skriftlige instrukser til brugere, dokumentansøgninger, bidrage til forbedring af den relevante vidensbase 

8)     udføre de daglige opgaver, konsultere og indlæse den relevante vidensbase, følge op på den aftalte procedure og de aftalte arbejdsgange, anvende de godkendte sagsmappesystemer og andre relevante systemer 

9)     afdække potentielle funktionsforstyrrelser og nye behov og videregive den relevante viden til hierarkiet

10)  støtte AI- og dataanalyseprojekter ved at bistå med dataforberedelse og modeludvikling

11)  brugerbistand under fjernmøder eller hybridmøder.

Den specifikke viden, der søges

Følgende liste opregner forskellige ekspertiseområder.  Det er vigtigt at bemærke, at selv om disse videnområder er relevante, er ikke alle elementer obligatoriske for alle ledige stillinger. Relevansen af disse videnområder vil afhænge af de specifikke tjenester, som ansøgerne ansættes til.  Ansøgerne udvælges på grundlag af deres specifikke ekspertise og den profil, der er nødvendig for at besætte den ledige stilling.  

1)     Kendskab til computerhardwarekomponenter, periferiudstyr, multifunktionsenheder, printere og scannere og fejlfinding af hardwareproblemer 

2)     Kendskab til operativsystemer og softwareapplikationer, herunder OfficeSuite, e-mail og specialiseret software, der er relevant for organisationen 

3)     Kendskab til livscyklusstyring af applikationer, herunder DevSecOps, Agile-metoder, containere, avanceret overvågning og observerbarhed

4)     Kendskab til servermiljøer, databasestyring og cloud-tjenester 

5)     Forståelse af datastyrings- og dataforvaltningsprocedurer (indsamling, analyse, distribution), kendskab til moderne database- og informationssystemteknologier

6)     Evne til at diagnosticere og løse tekniske problemer effektivt og evne til at finde frem til løsninger på nye problemer eller eskalere problemer på passende vis 

7)     Kendskab til software og/eller udviklingspakker (programmering, sprog, databasestyringssystemer)

8)     Kendskab til IKT-industristandarder og -teknologier

9)     Indgående kendskab til samarbejds-, videokonference- og multimedieværktøjer

10)  Kendskab til projektledelsesmetoder (PMI, PRINCE2)

11)  Kendskab til testteknikker til at planlægge og udføre test, erfaring med softwareværktøjer til at automatisere eller hjælpe med test, kendskab til forskellige testmetoder (Waterfall, iterativ, Agile, Scrum osv.)

12)  Særdeles gode verbale og skriftlige kommunikationsfærdigheder til at forklare tekniske begreber til ikketekniske brugere 

13)  Forpligtelse til at holde sig ajour med de seneste teknologiske fremskridt og bedste praksis inden for IKT-support.

14)  Stærkt fokus på at levere support af høj kvalitet for at øge brugertilfredsheden og evne til at håndtere stressende situationer roligt og professionelt

15)  Evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt.

4.      Kriterier for at komme i betragtning

For at komme i betragtning til en eventuel fremtidig ansættelse i en stilling som kontraktansat skal ansøgerne opfylde følgende generelle og specifikke kriterier:

a.      Generelle kriterier 

·        være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

·        have opfyldt dine forpligtelser efter de gældende nationale love om værnepligt

·        opfylde de vandelskrav, der stilles for at varetage de beskrevne opgaver.

b.     Specifikke krav 

1)   Kvalifikationer og færdigheder, der kræves

(i) en postgymnasial uddannelse, der er afsluttet med et eksamensbevis 

eller

            (ii) en uddannelse på gymnasialt niveau, der er afsluttet med et eksamensbevis, og som giver adgang til videregående uddannelse, samt mindst tre års relevant erhvervserfaring 

            eller

            (iii) faglig uddannelse eller erhvervserfaring på tilsvarende niveau, hvis det er begrundet i tjenestens interesse.

Inden ansættelsen vil ansøgerne blive bedt om at fremlægge dokumentation for oplysningerne i ansøgningsskemaet (eksamensbeviser, certifikater og anden dokumentation).

Eksamensbeviser skal, uanset om de er udstedt i en medlemsstat eller i et tredjeland, være anerkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. undervisningsministeriet. 

Ansøgere med eksamensbeviser, der er udstedt i et land uden for EU, skal vedlægge deres ansøgning en EU-ækvivalent for deres eksamensbeviser. Flere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU kan findes i ENIC-NARIC-netværkene (https://www.enic-naric.net).

2) Kendskab til sprog

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1):  bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk 

og

et tilfredsstillende kendskab (mindst niveau B2) til engelsk eller fransk (sprog 2).  Sprog 2 skal være forskelligt fra sprog 1. 

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, hvis første sprog er engelsk eller fransk, have et tilfredsstillende kendskab til et af Den Europæiske Unions andre officielle sprog.

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for alle sproglige færdigheder (tale, skrive, læse, lytte), som nævnes i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er angivet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Bemærk, at niveau C2 er det højeste niveau i rammen, mens A1 er det laveste niveau.

Både engelsk og fransk er de sprog, der oftest anvendes til at kommunikere inden for og mellem kontorerne i generaldirektoraterne og Parlamentets politiske og administrative myndigheder. 

Da de eksisterende enheder og procedurer for disse specialiserede områder er på engelsk, er færdigheder på engelsk afgørende.  Engelsk fungerer som det primære sprog for kommunikation og udvikling på IT-området internationalt og inden for de fleste EU-institutioner, når der er programmører, analytikere og arkitekter involveret. Derfor er færdigheder i engelsk afgørende for de ledige stillinger.

Fransk anvendes i vid udstrækning i IT-tjenester i Europa-Parlamentet og dets generaldirektorater.  I betragtning af at stillingerne primært er placeret i Luxembourg og Strasbourg, hvor der er en betydelig tilstedeværelse af fransktalende IKT-tjenesteudbydere, er færdigheder i fransk afgørende for at lette et effektivt samspil med disse hold. 

For at kunne udføre deres opgaver effektivt og blive operationelle så hurtigt som muligt skal de kontraktansatte således kunne arbejde og kommunikere effektivt på engelsk eller fransk.

3) Krav om erhvervserfaring 

Efter at have opnået de kvalifikationer, der er nævnt i afsnit 4.b.i ovenfor, skal ansøgerne have opnået mindst et års erhvervserfaring med relevans for de opgaver, der er angivet i afsnit 3 ovenfor.

5.      Database

Hvis du

·        opfylder de generelle kriterier for at komme i betragtning og

·        har udfyldt ansøgningsskemaet via APPLY4EP-platformen (se nedenfor under "ansøgninger") efter fremgangsmåden og inden for fristen

vil dit navn blive opført i databasen.

Opførelse af dit navn i databasen sker udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er givet i ansøgningsskemaet og de tilhørende bilag. Disse oplysninger og disse dokumenter vil blive verificeret senere, hvis du bliver tilbudt ansættelse.

Når der opstår behov, konsulterer de ansættende tjenestegrene databasen for at finde frem til og udvælge kandidater, hvis profiler svarer til deres specifikke behov, på grundlag af oplysningerne i deres ansøgninger.  Hvis ansøgerne udvælges, vil de blive indkaldt til prøver og/eller samtaler, som afholdes af de ansættende tjenestegrene.  Test og/eller interviews er designet til at vurdere din egnethed til den relevante stilling.  Sprogkundskaber kan også evalueres i løbet af denne proces.

Det skal bemærkes, at eventuelle uoverensstemmelser mellem de afgivne oplysninger og de forhold, der konstateres ved kontrol, vil føre til, at ansøgeren udelukkes fra udvælgelsesprocessen, at vedkommendes oplysninger fjernes fra databasen, og de vil ikke blive tilbudt en kontrakt.

6.      Ansøgninger - hvordan udtrykker du din interesse?

Interesserede personer skal udfylde deres ansøgningsskema via onlineplatformen APPLY4EP.  Interessetilkendegivelser kan kun indgives via denne platform.

Når du har oprettet din konto, skal du uploade et detaljeret curriculum vitae.  Hertil skal du benytte formatet Europass (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

Derefter udfyldes resten af ansøgningsskemaet. 

Fristen for indgivelse af interessetilkendegivelser er 

den 30. juni 2025 kl. 17.00 (Luxembourg-tid)

Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive accepteret. 

Medtagelse af dit navn i databasen eller at blive inviteret til en test eller en samtale er ikke en garanti for, at du vil blive tilbudt et job. 

Europa-Parlamentet fører en streng ligestillingspolitik i sine udvælgelsesprocedurer for at sikre ligebehandling af alle ansøgere.

Ansættelsesvilkårene ved EU-institutionerne er fastsat i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (AØA).  Nærmere oplysninger om arbejdsvilkårene kan findes på:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DA  (Afsnit IV) "Kontraktansatte").

Siden den 1. juli 2023 har den månedlige grundløn (kontraktansat, ansættelsesgruppe III) været på mellem 3 111,21 EUR og 5 768,76 EUR afhængigt af ansøgerens uddannelse og specifikke erhvervserfaring. 

Databasen vil være gyldig indtil den 31. december 2025. Dens gyldighed kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden.  Hvis den forlænges, vil de ansøgere, hvis navne er blevet opført på listen, blive underrettet i god tid.