This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ - СЛУЖИТЕЛ В ОБЛАСТТА НА ИКТ (ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА III)

Място : Брюксел ; Люксембург ; Страсбург
Край на публикуването на външен уебсайт : 30/06/2025 17:00
Отдел : 00-Европейски парламент
Относно: : ICT officer (function group III)
Ръководство на вниманието на кандидатите :

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

СЪСТАВЯНЕ НА БАЗА ДАННИ

Договорно наети служители в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ):

Служител в областта на ИКТ (функционална група III) 

1.      Общи положения

Генералният секретариат на Европейския парламент публикува настоящата покана с цел съставяне на обширна база данни от кандидати за договорно наети служители от функционална група III в областта на ИКТ. Основната цел на тази покана за изразяване на интерес за договорно наети служители (CA-AMI) е да подкрепи работата на Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC).

Базата данни ще служи като резервен списък с кандидати за служители в областта на ИКТ, който обхваща широк спектър от вътрешни ИКТ профили с широк спектър от умения и опит за евентуално бъдещо наемане на работа в трите основни места на работа на Европейския парламент, най-вече в Люксембург и Страсбург.

В зависимост от възникващите нужди лицата, чиито имена са в базата данни, могат да бъдат избирани и да им бъдат предложени длъжности като договорно наети служители със спомагателни функции в съответствие с разпоредбите на член 3б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС).

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатите без дискриминация на основата на социален пол, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

Ако желаете името Ви да бъде включено в базата данни, моля, подайте своята автобиография и попълнете кандидатурата си чрез платформата APPLY4EP. Първо създайте профил. Прочетете настоящата покана внимателно, за да сте сигурни, че отговаряте на условията. След това кликнете на раздел „Кандидатствай онлайн“ и следвайте стъпките на процедурата за кандидатстване онлайн. Прочетете внимателно и ръководството, приложено към настоящата покана. В APPLY4EP може да бъде създаден само един профил. Запазените в профила лични данни ще бъдат обработвани при пълно зачитане на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и ще подлежат на изменение, за да се позволи тяхното актуализиране. Декларацията за поверителност за APPLY4EP е достъпна на неговата начална страница.

2.      Длъжностна характеристика

Служителите в областта на ИКТ предоставят техническа подкрепа и съдействие, свързани с компютърните системи, софтуера и хардуера. Те гарантират безпроблемното функциониране на ИКТ ресурсите в организацията. 

Сред основните отговорности могат да бъдат следните: 

       техническа поддръжка, помощ за разрешаване на проблеми с компютърните системи, включително софтуера и хардуера – дистанционно или лично;

       поддръжка и модернизиране, извършване на редовни проверки и поддръжка на мрежови системи и компютри, за да се гарантира, че функционират правилно. Това обхваща и инсталиране и конфигурация на компютърен хардуер, софтуер, системи, мрежи, многофункционални устройства, принтери и скенери;

       съдействие и обучение за потребителите, помощ за членовете на Парламента, служителите или клиентите чрез различни действия – лично или по телефона – за създаване на системи или разрешаване на проблеми; – обучение на потребители относно нови системи и софтуерни приложения, както и предоставяне на насоки относно най-добрите практики в областта на информационните технологии (ИТ);

       отстраняване на неизправности, диагностициране и отстраняване на грешки в хардуера или софтуера. Това включва отстраняване на мрежови проблеми, диагностициране на системни грешки и предоставяне на незабавни решения или ескалиране на сложни проблеми към ИТ специалисти от по-високо равнище;

       документиране чрез водене на регистър на проблемите и решенията, актуализиране на документацията на системата и поддържане на ИТ опис и управление на активи;

       мониторинг и анализиране на информационни системи и системи за данни, отстраняване на свързани с данните проблеми, за да се гарантира цялостност на данните;

       киберсигурност чрез изпълнение и наблюдение на протоколи за сигурност, за да се защитят данните от непозволен достъп, създаване на резервни копия на системите с цел да се предотврати загуба на данни и гарантиране, че антивирусните системи и системите за защитни стени са актуални и функционират правилно;

       поддържане и разработване на ИКТ решения, за да се гарантира, че те са подходящи за употреба и годни за използване по предназначение;

       проектиране на сценарии за изпитване за приложенията на Парламента (ЕП), провеждане на изпитвания (функционални, регресионни, проучвателни, съвместимост със стандартните конфигурации на ЕП) в няколко ИКТ среди на ЕП, оценяване на резултатите от изпитванията, докладване и последващи действия във връзка с дефекти, създаване на доклади от изпитванията за проекти и екипи за изпълнение;

       предоставяне на подкрепа за ИКТ проекти и екипи, изготвяне и поддръжка на проектна документация, включително графици на проекти, доклади за състоянието, представяния, ресурси, планове, комуникация със заинтересовани страни по проекти;

Служителите в областта на ИКТ имат изключително важна роля в ежедневните операции на нашата организация, като гарантират, че всички ИКТ ресурси функционират, което позволява на членовете и служителите на ЕП да изпълняват задълженията си ефикасно и ефективно. 

Областта на дейността може да обхваща:

-       ИКТ инфраструктура, включително облаци, мрежи и мидълуер;

-       цифрова работна среда, автоматизация на работата, мобилни компютърни технологии, разпечатване от мобилни устройства;

-       разработване, конфигурация, изпитване, експлоатация и поддръжка на ИКТ приложения, придобиване, прилагане и поддръжка на предварително създадени готови продукти;

-       гъвкави методологии, разработване, сигурност и операции (DevSecOps), мониторинг и наблюдаемост на приложения/инфраструктура, библиотека за ИТ инфраструктурата (ITIL);

-       управление на данни, моделиране на данни и анализ на данни;

-       киберсигурност;

-       изкуствен интелект.

3.      Служебни задължения

В съответствие с програмите и приоритетите, определени от органите и/или ръководството на Парламента, и под ръководството на отговорните длъжностни лица, служителят в областта на ИКТ ще има различни служебни задължения в зависимост от службата, в която бъде нает на работа, включително:

1)     взаимодействие с крайни потребители, извършване на оценки на потребностите и предоставяне на съвети в съответните области на отговорност;

2)     инсталиране, отстраняване на нередности и извършване (дистанционно или лично) на: поправки на офис системи, софтуер, хардуер или периферно оборудване съгласно спецификациите за проектиране или инсталиране;

3)     предоставяне на отговори на запитвания от потребители относно функционирането на софтуер или хардуер, поддържане на записи на всекидневната комуникация, запитвания и предприети корективни действия или дейности за инсталиране;

4)     координиране на приложни програмисти, разработчици на системи и други ИКТ специалисти за разработване, поддръжка и изпитване на ИКТ продукти и услуги;

5)     оказване на съдействие и подкрепа за инструменти за управление на данни, отстраняване на свързани с данни проблеми, гарантиране на сигурността и целостта на данните;

6)     извършване на бизнес анализи и технически анализи в сътрудничество с потребители и технически екипи;

7)     информиране и/или обучение на потребители: изготвяне на писмени инструкции за потребители, документиране на приложения, принос за подобряване на съответните бази от знания;

8)     извършване на всекидневните задачи, консултиране и захранване на съответната база от знания, последващи действия във връзка с договорените процедури и работни процеси, използване на одобрената система за регистрация на заявки и други съответни системи;

9)     откриване на потенциални дисфункции и възникващи потребности и предаване на съответната информация на йерархията;

10)  оказване на подкрепа за свързани с изкуствен интелект (ИИ) и анализ на данни проекти чрез помощ в подготовката на данни и разработването на модели;

11)  съдействие за потребителите по време на дистанционни или комбинирани заседания

Търсени специфични познания

Различните области на експертен опит се изброяват в следния списък. Следва да се отбележи, че макар и тези области на познания да са от значение, не всички елементи са задължителни за всички свободни работни места. Приложимостта на тези области от познания ще зависи от конкретните служби, за които кандидатите се наемат на работа. Кандидатите ще бъдат избирани въз основа на своя специфичен експертен опит и на профила, необходим за попълване на свободното работно място. 

1)     познания за специфичните компоненти на хардуера, периферните устройства, многофункционалните устройства, принтерите и скенерите и отстраняване на проблеми с хардуера;

2)     познания за операционните системи и софтуерните приложения, включително пакети от софтуерни приложения, програми за електронна поща и специализиран софтуер, свързан с организацията;

3)     познания за управлението на жизнения цикъл на приложенията, включително DevSecOps, гъвкави методологии, контейнери, усъвършенстван мониторинг и наблюдаемост;

4)     познания за средите на сървъра, управление на бази данни и услуги в облак;

5)     разбиране на управлението на данни и на процедурите за управление на данни (събиране, анализ, разпространение), познаване на съвременните технологии за бази данни и информационни системи;

6)     способност за ефективно диагностициране и разрешаване на технически проблеми; способност да се търсят решения за нови проблеми или проблемите да се ескалират по подходящ начин;

7)     познания за софтуерни пакети и/или пакети за разработване (програмиране, езици, системи за управление на бази данни);

8)     познания за стандартите и технологиите в областта на ИКТ;

9)     отлични познания за инструментите за сътрудничество, инструментите за видеоконферентна връзка и мултимедийните инструменти;

10)  познания за методологиите за управление на проекти (PMI, PRINCE2);

11)  познания за техники за изпитвания с цел планиране и извършване на изпитвания, опит със софтуерни инструменти за автоматизиране или помощ при изпитвания, познаване на различни методологии за изпитване (Waterfall, iterative, Agile, Scrum и др.);

12)  отлични умения за писмено и устно общуване с цел обясняване на технически понятия на нетехнически потребители;

13)  ангажимент за информираност относно последните технологични развития и най-добри практики в областта на ИКТ поддръжката;

14)  усилия за предоставяне на висококачествена подкрепа с цел да се повиши удовлетвореността на потребителите; способност да се реагира спокойно и професионално в стресови ситуации;

15)  способност за работа в екип и самостоятелно.

4.      Условия за допустимост

За да отговарят на условията за евентуално бъдещо назначаване като договорно нает служител, кандидатите ще трябва да отговарят на общите и специфичните критерии, които следват:

а.   Общи условия за допустимост 

·        Да бъдат граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз.

·        Да са изпълнили задълженията си по отношение на военната служба съгласно националното законодателство.

·        Да представят необходимите писмени препоръки относно своята годност за изпълнение на задълженията си.

б.   Специални условия за допустимост 

1)   Необходими квалификации и умения

i) висше образование, удостоверено с диплома, 

или

ii) средно образование, удостоверено с диплома, даваща право на достъп до висше образование, както и най-малко три години подходящ професионален опит; 

            или

iii) когато е в интерес на службата – професионално обучение или равностоен професионален опит.

Преди да бъдат назначени, кандидатите ще бъдат поканени да представят документи, които потвърждават съдържащите се във формуляра за кандидатстване сведения (дипломи, удостоверения и други удостоверителни документи).

Дипломите, независимо дали са издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава – членка на ЕС, например министерството на образованието. 

Кандидатите, които притежават дипломи, издадени в държава извън ЕС, трябва да предоставят декларация за еквивалентност за ЕС за своите дипломи. Допълнителна информация относно признаването на квалификации от държави извън ЕС можете да намерите в мрежите ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/).

2) Езикови знания

Необходимо е кандидатите да владеят задълбочено (поне ниво С1) на един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

както и

да притежават задоволителни познания (поне ниво B2) по английски или френски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Поради съображения, свързани с равното третиране, всички кандидати, чийто първи официален език е английски или френски език, трябва да притежават задоволителни познания по един от другите официални езици на Европейския съюз.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills). Моля, имайте предвид, че нивото C2 е най-високото съгласно тази рамка, а А1 – най-ниското.

Английският и френският са най-често използваните езици в отношенията в рамките на и между отделите на генералните дирекции и политическите и административните органи на Парламента.

Тъй като съществуващите механизми и процедури за тези специализирани области са установени, владеенето на английски език е изключително важно. В международен план и в повечето институции на ЕС английският е основният език за комуникация и разработване в областта на ИКТ, което обхваща роли като програмисти, анализатори и архитекти. Ето защо владеенето на английски език е изключително важно за свободните длъжности.

Френският език се използва широко в ИТ службите на Европейския парламент и неговите генерални дирекции. Като се има предвид, че свободните длъжности са най-вече за Люксембург и Страсбург – райони, в които голяма част от доставчиците на услуги в областта на ИКТ говорят френски – владеенето на френски език е изключително важно, за да се улесни ефективното взаимодействие с тези екипи. 

Следователно с оглед на ефективното изпълнение на своите задължения и за да могат да започнат работа възможно най-бързо, назначените договорно наети служители трябва да са в състояние да работят и да общуват ефективно на английски или френски език.

3) Необходим професионален опит

След като са получили квалификациите, посочени в раздел (4.б.i) по-горе, кандидатите трябва да са придобили поне една година професионален опит, свързан със задълженията, посочени в раздел 3 по-горе.

5.      База данни

Ако

·        отговаряте на общите условия за допустимост и

·        сте попълнили формуляра за кандидатстване чрез платформата APPLY4EP (вж. по-долу „Подаване на кандидатури“) съгласно изисквания начин и в указаните срокове,

името Ви ще бъде включено в базата данни.

Включването на името Ви ще се основава единствено на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на приложените документи. Тази информация и тези документи ще бъдат проверени по-късно, ако получите предложение за наемане на работа.

В зависимост от нуждите службите за набиране на персонал ще направят справка с базата данни, за да определят и подберат кандидати, чиито профили съответстват на специфичните им нужди, въз основа на информацията в съответните кандидатури. Ако бъдете включени в списъка с подходящите кандидати, ще бъдете поканени за тестове и/или събеседвания, провеждани от службите за наемане на персонал. Тестовете и/или събеседванията имат за цел да оценят Вашата пригодност за съответната позиция. В рамките на този процес е възможно да бъде оценено и владеенето на езици.

Следва да се отбележи, че ако бъдат открити несъответствия между предоставената информация и установените чрез проверка факти, това ще доведе до изключването на кандидата от процеса на подбор, неговата информация ще бъде премахната от базата данни и няма да бъде предложен договор. 

6.      Кандидатури — как да изразите интерес?

Заинтересованите лица трябва да попълнят формуляра за кандидатстване чрез онлайн платформата APPLY4EP.  Изразяването на интерес може да се подава единствено чрез посочената платформа.

След като създадете своя профил, трябва да качите подробна автобиография. Необходимо е да използвате формата „Европас“ (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1). 

След това трябва да попълните останалата част от формуляра за кандидатстване.

Крайният срок за заявяване на интерес е 

30 юни 2025 г. в 17 ч. (люксембургско време).

Кандидатури, получени след тази дата, няма да бъдат приемани. 

Включването на Вашето име в базата данни или поканата за тест или събеседване не е гаранция, че ще Ви бъде предложена работа. 

В своите процедури за подбор Европейският парламент прилага стриктно политика на равните възможности, за да гарантира равно третиране на всички кандидати.

Условията на работа в европейските институции се определят от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. За да направите справка с Условията на работа в тяхната цялост, ползвайте следния адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 (Дял IV) „Договорно нает персонал“.

Към 1 юли 2023 г. основното месечно възнаграждение (договорно нает персонал, функционална група III) се определя между 3111,21 и 5768,76 евро, в зависимост от образованието и специфичния професионален опит на кандидата.

Базата данни ще бъде валидна до 31 декември 2025 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай кандидатите, чиито имена са включени в списъка, ще бъдат уведомени своевременно.